Beskæftigelsesudvalget

12-06-2007

Sager 20 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om Beskæftigelsesplan 2008
Sag nr. 21

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger hermed den foreløbige udgave af Beskæftigelsesplan 2008 til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den foreløbige Beskæftigelsesplan 2008 drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet

Orientering om ansøgning om forlængelse af Projekt MandsMod
Sag nr. 22

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer hermed om, at der ansøges om midler til forlængelse af Projekt MandsMod indtil 31.april, 2008. Der søges midler fra restpuljen hos EU’s Socialfond.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om arbejdet i Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sag nr. 23

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter orienterer hermed om arbejdet i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om Projekt SOSU
Sag nr. 24

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter og Ældre- og Handicapafdelingen i Rødovre Kommune har i samarbejde etableret ”Projekt SOSU”. Projektets sigte er at bedre rekrutteringen til den kommunale hjemmepleje ved at optage ledige kontanthjælpsmodtagere via et særligt tilrettelagt forløb i hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Projekt SOSU godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2006
Sag nr. 25

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen / Rødovre Jobcenter fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 26

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007.

Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007- Proces og tidsplan
Sag nr. 27

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien.

Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
  • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
  • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
  • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
  • Agenda 21.
  • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022 vil blive beskrevet.

Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn.

Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008.

Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Direktionen indstiller,

at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Forvaltningen orienterede om den nylig afholdte jobmesse, hvor 2.000 – 3.000 ledige deltog. 42 virksomheder var tilstede.