Social- og Sundhedsudvalget

16-09-2014

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 60 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 60

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 05.08.2014 - 08.09.2014
Bilag 2: Kort status - Rødovre Sundhedsprofil 2013

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 61

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. april 2014 til 20. juli 2014 har visitationsudvalget modtaget 49 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 40 ansøgninger, idet otte borgere har trukket deres ansøgning, og en borger er afgået ved døden.

 • 14 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. april 2014
 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 28. maj 2014
 • 15 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25. juni 2014.

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. april 2014 til 20. juli 2014 er 25 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. To af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. Tre rødovreborgere, heraf et ægtepar, er flyttet i plejebolig i en anden kommune.Tre borgere har modtaget tilbud om plejebolig, men har takket nej. De er alle fortsat på venteliste til plejebolig.

Der er pr. 20. juli 2014 en ledig plejebolig, der endnu ikke er anvist.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens fire plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde en plejebolig inden for to måneder. Syv rødovreborgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for fire borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opførte de borgere , der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en plads, når der er en ledig plejebolig. 15 rødovreborgere er noteret på den denne venteliste. Af de 15 borgere ønsker fem borgere Plejehjemmet Engskrænten, fem borgere ønsker Ældrecentret Broparken, tre borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og to borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård. Nogle af de 15 borgere har valgt at prioritere et plejehjem som deres 2. og 3. prioritet, såfremt deres 1. prioritet ikke kan blive opfyldt.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Fem rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i en anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
Syv rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i en anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
21 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. For fem af de 21 borgere er plejeboliggarantien overskredet.

Tilbud om en ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for en plejebolig.

For at kunne tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigten over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2013 og 2014, pr. juli 2014" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2013 og 2014, pr. juli 2014

Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2015
Sag nr. 62

Sagens kerne

I fobindelse med vedtagelsen af finansloven for 2014 blev der afsat 1 milliard kr. årligt til en pulje til et permanent løft på det kommunale ældreområdet.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftbehovet på ældreområdet. Rødovre Kommunes andel af midlerne i 2015 er 7,530 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de aktiviteter, Kommunalbestyrelsen godkendte for 2014, videreføres i 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2014 (sag nr. 40), Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til udmøntning af midlerne. Forslagene tog udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser i forbindelse med forelæggelse af tilsynsrapporter og kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt tilbagemeldinger fra brugere og pårørende.

De fire aktiviteter, der er iværksat i 2014, som foreslås videreført er:

 1. Hovedrengøring, der tilbydes de borgere, der er visiteret til rengøring. Hovedrengøring tilbydes en gang årligt.
 2. Hverdagsrehabilitering, hvor der sikres en sammenhæng imellem den træning, borgeren modtager i Træningscenteret, og den videre træning samt vedligeholdelse af færdigheder, der skal ske i borgerens eget hjem. Indsatsen visiteres som en ydelse i hjemmet udført af kommunal eller privat leverandør af hjemmehjælp.
 3. De sociale aktiviteter på de fire plejehjem er styrket gennem ansættelse af en medarbejder med ansvar for at skabe liv og aktiviteter i dagligdagen for beboerne.
 4. Demensindsatsen er styrket igennem etablering af seks døgnaflastningspladser og to daghjemspladser på plejehjemmet Engskrænten. Indsatsen imødekommer et stigende behov for døgnaflastning af pårørende, der lever sammen med en dement ægtefælle, samt mulighed for afklaringsophold af uafklarede borgere med demenslignende symptomer.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået positive tilbagemeldinger på de nye tiltag, og vil på udvalgsmødet i november forelægge en evaluering af de iværksatte aktiviteter.

Seniorrådet har drøftet udmøntningen for 2015, og rådet foreslår de iværksatte tiltag videreført.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Videreførelsen af aktiviteterne er udgiftneutrale for Rødovre Kommune, da de finansieres af puljemidlerne.

Udgifterne bogføres på en seperat konto, så det kan dokumenteres, at puljemidlerne anvendes til de nævnte formål.

Tidsplan

Ansøgningsfrist til puljen er den 26 september 2014.

Status på tværkommunalt samarbejde på kræftområdet
Sag nr. 63

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en status på det tværkommunale samarbejde mellem Egedal, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Ballerup og Rødovre kommuner på området for kræftrehabilitering.

