Kommunalbestyrelsen

24-06-2009

Sager 106 (ØU 139/09) - 123 (ØU 157/09)

Fold alle ud

Regnskab for 2008 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 106 (ØU 139/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for 2008 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at regnskab for 2008 godkendes, samt
   
 2. at overskud fra 2008 overføres til 2009 til Redningsberedskabet.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høringssvar til Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2009
Sag nr. 107 (ØU 140/09)

Sagens kerne

Københavns Kommunes forslag til kommuneplan 2009 er i høring fra den 14.04.2009 til den 15.06.2009.

Teknisk Forvaltning har den 06.05.2009 afholdt møde med projektlederen for Københavns Kommuneplan for at koordinere planlægning som kan berøre begge parter i de nye kommuneplaner i overensstemmelse med kravet herom i planloven. De indstillede forslag til bemærkninger blev drøftet på mødet.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der indsendes bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til kommuneplan 2009 vedrørende 1. Naturbeskyttelsesinteresser, 2. Cykelruter, 3. Langsigtet udvidelse af metrosystemet, og 4. Forbudszone mod tung trafik.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændringer af affaldsregulativer
Sag nr. 108 (ØU 141/09)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fundet anledning til at revidere regulativerne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Revisionen er foranlediget af ny lovgivning om bl.a. producentansvar for indsamling af batterier og akkumulatorer og igangsættelse af forsøgsordning for husstandsindsamling af bioaffald og papir. Regelsættet, der knytter sig til forsøgsordningen er udformet som et tillæg til Regulativ for Husholdningsaffald.

Der er endvidere sket en gennemskrivning af begge regulativer, inklusiv Ordensreglement for genbrugsstationen, med det formål at tilrette regler, der i den daglige forvaltningspraksis har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Det forventes, at der i forbindelse med udsendelse af statslige ”standardregulativer” vil ske en mere gennemgribende revision af begge regulativer i 2009/2010 afhængig af tidspunktet for standardregulativernes færdiggørelse i Miljøministeriet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes,
   
 2. at Tillæg 1 til Regulativ for Husholdningsaffald om Forsøgsordning for husstandsindsamling af bioaffald og papir godkendes, samt
   
 3. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet 1 (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendelse af forslag til Budget 2010
Sag nr. 109 (ØU 142/09)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til Budget 2010 for Spildevandscenter Avedøre I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2010 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Klimapolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 110 (ØU 143/09)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Forslag til Klimapolitik. Klimapolitikken kan medvirke til at synliggøre Rødovre Kommunes engagement i klimaudfordringerne, og klimapolitikken giver mulighed for at sikre systematik i arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforan-dringer. Forslaget til Klimapolitik har været i offentlig høring i perioden 06.04.2009 – 04.05.2009.

Der er indkommet høringssvar fra Agenda 21-gruppen, hvilket giver anledning til mindre ændringer i klimapolitikken.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til klimapolitikken vedtages endeligt med mindre ændringer, samt
   
 2. at Agenda 21-gruppen oplyses om, at deres bemærkninger er taget til efterretning, og at Teknisk Forvaltning kommenterer Agenda 21-gruppens bemærkninger som beskrevet i det vedlagte bilag ”Oversigt over indkomne bemærkninger og Teknisk Forvaltnings kommentarer”.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Agenda 21-plan 2009/2010
Sag nr. 111 (ØU 144/09)

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2009/2010” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2008/2009 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2009/2010.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at ”Agenda 21-plan 2009/2010” godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kompetence og ansvar for brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg (RKI)
Sag nr. 112 (ØU 145/09)

Sagens kerne

En tværgående arbejdsgruppe i kommunen har vurderet fordele og ulemper ved forskellige modeller for decentralisering af rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæggene.

Sagen forelægges samtidig for Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,
 1. at budgetansvaret for rengøring og vedligeholdelse af de udendørs arealer på anlæggene flyttes til RKI på vegne af de 6 brugerbestyrelser. Der gives en udgiftsbevilling til Kultur og Fritidsudvalget på 5.127.600 kr. i 2009, og tilsvarende udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på -5.127.600 kr. i 2009. Den varige effekt af bevillingsændringerne søges indarbejdet i budgetlægningen for 2010 og frem.
   
  Hvis budgetansvaret flyttes som følge af punkt 1, indstilles det,
   
 2. at de to leverandører for rengøring og vedligeholdelse sikres et budgetgrundlag i henhold til den samarbejdsaftale, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet i fællesskab,
   
 3. at de ændrede rammer for bestyrelsernes arbejde træder i kraft fra 01.07.2009, samt
   
 4. at evalueringen af brugerbestyrelserne ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg udskydes til 2011. Den oprindelige beslutning var at brugerbestyrelserne skulle evalueres ved valgperiodens udløb, men evalueringen bør udsættes i lyset af de ændrede rammer for decentraliseringen.
 
Kultur og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 16 (A, B, C, O og V) stemte for og 2 (F og Ø) stemte imod.

Rødovre Skøjte Arena - forpagtningskontrakt for kiosk
Sag nr. 113 (ØU 146/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til tillæg til den p.t. eksisterende forpagtningskontrakt af 12.07.1996 mellem Rødovre Kommune og Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

De foreslående ændringer giver hjemmel til, at 2610 Mighty Bulls ApS via tillægget får mulighed for salg af øl og vand ved hjemmekampe i eliteserien samt ved særlige aftalte arrangementer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til tillæg til forpagtningskontrakt godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Det Kulturelle Kraftcenter
Sag nr. 114 (ØU 147/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag om et Kulturelt Kraftcenter, som indeholder visionen om etablering af et unikt kulturelt miljø og mødested for byens borgere.

Rødovre Kommune har i ansøgning af 04.04.2009 ansøgt Realdania om medfinansiering til udarbejdelse af konkurrenceprogram for Det Kulturelle Kraftcenter med videre, som forventes afviklet i 2010.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at sagen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

De selvejende institutioner Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus, Børnehaven Børnehuset Carlsro, og Rødovre Byggelegeplads - Regnskaber for 2008
Sag nr. 115 (ØU 148/09)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskaber 2008 for de selvejende institutioner Vuggestuen Bybjerget, Børnehaven Barnets Hus, Børnehaven Børnehuset Carlsro, og Rødovre Byggelegeplads.

Årsregnskaberne har været fremsendt til BDO Kommunernes Revision, og er blevet revisionspåtegnet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskaberne for 2008 godkendes.

Børne- og Kulturudvalget:

Godkendt.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Prøvevalg for de 16-17-årige i Rødovre Kommune
Sag nr. 116 (ØU 149/09)

Sagens kerne

Kommunernes Landsforening, Dansk Ungdoms Fællesråd og Køge Kommune har samarbejdet om et koncept for afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige op til det kommende kommunalvalg i november 2009.

Et elektronisk prøvevalg skal:
 • sikre øget inddragelse af de unge i det lokale demokrati,
   
 • øge engagementet i kommunalvalget hos foreningsliv, uddannelsesstederne og unge,
   
 • øge den politiske interesse hos unge for det lokale demokrati,
   
 • øge viden hos unge om de demokratiske processer, kommunalpolitik mv. og
   
 • øge kommune-identiteten hos de unge.
 
Rødovre Kommune vil deltage i et netværk, der indhenter erfaringer med forberedelser af elektroniske prøvevalg for 16-17-årige.

De samlede udgifter for et afstemningssystem vil beløbe sig på cirka 20.000 kr. Dertil kommer udgifter til arrangementer op til valget anslået til 20.000 kr. I alt anslået 40.000 kr. Finansieringen deles mellem Fællesforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Sagen forelægges samtidig Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige i Rødovre Kommune op til kommunalvalget i november 2009 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Eventuel lukning af Hjælpemiddelcentralen
Sag nr. 117 (ØU 150/09)

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overtog Rødovre Kommune Hjælpemiddelcentralen, som indtil da blev drevet af Københavns Amt.

Hjælpemiddelcentralen yder specialrådgivning på hjælpemiddelområdet til borgere og kommunalt ansatte i de kommuner, der har indgået aftale med Hjælpemiddelcentralen.

2009 er det første år, hvor finansieringen af Hjælpemiddelcentralen er afhængig af kommunernes forbrug af ydelser. Det har vist sig, at kommunernes brug af Hjælpemiddelcentralen er halveret sammenlignet med 2008. Samtidig har flere kommuner allerede nu tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå aftale for 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Hjælpemiddelcentralen lukkes med virkning fra 1. januar 2010,
   
 2. at Hjælpemiddelcentralens personale opsiges i konsekvens heraf,
   
 3. at Forvaltningen i opsigelsesperioden arbejder på at finde jobs til de pågældende medarbejdere og
   
 4. at Forvaltningen udarbejder en plan for, hvordan rådgivningsopgaven løses kvalificeret fremover.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet - budget og regnskab 2008
Sag nr. 118 (ØU 151/09)

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsberetning godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Analyse af vilkår for sundhedscenter
Sag nr. 119 (ØU 152/09)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det i en budgetresolution besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle gennemføre en analyse af vilkårene for at oprette et sundhedscenter i Rødovre Kommune.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt 6 møder i perioden februar 2009 til april 2009.

