Beskæftigelsesudvalget

10-04-2007

Sager 10 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Statslig bevilling til særlig beskæftigelsesindsats for indvandrere og efterkommere
Sag nr. 11

Sagens kerne

Staten har bevilget Rødovre Kommune kr. 1,875 mio. årligt i 4 år. Bevillingen skal bruges til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter til at få ledige indvandrere og efterkommere i arbejde.
   
I den forbindelse skal kommunen opstille mål- og resultatkrav for indsatsen samt angive, hvilke aktiviteter, der sættes i værk.
    
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
   
at de beskrevne mål og aktiviteter for den statslige bevilling godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter - 1. kvartal, 2007
Sag nr. 12

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger til orientering Kvartalsstatistik for 1. kvartal, 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistikken tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for proces for og indhold af Beskæftigelsesplan 2008
Sag nr. 13

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive Beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter lave en årlig Beskæftigelsesplan.
   
Der fremlægges et forslag til proces for udarbejdelsen af planen, samt et forslag til foreløbige indsatsområder.
    
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at procesbeskrivelsen for Beskæftigelsesplan 2008 godkendes
  2. at de foreløbige prioriterede indsatsområder drøftes

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at gruppen af ledige enlige mødre også skal indgå som indsatsområde

Handicappolitik - høringsmateriale
Sag nr. 14

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i januarmøderækken 2006 at udarbejde en handicappolitik for Rødovre Kommune.

Arbejdet er mundet ud i et forslag til handicappolitik og et idékatalog som bilag til handicappolitikken.

Forslag til handicappolitik samt Idèkatalog sendes til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet, samt medarbejderrepræsentanter primo maj 2007. Høringsfristen udløber den 13. august 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik sendes i høring frem til 13. august 2007
  3. at handicappolitikken behandles endeligt i septembermøderækken

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 15

Beslutning

Forvaltningen orienterede om 300 timers reglen