Børne- og Skoleudvalget

17-03-2009

Sager 19 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hendriksholm Skole, ny permanent let bygning til specialundervisning - projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 20

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 18.02.2009 på opførelse af permanent let bygning til specialundervisning ved Hendriksholm Skole.

I Kommunalbestyrelsens møde den 16.12.2008 blev der givet en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. Samtidig blev der frigivet rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning og projektering.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 2.900.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
    
 4. at eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med ekstern rådgiver og Børne- og Kulturforvaltningen, og
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.900.000 kr. afsat i budget 2009, hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 3.100.000 kr.

Beslutning

Bilag vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af 17.03.2009 til nedrivning af inspektørboligen tilakteret sagen. Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole, fjernelse af palavergård og etablering af legeområde - dispositionsplan
Sag nr. 21

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen bevilgede i sit møde den 25.03.2008 1.515.000 kr. til fjernelse af palavergård og etablering af nyt legeområde i skolegården på Tinderhøj Skole.

Beløbet blev afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

I forbindelse med anlægsstoppet blev projektet udsat til 2009, hvor beløbet er medtaget i investeringsoversigt II.

Forelæggelse af dispositionsplan for ovennævnte projekt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af arealet som vist på skitseforslag af 24.02.2009 samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udføres i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at det endelige projekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen i tæt samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr
Sag nr. 22

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2004.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08, og
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009 under ”IT – udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole, renovering af hjemkundskabslokale - Regnskab
Sag nr. 23

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.03.20081.644.000 kr.
Forbrug1.650.360 kr.
Merforbrug 6.360 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 6.360 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Skole, omlægning af fjernvarmeledning i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal - Regnskab
Sag nr. 24

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 26.02.2008920.000 kr.
Forbrug812.100 kr.
Mindreforbrug107.900 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 107.900 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skolerne, vedligeholdelse af toiletter - Regnskab
Sag nr. 25

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.09.20071.000.000 kr.
Forbrug1.005.133 kr.
Merforbrug5.133 kr.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 2. at merforbruget på 5.133 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rønneholm Byggelegeplads, istandsættelse og renovering af toiletter mv. - Regnskab
Sag nr. 26

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.2008500.000 kr.
Forbrug498.047 kr.
Mindreforbrug1.953 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 1.953 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 27

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af madordning i daginstitutioner - ansøgning om bevilling
Sag nr. 28

Sagens kerne

Fra 01.01.2010 er det lovmæssigt besluttet, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid.

Det foreslås, at madordningen til børnehavebørn oprettes med mulighederne A) Produktion i institutionens eget køkken og B) Modtagekøkken for færdigtilberedt mad.

Det foreslås endvidere, at mad til børn fra 0-3 år fortsat produceres af institutionerne selv.

Der er i 2009 afsat 5.000.000 kr. på investeringsoversigten til bygningsmæssige ændringer i daginstitutionerne i forbindelse med etablering af madordninger.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3.400.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at produktion af mad til vuggestuebørn fortsætter i institutionerne som hidtil,
   
 2. at institutionerne Slottet, Rønneholm, Elvergården, Skanderup og Græshoppen selv producerer mad til deres børnehavebørn,
   
 3. at levering af mad derudover sendes i udbud i henhold til reglerne om EU-udbud,
   
 4. at der i udbuddet medtages mulighed for køb af ”vikarmad”,
   
 5. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 6. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
   
 7. at der gives en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til ombygning af køkkenerne, så de opfylder kravene til hhv. produktions- eller modtagekøkkener,
   
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 3.400.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2009, og
   
 9. at ovennævnte løsning for madordningen evalueres efter et år.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Orientering om gennemførelse af sprogvurderinger i daginstitutionerne
Sag nr. 29

Sagens kerne

Kommunens daginstitutioner har siden 1. august 2008 gennemført sprogvurderinger af børn i alderen 3 år til 3,5 år.

Der foreligger nu en oversigt over de hidtil gennemførte vurderinger.
Disse forelægges udvalget til orientering.

Børne- og Skoleforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for daginstitutionsområdet 2009
Sag nr. 30

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på daginstitutionsafdelingens område.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for skoleområdet 2009
Sag nr. 31

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis Direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der indgået på skoleafdelingens område.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvidelse af Ordblindeskolen på Tinderhøj skoleåret 2009/2010
Sag nr. 32

Sagens kerne

På grund af øget efterspørgsel til Rødovre Kommunes undervisningstilbud for ordblinde elever på Tinderhøj Skole ansøges om en udvidelse af tilbuddet. Undervisningen omfatter i dag en klasse på hvert af klassetrinene 5., 6. og 7. klasse samt en klasse på 8./9. klassetrin.

Undervisningen søges udvidet med én klasse, således at der fremadrettet vil være en selvstændig klasse på 9. klassetrin.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der oprettes en 9. klasse på Ordblindeskolen på Tinderhøj Skole pr. 1. august 2009,
   
 2. at udgiften for 2009 på 530.431 kr. finansieres via det mellemkommunale område, samt
   
 3. at udgiften for budget 2010 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010 ff.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Indskrivning til børnehaveklasse 2009/2010
Sag nr. 33

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2009/2010.

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af den 26.10.2004 med vedtagelse af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikter, antallet af børn samt ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole - Dispensation fra timefordelingsplan 2009-2010
Sag nr. 34

Sagens kerne

Rødovre Skoles skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen vedrørende det ugentlige lektionstal godkendes, og
   
 2. at ansøgningen vedrørende at læse en kristendomstime på 8. klasse ikke godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole - dispensation fra timefordelingsplan 2009/2010
Sag nr. 35

Sagens kerne

Islev Skoles skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Nyager Skole - dispensation fra timefordelingsplan 2009/2010
Sag nr. 36

Sagens kerne

Nyager Skoles skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Aftalestyring for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2009
Sag nr. 37

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2009.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 38

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK