Kommunalbestyrelsen

26-05-2009

Sager 84 (ØU 104/09) - 105 (ØU 137/09)

Fold alle ud

Fjernvarmestik - 3 nye brugere 3-33, 3-64 og 3-66 - anlægsregnskab
Sag nr. 84 (ØU 104/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 29.04.20081.310.000 kr.
Forbrug 1.110.230 kr.
Mindre forbrug 199.770 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fjernvarmestik - Brunevang 72 - anlægsregnskab
Sag nr. 85 (ØU 105/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 24.06.2008 350.000 kr.
Forbrug 344.472 kr.
Mindre forbrug5.528 kr.
  
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fjernvarmestik - Egegårdsvej 60 - anlægsregnskab
Sag nr. 86 (ØU 106/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 26.08.2008

400.000 kr.

Forbrug 351.977 kr.
Mindre forbrug 48.023 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fjernvarmeledning - Islevvænge og Tinderhøj skole - anlægsregnskab
Sag nr. 87 (ØU 107/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 29.04.2008 4.400.000 kr.
Forbrug 4.182.485 kr.
Mindre forbrug217.515 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 88 (ØU 108/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændring af Lov om Trafikselskaber. Økonomiske konsekvenser for Rødovre
Sag nr. 89 (ØU 109/09)

Sagens kerne

Den 25.03.2009 trådte lov nr. 134: Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane i kraft.

En væsentlig ændring i forhold til finansiering af busdriften er, at § 3, stk. 5. pkt. ophæves og erstattes af:

”Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner. Den indbyrdes pendling bruges til at fordele udgifterne for den del af trafikomfanget, som er lige stort i de berørte kommuner. Den resterende del af trafikomfanget betales af den kommune, hvor trafikken udføres.”

Denne præcisering af, hvorledes udgifterne til busdriften fordeles svarer til den Modificerede TRM-model, som Movia anvender til fordeling af udgifterne til busdriften mellem kommunerne.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane, lov nr. 134 af den 24.02.2009 tages til efterretning, samt
   
 2. at der søges en tillægsbevilling på 3.700.000 kr. til funktion 02 – Transport og infrastruktur – til dækning af merudgifterne til den kollektive trafik i 2009. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2009.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Realisering af Designmanual 2009
Sag nr. 90 (ØU 110/09)

Sagens kerne

Der vises forslag til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til prioritering af opgaver i 2009 prioriteres i henhold til vedlagte notat af 27.04.2009, Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Delegationer i Teknisk Forvaltning 2009
Sag nr. 91 (ØU 111/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18.12.2007 (sag nr. 208), den første samlede delegationsplan for teknik- og miljøområdet.

Den delegationsplan der foreligger nu, er med få undtagelser, en opdateret udgave der ikke indeholder mange ændringer.

Det eneste område der er ændret væsentligt er byggesagsområdet, hvor der er kommet ændringer til Byggeloven og et helt nyt Bygningsreglement.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Delegationsplan 2009 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstilingen
 

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 92 (ØU 112/09)

Sagens kerne

Sagen er en orientering om status på elevoptag m.m.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
   
 2. at eliteklassen startes op som planlagt.
 
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:
 
Anbefales
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Löween Rengøring og Hjemmeservice.
Sag nr. 93 (ØU 113/09)

Sagens kerne

Löween Rengøring og Hjemmeservice har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Löween Rengøring og Hjemmeservice opfylder ikke umiddelbart Rødovre Kommunes leverandørkrav, hvorfor forvaltningen indstiller, at der gives afslag om godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Löween Rengøring og Hjemmeservice ikke godkendes som leverandør af praktisk hjælp, da de ikke umiddelbart opfylder Rødovre Kommunes leverandørkrav.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - TryghedsPlejen ApS.
Sag nr. 94 (ØU 114/09)

Sagens kerne

TryghedsPlejen Aps har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at TryghedsPlejen Aps godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen.
   
 2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 01.07.2009.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det 18. år.
Sag nr. 95 (ØU 115/09)

Sagens kerne

Børne- og Familieafdelingen blev i foråret 2008 udvalgt til at deltage i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det fyldte 18. år.

Praksisundersøgelsen blev offentliggjort i marts 2009. 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og 139 sager fra disse kommuner er blevet gennemgået i forhold til, om de overholdt lovgivningen.

Ankestyrelsen påpeger, at den relevante dokumentation foreligger i stort set alle sager, og at der kun er få mangler i hver enkel sag. Kommunerne er således ikke langt fra at overholde alle krav i lovgivningen. Dette gælder også for Rødovre Kommune.

På baggrund af praksisundersøgelsen vil Børne- og Familieafdelingen fremover sætte særligt fokus på sagsbehandlingen i forhold til unge, som fylder 18 år. Dette vil blandt andet ske ved deltagelse i undervisning, som Ankestyrelsen på foranledning af undersøgelsen har iværksat.
Herudover vil der blive udarbejdet en intern vejledning til sagsbehandlerne om netop overgangen til voksenlivet for anbragte unge, og der vil i den forbindelse med faglige lederes sagsgennemgang af alle sager to gange årligt være et særligt fokus på de unge, som er 17 år og anbragte uden for hjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at undersøgelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Årsregnskab 2008 - Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 96 (ØU 116/09)

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for Rødovre Ungdomspension.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat for året 2008 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 97 (ØU 117/09)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at redegørelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om fritagelse for grundskyld Tæbyvej 65
Sag nr. 98 (ØU 119/09)

Sagens kerne

Københavns Tekniske Skole (KTS) har søgt om fritagelse for kommunal grundskyld for ejendommen beliggende Tæbyvej 65, Rødovre.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at der ikke bevilges fritagelse for kommunal grundskyld jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme § 8, stk. 1a.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Personalebarometeret
Sag nr. 99 (ØU 120/09)

Sagens kerne

Der er udarbejdet et Personalebarometer for 2008 som har til formål at beskrive en række områder, som siger noget om Rødovre Kommune som arbejdsplads.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at Personalebarometeret tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Årsregnskab 2008
Sag nr. 100 (ØU 121/09)

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2008 fremsendes.

Årsregnskabet består af følgende elementer:
 • Årsregnskab 2008
   
 • Grønt regnskab 2008
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2008 afgives til revisionen,
   
 2. at grønt regnskab 2008 tages til efterretning.
 
Økonomiudvalget:

Pkt. 1. Indstilles godkendt.
Pkt. 2. Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 101 (ØU 132/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Salg af Rødovrevej 354 - ansøgning om bevilling
Sag nr. 102 (ØU 134/09)

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Rødbo - prækvalifikation af hovedentreprenør
Sag nr. 103 (ØU 135/09)

Beslutning

Godkendt.

Status for nedrivning af højhusene i AAB, afdeling 43
Sag nr. 104 (ØU 136/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 105 (ØU 137/09)

Beslutning

Taget til efterretning