Kommunalbestyrelsen

30-01-2007

Sager 1 (ØU2/079 - 12 (ØU 14/07)

Fold alle ud

Bygningsvedligeholdelse 2007 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 1 (ØU2/079

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 16.832.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 16.832.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 16.832.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet sagen om Skovly udgår og fremsendes særskilt.

Beslutning

Godkendt.

Hjortevænget - Tillæg til Lokalplan 75
Sag nr. 2 (ØU 3/07)

Sagens kerne

Stillingtagen til forslaget Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget. Lokalplantillægget er en opfølgning på et forbud efter Planlovens § 14, som Kommunalbestyrelsen nedlagde den 13.02.2006 mod opførelse af et udhus på Nørregårdsvej 283. Forbuddets retsvirkninger ophører den 31.01.2007 og kan ikke forlænges. Lokalplantillæggets formål er, at tydeliggøre bestemmelserne i Lokalplan 75 i overensstemmelse med § 14 forbuddet. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg på de tidligere amtsveje
Sag nr. 3 (ØU 5/07)

Sagens kerne

Sammen med amtsvejene overtager Rødovre Kommune 24 signalanlæg fra amtet. Anlæggene hænger sammen efter et samordningssystem, der forbinder alle signalanlæg på amtsvejene gennem flere kommuner. I henhold til delingsaftalerne overtager staten ved Vejdirektoratet pr. den 01.01.2007 ansvaret for overvågning og styring af samtlige signalanlæg på amtsvejene. Kommunerne skal indgå aftale med Vejdirektoratet om konkrete vilkår vedr. statens styring og vedligeholdelse af anlæggene for overgangsåret 2007 og fremover. Endelig stillingtagen til fremtidig samarbejde mellem Rødovre Kommune og Vejdirektoratet efter 2007 afventer afklaring af betingelser og økonomi i samarbejdet. Dette forventes afklaret i løbet af 2007. Det skal præciseres, at fra den 01.01.2007 og fremover vil Rødovre Kommune fortsat være myndighed og ejer af signalanlæggene. Teknisk Forvaltning indstiller, at 2007 betragtes som et overgangsår, hvor Vejdirektoratet overtager ansvaret for overvågning, drift og vedligeholdelse af signalanlæggene på amtsvejene, som beskrevet i notatets nævnte model 2. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Renovering af kloakledninger 2007 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 4 (ØU 6/07)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til genoptagelse af renoveringsarbejderne af kloakledningerne i 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til fortsættelse af renoveringsarbejder på kloakledninger som det fremgår af tilstandsrapporten fra 2005 og 2006, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 4.000.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten 2007.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - dokumenterbare energibesparelser 2006 - 2013
Sag nr. 5 (ØU 7/07)

Sagens kerne

Med bekendtgørelse nr. 1105 af 09.11.2006 om ”Energispareydelser i net- og distributionsselskaber” er det lagt fast, hvilke opgaver og forpligtelser fjernvarmeselskaberne har fået. På den baggrund har Energistyrelsen med brev af 18.12.2006 meddelt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning påbud med den årlige besparelsesforpligtelse samt størrelsen af bidrag til en udliciteringspulje. Grundlaget for besparelsen på 4146 GJ samt bidrag på ca. 8.000 kr. for hvert af årene 2006 – 2013 er et varmesalg på 531 TJ i 2004. Varmesalget i 2004 var på 516 TJ, hvilket er meddelt Energistyrelsen, hvorfor besparelsen samt bidraget formentlig bliver reduceret. Dansk Fjernvarmes Projektselskab har udarbejdet en drejebog for energirådgivning samt ansat en konsulent som hjælp til medlemmerne af Dansk Fjernvarme. Bekendtgørelsen giver RKF mange nye opgaver, herunder skriftlig dokumentation af anbefalede, realiserede besparelser hos slutbrugerne, og bestyrelsen må indstille sig på, at det bliver en opgave, som kommer til at koste penge og ressourcer. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at pålægget fra Energistyrelsen tages til efterretning,
 2. at arbejdet påbegyndes på det foreliggende grundlag, samt
 3. at der benyttes konsulent i det omfang det er nødvendigt.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Islev Skole - helhedsplan 1. etape - anlægsregnskab. Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Sag nr. 6 (ØU 8/07)

Sagens kerne

Bevilling 27.04.2004600.000 kr.
Bevilling 31.08.20046.353.000 kr.

