Social- og Sundhedsudvalget

12-05-2009

Sager 36 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 37

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger, samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.01.2009 – 20.04.2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Opfølgning på revision af kvalitetsstandarder 2008
Sag nr. 38

Sagens kerne

I forbindelse med revision af kvalitetesstandarder for hjemmeplejen 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde i september 2008 sag nr. 235, at standarderne ekstraordinært skulle revurderes efter et ½ år.

Man ønskede således at vurdere effekten af de tiltag, der blev iværksat i efteråret, herunder ændring af vejledende tider. Det er forvaltningens opfattelse at de foretagne justeringer har kunnet gennemføres indenfor rammerne af den vedtagne kvalitetsstandard.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der ikke foretages ændringer af de gældende kvalitetsstandarder for hjemmeplejen.

Beslutning

Godkendt

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Löween Rengøring og Hjemmeservice.
Sag nr. 39

Sagens kerne

Löween Rengøring og Hjemmeservice har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Löween Rengøring og Hjemmeservice opfylder ikke umiddelbart Rødovre Kommunes leverandørkrav, hvorfor forvaltningen indstiller, at der gives afslag om godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Löween Rengøring og Hjemmeservice ikke godkendes som leverandør af praktisk hjælp, da de ikke umiddelbart opfylder Rødovre Kommunes leverandørkrav.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - TryghedsPlejen ApS.
Sag nr. 40

Sagens kerne

TryghedsPlejen Aps har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at TryghedsPlejen Aps godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen.
       
  2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 01.07.2009.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det 18. år.
Sag nr. 41

Sagens kerne

Børne- og Familieafdelingen blev i foråret 2008 udvalgt til at deltage i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det fyldte 18. år.

Praksisundersøgelsen blev offentliggjort i marts 2009. 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og 139 sager fra disse kommuner er blevet gennemgået i forhold til, om de overholdt lovgivningen.

Ankestyrelsen påpeger, at den relevante dokumentation foreligger i stort set alle sager, og at der kun er få mangler i hver enkel sag. Kommunerne er således ikke langt fra at overholde alle krav i lovgivningen. Dette gælder også for Rødovre Kommune.

På baggrund af praksisundersøgelsen vil Børne- og Familieafdelingen fremover sætte særligt fokus på sagsbehandlingen i forhold til unge, som fylder 18 år. Dette vil blandt andet ske ved deltagelse i undervisning, som Ankestyrelsen på foranledning af undersøgelsen har iværksat.
Herudover vil der blive udarbejdet en intern vejledning til sagsbehandlerne om netop overgangen til voksenlivet for anbragte unge, og der vil i den forbindelse med faglige lederes sagsgennemgang af alle sager to gange årligt være et særligt fokus på de unge, som er 17 år og anbragte uden for hjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at undersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Årsregnskab 2008 - Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 42

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for Rødovre Ungdomspension.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat for året 2008 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 43

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Overførsel af lønmidler fra hovedkonto 04 og 05 til hovedkonto 06
Sag nr. 44

Sagens kerne

Med baggrund i ændret organisation i Ældre- og handicapafdelingen har 3 medarbejdere skiftet arbejdsområde indenfor afdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres i alt 1.375.000 kr. fra henholdsvis hovedkonto 4 og 5 til hovedkonto 6.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 45

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK