Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2016

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Lene Due(A)

Sager 6 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkt:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 05.01.2016 - 20.01.2016

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.01.2016 - 20.01.2016

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser på plejehjem
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. november 2015 til 20. januar 2016 har visitationsudvalget modtaget 23 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 20, idet to borgere har trukket deres ansøgning, og en borger er afgået ved døden.

  • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25. november 2015
  • Seks ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 16. december 2015

To af de behandlede ansøgninger er modtaget før perioden 21. november 2015 til 20. januar 2016. En borger fra anden kommune modtog afslag på ansøgning om plejebolig, idet Rødovre Kommune ikke kunne opfylde borgerens behov og ønske. Borgeren var af hjemkommunen visiteret til en plejebolig i skærmet enhed og ønskede at ægtefællen flyttede med. Rødovre Kommune har ikke plejeboliger i skærmet enhed, der er egnet til to personer.

I perioden 21. november 2015 til 20. januar 2016 er 15 borgere flyttet i permanent plejebolig i Rødovre Kommune. Heraf er en borger tilflyttet fra anden kommune.To borgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Der er pr. 20. januar 2016 ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste
På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 17 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 12 borgere.

Rødovreborgere på den specifikke venteliste
På den specifikke venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig plejebolig. 18 borgere er opført på den specifikke venteliste. Af de 18 borgere ønsker 13 borgere Ældrecentret Broparken, tre borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og to borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten. Plejehjemmet Ørbygård har lukket for indflytning af nye beboere, hvilket er årsag til, at ingen borgere ønsker Plejehjemmet Ørbygård.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune
En rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune
Fem rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste til Rødovre Kommune
19 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 10 af de 19 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For otte af de 19 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fire af de otte borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud om ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af, hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt over "Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. januar 2016" i bilaget til mødefremstillingen. Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, indflytninger og venteliste 2015" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2015 og 2016, pr. januar 2016.
Bilag 2: Antal ansøgninger til plejebolig, indflytninger og venteliste 2015.

Forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Folketinget har den 21. december 2015 vedtaget en ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg, som hermed forelægges til drøftelse. Samtidig forelægges forslag til, at forslaget sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til omlægning og beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg drøftes samt
  2. at forslag til omlægning sendes til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der har siden 1996 været krav om, at kommunerne tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere, og der har siden da kun været små ændringer i indsatsen. Lovændringen har til formål, at målrette indsatsen til de svageste ældre og skabe rum for, at kommunerne kan målrette de forebyggende besøg til særlige risikogrupper.

De forebyggende hjemmebesøg har indtil lovændringen betydet, at alle borgere fra det fyldte 75 år, skulle tilbydes minimum et årligt tilbud om forbyggende hjemmebesøg. Ved lovændringen er alderen hævet til 80 år. Derudover skal borgerne tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år. Lovændringen betyder desuden, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 til 79 år, som er i en særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Med afsæt i lovændringen foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at de forebyggende hjemmebesøg ændres således:

  1. Alle borgere over 65 år, som modtager en eller flere ydelser af praktisk hjælp, eksempelvis rengøring, tøjvask, indkøb og madlevering, modtager et aktivt tilbud af de forebyggende hjemmesygeplejersker.
  2. Borgere mellem 65 og 79 år, som er i særlig risikogruppe og ingen kontakt har til hjemmeplejen får et telefonopkald og/eller brev med dato for besøg. Besøget varetages af de forebyggende sygeplejersker.
  3. Borgere på 75 år, som ikke er i særlig risikogruppe og ingen kontakt har til hjemmeplejen får, ud fra et individuelt fagligt skøn, enten et brev med dato for besøg eller et brev med information om tilbuddet.
  4. Borgere mellem 75 og 79 år kontaktes telefonisk efter hospitalsudskrivelse.
  5. Borgere på 80 år, som ingen kontakt har til hjemmeplejen, modtager alle et brev med dato for besøg.

Ældre- og Handicapafdelingen har udarbejdet en beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor målgrupperne, risikogrupper, tilgangen til de forebyggende hjemmebesøg, samt besøgsindholdet er beskrevet. Beskrivelsen vil danne grundlaget for den kvalitetsstandard, der skal udarbejdes på de forebyggende hjemmebesøg.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79a.
Rødovre Kommunes Ældrepolitik.
Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag sendes til høring i februar måned 2016.
Forelægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget møde den 8. marts 2016.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg 2016

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete indsatser.

Der er i 2015 arbejdet med at målrette indsatserne særlige målgrupper for at komme nærmere sundhedspolitikkens vision om at mindske uligheden i sundhed. Derudover har der i 2015 fortsat været fokus på dokumentation og evaluering af indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 vil blive forelagt på den politiske møderække i marts.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret indenfor det afsatte budget for 2015.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 2: Opfølgning på mål i handleplan 2015

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Notatet består af en beskrivelse af den nuværende organisering og opgaveløsning samt anbefalinger til fremtidig organisering og indsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de i sagen oplistede anbefalinger godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+V)
1 tog forbehold (O).

Sagsfremstilling

Landsantallet af flygtninge er steget, og det har betydet, at Rødovre Kommunes kvote i 2016 er på 31 personer. Disse personer forventes hver især at medføre 1,2 familiesammenførte personer i gennemsnit, hvilket betyder, at Rødovre Kommune kan forvente op til 37 personer, selvom disse først formodes at ankomme i 2017 eller senere.

På baggrund af det voksende flygtningeantal har Social- og Sundhedsforvaltningen med bidrag fra Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat om Rødovre Kommunes indsats på området. I notatet redegøres der for den kommunale integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og det vurderes, i hvilken grad kommunen er organisatorisk og ressourcemæssigt rustet til den øgede dimensionering. Målet er også fremadrettet at sikre en velfungerende og effektiv organisering og opgaveløsning på området.

Notatet peger på, at Rødovre Kommune lykkes med at skabe en god modtagelse og integration inden for den nuværende flygtningekvote, men det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge sætter organisering og indsats under pres. Hvis kommunen også fremover vil skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder, er der behov for at tilrettelægge en række nye indsatser og for at tilpasse organiseringen.

Der er derfor udarbejdet anbefalinger inden for syv områder: Modtagelse, boligplacering, beskæftigelse, daginstitution, skole og fritid, samarbejde med civilsamfund, forebyggelse og sundhedsfremme samt intern organisering. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen for integration af flygtninge søges i 2016 afholdt af de allerede afsatte midler i budgettet, samt de statslige tilskud på i alt 1,7 mio. kr., Rødovre Kommune har modtaget til den ekstra integrationsopgave i 2015 og 2016. Heraf er 0,7 mio. kr. endnu ikke givet som udgiftsbevilling, hvilket vil ske ved en kommende mødesag.

De samlede udgifter til integrationsindsatsen søges endvidere indarbejdet i budget 2017ff ud fra den aktuelle viden om forventet omfang af flygtninge og familiesammenførte, ressourcebehov samt statslige tilskud til håndtering af opgaven.

Tidsplan

Påbegyndes februar 2016.

Bilag

Bilag 1: Notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Der afholdes møde med SeniorRådet følgende datoer:

12. april 2016
16. august 2016 (SeniorRåd og Handicapråd)
15. november 2016

Ansøgning om personligt og økonomisk værgemål
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om økonomisk værgemål
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: SOSU

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.20.