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et forslag til en pilottest med det formål at indsamle erfaringer i forhold til tværkommunal forløbskoordination, borgerenes mobilitet og konkrete træningstilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. oktober 2013 (sag nr. 98) nogle generelle principper for det tværkommunale samarbejde. Principperne skal være grundlaget for at udarbejde et forslag til en konkret samarbejdsmodel for et tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. Målet med det tværkommunale samarbejde er at kunne tilbyde rehabilliteringstilbud af en høj faglig kvalitet samt et større udbud af tilbud, hvilket vil være til gavn for borgerne.

I perioden september 2013 - maj 2014 har en faglig gruppe udviklet en samarbejdsmodel. Der peges på, at samarbejdsmodellen bør indeholde følgende elementer:

 • Overordnet indsatsbeskrivelse
 • Tværkommunal forløbskoordination
 • Rehabilliteringstilbud (fx træning, undervisning)
 • Faglige standarder, vejledninger, procedurer og arbejdsredskaber
 • Kompetenceudvikling
 • Dokumentation
 • Kørsel.

Indtil nu er der udarbejdet forslag til en overordnet indsatsbeskrivelse og forløbskoordination, og der er udpeget to konkrete tilbud (træning for mænd, samt inkontinenstræning for borgere med prostatakræft) til afprøvning i en pilottest i perioden september - december 2014.

Formålet med pilottesten er at indsamle erfaring i forhold til:

 • Tværkommunal forløbskoordinering
 • Borgernes mobilitet
 • Selve tilbuddene.

Træningsholdet for mænd vil blive pilottestet i Gladsaxe Kommune, mens inkontinenstræningen vil blive pilottestet i Egedal Kommune. På baggrund af pilottestene vil erfaringerne indgå i udarbejdelsen af en konkret model for et tværkommunalt samarbejde omkring rehabilitering og palliation. Modellen forventes færdig ultimo februar 2015. Når modellen ligger klar vil den blive forelagt til politisk behandling i den enkelte kommune.

I bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af status.

Indtil der træffes endelig politisk beslutning om det tværkommunale samarbejde på kræftrehabiliteringsområdet, vil den kræftrehabilitering, der i dag foregår i Sundhedscenteret, fortsætte uændret.

Borgerne får i dag tilbudt sundhedssamtaler med forløbskoordinatoren. Disse samtaler består af en behovsvurdering, udarbejdelse af handleplan, opfølgning samt afsluttende samtale. For særligt udsatte borgere tilbydes der en styrket indsats i et tæt samarbejde mellem borgeren, forløbskoordinatoren og andre relevante aktører, eksempelvis hjemmesygeplejen, jobcenteret, træningscenteret, hospitaler og praktiserende læger. Selve indsatsen kan blandt andet være diætistvejledning, fysisk træning, samtaler med pårørende og sygdomsrelateret undervisning. Derudover vil der blive igangsat samtalegrupper og andre netværksskabende forløb.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §§119 og 140.

Lov om social service §86.

Økonomiske konsekvenser

Målet er, at det tværkommunale samarbejde skal være økonomisk neutralt. Det vil sige, at der ikke skal være mellemkommunal afregning, men samarbejdsmodellen skal sikre en fordeling af udførelsen af opgaverne mellem de kommuner, der tilslutter sig modellen.

Tidsplan

Endeligt forslag til tværkommunalt samarbejde på kræftområdet forventes forelagt til politisk behandling primo 2015.

Bilag

Bilag 1: Notat om tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen i 2014 - 2015
Sag nr. 64

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. marts 2013 (sag nr. 45) KKR´s rammepapir "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen". Revideret udgave af rammepapiret og opfølgning på de fælles kommunale målsætninger i rammepapiret forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det reviderede rammepapir "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen i 2014 - 2015" og opfølgning på indsatserne i rammepapiret "Kommuernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" fra 2013 forelægges til orientering.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet (KKR) i Hovedstaden har den 11. juni 2014 godkendt revideret udgave af rammepapiret "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" fra 2013 samt opfølgning på målsætningerne for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Det reviderede rammepapir for 2014-2015 (se bilag 1) er en videreførsel af rammepapiret for 2013. Der er tre indsatser, hvor målopfyldelsen er 100 procent, hvor indsatserne derfor udgår af det reviderede rammepapir. Det drejer sig om følgende:

 • Implementering af "træning før hjælp"/hverdagsrehabilitering for at understøtte borgernes selvhjulpenhed
 • Kommunerne skal have ensartet samarbejde med hospitaler om udskrivninger i form af kommunikationsaftalen for indlæggelser og udskrivninger
 • Alle kommuner skal have taget stilling til forløbsprogrammet for hjerte-kar i 2013, og halvdelen af kommunerne skal have påbegyndt implementeringen inden udgangen af 2013

Der er i det reviderede rammepapir tilføjet en målsætning om kommunernes implementering af Fælles Medicinkort (FMK). Implementering af FMK er en del af økonomiaftalen for 2014 og indføjes i rammepapiret for at fastholde fokus på opgaven i kommunerne.

KKR har besluttet en begrænset revision af rammepapiret for 2013 samt en udvidelse af tidshorisonten til 2015 for at skabe sammenhæng til processen omkring sundhedsaftalen III, som skal være indgået senest i januar 2015.

Derudover er der ikke foretaget afgørende ændringer i rammepapiret for 2013, hvilket også er grundlaget for, at rammepapiret udelukkende er godkendt administrativt i KKR.

Der er udarbejdet en opfølgning på rammeaftalen fra 2013, som viser, at kommunerne har været meget aktive i 2013 og er nået langt med implementeringen af indsatserne (se bilag 2).

KKR har lavet en oversigt over de kommunefordelte data, som giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne (se bilag 3).

Oversigten viser, at Rødovre Kommune er godt med i forhold til implementering af forebyggelsespakker og forløbsprogrammer. Udviklingspunkter er samarbejde på tværs med andre kommuner og udvikling af systematisk ledelsesinformation i forhold til politikere, direktører og fagledere.

Der vil i 2014 og 2015 være fokus på at komme helt i mål med indsatserne. Både i det reviderede rammepapir for det nære sundhedsvæsen (somatikken) og det nye rammepapir for psykiatrien, som blev godkendt i kommunerne inden sommerferien.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen 2014-2015
Bilag 2: Opfølgning på rammepapiret "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" fra 2013
Bilag 3: Kommunefordelte data - "skal" opgaver

Forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes udsattepolitik
Sag nr. 65

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af en udsattepolitik.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedforvaltningen indstiller,

at forslaget til udarbejdelse af en udsattepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Udsattepolitikken skal definere rammerne for Rødovre Kommunes arbejde med socialt udsatte borgere og fungere som omdrejningspunkt for indsatserne på området. Politikkens mål er at skabe en vision for arbejdet med socialt udsatte i Rødovre og understøtte visionen med konkrete, dynamiske og målbare handlinger.

Politikken skal medvirke til at udvikle og synliggøre indsatsen for de udsatte borgere i Rødovre Kommune samt sætte fokus på ulighed, retssikkerhed og tværfagligt samarbejde i arbejdet med målgruppen.

Det er hensigten, at politikken ved aktivt at inddrage borgere, politikere og medarbejdere i Rødovre skal sikres et bredt fundament og et fælles kommunalt ejerskab.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan og hvornår processen for udarbejdelse af udsattepolitikken kan foregå (se bilag). Der lægges op til inddragelse af borgere, medarbejdere og interessenter udenfor organisationen som eksempelvis beboerrådgivere og landsorganisationer (centrale og lokale) på området.

Procesplanen beskriver kort fortalt "indhold og fokus", "organisering og ansvar" samt "processen". I tidsplanen lægges der op til, at udarbejdelsen går i gang umiddelbart efter politisk behandling i september og afsluttes i maj 2015 med politisk godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Politikken er en udmøntning af intentioner i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Se bilag (tidsplan).

Bilag

Bilag 1: Tidsplan
Bilag 2: Procesplan for udsattepolitikken

Godkendelse af Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 66

Sagens kerne

Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2014 (sag nr. 130).

Styringsaftalen er behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014 og anbefalet til godkendelse i kommunerne - dog med forbehold fra SF vedrørende den foreslående takstbesparelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at styringsaftalen for 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med styringsaftalen er at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for kommunerne i hovedstadsregionen.

I oplægget til aftalen for 2015 påkalder primært to forhold sig opmærksomhed:

 1. Takstniveauerne reduceres med 1% i perioden 2014-2016
 2. KKR opfordrer kommunerne som driftsherrer til at arbejde systematisk med en række forhold med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbuddene på området.

