Social- og Sundhedsudvalget

01-12-2015

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Lene Due(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 79 - 83

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 03.11.2015
 • KL´s oplæg "Sammen om Sundhed"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.11.2015 - 19.11.2015
Bilag 2: KL´s oplæg "Sammen om Sundhed"

Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. september 2015 til 20. november 2015 har visitationsudvalget modtaget 30 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 29, idet en borger er afgået ved døden.

 • 27 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. september 2015
 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 28. oktober 2015

10 af de behandlede ansøgninger er modtaget før perioden 21. september 2015 til 20. november 2015. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. september 2015 til 20. november 2015 er 10 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere er tilflyttet fra anden kommune. Tre borgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.To borgere har modtaget tilbud om plejebolig, men takkede nej. Begge borgere er fortsat på venteliste til plejebolig.

Der er pr. 20. november 2015 ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 16 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for seks borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 20 borgere er opført på den specifikke venteliste. Af de 20 borgere ønsker 12 borgere Ældrecentret Broparken, fem borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og tre borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har lukket for indflytning af nye beboere, hvilket er årsag til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste til anden kommune
Seks rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
20 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 12 af de 20 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For seks af de 20 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de seks borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. november 2015" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54
Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2014 og 2015, pr. november 2015

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2016
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

På budget 2016 er der afsat 945.879 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2016 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2016 er der i budgettet afsat 642.485 kr. i henhold til servicelovens §18 og 303.394 kr. i henhold til servicelovens §79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 74 ansøgninger, som fordeler sig på 45 ansøgninger til §18 og 29 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger for 838.386 kr. og under puljen for foreningstilskud §79 for 130.045 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2016 fordeles 298.000 kr. til §18 og 91.547 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 15. september 2015.

 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet
 • Grobund for netværk og samarbejde på tværs

Der er indkommet 12 ansøgninger til " Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet" og fire ansøgninger indenfor " Grobund for netværk og samarbejde på tværs".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor kassebeholdning, der er i foreningen i forhold til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede forefindes i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til de sidstnævnte kriterier sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet af aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 14 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • 11 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • To ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 13 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • Fire ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • En ansøgning indenfor området ”andre”

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der reserveres 22.000 kr. af puljemidlerne til et fælles uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer i de frivillige sociale foreninger. De to kurser vil handle om rekruttering samt fastholdelse og motivation af frivillige, og de skal give inspiration til og kvalificere foreningsarbejdet.

I 2014 afholdt Rødovre Kommune tre tilsvarende kurser. Som en del af handleplanen for indsatsen på det frivillige sociale område 2015 blev det besluttet, at evaluerer uddannelsestilbuddet for at vurdere, om der skulle afsættes midler til flere fælles uddannelsesforløb. Evalueringen viser, at et klart flertal var meget tilfreds med det faglige indhold og med undervisningen. Derudover svarede størstedelen, at kurserne gav dem ny indsigt, viden og metoder, og at kurserne i høj grad var anvendelige i foreningsarbejdet.

Uddannelsestilbuddet er en del af realiseringen af Rødovre Kommunes strategimål om at udvikle og støtte det frivillige sociale arbejde (strategimål 4).

I vedlagte bilag fremlægges en samlet oversigt over fordeling af midlerne samt oversigt over indkomne ansøgninger til henholdsvis §18 og §79. Her er der givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forårspuljen 2016
Bilag 2: Indkomme ansøgninger §18 forår 2016
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79 forår 2016

Slutevaluering af pilotprojektet headspace
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger slutevalueringen af pilotprojektet headspace.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Oxford Research har evalueret headspace (Danmark). Evalueringen omfatter de seks centres virke i perioden september 2013 til foråret 2015.

Headspace er kort beskrevet et før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen. Målgruppen for headspace er sårbare unge mellem 12 og 25 år. Det er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace.

Evaluator vurderer, at headspace på kort tid er lykkedes med at udvikle og implementere et koncept i en dansk kontekst og skabt stor vækst i antallet af brugere og frivillige. Headspace er forankret i lokalmiljøet, og der foregår en væsentlig grad af brobygning mellem headspace, kommune og andre frivillige tilbud.

Evalueringen viser, at de unge brugere er tilfredse med tilbuddet, og at indsatsen virker positivt på deres trivsel. Der er en række centrale faktorer, der vurderes at være afgørende i forhold til at fremme de unges tilfredshed og trivsel:

 • indsatsen foregår på de unges præmisser
 • indsatsen er fleksibel og tilgængelig
 • den unge har dirigentstokken og bestemmer selv både tid, omfang og indhold
 • den dobbelte frivillighed giver en mere personlig relation mellem ung og rådgiver
 • det fælles ”ejerskab” med kommunen via samskabelsen skaber brobygning.

Evaluator vurderer videre, at der er et tydeligt behov blandt målgruppen for en tidligere og mere præcis indsats, samt et sted hvor man som ung kan tale med en voksen. De unge oplever headspace som et lettilgængeligt og ukompliceret tilbud, der giver dem et forum, hvor de kan snakke om alt det, der fylder i deres liv. De unge føler, at det er acceptabelt at komme også med mindre udfordringer, og derfor får de bearbejdet de små ting, inden de vokser sig store. Dette underbygger, at der med headspace opnås en reel tidligere indsats.

Sidstnævnte skyldes i høj grad samskabelsen med kommunen, som betyder, at de unge ledes det rigtige sted hen. Evaluator vurderer, at den kommunale medarbejder, der deles med headspace, i høj grad fremmer samarbejdet med kommunens tilbud. Evaluator vurderer, at det gode og velfungerende samarbejde mellem headspace og kommune er en central del af headspaces succes.

På tværs af de seks centre er der i alt 3.705 unge, som har henvendt sig i headspace i hele projektperioden. Det skal bemærkes, at henvendelser via chat eller udgående rådgivning ikke er inkluderet i statistikken. Headspace Rødovre har oplevet knap en tredobling i antallet af nye brugere i andet projektår sammenlignet med året før. I alt har der været 495 brugere i headspace Rødovre i projektperioden, eksklusiv brugere fra chat og udgående rådgivning - her er Rødovre dét center, som har haft mest udgående rådgivning, og derfor har det samlede set laveste antal brugere. Headspace Rødovre har i alt fået 1485 henvendelser i projektperioden. Der er en overvægt af kvindelige brugere, som henvender sig i headspace - både i Rødovre og på landsplan. Størstedelen af brugerne i headspace Rødovre er mellem 16 og 18 år.

Headspace Rødovre er dét center, som har næst flest brugere med en svær personlig problematik, f.eks. selvmordstanker, selvskadende adfærd eller har en psykiatrisk diagnose. Rødovre er samtidig det center, som har den største andel brugere med tilknytning til det offentlige system.

Den nyeste statistik fra headspace Rødovre (perioden september til november 2015) viser, at de unge henvender sig telefonisk eller personligt i headspace med problemer om angst, ensomhed eller konflikter med familie og/eller venner. I perioden har headspace fået i alt 279 henvendelser fra nye unge og 156 henvendelser fra tilbagevendende unge.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2016 besluttet at tildele headspace Rødovre et kommunalt tilskud ff. Headspace finansieres desuden af fondsmidler.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 ff afsat 1.170.000 kr. til headspace.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af headspace
Bilag 2: Bilag til evaluering af headspace
Bilag 3: Uddybende metodebeskrivelse til evaluering af headspace
Bilag 4: Statistik headspace Rødovre sep.-nov.15

Diverse
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:35.