Kommunalbestyrelsen

27-03-2007

Sager 32 (ØU 43/07) - 59 (ØU 74/07)

Fold alle ud

Budget 2007 - Yderligere ændrede forudsætninger
Sag nr. 32 (ØU 43/07)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2007 stod det klart, at der var områder, hvor der ville fremkomme ændrede forudsætninger i form af f.eks. nye aktivitetsoplysninger, ny lovgivning e.l. – primært på grund af usikkerhed i forlængelse af gennemførelsen af strukturreformen. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet aftalt, at der ville blive søgt tilslutning til tilpasninger i budgettet som følge af disse ændrede forudsætninger. I januar blev der givet tillægsbevillinger for i alt 5.815 t.kr. vedrørende ændrede forudsætninger. I februarmøderækken blev der givet en tillægsbevilling i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2006 samt omlæg-ning af lån overtaget fra amtet pr. 1. januar 2007 på 3.614 t.kr. På baggrund af den nuværende viden har forvaltningerne indberettet yderligere ændringer til budgettet, som samlet indebærer merudgifter for kommunens drift i Budget 2007 på 19.511 t.kr. Direktionen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling på 4.300 t.kr. til Børne- og Skoleudvalget,
 2. at der gives en tillægsbevilling på 2.625 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
 3. at der gives en tillægsbevilling på 6.761 t.kr. til Social- og Sundhedsudvalget,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 5.590 t.kr. til Teknik- og Miljøudvalget,
 5. at der gives en tillægsbevilling på 236 t.kr. til Økonomiudvalget,
 6. at tillægsbevillingerne i pkt. 1-4 på i alt 19.511 t.kr. i Budget 2007 finansieres af kommunens kassebeholdning,
 7. at de varige udgifter som følge af tillægsbevillingerne indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2008.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

RKF - regnskabsafslutning af anlægsbevilling Titusparken
Sag nr. 33 (ØU 44/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udført stik og brugerinstallation til ny bruger Titusparken Rødovrevej/Voldumvej.
Bevilling 26.09.2006775.000 kr.
Forbrug640.238 kr.
Mindreforbrug134.762 kr.
       
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 134.762 kr., samt,
 3. at mindreudgiften på 134.762 kr. tilgår kassebeholdningen i 2007 og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsregionen
Sag nr. 34 (ØU 45/07)

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt "Forslag til Fingerplan 2007" i høring fra medio januar 2007 til 13.04. 2007. Landsplandirektiv for hovedstaden "Fingerplan 2007" træder i stedet for udvalgte retningslinier i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005. Fingerplanen fokuserer på byvækst i hovedstadsområdet. Formålet med Fingerplan 2007 er, at byudvikling og byomdannelse af regional betydning koordineres med den overordnede, trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening - for at sikre en balanceret udvikling. Fingerplan 2007 indfører nye definitioner af stationsnærhed, samt nye principper for lokalisering af kontorbyggeri og andre byfunktioner i de stationsnære områder, som vil få konsekvenser for byudvikling og byomdannelse i Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune indgiver høringssvar med nedenstående bemærkninger, jf. de tilsvarende afsnit i sagsfremstillingen: 
 1. at de nye bestemmelser om lokalisering af kontorbyggeri over 1.500 m2 etageareal administreres fleksibelt, da kommunens stationsnære områder hovedsageligt ligger uden for de stationsnære kerneområder,
 2. at der forudsættes en udvidelse af det stationsnære kerneområde nord for Rødovre Station, således at området ved Roskildevej ved Avedøre Havnevej (rammeområde 7A01) inddrages i kerneområdet,
 3. at Rødovre Centrum/Egegårdskvarterets udviklingsmuligheder forudsættes fastholdt,
 4. at udviklingsmuligheder for Islevdal erhvervsområde beliggende stationsnært ved den eventuelt kommende letbane bør sikres,
 5. at rækkefølgebestemmelserne bør prioritere ældre erhvervsomdannelsesområder, samt
 6. at der bør etableres støjafskærmning ved trafikkorridorer gennem grønne områder.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet pkt. 6 ændres til "grønne og bebyggede områder".

Beslutning

Godkendt

Stillingtagen til Omegnskommunernes og Vestegnssamarbejdets høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Sag nr. 35 (ØU 46/07)

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt forslag til Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring indtil den 13. 04.2007. Rødovre Kommune har modtaget forslag til fælles udtalelser fra Omegnskommunernes Samarbejde (OS), som omfatter 15 kommuner og fra Vestegnssamarbejdet, som omfatter de 8 vestegnskommuner. Baggrunden for forslagene til fælleskommunale udtalelser er blandt andet Fingerplanens stramninger i retningslinjerne om byvækst og byomdannelse og byomdannelse af regional betydning. De foreliggende udtalelser vurderes at være forenelige med forslaget til Rødovre Kommunes udtalelse om de detaljerede konsekvenser for kommunens delområder. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at udtalelsen fra Omegnskommunernes Samarbejde godkendes, samt
 2. at udtalelsen fra Vestegnssamarbejdet godkendes
    
Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

KKR Hovedstadens hensigtserklæring vedrørende kollektiv trafik i 2008
Sag nr. 36 (ØU 75/07)

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har fremsendt et forslag til hensigtserklæring vedrørende kollektiv trafik i 2008 til drøftelse i kommunerne. Kommunaldirektøren indstiller, at det meddeles KKR Hovedstaden, at Rødovre Kommune ikke kan tiltræde hensigtserklæringen vedrørende kollektiv trafik i 2008. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

KKR Hovedstadens høringssvar til Fingerplanen
Sag nr. 37 (ØU 76/07)

Sagens kerne

Miljøministeriet har sendt forslag til Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring indtil den 13.04.2007. Rødovre Kommune har modtaget forslag til fælles høringssvar fra KKR Hovedstaden, som omfatter Region Hovedstadens 29 kommuner. Baggrunden for forslaget til høringssvar er blandt andet Fingerplanens stramninger i retningslinjerne om byvækst og byomdannelse i stationsnære områder samt bestemmelser om rækkefølge. Kommunaldirektøren indstiller, at høringssvaret fra KKR Hovedstaden godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Skiltemanual for erhvervsområde
Sag nr. 38 (ØU 47/07)

Sagens kerne

Godkendelse af skiltemanual for erhvervsområderne samt forslag til handlingsplan. Manualen har til formål at fremme en tydelig og smuk skiltning til gavn for både virksomhederne og bybilledet. Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til manual for skiltning i erhvervsområderne samt forslag til handlingsplan, godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet bestemmelserne i skiltemanualen indarbejdes i fremtidige lokalplaner.

Beslutning

Godkendt.

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape
Sag nr. 39 (ØU 48/07)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmøde den 06.06.2006 blev der på baggrund af et skitseprojekt givet en projektbevilling til trafiksanering af Rødovrevej 3. etape. Der er nu udarbejdet et projekt, som i hovedtræk svarer til skitseprojektet. Generelt er principperne fra de første to etaper af Rødovrevej videreført, dog med undtagelse af strækningen gennem "Rødovre Landsby". Projektet er udformet, så det så vidt muligt tager højde for det kommende projekt for hele Rødovre Landsby i det omfang det på forhånd har været muligt under hensyntagen til økonomi og planlægning. Den videre projektering har vist, at det ikke er muligt at udføre hele strækningen for det i budgettet afsatte beløb. Det foreslås, at restbeløbet på 450.000 kr. finansieres af kontiene for henholdsvis byinventar og vejbump. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet for ombygning af Rødovrevej etape 3 (strækningen mellem Rødovre Parkvej og Kirkesvinget) godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til ombygningen,
 3. at der frigives et rådighedsbeløb på 5.550.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007 til Rødovrevej,
 4. at der frigives 200.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byinventar, samt
 5. at der frigives 250.000 kr. af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til vejbump.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales, dog således at P-lommerne overfor skolen på østsiden af vejen, ændres til henholdsvis afsætningspladser i den sydlige del og de 2 nordlige nedlægges, og ændres her til rabat. Rettelse: I indstillingens 1. punkt rettes "Kirkesvinget" til "Gunnekær". Økonomiudvalget: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at kun den nordøstlige afsætningsplads nedlægges og ændres til rabat, og der indføres P-forhold mellem kl. 7 og 16 på afsætningspladserne.

Beslutning

Godkendt.

Hovedreparation af gangbro over Avedøre Havnevej.
Sag nr. 40 (ØU 49/07)

Sagens kerne

Fodgængerbroen, der tjener som stioverføring mellem Maglekærområdet og Hendriksholm Skole, er i en vedligeholdelsesmæssig ringe stand. En netop udarbejdet tilstandsrapport viser, at en hovedreparation er nødvendig i 2007. Tages der ikke beslutning om hovedreparation, anbefaler Teknisk Forvaltning, at broen afspærres inden skolestart i august 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at hovedreparationen af fodgængerbroen over Avedøre Havnevej igangsættes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb,
 3. at rådighedsbeløbet frigives, samt
 4. at beløbet finansieres af kassen i 2007.
  
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kulturhuset Viften - udskiftning af tagbelægning, ansøgning om bevilling
Sag nr. 41 (ØU 50/07)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 756.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af tagbelægningen på Viften. Godkendelse af, at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 756.000 kr. til udskiftning af tagbelægningen på Viften,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 756.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 3. at arbejdet udbydes i hovedentreprise i licitation.
  
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole, renovering af hjemkundskabslokalerne - godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 42 (ØU 51/07)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af februar 2007 på renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Godkendelse af arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.378.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Der er i decembermøderækken 2006 givet en bevilling på 75.000 kr. til igangsætning af projekteringen. Den samlede bevilling udgør herefter 1.453.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.378.000 kr. til renovering af hjemkund-skabslokalerne på Islev Skole. Herefter udgør den samlede bevilling 1.453.000 kr., 
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.378.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
    
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole, renovering af lofter/ ændring af belysning - ansøgning om bevilling
Sag nr. 43 (ØU 52/07)

Sagens kerne

Godkendelse af videreførelse af renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole. Godkendelse af, at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering. Ansøgning om anlægsbevilling på 1.670.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at renoveringen af lofter og belysning videreføres,
 2. at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.670.000 kr. til gennemførelse af arbejdet,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.670.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
    
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

IT plan - folkeskolen
Sag nr. 44 (ØU 53/07)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Fællesforvaltningen, IKT-kontoret, Direktionens IT-styregruppe udarbejdet forslag til udbygning af IT på skoleområdet gennem tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2004-2008. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22.06.2004. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til videreførelse af IT-planen gældende for årene 2004 – 2008. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 750.000 kr. fra Undervisningsministeriet med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr., så rådighedsbevilling for 2007 udgør 2.693.000 kr. og den samlede bevilling herefter udgør 9.778.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. til videreførelse af IT-handleplanen,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 750.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på funktionen Folkeskoler,
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.943.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af Undervisningsministeriet.
  
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Offentlig høring vedr. ny hospitalsplan og psykiatriplan
Sag nr. 45 (ØU 54/07)

Sagens kerne

Region Hovedstaden er på vej mod henholdsvis en ny hospitalsplan og en psykiatriplan. Regionsrådet godkendte på sit møde den 6. februar 2007 at udsende forslag i offentlig høring hos alle relevante parter. Høringsfristen løber frem til den 4. april 2007. Social- og Sundhedsforvaltningen har i et samarbejde med de kommuner, som Rødovre Kommune også arbejder sammen med på embedsmandsniveau i forbindelse med sundhedsaftalen, gennemgået hospitalsplanen og psykiatriplanen, og Social- og Sundhedsforvaltningen har med udgangspunkt i dette samarbejde udarbejdet bemærkninger til hospitalsplanen og psykiatripla-nen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til ny hospitalsplan og psykiatriplan drøftes,
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder høringssvar med udgangspunkt i drøftelserne og de tilkendegivelser, der fremgår af mødesagsfremstillingen.
     
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Sundhedsaftale 2007
Sag nr. 46 (ØU 55/07)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 13. februar 2006 (sag nr. 14) forslag til Sundhedsaftale 2007 og godkendte, at sundhedsaftalen skulle sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er efterfølgende fremkommet høringssvar fra alle 3 råd. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvarene drøftes,
 2. at Sundhedsaftale 2007 godkendes.
   
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Indstilling af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 47 (ØU 56/07)

Sagens kerne

Som følge af nedlæggelsen af Københavns Amt er Rødovre Kommune indtrådt i Amtets tidligere forpligtelser i forhold til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension. Bestyrelsen for den selvejende institution har på møde den 27. februar 2007 tilrettet dens vedtægter i henhold her til, herunder godkendt et tillæg til den hidtidige driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension der præciserer, at Rødovre Kommune indtræder i Københavns Amts rettigheder og forpligtelser i forhold til institutionen. Tidligere har Københavns Amtsråd og Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune hver udpeget 1 medlem til bestyrelsen, mens den selvejende institution har udpeget 3 medlemmer. Fremover udpeger Rødovre Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene fortsat udvælges blandt medlemmerne af de politiske partier. Med henblik på at sikre et tæt og smidigt samarbejde mellem Rødovre Ungdomspension og Forvaltningen foreslås det, at den anden plads besættes af Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de af bestyrelsen ændrede vedtægter af 27. februar 2007 godkendes
 2. at kommunalbestyrelsen udpeger Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef som kommunens andet medlem af bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension
 3. at tillæg til tidligere indgået driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension godkendes.
  
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Britt Jensen deltog ikke under dette punkt. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Virksomhedsplaner 2006 - 2007 fra skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 48 (ØU 57/07)

Sagens kerne

Skolesocialprojekternes virksomhedsplaner for 2006 – 2007 forelægges til orientering. Forelæggelsen sker såvel i Børne- og Skoleudvalget som i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Energistyringsprojekter gennemført i 2004, 2005 og 2006
Sag nr. 49 (ØU 58/07)

Sagens kerne

I 2006 har der været gennemført 7 energibesparende projekter finansieret af den centrale energipulje. Disse projekter forventes at give en årlig besparelse på 104.707 kr., som skal tilfalde kommunekassen. Projekter udført i 2004 og 2005 giver en besparelse på henholdsvis 208.600 kr. og 168.420 kr., som også tilfalder kommunekassen. Teknisk Forvaltning og Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller:
 1. at de institutioner, som har fået gennemført energiprojekter i 2004, 2005 og 2006 finansieret af den centrale energipulje, samlet får deres energibudgetter i 2007 reduceret med 481.727 kr.,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 481.727 kr.,
 3. at der frigives et negativt rådighedsbeløb på 481.727 kr. afsat i investeringsoversigt 2007. Rådighedsbeløbet i investeringsoversigt 2007 på 500.000 kr. tilpasses i overensstemmelse hermed.
   
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2006 til 2007
Sag nr. 50 (ØU 59/07)

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsår 2006 til budgetåret 2007. Ligeledes søges der om overførsel fra 2006 til 2007 af forskellige ikke opbrugte driftsmidler. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der overføres over/underskud vedrøren-de de decentrale enheder fra 2006 til 2007 svarende til et nettomindreforbrug i 2006 på 14.873.772 kr.,
 2. at der overføres over/underskud vedrørende de centrale driftskonti fra 2006 til 2007 svarende til et nettomindreforbrug i 2006 på 4.129.948 kr.
    
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2006 til 2007
Sag nr. 51 (ØU 60/07)

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Der søges derfor om overførsel af -12.321.381 kr. svarende til overførsel af netto mindreforbrug på 6.643.793 kr. og overførsel af netto mindreindtægter på -18.965.174 kr. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der samlet gives en tillægsbevilling til budget 2007 på i alt -12.321.381 kr. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Etableringsrefusion fra Beskæftigelsesministeriet - Jobcenter Rødovre
Sag nr. 52 (ØU 61/07)

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af Jobcenter Rødovre er der indgået en etableringsaftale med Beskæftigelsesministeriet som blandt andet omhandler medfinansiering af IT-etableringsudgifterne. Statens andel af etableringsudgifterne er nu opgjort og udgør 178.880 kr. I forlængelse heraf søges der om en indtægtsbevilling til anlæg på 178.800 kr. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 178.800 kr.,
 2. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 178.800 kr. og
 3. at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.
    
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ændret forsikringsstruktur / selvforsikring af arbejdsulykker m.v.
Sag nr. 53 (ØU 63/07)

Sagens kerne

Der blev 1. januar 2006 indgået 3-årig forsikringsaftale med KommuneForsikring. Det er en del af aftalen, at Rødovre Kommune opfylder skærpede sikringskrav i relation til indbrud og tyveri af særligt løsøre. På den baggrund blev der iværksat en forsikringsanalyse for at undersøge alternative forsikringsmodeller. Samtidig blev samtlige kommunens institutioner gennemgået sikringsmæssigt for at kortlægge og prissætte behovet for sik-ringstiltag, hvis KommuneForsikrings sikringskrav skulle opfyldes. Som risikobilledet tegner sig nu vurderer forvaltningen, at det kan betale sig at ændre den nuværende forsikringsstruktur på tre områder: ansvar, løsøreindbrud og arbejdsulykke. Mht. løsøreindbrud anbefales fortsættelse af den eksisterende forsikring indtil udløb ultimo 2008, med ikke-overholdelse af de krævede sikringskrav. Kommunen undgår derved hhv. anlægsudgift ca. kr. 2.671.511 og årlig drift ca. kr. 868.000. Arbejdsulykke:
Der anbefales selvforsikring af arbejdsulykker. I stedet for præmie til forsikringsselskabet afsættes beløb til dækning af skadesudgifter og dertil relaterede omkostninger samt administrations- og risikostyringsbidrag. For 2007 udgør præmien kr. 11.763.738 (helårligt) og det foreslås, at der samlet afsættes et beløb på kr. 9.900.000 (helårligt) til dækning af skader på området. Konsekvenser:
Konsekvensen af den ændrede forsikringsstruktur er en estimeret bruttobesparelse på kr. 2.015.383 (helårlig). Ny struktur anbefales implementeret pr. 1. juli 2007 hvorfor økonomiske konsekvenser vil have virkning for andet halvår 2007. For 2007 estimeres bruttobesparelsen til at udgøre kr. 1.457.692. Heraf anvendes en del til selvforsikrede skader og sikring og resten til ri-sikostyringstiltag samt opbygning af intern organisation som følge af overtagelse af forsikringsselskabets opgaver. For 2007 udgør den estimerede nettobesparelse kr. 474.192. Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunen selvforsikrer arbejdsulykker,
 2. at præmien for arbejdsulykke beregnes og reguleres aktuarmæssigt en gang årligt,
 3. at selvrisikoen for ansvar forhøjes fra kr. 1.000 til kr. 5.000,
 4. at der for 2007 godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 410.869 vedrørende arbejdsskadeforsikring,
 5. at der for 2007 godkendes en negativ tillægsbevilling på kr. 75.823 vedrørende øvrige forsikringer,
 6. at de negative tillægsbevillinger i alt kr. 486.692 tilgår kassebeholdningen,
 7. at der for 2007 godkendes en budgetneutral omplacering af kr. 200.000 til kontoen for juridisk afdeling til intern organisation,
 8. at der for 2007 godkendes en budgetneutral omplacering af kr. 771.000 til kontoen for risikostyringsprojektet til dækning af hhv. selvforsikrede tab ved løsøreindbrud, anlægsudgifter til sikring samt forebyggende arbejde, herunder forebyggelse af arbejdsulykker,
 9. at tilsvarende præmiestruktur indarbejdes i forbindelse med budgetlægning for 2008 og frem,
 10. at et risikostyringsregnskab fremlægges til Økonomiudvalget én gang årligt, første gang februar 2008 for 2. halvår 2007,
 11. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå nye aftaler med KommuneForsikring. ´
    
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Almennyttige Boligselskab - Søparken, Søparken II og Søparken III / Skema C
Sag nr. 54 (ØU 64/07)

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/ DAB har fremsendt skema C ansøgninger med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskaberne for afdeling Søparken, bestående af 13 almene ældreboliger, 49 familieboliger og et fællesrum, afdeling Søparken II bestående af 8 almene ungdomsboliger og Søparken III, bestående af 2 almene familieboliger. Anskaffelsessummen er i byggeregnskabet for de enkelte etaper opgjort til:
Søparken115.358.000 kr.
Søparken II7.038.000 kr.
Søparken III2.528.000 kr.
    
Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af de samlede anskaffelsessummer svarende til i alt kr. 8.744.680. Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at de af Rødovre Almennyttige Boligsel-skab v/DAB fremsendte skema C, byggeregnskaber vedrørende afdeling Søparken, Søparken II og Søparken III, godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for de afsatte beløb på i alt kr. 1.233.000 fremsendes 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

AKB, afdeling 1501-4, Ved Milested - Beboerhus / Ansøgning om godkendelse af skema B
Sag nr. 55 (ØU 65/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. september 2005 skema A vedrørende opførelse af et beboerhus i AKB, afdeling 4001 Ved Milestedet. Skema A er godkendt med en samlet anlægsudgift på i alt kr. 4.200.000. Projektet har nu været udbudt i begrænset licitation. Boligselskabet har antaget lavestbydende entreprenørfirmaet GVL entreprise. Boligselskabet anmoder nu kommunalbestyrelsen om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på kr. 6.170.000. Boligselskabet fremlægger endvidere skema U til efterretning. Anskaffelsessummen finansieres med støttede lån i henhold til Landsbyggefondens tilsagn herom. Rødovre kommune forudsættes at påtage sig garanti for den del af det støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 80 procent af ejendommens værdi. Overskridelsen af anskaffelsessummen på kr. 1.802.000, der angives at skyldes det stigende indeks fra december 2004 samt et forhøjet prisniveau i byggebranchen, forudsættes finansieret over reguleringskontoen. Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender skema B med en anskaffelsessum på kr. 6.170.000 under forudsætning af, at overskridelsen af anlægsudgiften kan finansieres over reguleringskontoen. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 56 (ØU 67/07)

Beslutning

Taget til efterretning.

Kulturhuset Viften - udskiftning af tagbelægning, godkendelse af håndværkerliste
Sag nr. 57 (ØU 70/07)

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole, renovering af hjemkundskabslokalerne - godkendelse af håndværkerliste
Sag nr. 58 (ØU 72/07)

Beslutning

Vivi Skriver (A) deltog ikke under dette punkt. Godkendt.

Diverse
Sag nr. 59 (ØU 74/07)

Beslutning

Taget til efterretning.