Kommunalbestyrelsen

18-12-2007

Sager 198 (ØU 239/07) - 214 (ØU 255/07)

Fold alle ud

Opkald af vej eller plads i Rødovre Kommune efter Henry Heerup
Sag nr. 198 (ØU 239/07)

Sagens kerne

2007 er 100-året for Henry Heerups fødsel, og i den anledning fremsættes forslag om at opkalde en vej eller plads efter Henry Heerup. Flere veje og pladser i Rødovre Kommune kan overvejes opkaldt efter Henry Heerup, enten i forbindelse med hans virke eller i forbindelse med Heerup Museum. Borgmesteren indstiller, at der igangsættes en høring med henblik på at indhente forslag til navn på en vej eller plads efter Henry Heerup samt forslag til hvilken vej eller plads der kan få det valgte navn. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Forslag til den lokale erhvervsindsats i 2008 via IværksætterKontaktpunktet og samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen
Sag nr. 199 (ØU 240/07)

Sagens kerne

På IværksætterKontaktpunktets årsmøde maj 2007 var der enighed mellem repræsentanterne fra sammenslutningens 9 medlemskommuner om forslag til den lokale erhvervsserviceindsats pr. 1.1.2008  med informationsaftener, iværksætterkurser og mulighed for vejledning hos specialiserede rådgivere. Rødovre Kommunes medlemsbidrag er budgetteret til 76.025 kr. Den ændrede organisering af erhvervsserviceindsatsen medfører nogle mindre ændringer i vedtægten for IværksætterKontaktpunktet. På årsmødet blev det foreslået, at formand og næstformænd fortsætter i den resterende kommunale valgperiode. Den ændrede organisering af erhvervsservice i forbindelse med kommunalreformen, hvor Erhvervsservicecentret er nedlagt og Væksthus Hovedstadsregionen etableret betyder, at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem IværksætterKontaktpunktet og Væksthus Hovedstadsregionen. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at forslaget til den lokale erhvervsserviceindsats pr. 1.1.2008 i IværksætterKontaktpunktets regi samt det tilhørende medlemsbidrag på 76.025 kr. godkendes,
 2. at forslag til ændrede vedtægter for IværksætterKontaktpunktet, og forslag til formand og næstformænd godkendes, samt
 3. at samarbejdsaftalen mellem IværksætterKontaktpunktet og Væksthus Hovedstadsregionen godkendes.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 200 (ØU 241/07)

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007. Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007. En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007. Strategi 2007 indeholder: En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer. Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed. Oplysninger om planlægningen siden sidst. Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat. Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger. Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
 2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.
Alle fagudvalg: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Tillæg 1 til Kommuneplan 2006-2018
Sag nr. 201 (ØU 242/07)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 2D02 Slotsherrens Vænge i lokalområde Tinderhøj. Kommuneplantillægget skal muliggøre en udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, ved at ændre rammebestemmelserne for bebyggelsestæthed til 50 % og ved at fastlægge at bebyggelse kan opføres i 2 etager. Der bliver også fastlagt mulighed for boligformål i anvendelsesbestemmelserne. Der er foretaget en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 15.01.2008 – 11.03.2008, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 202 (ØU 243/07)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Ændringen omfatter ejendommen matr.nr. 3 gb Islev by, Islev Slotsherrens Vænge 6 og en del af ejendommen matr. nr. 3ø Slotsherrens Vænge 4. Lokalplanforslaget skal muliggøre en udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, så den kan ombygges til en tidssvarende plejeinstitution med midlertidige døgnpladser, ældreboliger og bofællesskaber for ældre udviklingshæmmede. Der udlægges et ekstra parkeringsareal øst for Rødbo, som vist på kortbilag 3, for at imødekomme det stigende parkeringsbehov ved en udvidelse af Rødbo. Der er foretaget en undersøgelse af lokalplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 15.01.2008 – 11.03.2008, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Gebyr for erhvervsaffald
Sag nr. 203 (ØU 244/07)

Sagens kerne

Vedtagelse af forhøjelse af erhvervsaffaldsgebyret med henblik på at skabe overensstemmelse mellem de budgetterede og de faktiske indtægter.  Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at erhvervsaffaldsgebyret pr. 01.01.2008 stiger med 100 kr. pr. opkrævningsenhed, til 660 kr. svarende til det vedtagne budget, samt
 2. at bilag 5 i Regulativ for erhvervsaffald i Rødovre Kommune af 17.01.2006 revideres, i overensstemmelse med ovennævnte gebyrforhøjelse. 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Anlægsregnskab. Gangbro over Avedøre Havnevej.
Sag nr. 204 (ØU 245/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for hovedistandsættelse af gangbro over Avedøre Havnevej
Bevilling 27.03.2007       1.200.000 kr.
Forbrug 1.243.482 kr.
Merforbrug 43.482 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 43.482 kr., samt
 3. at merudgiften på 43.482 kr. afholdes af kassebeholdningen og rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Opfølgning og realisering af Designmanual
Sag nr. 205 (ØU 246/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for to projekter: Opfølgning på designmanual
Realisering af designmanual
Bevilling 27.04.04      250.000 kr
Bevilling 22.02.05587.010 kr.
Bevilling i alt  837.010 kr.
Forbrug250.000 kr.
Forbrug584.679 kr.
Forbrug i alt 834.679 kr.
Mindreforbrug 2.331 kr.
                        Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 2.331 kr., samt
 3. at mindreudgiften på 2.331 kr. tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg på de tidligere amtsveje
Sag nr. 206 (ØU 247/07)

Sagens kerne

Sammen med de tidligere amtsveje overtog Rødovre Kommune 24 signalanlæg. Efter et overgangsår, hvor Vejdirektoratet har varetaget drift og vedligehold af disse signalanlæg, er Teknisk Forvaltning parat til, at indgå aftale om en fortsættelse af dette efter den såkaldte model 2. I model 2 varetager Vejdirektoratet overvågning, drift og vedligeholdelse af anlæggene, men det skal præciseres, at det stadig væk er Rødovre Kommune der er vejmyndighed, udfører sagsbehandling i forbindelse med borger- og politihenvendelser, samarbejde med andre vejbestyrelser m.m. Teknisk Forvaltning indstiller, at der indgås aftale med Vejdirektoratet, om drift og vedligeholdelse af signalanlæggene på de tidligere amtsveje, efter model 2. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Renovering af fælleskommunale spildevandsanlæg under Københavns Kommune - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 207 (ØU 248/07)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling til dækning af Rødovre Kommunes andel af de fælleskommunale udgifter i 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 231.920 kr., samt
 2. at der frigives 231.920 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 950.000 kr. i investeringsoversigten for 2007.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Delegationer i Teknisk Forvaltning
Sag nr. 208 (ØU 249/07)

Sagens kerne

Hermed fremlægges Teknisk Forvaltnings Delegationsplan. Planen er udarbejdet som afløser for den del af delegationsdatabasen, der indeholder områder under Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning indstiller, at Delegationsplanen godkendes. Teknik- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

I/S Vestbad - ansøgning om tilladelse til lukning i påsken
Sag nr. 209 (ØU 250/07)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad ansøger i brev af 14.11.2007 om tilladelse til at holde lukket i påsken på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag. I henhold til vedtægterne for I/S Vestbad skal ændringer i åbningstiden, jfr. § 15, forelægges interessentkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 210 (ØU 251/07)

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
 2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne
Sag nr. 211 (ØU 252/07)

Sagens kerne

Evaluering af de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at kompetencen til at godkende og følge op på daginstitutionernes dokumentation af arbejdet med de pædagogiske læreplaner delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen,
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen efterfølgende udarbejder en samlet fremstilling af institutionernes besvarelser og temavalg til orientering for Børne- og Skoleudvalget.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Direktionens strategi- og udviklingsplan 2008 - 2010
Sag nr. 212 (ØU 253/07

Sagens kerne

”Direktionens strategi- og udviklingsplan 2008 – 2010” indeholder fem temaer, der er udvalgt som særlige indsatsområder for de kommende års udvikling af organisationen Rødovre Kommune. Temaerne er udvalgt med afsæt i kommuneplanen, kommunens forskellige politikker m.v. Temaerne er:
 • Trivsel, sundhed og livsstil
 • Kommunikation og nye samarbejdsformer
 • Borgeren i centrum
 • Ledelsesformer
 • Profilering af Rødovre by
Direktionen indstiller, at "Direktionens strategi- og udviklingsplan 2008 - 2010" tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ændring af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Rødovre Kommune - 2. behandling
Sag nr. 213 (ØU 254/07)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 194 på kommunalbestyrelsens møde den 27.11.2007 vedrørende ændring af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Rødovre Kommune således, at vederlaget til udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget med virkning fra 1. januar 2008 forhøjes fra 20 pct. til 25 pct. Forhøjelse af vederlaget til udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget fra 20 % til 25 % bevirker en tilsvarende stigning af vederlaget til udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget. Det indstilles, at det samlede vederlag til udvalgsmedlemmerne pr. 1. januar 2008 kommer til at udgøre 105 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen. Som følge af forhøjelsen af vederlagene til udvalgsformanden og udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget skal Rødovre kommunes styrelsesvedtægt ændres. I den forbindelse justeres styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets opgaver på det tekniske område. Teknisk Forvaltning har desuden foreslået, at styrelsesvedtægtens §§ 10, 14, 15, 16 og 17 konsekvensrettes tilsvarende. Fordelingen af udvalgsvederlag skal foretages forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen. Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen Borgmesteren indstiller,
 1. at vederlaget til udvalgsformanden og udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget forhøjes fra 20 pct. til 25 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen, og
 2. at procentandelen af det samlede vederlag til udvalgsformændene forhøjes fra 105 pct. til 110 pct. og procentandelen af det samlede vederlag til udvalgsmedlemmerne forhøjes fra 100 pct. til 105 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen og
 3. at Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt konsekvensrettes som følge af ændringen af vederlagene og
 4. at styrelsesvedtægtens § 13 justeres vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets opgaver på det tekniske område, og at vedtægtens §§ 10, 14, 15, 16 og 17 konsekvensrettes tilsvarende.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 214 (ØU 255/07)

Beslutning

Taget til efterretning.