Kommunalbestyrelsen

28-08-2007

Sager 103 (ØU 137/07) - 136 (ØU 174/07)

Fold alle ud

Medlem og suppleant til bestyrelsen i Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 103 (ØU 137/07)

Sagens kerne

Miljølaboratoriet I/S har med brev af 21.05.2007 henvendt sig til Miljølaboratoriets interessenter, herunder Rødovre Kommune.

Miljølaboratoriet I/S anmoder interessenter fra den gamle ejerkreds i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn om at meddele, om den hidtidige repræsentant fortsætter som bestyrelsesmedlem samtidig anmodes om, at der udpeges en suppleant til bestyrelsen, hvor dette ikke allerede har fundet sted.

Rødovre Kommunes repræsentant i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn er Dora Arvidsen (A) og suppleant er Ahmed H. Dhaqane (A).

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der tages stilling til om den hidtidige repræsentant og suppleant fortsætter.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet Dora Arvidsen og Ahmed Dhaqane fortsætter som henholdsvis repræsentant og suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Placering af antennemaster for mobiltelefoni
Sag nr. 104 (ØU 138/07)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har som den eneste kommune formået at få udarbejdet en samlet strategi for mobiltelefoni sammen med de 4 udbydere til dækning af hele Rødovre.

Forhandlingerne om placering af antennemaster med mobiltelefoniudbyderne skal nu afsluttes, så Rødovre opnår fuld dækning.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at Borgmesteren bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de samarbejdende mobiltelefoniudbydere omkring fastlæggelse af de enkelte placeringer af master, antenner, teknikkabiner mv. samt
 2. at Borgmesteren bemyndiges til at godkende udskiftning af antenner, teknikkabiner m.v. på eksisterende sendeanlæg.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

RKF - årsrapport 2006
Sag nr. 105 (ØU 139/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport incl. regnskab for 2006 for RKF.

Regnskabet udviser et afdrag på RKF’s gæld til Rødovre Kommune på 7,6 mio. kr.

Restgælden pr. 31.12.2006 udgør 7,9 mio. kr. til Rødovre Kommune og 0,3 mio. kr. til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Teknisk Forvaltning indstiller,

at årsrapporten incl. regnskab for 2006 godkendes.

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Statsautoriseret revisor Lars Poulsen orienterede om årsrapportens indhold.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forhøjelse af fast afgift til VEKS
Sag nr. 106 (ØU 140/07)

Sagens kerne

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S har på deres bestyrelsesmøde 15.06.2007 vedtaget at hæve den faste afgift for den sidste halvdel af 2007 med 43 mio. kr.

Rødovre Kommunale Fjernvarmes andel vil blive 3.033.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forhøjelsen godkendes, samt
 2. at beløbet søges afholdt inden for driftsbudgettet for 2007.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til Islevbrovej 2, "Danmark".
Sag nr. 107 (ØU 141/07)

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsbevilling på 650.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til nyt byggeri på ”Danmark-grunden”.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udførelse af stikledning og brugerinstallation, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 650.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten for 2007.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

I/S SMOKA - Ændring af vedtægter
Sag nr. 108 (ØU 142/07)

Sagens kerne

Repræsentantskabet i I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) har på sit møde den 29.05.2007 godkendt ændringer af selskabets vedtægter. Vedtægterne er udelukkende ændret som konsekvens af de kommunesammenlægninger, der er sket som følge af kommunalreformen. I/S SMOKA har med brev af 06.07.2007 fremsendt forslaget til godkendelse i interessenternes kommunalbestyrelser/byråd.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til ændring af vedtægt for I/S SMOKA som fremlagt på repræsentantskabsmøde den 29.05.2007 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Trafikhandlingsplan - anlægsregnskab
Sag nr. 109 (ØU 143/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for 3 delprojekter.
 1. Supplerende anlæg i lokalområderne (2.del)
 2. Lokalområde 8
 3. Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne

Bevilling 26.04.2005                       

903.000 kr.
Bevilling 30.09.2003                        275.000 kr.
Bevilling 22.06.2004                        815.000 kr.

Bevilling i alt                                

1.993.000 kr.

Forbrug                                         

1.083.967 kr.
Forbrug                                             242.898 kr.
Forbrug                                         684.180 kr.

Forbrug i alt                                  

2.011.045 kr.
Merforbrug                                        18.045 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller
 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Supplerende anlæg i lokalområderne (2 del) på 180.967 kr.
 3. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Lokalområde 8 på 32.102 kr.
 4. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen til Udførelse af supplerende anlæg i lokalområderne på 130.820 kr., sam
 5. at den samlede merudgift på 18.045 kr. afholdes af kassebeholdningen og rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forbrugsønsker 2007. Samlede istandsættelser
Sag nr. 110 (ØU 144/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse af en række veje. Der er tale om følgende veje.
Viemosevej 3.880.000 kr.

Espevang

459.000 kr.
Islevdalvej 2.500.000 kr.
Rødovre Parkvej øst 1.021.000 kr.
Milestedet, bagvej. 430.000 kr.
Engskrænten P-plads 400.000 kr.
Istandsættelsen forventes derved samlet set at beløbe sig til 8.690.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 8.690.000 kr. til istandsættelse af Viemosevej, Espevang, Islevdalvej, Rødovre Parkvej øst, bagvej ved Milestedet, og P-plads Engskrænten,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 8.690.000 kr.
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 8.690.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt med 3 stemmer (A+B) og 1 (O) stemte imod..

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer (A, B, C, F, V, Ø) og 2 (O) stemte imod.

Realisering af Designmanual 2007.
Sag nr. 111 (ØU 145/07)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til prioritering af opgaver i 2007 prioriteres,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.042.000 kr. til realisering af Designmanual for byrum i Rødovre Kommune, samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.042.000 kr. af det afsatte beløb i investeringsoversigt 2007 til ”Byinventar inkl. Læskærme”.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 112 (ØU 146/07)

Sagens kerne

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads i forhold til nye opgaver overtaget fra det tidligere Københavns Amt samt overflytning af Bygningsafdelingen og landskabsarkitekterne fra Gunnekær 28 til Tæbyvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 7.970.000 kr. samt frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.470.000 kr. til etablering af de mest nødvendige faciliteter til det forøgede vinterberedskab og til udarbejdelse af projektforslag til nybygning og ombygning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at materielpladsen på Tæbyvej tilpasses de nye opgaver fra Københavns Amt og Teknisk Forvaltnings administration samles på Tæbyvej,
 2. at der gives anlægsbevilling på 7.970.000 kr.,
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb i 2007 på 1.215.000 kr. finansieret af indtægtsbevillinger under punkterne 4, 5 og 6 samt at rådighedsbeløbet frigives,
 4. at der gives en driftsbevilling på - 700.000 kr. (indtægt) til salg af maskiner,
 5. at der gives en anlægsbevilling på -315.000 kr. (indtægt) til salg af værkstedsmateriel på Slotsherrensvej, at der afsættes rådighedsbeløb i 2007 på -315.000 kr. og at det afsatte rådighedsbeløb frigives,
 6. at der gives en driftsbevilling på -200.000 kr. (indtægt) i 2007 vedr. leje af vintermateriel,
 7. at rådighedsbeløbet på 255.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2007 til olieudskiller frigives,
 8. at den resterende del af bevillingen på 6.500.000 kr. forventes finansieret ved sparede driftsudgifter på 1.500.000 kr. og afsat rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. som forventes afsat i budget 2008,
 9. at jord- og kloakarbejdet udføres af Teknisk Forvaltning, samt
 10. at opførelsen af ny bygning og ombygning af kantinebygningen varetages af Bygningsafdelingen med bistand af eksterne konsulenter.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vedtægt for den selvejende institution Heerup Museum
Sag nr. 113 (ØU 147/07)

Sagens kerne

Bestyrelsen for den selvejende institution Heerup Museum fremsender jfr. bestyrelsesmødet den 07.06.2007 forslag til ændring af den p.t. gældende vedtægt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at det udarbejdede forslag til ny vedtægt godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

I/S Vestbad - regnskab 2006
Sag nr. 114 (ØU 148/07)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 29.06.2007 årsregnskab 2006 for I/S Vestbad.

Kommunernes Revision A/S beretning nr. 12, samt revisionserklæring af 11.06.2007 er vedlagt.

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2006 til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Mellemkommunale betalinger vedr. lov om frit valg i skoler og SFO.
Sag nr. 115 (ØU 149/07)

Sagens kerne

Sagen omhandler mellemkommunale betalinger i forbindelse med loven om frit valg af skole og SFO på tværs af kommunegrænser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning efter skoledelens model B,
 2. at Rødovre Kommune tilslutter sig afregning for SFO-delen,
 3. at afregningsmodellen som var gældende for 2006 forlænges til 31.7.2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2006
Sag nr. 116 (ØU 150/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2006
Sag nr. 117 (ØU 151/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2006
Sag nr. 118 (ØU 152/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2006
Sag nr. 119 (ØU 153/07)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2006 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 120 (ØU 154/07)

Sagens kerne

- høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
      
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning,
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007,
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.
     
Alle fagudvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse 2008 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 121 (ØU 155/07)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsatte budgetforslag for perioden 01.01. – 31.12.2008.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2007. Dette betyder at den nuværende m2 pris på kr. 1.218 kr. pr. m2 fortsætter i 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på kr. 1.218 kr. pr. m2 i Ældrecenter Broparken for 2008.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse 2008 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 122 (ØU 156/07)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsatte budgetforslag for perioden 01.01.2008 – 31.12.2008.

Budgetforslaget viser en stigning på 2,9 % i forhold til budgettet for 2007. Konkret betyder dette, at m2 prisen stiger fra de nuværende 732 kr. pr. m2 til 753 kr. pr. m2 .

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 753 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken for 2008.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Revision af kvalitetsstandarder
Sag nr. 123 (ØU 157/07)

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp skal revideres en gang om året. De gældende kvalitetsstandarder foreslås ændret på to mindre punkter.

Timepriserne for honorering af leverandørerne på området skal ligeledes genberegnes hvert år. Nye priser gældende pr. 1. juli fremgår af kvalitetsstandarderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes,
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra d. 1.7.2007,
 3. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet og forelægges med høringssvar på septembermøderækken.
       
Social- og Sundhedsudvalget:

Pkt. 1. Sagen drøftet.

Pkt. 2. Anbefales.

Pkt. 3. Godkendt.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Anvendelse af kontrakter om tilbageholdelse af stofmisbrugere og gravide alkoholmisbrugere
Sag nr. 124 (ØU 158/07)

Sagens kerne

Folketinget har med virkning fra 1. juli vedtaget ny lovgivning, der giver kommunerne mulighed for at tilbyde stofmisbrugere samt gravide alkoholmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse i forbindelse med et døgnbehandlingstilbud. Kommunerne skal tilbyde kontrakter til gravide stofmisbrugere.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at Rødovre Kommune tilbyder gravide alkohol- og stofmisbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse,
 2. at øvrige stofmisbrugere kan tilbydes kontrakt, hvis særlige forhold taler herfor,
 3. at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til udøvelse af bestemmelserne på området til Social- og Psykiatrichefen.
     Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forslag til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme i Rødovre Kommune
Sag nr. 125 (ØU 159/07)

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204) er et af indsatsområderne seksuel adfærd.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til indsats vedrørende seksuel adfærd blandt de unge i kommunen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der afsættes 35.000 kr. af de midler, der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 til en kondomkampagne på Rødovre Gymnasium, Teknisk Skole og 10. klasseskolen Milestedet i Rødovre.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Høring om forslag til Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden
Sag nr. 126 (ØU 160/07)

Sagens kerne

Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en politik for sundhedsforskning i regionen. Forslaget er blandt andet sendt til høring hos kommunerne i regionen.

Af forskningspolitikkens 6 hovedpunkter er 2 af særlig kommunal interesse, nemlig ”Forskning af høj kvalitet tæt på patienterne” og ”Optimal udnyttelse af forskningen”.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar med nedenstående hovedpunkter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at Rødovre Kommune tilkendegiver, at man finder forskningspolitikken god og ambitiøs,
 2. at man forventer, at kommunen inddrages i de konkrete prioriteringer, som politikken lægger op til,
 3. at Rødovre Kommune tilbyder at medvirke i tilrettelæggelsen af det bedst mulige samspil mellem region og kommune på dette område.
     
