Beskæftigelsesudvalget

14-11-2006

Sager 16 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 16

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Jobcenters Beskæftigelsesplan for 2007
Sag nr. 17

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget skal godkende Rødovre Jobcenters Beskæftigelsesplan for 2007.
Beskæftigelsesplanen redegør for Rødovre Jobcenters virksomhed i 2007.
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet i en såkaldt ”light” – udgave jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2007 godkendes.

Beslutning

Godkendt

Kvartalsstatistik på arbejdsmarkedsområdet til Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 18

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter vil fremover indberette en række statistiske nøgletal for både den statslige og den kommunale del af Rødovre Jobcenter til Beskæftigelsesudvalget. Indberetningerne udarbejdes kvartalsvis omkring januar, april, juli og oktober.

Kvartalsstatistikken afløser den halvårlige statusrapport.

Vedlagte udgør dels en skabelon for den fremtidige kvartalsmæssige indberetning og selve indberetningen for 3. kvartal 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at vedlagte kvartalsstatistik tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Projekt for sent ankomne unge
Sag nr. 19

Sagens kerne

Rødovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling har igennem de sidste 3½ år gennemført et særligt projekt for nyankomne unge indvandrere mellem 14 og 18 år med henblik på at støtte deres integration i dansk ungdoms- og fritidsliv og forberede dem til uddannelse og erhverv.

Projektet er hidtil bevilget for en 2-årig periode af gangen.

Da projektet har præsteret fine resultater og er udgiftsneutralt for Rødovre Kommune ønskes projektet videreført fra d. 1. januar 2007 og fremefter.

Integrationsrådet behandlede sagen på møde d. 27. september 2006 og anbefaler, at projektet gøres permanent.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at projektet for sent ankomne unge indvandrere gøres permanent så længe målgruppen er til stede i Rødovre Kommune, og så længe projektet kan gennemføres med 100% statsrefusion.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Etableringsaftale for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 20

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget skal ifølge Lov 522 (Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) godkende etableringsaftalen mellem Staten og Rødovre Kommune for etableringen af Rødovre Jobcenter.
    
Rødovre Jobcenter oprettes med start 1. januar, 2007 ifølge Lov 522. 
    
Til etableringsaftalen er tilknyttet en række bilag.
    
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
    
at etableringsaftalen godkendes og at bilagene til denne tages til efterretning

Diverse
Sag nr. 21

Beslutning

Intet