Beskæftigelsesudvalget

11-08-2009

Sager 34 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Beslutning

Taget til efterretning.

Implementering af det enstrengede beskæftigelsessystem i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 35

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om konsekvenserne af Folketingets vedtagelse af det enstrengede beskæftigelsessystem, hvor den statslige myndighed og ansvar for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mv. overføres til kommunerne. Desuden foreslås som konsekvens heraf visse strukturelle ændringer i Rødovre Jobcenter. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen om det enstrengede Jobcenter tages til efterretning,
  2. at ny struktur i Rødovre Jobcenter godkendes,
  3. at der gives en anlægsbevilling på kr. 513.705 til indkøb og drift af nyt it-system i 2009,
  4. at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 513.705, og
  5. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 513.705, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Pkt.1: Indstilles taget til efterretning. Pkt. 2,3,4 og 5: Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 1. januar 2007
Sag nr. 36

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal gøre rede for kommunens brug af revalideringstilbud på tidligere amtslige revalideringsinstitutioner i 2007 og 2008 samt forudsige behovet for revalideringspladser i 2009. Redegørelsen er vedlagt sagen som bilag. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 37

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode. I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan. I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres. Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte. Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden. Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
  1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
  2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2010 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 38

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2010, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 39

Beslutning

Intet.