Ad 1:
Reduktionen er indarbejdet i Rødovre Kommunes budgetforslag for 2015ff, idet institutionernes driftsbudgetter og takstniveauer er sat ned. I takstgrundlaget er der dog samtidig indarbejdet en andel af den fælles barselspulje, hvilket der er adgang til i henhold til Styringsaftalen, men som hidtil ikke har været praksis i Rødovre. Endvidere er Skovmoseskolen og Fritidshjemmet Espevang lagt sammen som følge af skolereformen, og der er beregnet en ny takst for helhedstilbuddet. Derudover er der foretaget andre reguleringer af taksterne - alle i overensstemmelse med retningslinjerne i styringsaftalen.

Ad 2:
Anbefalingerne (aftalens side 11) omhandler blandt andet anvendelse af differentierede takster på de enkelte tilbud samt fokus på sammenhæng mellem økonomi og effekt, på dokumentation af indsatsernes effekt og på anvendelse af velfærdsteknologi. Direktionen har som tema for Rødovre Kommunes Udviklingsaftaler for 2015-16 valgt "effektmåling" som fokusområde, og velfærdsteknologi er et af projekterne under visionen for velfærdsfornyelse - "Sammen om Rødovre".

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse 1021 af 20-08-2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Styringsaftalen er en del af Den sociale Rammeaftale for Hovedstadsregionen

Der forventes en ny takstbekendstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Lovforslaget er dog ikke fremsat endnu, hvorfor det kan blive aktuelt med et tillæg til Styringsaftalen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetforslaget for 2015ff.

Tidsplan

Styringsaftalerne skal indgås årligt inden den 15. oktober med virkning fra 1. januar det følgende år.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015

Ny Børne- og Ungepolitik
Sag nr. 67

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde 25.02.2014 blev det besluttet, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny overordnet børne- og ungepolitik for børn og unge i alderen 0-18 år i Rødovre Kommune.
Børne- og Kulturforvaltningen har nu - i et bredt samarbejde med mange forskellige faggrupper såvel centralt som decentralt - udarbejdet forslag til den nye politik.

Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget til Rødovre Kommunes nye børne- og ungepolitik sendes i høring i alle relevante bestyrelser, udvalg og råd, samt
 2. at sagen genoptages på decembermøderækken.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik blev igangsat 26.09.2013, hvor der blev afholdt borgermøde på Rødovregaard mellem Børne- og Skoleudvalget, rødovreborgere, ledere og ansatte i kommunen. På mødet blev der blandt andet afholdt en cafédebat med input til en ny politik på området, og der fremkom en række gode og spændende forslag til det videre arbejde med en ny politik for børn og unge i kommunen.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2014 at bygge den nye politik op om følgende temaer:

 • Læring og Trivsel
 • Personlig og social udvikling
 • Sundhed og bevægelse
 • Børnekultur
 • Brobygning og netværk
 • Medansvar og indflydelse

Formålet med den nye børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune er at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. Den nye politik skal - i lighed med den nugældende - sikre sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 årsområdet, den skal være et anvendeligt styringsredskab i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen, og den skal kvalificere den faglige indsats. Politikken skal desuden fungere som et værktøj til at sikre videndeling og skabe dialog mellem forskellige interessenter.

Målgruppen er borgere og brugere, politikere, bestyrelser samt fagpersoner, som arbejder med børn og unge i kommunens institutioner, skoler og andre kommunale tilbud.

Der har i perioden marts-august 2014 været nedsat seks arbejdsgrupper, som har været tværfagligt sammensat med repræsentanter fra de forskellige fagområder. Børne- og Kulturforvaltningens chefgruppe og børnefamiliechefen har udgjort styregruppen. Arbejdsgrupperne og styregruppen fremlægger hermed deres forslag til den nye politik.

Til den endelige udgave af politikken vil der blive taget fotos fra relevante aktiviteter og steder i Rødovre, således at politikken underbygges med eksemplariske fotos fra egen kommune. Desuden er det i styregruppen aftalt, at der skal udarbejdes en pixi-udgave af politikken, som er målrettet børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. behandling af politikforslag: September 2014
Høring i forældrebestyrelser samt relevante udvalg og råd: Oktober - november 2014
2. behandling af politikforslag / politisk godkendelse: December 2014

Bilag

Bilag 1: Ny B&U politik samlet dok 24.07.2014

Diverse
Sag nr. 68

Sagens kerne

 

Beslutning

Taget til efterretning.