I analysen anbefales det at arbejde videre med forslag om:
 • at samle en del de sundhedsfaglige kompetencer i kommunen ét sted,
   
 • opkvalificere den patientrettede forebyggelsesindsats
   
 • samt styrke koordinationen og kommunikationen på sundhedsområdet.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at analyse af vilkår for oprettelse af et sundhedscenter i Rødovre Kommune tages til efterretning og
   
 2. at forvaltningen udarbejder et konkret forslag om at samle en del af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunen, opkvalificere den patientrettede forebyggelse og styrke koordinationen og kommunikationen på sundhedsområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Revision af Frivillighedspolitikken, herunder status på Frivilligcentret
Sag nr. 120 (ØU 153/09)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik blev vedtaget i 1999 og har siden ligget til grund for udviklingen af det frivillige sociale område i kommunen. Frivillighedspolitikken har været anvendt i såvel udviklingen af nye tiltag, men har også været anvendt i forbindelse med den tildeling af midler til de frivillige foreninger (§§ 18 og 79 i lov om social service), som Social- og Sundhedsudvalget foretager to gange om året.

I de ti år, som politikken har været gældende, er der sket en stor udvikling inden for det frivillige sociale område i Rødovre Kommune og på den baggrund, fremlægger forvaltningen forslag til revideret frivillighedspolitik 2009.

Derudover orienterer Forvaltningen om, at Frivilligcentret har fået bevilget kr. 343.985 fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dette beløb skal dække kr. 138.000 til Frivilligcentrets drift ekskl. løn til koordinator, og resten kr. 205.985 modregnes i de budgetlagte kr. 464.000 jævnfør budgetbemærkning om, at eventuelle udefrakommende midler modregnes i budgetrammen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til revideret frivillighedspolitik 2009 drøftes,
   
 2. at forslag til revideret frivillighedspolitik sendes til høring hos de frivillige sociale foreninger inden endelig politisk godkendelse,
   
 3. at der gives en indtægtsbevilling på kr. 343.985,
   
 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 205.985.
 
Social- og Sundhedsudvalget:
 1. Sagen drøftet.
   
 2. Anbefales. Sendes tillige til høring i relevante råd.
   
 3. Anbefales.
   
 4. Anbefales.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 121 (ØU 154/09)

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision. Resultatrevisionen skal sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Kommunalbestyrelsen behandlede resultatrevisionen på møde d. 28. april (sag nr. 79), hvorefter den blev sendt til høring.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2008 til endelig godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Resultatrevision 2008 endelig godkendes

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændret forsikringsstruktur / selvforsikring af arbejdsulykker m.v.
Sag nr. 122 (ØU 156/09)

Sagens kerne

Den nuværende forsikringsaftale hos KommuneForsikring udløber den 31.12.2009. Rødovre Kommune har mulighed for at forlænge forsikringsaftalen med endnu en periode på et år til den 31.12.2010.

Fællesforvaltningen indstiller, at forsikringsaftalen forlænges med et år til udløb den 31.12.2010 for over en længere periode at kunne vurdere resultaterne af forsikringsstrukturen, og dermed få et bedre grundlag for at vurdere kommunens forsikringsbehov, inden der medio 2010 gennemføres EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje.

Rødovre Kommune ændrede pr. 1.07.2007 forsikringsstruktur i forbindelse med beslutning om at være selvforsikret på arbejdsskader, at forhøje selvrisiko på ansvarsforsikring og ikke opfylde KommuneForsikrings konkrete sikringskrav i forbindelse med forsikring af løsøre, men i stedet sikre på en måde, der er mere hensigtsmæssig, bygningernes anvendelse taget i betragtning.

Forlængelse af forsikringsaftalen sker på basis af gældende vilkår, således at præmier ikke vil blive forhøjet udover den årlige indeksregulering.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at den nuværende forsikringsaftale med KommuneForsikring forlænges til den 31.12.2010, og
   
 2. at der foretages EU-udbud af forsikringer medio 2010.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 123 (ØU 157/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK