Social- og Sundhedsudvalget

13-01-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 25.11.2014 - 05.01.2015
 • Det Sociale Indeks

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 25.11.2014 - 05.01.2015
Bilag 2: Notat til Social- og Sundhedsudvalgets møde om Det Sociale Indeks

Forslag til handleplan for politik på det frivillige sociale område
Sag nr. 2

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til handleplan for politik på det frivillige sociale område til drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at handleplanen bliver etårig, og at der gives en årlig status på indsatserne i det forgangne år.

Visionen er, at Rødovre Kommune skal være en af landets bedste kommuner at være frivillig i enten som forening eller som enkeltperson. I Rødovre Kommune deler vi visionen om det sociale enzym - ved at kitte stat, marked og civilsamfund sammen kan vi skabe afgørende forandringer i vores lokalsamfund. Derfor er ”nye alliancer” et centralt tema i handleplanen for 2015. Der skal arbejdes målrettet på at skabe nye alliancer på tværs af sektorerne med henblik på at skabe mening og livskvalitet for endnu flere borgere. Handleplanen har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Rødovre Frivilligcenter til gavn for brugere og borgere i Rødovre.

Der er hentet inspiration til indsatserne fra dialogmøder og interviews med medlemmer af de frivillige sociale foreninger i Rødovre.

"Involvering" og "samskabelse" er bærende principper i udviklingen af det frivillige sociale område. Derfor inviteres de frivillige sociale foreninger og alle med interesse for området med i udviklingsarbejdet – det er en fælles opgave og et fælles ansvar.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens § 18.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af §§ 18 og 79 midlerne.

Tidsplan

Aktiviteterne i handleplanen gennemføres i 2015.

Bilag

Bilag 1: Handleplan

Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
Sag nr. 3

Sagens kerne

Udkast til godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen forelægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne godkendes

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015 til 2018.

Den kommende sundhedsaftale består af en politisk og en administrativ del. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 5. september 2014 forslaget til sundhedsaftalens politiske del. Forslaget var forud for godkendelsen ude i en bred politisk høring. Forslag til den administrative del blev godkendt på sundhedskoordinationsmøde den 25. november 2014.

Der foreligger nu et samlet forslag til Sundhedsaftale 2015-2018.

I udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 lægges der særligt vægt på at bringe borgernes og de pårørendes viden og ressourcer bedre i spil i eget forløb og at styrke udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover skal der sættes fokus på samarbejdet om indsatsen for de mest sårbare og udsatte borgere. Indsatsen skal tilrettelægges, så den bidrager til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Derfor er der i den politiske del af sundhedsaftalen fokus på følgende visioner:

 1. At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 2. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 4. At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

I sundhedsaftalen er der beskrevet målsætninger for hver af de fire visioner. Målsætninger udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del, hvor der også vil blive indarbejdet en overordnet implementeringsplan med specifikke indikatorer, som skal understøtte den konkrete opfølgning på indsatserne.

Bilag

Bilag 1: Samlet udkast til SA3
Bilag 2: Oversigt over eksisterende bilag

Temadrøftelse af udsattepolitikken
Sag nr. 4

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oplæg til temadrøftelse af udsattepolitikken på udvalgsmøde den 13. januar 2015 til orientering.

Formålet med temadrøftelsen er, ud fra den allerede eksisterende indsats på området i dag, at drøfte indsatsen for udsatte borgere i Rødovre Kommune, som et led i processen med udarbejdelse af en udsattepolitik i Rødovre Kommune.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg til temadrøftelse af udsattepolitikken forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. september 2014 (sag nr. 202) forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes udsattepolitik.

Udsattepolitikken skal definere rammerne for Rødovre Kommunes arbejde med socialt udsatte borgere og fungere som omdrejningspunkt for indsatserne på området. Politikkens mål er at skabe en vision for arbejdet med socialt udsatte borgere og understøtte visionen med konkrete, dynamiske og målbare handlinger.

Procesplanen beskriver indhold, organisering og processen for udarbejdelsen af udsattepolitikken. I processen med udarbejdelsen af udsattepolitikken er der lagt vægt på inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere i Rødovre - så udsattepolitikken sikres et bredt fundament og et fælles kommunalt ejerskab.

Der er gennemført interview med en medarbejder fra Psykiatrisk Center Glostrup, formanden for Sind i Rødovre, Støtte- kontaktpersoner i Social- og Psykiatriafdelingen, to borgere, som har været igennem et forløb i Rådgivnings- og Behandlingscenteret på Højnæsvej, Lisbeth Zornig som borger og ressourceperson på området, og beboerrådgiveren i Kærene.

Ud fra disse interview, og i øvrigt indhentet viden på området, tegner der sig foreløbig fem vigtige hovedoverskrifter i arbejdet med socialt udsatte borgere:

 • Boliger
 • Forebyggelse
 • Beskæftigelse
 • Mødet med kommunen
 • Sundhed

På temamødet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 13. januar vil vi gerne drøfte indsatsen for udsatte borgere i Rødovre ud fra følgende dagsorden:

 1. Baggrundsinformation – faktuel viden om antal og tilbud på området ”udsatte voksne” v. Jannie Lund, teamleder i social- og psykiatriafdelingen, og Helle Hauerslev, leder af lokalpsykiatrien.
 2. Processen for udarbejdelse af udsattepolitikken, herunder status på dataindsamling, og foreløbige temaer i den fremtidige indsats v/ Anne Kamille Klausen, udviklingskonsulent og Mette Kaltoft, udviklingskonsulent.
 3. Dialog om værdier og målsætninger for arbejdet med udsatte voksne. Hvilke overvejelser giver de foreløbige temaer anledning til?
 4. Afslutningsvis en kort orientering om den videre proces.

Lov- og plangrundlag

Politikken er en udmøntning af intentionerne i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udsattepolitikken forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til temaer i udsattepolitikken

Status på Rødovre Kommunes sammenhængende Børnepolitik
Sag nr. 5

Sagens kerne

Status på den sammenhængende børnepolitik fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-og Skoleudvalget.

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning
(til Økonomiudvalget)

Sagsfremstilling

I forbindelse med forelæggelse af redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den gældende overordnede børne- og ungepolitik 2007 (sag nr. 74) på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. november 2014, har Social- og Sundhedsudvalget udbedt sig en status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune. Den sammenhængende børnepolitik omhandler den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Status på den sammenhængende børnepolitik forelægges hermed til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 19 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: En sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune.
Bilag 2: Status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune

Diverse
Sag nr. 6

Sagens kerne

Beslutning

Møder med SeniorRådet.

14. april 2015, kl. 18:30

11. august 2015, kl. 18:30

10. november 2015, kl. 18:30