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ændring af vedtægten for Rødovre almennyttige Boligselskab
Sag nr. 127 (ØU 163/07)

Sagens kerne

Repræsentantskabet i Rødovre almennyttige Boligselskab har på repræsentantskabsmøde den 29. marts 2007 besluttet at ændre vedtægtens § 7 og § 9 stk. 1 og som følge heraf konsekvensrettes vedtægtens § 9, stk. 6 og § 11, stk 2.

Ændringen i vedtægtens § 7 indebærer, at tilladelsen til at stemme med fuldmagt udgår, og ændringen i vedtægtens § 9 indebærer, at selskabsbestyrelsen udvides fra 7 til 13 medlemmer.

Ændringen i vedtægtens § 7 er trådt i kraft umiddelbart efter afstemningen, mens ændringen i vedtægtens § 9 og § 11 træder i kraft i 2008

Fællesforvaltningen indstiller,

at vedtægtsændringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fordeling af FKKO's formue - revision af regnskab 2006
Sag nr. 128 (ØU 164/07)

Sagens kerne

Kommunernes Revision A/S har afsluttet regnskabet for 2006 – beretning nr. 25 - og opgjort formuen til kr. 1.410.287. Formuen er fordelt til de 18 kommuner i det tidligere FKKO efter indbyggertallet pr. 1. januar 2006.

Rødovre Kommunes andel beløber sig til kr. 83.084.

Beretningen vil i lighed med andre revisionsberetninger efterfølgende blive fremsendt til Statsforvaltningen i København med en udskrift af protokollen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at beretning nr. 25 tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 129 (ØU 165/07)

Sagens kerne

Da 2 af de bemyndigede personer er fratrådt Rødovre Kommune genoptages sagen med henblik på ny udpegning.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 32: Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64a, kan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige underskrives af magistratmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende har på det konstituerende møde den 9.12.2005 fået ovennævnte bemyndigelse:

Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Jens Gunst, vicekommunaldirektør Arne Juul, juridisk konsulent Inger Krogh-Jensen, økonomidirektør Lene Lunde Steffensen eller kontorchef Dan Birke Jacobsen.
Arne Juul og Inger Krogh-Jensen er begge fratrådt.

Fællesforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til følgende:

Sekretariatschef Pia Mørch og chefjurist Jane Slott.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Henvendelse fra Enhedslisten v/Peter Mikkelsen
Sag nr. 130 (ØU 166/07)

Sagens kerne

Enhedslisten v/KB-medlem Peter Mikkelsen har anmodet om at følgende sag optages på Økonomiudvalgets/Kommunalbestyrelsens dagsorden:

”Enhedslisten Rødovre foreslår, at Kommunalbestyrelsen opfordrer, at der gennem Kommunernes Landsforening stilles krav om, at regeringen etablerer den nødvendige lønpulje i forbindelse med den kommende finanslov, så parterne har noget at fordele ved de kommende overenskomstforhandlinger.”

Fællesforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Med 16 stemmer for (A, B, C, O, V) og 2 (F, Ø) imod, blev det besluttet, at der ikke rettes henvendelse til KL.

Forslag til politisk mødeplan 2008
Sag nr. 131 (ØU 167/07)

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for året 2008,

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Fællesforvaltningen indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2008 godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 132 (ØU 168/07)

Beslutning

Taget til efterretning

Udvidelse og modernisering af Rødbo - valg af byggeforretningsfører
Sag nr. 133 (ØU 170/07)

Beslutning

Godkendt.

Salg af en del af ejendommen matr.nr. 93 Islev By, Islev beliggende Vårfluevej 15
Sag nr. 134 (ØU 171/07)

Beslutning

Godkendt.

Salg af ejendommen matr. nr. 1 e Islev By, Islev beliggende Slotsherrensvej 400
Sag nr. 135 (ØU 172/07)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 136 (ØU 174/07)

Beslutning

Taget til efterretning.