Kommunalbestyrelsen

28-03-2006

Sager 35 (ØU 43/06) - 63 (0U 73/06)

Fold alle ud

Bygningsvedligeholdelse 2006 -ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 35 (ØU 43/06)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 16.267.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2006. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 16.267.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 16.267.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Forslag til vedtægtsændringer for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 37 (ØU 45/06)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til vedtægtsændring for Vestegnens Brandvæsen I/S. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til ændring af vedtægter for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes. Beredskabskommissionen: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

EE-affald -Aftaler, ordning med Vestforbrænding, WEEE-system (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Sag nr. 38 (ØU 46/06)

Sagens kerne

Der er kommet en ny ordning, som indfører producentansvar for bortskaffelse af affald af elektriske og elektroniske produkter. Administrationen af ordningen er organiseret i WEEEsystem og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot). I brev af 10.02.2006 har I/S Vestforbrænding anmodet Rødovre Kommune om bemyndigelse til at indgå aftale med WEEEsystem omkring håndtering af elektronikaffald fra Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger I/S Vestforbrænding til at indgå aftale med WEEEsystem, omkring håndteringen af elektronikaffald fra Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - pædagogisk servicecenter, licitationsresultat - ansøgning om bevilling
Sag nr. 40 (ØU 48/06)

Sagens kerne

Godkendelse af licitationsresultatet for opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole. Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. i 2006 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole. Rådighedsbevillingen er fremskrevet med 96.000 kr. fra 4.593.000 kr. i 2005 til 4.689.000 kr. i 2006, således at den samlede rådighedsbevilling i 2006 udgør 10.689.000 kr.
Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed. Ansøgning om en anlægsbevilling på yderligere 380.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til etablering af læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter. Den samlede bevilling udgør herefter 11.069.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at licitationsresultatet godkendes
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole. Beløbet er afsat i investeringsoversigten 2006, fremskrevet fra 2005 til 2006 med 96.000 kr. Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed.
 3. at der frigives yderligere en anlægsbevilling på 380.000 kr. til etablering af en læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter, således at den samlede bevilling udgør 11.069.000 kr.
 4. at der frigives yderligere 380.000 kr. i rådighedsbeløb, finansieret af kassen 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Tandklinikker - inventar 2006, ansøgning om bevilling
Sag nr. 43 (ØU 51/06)

Sagens kerne

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 1.435.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af klinikudstyr i Tandplejen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.435.000 kr. til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.435.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rygsækmodel for skole og SFO - implementeringsrapport
Sag nr. 45 (ØU 53/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21.06.2005, sag nr. 141, at der skulle arbejdes videre med at implementere en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet, hvor det bærende princip er kr./elev – den såkaldte rygsækmodel. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes på sit møde den 20.12.2005, sag nr. 226, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for SFO-området, der skulle være sammenfaldende med principperne for en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Der er nu udarbejdet en rapport, der beskriver de overordnede rammer og principper i rygsækmodellen samt forslag til implementering. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at implementeringsrapport vedrørende rygsækmodel for skole og SFO godkendes. Børne- og Skoleudvalget: Der blev omdelt referat af ekstraordinært Skole-Med-møde den 13. marts 2006. Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Elevprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 46 (ØU 54/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet elevprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for hver af de 6 skoler. Herudover er elevprognosen udvidet med et skøn over antal elever, som går på friskoler, folkeskoler i andre kommuner, produktionsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning, og
 2. at elevprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.
Skole- og Børneudvalget: Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning. Pkt. 2. Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Børneprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 47 (ØU 55/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet børneprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for SFO’erne på hver af de 6 skoler. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børneprognosen tages til efterretning, og
 2. at børneprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.
Børne- og Skoleudvalget: Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning Pkt. 2. Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

SSP Handleplan 2006
Sag nr. 50 (ØU 58/06)

Sagens kerne

SSP-udvalget har udarbejdet en handleplan for 2006. Handleplanen indeholder et overblik over SSP aktiviteter, kommende års aktiviteter samt et bud på mere visionære og langsigtede kriminalpræventive tiltag. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om handleplanen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales taget til efterretning. Socialudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

FKKA, Mellemkommunal aftale på skoleområdet - frit valg
Sag nr. 51 (ØU 59/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune er af bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) blevet bedt om at tage stilling til en aftale på skoleområdet om Mellemkommunal aftale på skoleområdet – frit valg. Aftalen er baseret på en enkel afregningsmodel med en takst svarende til gennemsnittet mellem den til enhver tid gældende privatskoletakst og KL`s gennemsnitstakst for området. Aftalen skal være gældende for skoleåret 2005/06. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at aftalen godkendes med den tilføjelse, at der til slut under pind 2 tilføjes, ”dog højst et beløb svarende til bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev”. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner
Sag nr. 52 (ØU 60/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) har efter indstilling fra FKKA´ s Børne- og Skoleudvalg besluttet at anbefale FKKA kommunerne at tiltræde en revideret aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år. Baggrunden for forslaget er, at den gældende mellemkommunale aftale for benyttelse af dagtilbud skal revideres med virkning fra den 1. januar 2006. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune indgår den af FKKA foreslåede afregningsaftale for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år med virkning fra 1. januar 2006. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til 2006
Sag nr. 54 (ØU 62/06)

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Der søges derfor om overførsel af netto 20,2 mio. kr. svarende til overførsel af anlægsudgifter på 28,6 mio. kr. og overførsel af anlægsindtægter på 8,4 mio. kr. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der samlet gives tillægsbevilling til budget 2006 på i alt kr. 20.207.860. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006
Sag nr. 55 (ØU 63/06)

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale institutioner og forvaltninger i Rødovre Kommune, overføres over-/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsår 2005 til budgetåret 2006. Ligeledes søges der om overførsel fra 2005 til 2006 af forskellige ikke opbrugte puljebeløb og disponerede driftsmidler. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der overføres over-/underskud vedrørende de decentrale enheder fra 2005 til 2006 svarende til et mindreforbrug i 2005 på 4.728.170 kr.,
 2. at der overføres mindreforbrug vedrørende de centrale driftskonti fra 2005 til 2006 svarende til 2.395.760 kr.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling af medlemmer til vurderingsankenævnet
Sag nr. 58 (ØU 66/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal til skatteministeren indstille 4 personer til vurderingsankenævnet, hvoraf 1 skal have fast sæde i vurderingsankenævnet og 1 suppleant for denne skal udpeges. Der skal indstilles mindst to personer til hver af kommunens pladser i nævnet og mindst 2 personer til funktionen som suppleant herfor, hvilket betyder indstilling af 4 personer. Indstillingen skal være ledsaget af en angivelse af de pågældendes kvalifikationer for at bestride hvervet jf. skatteforvaltningslovens §§ 6, stk. 2 og 9, stk. 2. Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages de nævnte indstillinger blandt personer der er valgbare til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

I prioriteret rækkefølge vælger grupperne (A+B+F+Ø+V): 1. prioritet: Per Biener suppl. Jan Hylleborg 2. prioritet: Gert Sager suppl. Carl Johan Hirsbæk

Boligforeningen VIBO / Navne - og nummerændring af Det Almennyttige Boligselskab VIBO smba, afd. 9/24
Sag nr. 59 (ØU 67/06)

Sagens kerne

Boligforeningen VIBO har bedt Rødovre Kommune godkende, at selskabets afdeling i Rødovre Det Almennyttige Boligselskab VIBO smba, afdeling 9/24 ændrer navn til Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109. Ændringen er resultat af, at VIBO i 1992 blev omdannet fra at være et almennyttigt boligselskab til at være en almennyttig andelsboligforening dog uden, at ændringen blev tinglysningsmæssigt registreret. Det er nu i bestyrelsesmøde den 19. september 005 blevet besluttet at få ændringen formelt på plads tinglysningsmæssigt og samtidig ændre afdelingsnummeret til et 100-nummer, da det er det, der anvendes i praksis. Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender navne- og nummerændring som ovenfor anført. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Risikostyring, forlængelse af projektet fra 2006 og frem
Sag nr. 60 (ØU 68/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2001 at iværksætte et 3-årigt risikostyringsprojekt med det formål at øge trygheden for kommunens borgere og ansatte, modvirke tab eller forringelse af serviceydelser samt forbedre kommunens økonomi. Projektet er organiseret med direktionen som styregruppe. Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsenter fra skoler, sfo’er, daginstitution/dagpleje, idræt, beredskab, bygningsvedligeholdelse, hjemmepleje/plejehjem og Teknisk Drift, Intern Service samt BKF’s administration. Projektet er afsluttet med udgangen af 2005, men er foreslået forlænget i yderligere 3 år med udgangspunkt i den nuværende risikostyringsorganisation. Direktionen indstiller,
 1. at risikostyringsprojektet forlænges i 3 år,
 2. at projektet i 2006 finansieres via momspenge ved udbetalinger af erstatninger og i de følgende år i h. t. dokumenterede besparelser iflg. risikosikringsregnskab.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 61 (ØU 70/06)

Beslutning

Taget til efterretning.

Tandplejehuset, ud- og ombygning, godkendelse af håndværkerliste
Sag nr. 62 (ØU 72/06)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 63 (0U 73/06)

Beslutning

Taget til efterretning.