Børne- og Skoleudvalget

15-09-2009

Sager 79 - 86

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 79

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 80

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Prøvevalg for 16-17-årige
Sag nr. 81

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24.06.2009, at der op til det kommende kommunalvalg i november afholdes et elektronisk prøvevalg for de 16 – 17 årige. En arbejdsgruppe har planlagt demokratiaktivteter, som afvikles i oktober måned. Rødovre Kommune har deltaget i netværksmøder i KL. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
 2. at de opstillingsberettigede politiske partier udpeger deltagere til en paneldebat med de unge den 28.10.2009 kl. 19.00.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 82

Sagens kerne

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse med ikrafttræden 01.08.2009 vedrørende mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger. Forvaltningen orienterer om igangsætning af arbejdet hermed. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Milestedets indgang - "Projekt klar til Kærene"
Sag nr. 83

Sagens kerne

Program for områdefornyelse i Kærene indeholder et forslag til, at indgangen til Milestedet gøres indbydende og åbnes ud mod Nørrekær. Der er udarbejdet forslag til ændring af indgangspartiet, således at arealet mellem Cafébiblioteket og kantinen ændres, hvorved der etableres et indbydende indgangsmiljø. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet samt tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen, varetager opgavens gennemførelse,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ændring af indgangspartiet, og
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 550.000 kr. af de i investeringsoversigten 2009 afsatte midler på 1.450.000 kr. under ”Områdefornyelse af Kærene”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 84

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet indgår årlige rammeaftaler for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på de nævnte områder, efter at forsyningsforpligtelsen med kommunalreformen i 2007 blev spredt, idet kommunerne overtog driften af en del af institutionerne på området. Endvidere omfatter rammeaftalen principper for styring og administration på området, herunder takstfastsættelse. Rammeaftalen for 2010 indeholder en revideret visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre. Aftalen kolliderer med Rødovre Kommunes ønske om at varetage en større del af sagsbehandlingen på området i eget regi og dermed opnå et effektiviseringspotentiale. Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender rammeaftalen men tager forbehold for den del, der vedrører visitation til kommunikationscentre, og
 2. at den ønskede praksis på området meddeles regionens kommunikationscentre.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 85

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer. Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen drøftes, og
 2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 86

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK