Kommunalbestyrelsen

25-09-2007

Sager 140 (ØU 175/07) - 156 (ØU 191/07)

Fold alle ud

RKF - Regnskabsafslutning af anlægsbevilling til Egegårdsvej 3
Sag nr. 140 (ØU 175/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udført stik og brugerinstallation til ny bruger på Egegårdsvej 3.
Bevilling 24.04.2007200.000 kr.
Forbrug124.642 kr.
Mindreforbrug75.358 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 75.358 kr.,
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen i 2007 og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet og miljøvurdering
Sag nr. 141 (ØU 176/07)

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan for bebyggelsen Milestedet med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

Lokalplantillægget omfatter det samme område som Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet.

Kommunalbestyrelsen indstillede i sit møde den 24.04.2007 til Landsbyggefonden og Socialministeriet at godkende skema A vedrørende nedrivning af højhusene i AAB, afdeling 43.

Nedrivning af højhusene forudsætter, jf. planlovens § 13, stk. 2, at der udarbejdes lokalplan for nedrivning.

Det forslag til tillæg til lokalplan 108 med tilhørende miljøvurdering, der nu fremlægges, er udarbejdet i samarbejde med AAB og boligforeningens rådgivere. Tillægget fastsætter retningslinier for nedrivning af højhusene, retablering af arealerne samt udstykning af delareal/-er til nybyggeri.


Miljøvurderingen er udarbejdet, fordi Teknisk Forvaltning har vurderet, at projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen konkluderer, at en nedrivning i en periode vil få væsentlig indvirkning på nærmiljøet, men at genevirkningerne vil blive mindsket gennem opstilling af miljømæssige vilkår for nedrivningsarbejdet. Der vil desuden blive stillet krav til affaldshåndteringen, som tilsigter størst mulig genanvendelse af affald fra nedrivning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan for bebyggelsen Milestedet vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden fra den 10.10.2007 til den 04.12.2007,
 2. at den udarbejdede miljøvurdering godkendes og offentliggøres i den samme periode,
 3. at der – udover standardmeddelelse om lokalplanforslag - udarbejdes et kortfattet, læsevenligt sammendrag af forslaget til lokalplantillæg og miljøvurdering, som udsendes til ejere og lejere i og omkring området, samt
 4. at administrationen afholder et borgermøde med teknisk gennemgang af lokalplanen i høringsperioden onsdag den 14.11.2007, kl. 19–21.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovrevej etape 2. Anlægsregnskab
Sag nr. 142 (ØU 177/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovrevej etape 2.
Bevilling 24.02.20048.000.000 kr.
Forbrug8.000.020 kr.
Merforbrug20 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Rødovrevej etape 2. på 20 kr., samt
 3. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Floorball Club - anmodning om støtte til afvikling af bankgæld
Sag nr. 143 (ØU 178/07)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 185 fra Kommunalbestyrelsens møde den 26.09.2006.

Rødovre Floorball Club anmoder i brev af 13.06.2007 om støtte til afvikling af klubbens bankgæld, som udgør 155.500 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der ekstraordinært ydes et rentefrit lån på 155.500 kr. til indfrielse af bankgælden,
 2. at det bevilgede lån afdrages med minimum 20.000 kr. pr. år, første gang den 01.10.2008,
 3. at der gives en tillægsbevilling på 155.500 kr., som finansieres via kommunekassen.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt under forudsætning af fremsendelse af budget.

Beslutning

Godkendt.

Koldt drikkevand på skolerne - ansøgning om bevilling
Sag nr. 144 (ØU 179/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til etablering af kolde drikkevandsposter på skolerne.

Udgifterne til installeringen anslås til 600.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af kolde drikkevandsposter på skolerne,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 600.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 600.000 kr., finansieret af kassebeholdningen 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Skolerne - vedligeholdelse af toiletter, ansøgning om bevilling
Sag nr. 145 (ØU 180/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse af toiletterne på skolerne.

Udgifterne til gennemførelsen af arbejderne anslås til 1.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til istandsættelse af toiletterne på skolerne,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner - ansøgning om bevilling
Sag nr. 146 (ØU 181/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til bevilling til færdiggørelse af renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner for et beløb på 3.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr.,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hjemmeplejens indkøbsordning
Sag nr. 147 (ØU 182/07)

Sagens kerne

Social og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 12. juni 2007 (sag nr. 47), Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til udbud af indkøbsopgaven i hjemmeplejen, samt forslag til udbudsmateriale, kravspecifikationer og kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer.

Forslaget har efterfølgende været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Hjemmeplejens MED-udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til udbudsmateriale, kravsspecifikationer samt kvalitetsstandard for indkøb godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Handicappolitik
Sag nr. 148 (ØU 183/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. april 2007 (sag nr. 66) at sende oplæg til en handicappolitik i høring. I perioden fra primo maj til medio august har handicappolitikken således været til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet samt blandt medarbejderne i kommunen.

Handicappolitikken med de indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Handicappolitikken forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handicappolitikken godkendes.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Plejehjemmet Engskrænten - diverse bygningsmæssige forbedringer - anlægsregnskab
Sag nr. 149 (ØU 184/07)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 628.243,
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Plejehjemmet Ørbygård - diverse bygningsmæssige forbedringer - anlægsregnskab
Sag nr. 150 (ØU 185/07)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 587.605,
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Tårnvejskollegiet
Sag nr. 151 (ØU 186/07)

Sagens kerne

Udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Tårnvejskollegiet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger Handicapkonsulenten i Social- og Psykiatriafdelingen som kommunens andet medlem af bestyrelsen for Tårnvejskollegiet.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Beskæftigelsesplan 2008
Sag nr. 152 (ØU 187/07)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger Beskæftigelsesplan 2008 til endelig godkendelse. Der er indarbejdet en række kommentarer fra bl.a. Beskæftigelsesudvalget og Det LokaleBeskæftigelsesråd i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Beskæftigelsesplan 2008 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forbrugsønsker 2007 m.m.
Sag nr. 153 (ØU 188/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til etablering af toilet til kantinepersonalet og etablering af folkerum for administrationen på rådhuset.

Samlet udgift 450.000 kr.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af toilet til kantinepersonalet og etablering af folkerum for administrationen på rådhuset,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 450.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 450.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Idékonkurrence i Rødovre Syd
Sag nr. 154 (ØU 189/07)

Sagens kerne

Idékonkurrence i Rødovre Syd med særlig fokus på en ny bebyggelse efter den planlagte nedrivning af de to højhuse i Agerkær og Ruskær. Konkurrencen foreslås udskrevet som en offentlig byplankonkurrence for arkitekter med flere. Det samlede konkurrenceområde og de øvrige konkurrencebetingelser defineres i konkurrenceprogrammet. Der søges en anlægsbevilling på 1.663.000 kr. til Idékonkurrencen.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at processen til afvikling af en offentlig byplankonkurrence igangsættes i henhold til procesbeskrivelse, tidsplan og budget udarbejdet af Akademisk Arkitektforening,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.663.000 kr. til igangsætning m.m. af Idékonkurrencen,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.663.000 kr.,
 4. at der frigives et rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at konkurrencen afvikles i Akademisk Arkitektforenings regi,
 6. at der nedsættes en følgegruppe bestående af Økonomiudvalgets medlemmer,
 7. at konkurrenceprogram forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning, samt
 8. at projektledelsen varetages af Teknisk Forvaltning.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Beretning nr. 128, afsluttende beretning for regnskabsåret 2006
Sag nr. 155 (ØU 190/07)

Sagens kerne

Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning nr. 128, afsluttende beretning for regnskabsåret 2006.
   
Direktionen indstiller,
 1. at beretning nr. 128 og direktionens svar til revisionens bemærkninger tages til efterretning, samt
 2. at regnskab 2006 godkendes.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 156 (ØU 191/07)

Beslutning

Taget til efterretning.