Bevilling 29.11.2005                              (tilskud fra Indenrigsmin.)           

302.606 kr.
Bevilling i alt   7.255.606 kr.
Forbrug  7.256.002 kr.
Merforbrug 396 kr.
       
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 396 kr.,
 2. at merudgiften er afholdt af kassen 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Valhøj Skole - renovering af belægninger - anlægsregnskab
Sag nr. 7 (ØU 9/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 21.06.2005 613.000 kr.
Forbrug    611.275 kr.
Mindreforbrug1.725 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.725 kr.,
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Centraltandklinik - udbygning 1. etape - anlægsregnskab
Sag nr. 8 (ØU 10/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.05.2005 694.000 kr.
Forbrug693.132 kr.
Mindreforbrug868 kr. 
      
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 868 kr.,
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Årsberetning for Klagerådet på hjemmehjælpsområdet 2005
Sag nr. 9 (ØU 11/07)

Sagens kerne

Klagerådet for Hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2005. Fremlæggelsen sker først nu, da Klagerådet kun har afholdt 2 møder i 2006; heraf det ene i slutningen af november måned, hvor årsberetningen for 2005 blev godkendt. Klagerådet holdt i 2005 2 møder; 2 klagerådsmøder blev aflyst, da der ikke var indkommet klager til behandling. Klagerådet har i 2005 behandlet i alt 3 klager. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget: Taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af aftalegrundlag for Ballerup Sprogcenter
Sag nr. 10 (ØU 12/07)

Sagens kerne

Efter ønske fra Ballerup Kommune, fremlægges et forslag til nyt aftalegrundlag for Rødovre Kommunes samarbejde med Ballerup Sprogcenter for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010. Aftalegrundlaget består dels af forslag til nye vedtægter for Ballerup Sprogcenter og dels af en ny kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og Ballerup, Herlev, Egedal og Rødovre Kommuner. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslaget til vedtægter for den selvejende institution Ballerup Sprogcenter godkendes, med forbehold for Det Kommunale Tilsyns godkendelse.
 2. at forslaget til kommunekontrakt principgodkendes med forbehold for Det Kommunale Tilsyns godkendelse.
 3. at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Kommunalbestyrelsen til Ballerup Sprogcenters Bestyrelse.
 4. at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at udpege en repræsentant fra Rødovre Jobcenter til Sprogcentrets Bestyrelse.
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt,, idet Annie Arnoldsen Petersen (A) indstilles valgt til Sprogcentrets bestyrelse

Beslutning

Godkendt.

Budget 2007 - Ændrede forudsætninger
Sag nr. 11 (ØU 13/07)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 stod det klart, at der var områder hvor der ville fremkomme ændrede forudsætninger i form af fx nye aktivitetsoplysninger, ny lovgivning e.l. – primært på grund af usikkerhed i forlængelse af gennemførelsen af strukturreformen. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet aftalt, at der ville blive søgt tilslutning til tilpasninger i budgettet som følge af disse ændrede forudsætninger. På baggrund af den nuværende viden har forvaltningerne indberettet en række ændringer til budgettet, der samlet indebærer merudgifter for kommunen i Budget 2007 på 5.815 t.kr. i 2007. Direktionen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling på 3.509 t.kr., driftsbevilling, i budget 2007 til Børne- og Skoleudvalget,
 2. at der gives en tillægsbevilling på 324 t.kr., driftsbevilling, i budget 2007 til Social- og Sundhedsudvalget,
 3. at der gives en tillægsbevilling på 1.331 t.kr., driftsbevilling, i budget 2007 til Økonomiudvalget,
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 269 t.kr. til udgifter til overtagelse af pas/kørekortopgaven,
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 269 t.kr. til den allerede afsatte anlægsbevilling på 5.851 t.kr., således at den samlede anlægsbevilling nu udgør 6.120 t.kr.,
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på 383 t.kr. til afslutning af Synliggørelse af Borgerservice,
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 383 t.kr. til den allerede afsatte anlægsbevilling på 11.265 t.kr., således at den samlede anlægsbevilling nu udgør 11.648 t.kr.,
 8. at tillægsbevillingerne i pkt. 1.-7. på i alt 5.815 t.kr. i budget 2007 finansieres af kommunens kassebeholdning,
 9. at de varige udgifter som følge af tillægsbevillingerne indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for budget 2008.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 12 (ØU 14/07)

Beslutning

Taget til efterretning.