Beskæftigelsesudvalget

05-12-2006

Sager 24 - 29

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutning

Taget til efterretning

Oprettelse af Projekt Virksomhedscentre
Sag nr. 25

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter opretter i samarbejde med den private aktør DISCUS en række virksomhedscentre (foreløbig 4) hos både private og offentlige virksomheder.
      
Virksomhedscentrene skal bestå af minimum 4 kontanthjælpsmodtagere fra de tungere matchkategorier. Ideen er, at man via direkte kontakt imellem kontanthjælpsmodtageren og virksomheden kan skabe større muligheder for at få ledige med komplicerede problematikker tilbage på arbejdsmarkedet.
    
Et Virksomhedscenter består af en samarbejdsaftale mellem Rødovre Jobcenter og den konkrete virksomhed om:
 • mindst 4 kontanthjælpsmodtagere i hvert center- særlige mentorordninger og særlige støtteforanstaltninger
 • særlig visitations- og opfølgningsforpligtelse fra Rødovre Jobcenter
 • særlig forpligtelse til deltagelse i evaluering fra både virksomhedens og Rødovre Jobcenters side.
    
DISCUS har fået midler fra regeringens pulje ”Nye veje til arbejde”. Af disse midler afsættes kr. 37.000 pr. oprettet plads i Rødovre Jobcenters virksomhedscentre.
     
Rødovre Jobcenter modtager i den etårige projektperiode midler fra DISCUS, men har som ambition at virksomhedscentrene skal køre videre efter projektperioden.
     
Omkostningen for Rødovre Jobcenter bliver i projektperioden begrænset til udgifterne til en mentor i hvert virksomhedscenter. 
      
Den konkrete pris er dog genstand for forhandling med hver virksomhed. 
      
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
     
at Projekt Virksomhedscentre godkendes.

Beslutning

Godkendt

Reorganisering af Projekt Vestvolden
Sag nr. 26

Sagens kerne

Projekt Vestvolden har i en årrække været et beskæftigelsesprojekt for ledige i Rødovre Kommune. Projektet har været administreret i samarbejde med blandt andet Københavns Amt og Arbejdsformidlingen med en nedsat styregruppe som projektansvarlig. Kommunalreformen medfører krav om reorganisering af projektet. Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en ny projektbeskrivelse, der foreslår projektet anvendt til målgrupper, der er omfattet af Beskæftigelsesministeriets ”Ny Chance til alle” og foreslår samtidig den hidtidige styregruppe nedlagt.

Sagen fremlægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Social. og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Projekt Vestvolden videreføres som beskrevet, under ledelse af Rødovre Jobcenter.
 2. at Styregruppen for Projekt Vestvolden nedlægges.
 3. at der nedsættes en Koordinationsgruppe med ansvar for de praktiske plejeopgaver på Vestvolden og med deltagelse fra Teknisk forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 27

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning
 2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 28

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser, der foreløbig er prioriteret, er skitseret.
    
Handleplan for sundhedspolitikken foreligges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
     
Social – og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes
 2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger
 3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 29

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK