Kultur- og Fritidsudvalget

13-05-2014

Medlemmer

Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen(A)
Niels Spittau (O)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Fraværende

Chris Lassen Jensen(C)

Sager 34 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 27.03.14 - 30.04

Islev Sportsdykker Klub, garage til bådudstyr - ansøgning om bevilling
Sag nr. 35

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til etablering af lukket garage ved Rødovre Musikskole til brug for Islev Sportsdykker Klub.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 160.000 kr. til etableringen.

Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forslag og tidsplan godkendes,
  2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
  3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
  4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 160.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Garagen skal anvendes af dykkerklubben til parkering af klubbens ene båd på tilhørende trailer.
Dykkerklubbens anden og lidt mindre båd parkeres allerede i et eksisterende udhus på grunden.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Sportsdykker Klub og Rødovre Musikskole udarbejdet forslag til gennemførelse af projektet.

Forslaget omfatter en udvidelse af eksisterende carport med en lukket garage på ca. 4 x 7 meter.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til opførelsen er anslået til i alt 160.000 kr.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget:

13.05.2014

Økonomiudvalget:

21.05.2014

Kommunalbestyrelsen:

27.05.2014

Projektering og udbud:

juni - august 2014

Udførelse: september - oktober 2014
Ibrugtagning: primo november 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 22.04.2014
Bilag 2: Projektforslag af 02.04.2014

Partnerskabsaftale
Sag nr. 36

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed orientering om partnerskabsaftale indgået mellem kultur- og fritidsområdet og skoleområdet.

Sagen fremlægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform åbner mulighed for en markant styrkelse af de kunstneriske fag. Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- samt foreningsliv i skolen, og kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.

Denne samarbejdsaftale skal tydeliggøre mulighederne ved at kultur- og fritidsinstitutionerne og folkeskolerne finder fælles løsninger, ikke kun i den understøttende undervisning, men i undervisningen i det hele taget.

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem folkeskolerne, kultur- og fritidsinstitutionerne og foreningslivet, er der nu mulighed for at finde fremtidige løsninger, der kan udvikle de kunstneriske og kreative fag, give dem en ny profil og et fagligt løft.

Partnerskabsaftalens vision

At tilbyde alle Rødovres skolebørn en kulturel dannelsesrejse, så kunst, kultur og sport bliver en integreret del af undervisningen, og dermed en helt naturlig del af børns liv og bevidsthed.

Visionen skal berige børnene med personlig udvikling, indsigt, forståelse og fordybelse i forskellige kunstarter og deres udtryksformer. Dette skal danne grundlag for børnenes muligheder for selv at udtrykke sig gennem idræts- og kunstformerne.

Partnerskabsaftalens mål

  1. Alle skolebørn skal i skoletiden have mulighed for at arbejde seriøst og indgående med såvel etablerede som nye kunstarter herunder musik, billedkunst, film, teater/drama, arkitektur/design, dans og idræt. Det er således ikke nok at se en teaterforestilling eller opleve en koncert.
  2. Rødovre Kommune bliver foregangskommune i forhold til at skabe kulturel indsigt og udvikling på tværs af skoler, kultur- og fritidsinstitutioner og foreningsliv. Dette sker med udspring i et velfungerende og veluddannet netværk af professionelle, fagudannede folkeskolelærere, dygtige frivillige m.fl.
  3. Rødovre Kommune tilbyder egnede rammer til alle former for kulturel udfoldelse og dannelse. Det er afgørende for oplevelsen og kreativiteten, at kunst og kultur kan dyrkes i egnede lokaler på lige vilkår med andre fag og idrætsgrene.

Proces og struktur

For at sikre at parnerskabsaftalen føres ud livet, nedsættes en styregruppe og en referencegruppe. Styregruppen bliver sammensat af repræsentanter fra skolelederne, PUC, kultur- og fritidsinstitutionerne og kulturkonsulenterne.
Referencegruppen vil bestå af kulturkontakterne på folkeskolerne og repræsentanter af kunstnere og frivillige, der har fungeret i projekterne i skolerne.

Skoleåret 2014-2015

Der er i partnerskabsaftalen beskrevet et tidsforløb, der sikrer, at styregruppe og referencegruppe får startet en udviklingsproces på skolerne i det kommende skoleår.
Der afvikles netværksskabende workshops på skolerne. Relevante netværk samles, idéudvikler og beskriver mulige nyskabende forløb, der integrerer kunst og kultur i undervisningen.
PUC stiller lokaler og konsulenter til rådighed efter behov.
Modeller afprøves og udvikles.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da samarbejdet vil være selvfinansierende af den enkelte institution.

Tidsplan

Aftalen er gældende fra 01.08.2014 - 30.06.2016, hvorefter aftalen evalueres og genforhandles.

Bilag

Bilag 1: Partnerskabsaftale
Bilag 2: Idékatalog

Integrationsrådets redegørelse for 2013
Sag nr. 37

Sagens kerne

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2013 forelægges hermed. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der har i 2013 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013, afholdt Integrationsrådet valgmøde på Rødovregård. Integrationsrådet har i 2013 indgivet høringssvar omkring kvalitetstandarder for handicapkørsel og kvalitetstandarder for personlig og praktisk hjælp fra Integrationsrådet.

Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2013 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som med succes blev afholdt i juni 2013.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2013

Diverse
Sag nr. 38

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK