Social- og Sundhedsudvalget

06-06-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Fraværende

Lene Due (A)

Sager 40 - 48

Fold alle ud

Meddelelsespunkt
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 21.04.2017 - 23.05.2017
 2. På mødet fremvises et udvalg af de velfærdsteknologiske løsninger, der er i brug på Ældrecenter Broparken

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 21.04.2017 - 23.05.2017

Handleplan for handicappolitikken 2017 og 2018
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for handicappolitikken 2017 og 2018. Handleplanen er en udmøntning af handicappolitikken og indeholder beskrivelser af prioriterede indsatser for de næste to år.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at handleplan for handicappolitikken 2017 og 2018 godkendes.

Beslutning

SOSU nr. 41 - Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 31. januar 2016 (sag nr. 41) godkendte Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes nye handicappolitik. Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Handicaprådet udarbejdet et forslag til en toårig handleplan.

Handleplanen skal tydeliggøre de politisk prioriterede mål for de næste to år og indeholder en beskrivelse af de indsatser, der underbygger disse mål. Handleplanen er dermed ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på handicapområdet.

I handleplan for handicappolitikken 2017 og 2018 arbejdes der med visionen i handicappolitikken om, at Rødovre Kommune skal være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

Indsatserne i handleplanen relaterer til handicappolitikkens fire strategimål:

 1. Et ligeværdigt liv
 2. Sammenhæng skaber tryghed
 3. Stærke lokale fællesskaber
 4. Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Handleplanen indeholder følgende seks indsatser:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre overgang fra barn til voksen
 3. Bedre adgang til job og uddannelse
 4. Tilgængelighed i byrummet
 5. Tilgængelighed i offentlige bygninger
 6. Øget synlighed via kvalitetsstandarder.

Indsatserne er blevet til i en åben proces, hvor både Handicaprådet og forvaltningerne har bidraget.

I processen er der i stor udstrækning lyttet til Handicaprådet og deres forslag til indsatser i handleplanen. Handicaprådet har prioriteret blandt foreslåede indsatser og efterfølgende bidraget til at skærpe de udvalgte indsatser.

Social- og Sundhedsforvaltningen følger op på alle indsatserne for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber værdi for borgerne. I forbindelse med opstart af de forskellige indsatser vil der blive udarbejdet beskrivelser, hvor blandt andet mål, succeskriterier og evaluering af indsatsen beskrives i samarbejde med de relevante aktører.

Forvaltningen vil give Handicaprådet en midtvejsstatus for indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for det vedtagne budget.

Tidsplan

Status på handleplanen forelægges til politisk behandling i juni 2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag Handleplan for handicappolitikken 2017 og 2018

Oversigt over sager vedrørende magtanvendelse og værgemål december 2016 - maj 2017
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opgørelse over sager angående magtanvendelse § 129 og værgemål på ældreområdet behandlet i forvaltningen januar - maj 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at opgørelse over sager angående magtanvendelse § 129 og værgemålssager januar - maj 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I særlige tilfælde er det nødvendigt at ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til at flytte en borger med nedsat psykisk funktionsevne i særligt botilbud uden samtykke. Dette foregår iflg. Serviceloven § 129, og formålet er at undgå, at borgeren kommer til skade, fordi vedkommende ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

I særlige tilfælde søger Social- og Sundhedsforvaltningen om personligt værgemål, økonomisk værgemål eller begge dele. Dette foregår iflg. Værgemålsloven § 5, hvis en borger, som på grund af sindssygdom, herunder svær demens ikke er i stand til at varetage egne interesser.

Ansøgning om magtanvendelse iflg. § 129 og ansøgning om økonomisk og/eller personligt værgemål godkendes af Ældrechefen og sendes til afgørelse i Statsforvaltningen.

1. Januar - 15. maj 2017 har Social- og Sundhedsforvaltningen behandlet følgende sager inden for området magtanvendelse § 129 og værgemål:

Status/områder

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke

Personligt og/eller økonomisk værgemål

Økonomisk værgemål

Medhold

1

1

1

Ikke medhold

0

0

0

Ikke afgjort endnu

1

1

2

I de sager, hvor der er afsendt ansøgning til Statsforvaltningen, er lovens krav opfyldt. Det betyder:

 • At det har drejet sig om borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • At man har forsøgt at finde mindre indgribende metoder, inden der er taget beslutning om ansøgning
 • At der er en faglig begrundelse for, hvorfor ansøgningen har været nødvendig

Lov- og plangrundlag

Lov om magtanvendelse § 129

Værgemålsloven § 5

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Fremadrettet vil Social- og Sundhedsudvalget få forelagt en årlig oversigt.

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang hver anden måned oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at oversigt over borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017 pr. maj 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. marts 2017 til 15. maj 2017 har visitationsudvalget modtaget 21 ansøgninger om plejebolig. Dette tal er efterfølgende reduceret til 20, idet en borger er afgået ved døden. Tre borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig. Den ene af de tre borgere blev efterfølgende godkendt til plejebolig, da borgerens funktionsniveau pludselig faldt markant. De to øvrige borgere bor begge i ældrevenlig bolig, hvor det er muligt at optimere hjælpen yderligere ved behov.

I samme periode er 19 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune, heraf en borger fra anden kommune. To borgere har takket nej til tilbud om plejebolig. Den ene borger ønsker kun at søge plejebolig i Frederiksberg Kommune, mens den anden alligevel ikke ønskede at bo på det pågældende plejehjem. To rødovreborgere er flyttet på plejehjem i anden kommune.

Pr. 15. maj 2017 er der tre ledige plejeboliger, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

 

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. Otte borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem, og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for fire borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 19 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker 10 borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, to borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og en borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for nye indflytninger.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Seks rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

23 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 11 af de 23 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 10 af de 23 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fem af de 10 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

Tilbud til ledig plejebolig sker ud fra en vurdering af hvilke borgere, der aktuelt har det største behov for plejebolig.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. maj 2017" i vedlagt bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. maj 2017

Klippekortordning til plejehjemsbeboere
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med Finanslov 2017 er der afsat 380 mio. kr. årligt til at indføre klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Social- og Sundhedsforvaltningen har hos Sundheds- og Ældreministeriet ansøgt om og fået tilsagn om 2.544.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til indførelse af klippekortet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

 1. at der gives en udgifts-/indtægtsbevilling på 2.544.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget i 2017 til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere, og
 2. at der i budget 2018 indarbejdes en udgifts/-indtægtsbevilling på 2.544.000 kr. i forbindelse med de tekniske ændringsforslag.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klippekortordningen indebærer, at den enkelte plejehjemsbeboer får det, der svarer til en halv time om ugen til ekstra hjælp og støtte. Det er en forudsætning, at midlerne anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn om 2.544.000 kr. i 2017 og 2018 til indførelse af klippekort. Klippekortet er udmøntet som en ansøgningspulje, der fordeles efter bloktilskudsnøglen. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

I ansøgningen er der i lighed med klippekortet til hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere lagt vægt på, at den ekstra tid, der tildeles beboerne, skal have et socialt og aktiverende sigte. Der vil i valg af aktiviteter blive taget individuelle hensyn i forhold til beboerens situation og fysiske formåen, men det tilstræbes, at alle beboere får tilbuddet. Aktiviteten vil blive tilrettelagt i tæt samarbejde med den enkelte beboer, de pårørende og kontaktpersonen.

Aktiviteten kan foregå både i og udenfor boligen. Det kan eksempelvis være:

 • ledsagelse generelt til aktiviteter og udflugter
 • tur på kirkegården, kulturelle eller sociale aktiviteter
 • tur i indkøbscenter med hjælp til indkøb af eksempelvis tøj, sko og gaver
 • sociale aktiviteter i boligen såsom højtlæsning, kortspil eller socialt samvær.

Indsatsen skal understøtte de aktiviteter, der allerede foregår på de fire plejehjem. I forbindelse med initiativerne til løft af ældreområdet i 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2014 (sag nr. 40), at hvert af de fire plejehjem fik tilført midler til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder, som er videreført fra budget 2015, med henblik på at styrke de sociale aktiviteter.

Lov- og plangrundlag

Finanslovsaftale for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Klippekortordningen til plejehjemsbeboere har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune, idet den finansieres af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet på henholdsvis 2.544.000 kr. i 2017 og 2018. Anvendelsen af det bevilgede tilskud registreres særskilt af hensyn til regnskabsaflæggelsen til ministeriet.

Tidsplan

April 2017: Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet for 2017 og 2018.

15. november 2017: Frist for foreløbig status på projektet til Sundheds- og Ældreministeriet.

1. april 2018: Frist for regnskab 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Dorthe Mariehjemmet regnskab 2016
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger regnskab 2016 for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet med forvaltningens kommentarer.  

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Dorthe Mariehjemmets regnskab 2016 tages til efterretning, samt
 2. at prisaftalen med Dorthe Mariehjemmet ikke justeres.

Beslutning

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dorthe Mariehjemmet indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede timer, og at såvel over- som underskud er kommunen uvedkommende. I 2016 udgjorde døgntaksten 1.616 kr. Regnskabet for 2016 udviser et overskud på 251.436 kr. mod et underskud på 600.016 kr. i 2015. Overskuddet udgør 0,46 pct. af plejehjemmets samlede indtægter i 2016. I Dorthe Mariehjemmtes ledelsesberetning fremgår, at "Økonomistyringen anses solid og tilfredsstillende."

Plejehjemmet er i 2016 i lighed med de tre kommunale plejehjem tilført 439.898 kr., der i henhold til ledelsesberetningen er afsat og anvendt til særlige aktiviteter på plejehjemmet. Plejehjemmet er desuden tilført 928.520 kr. fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til en mere værdig ældrepleje i 2016 (behandlet af KB den 21. juni 2016, sag nr. 108, og den 29. november 2016, sag nr. 183). Midlerne, som forvaltningen har fordelt efter antallet af pladserne på plejehjemmene, er anvendt til at styrke aftenvagten på plejehjemmet. Forvaltningen har i 2017 indsendt et revisionspåtegnet regnskab for kommunens samlede pulje i 2016 til ministeriet, inkl. Dorthe Mariehjemmets udgifter til styrket aftenvagt, som ministeriet har godkendt.

Dorthe Mariehjemmet har i 2016 endvidere påbegyndt afdrag af likviditetslån fra Rødovre Kommune i 2009 på 3,8 mio. kr. Det er aftalt med Dorthe Mariehjemmet, at lånet afvikles over ti år med virkning fra 2016 med et årligt afdrag på 380.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet indgået af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2009 (sag nr. 237).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2016. Den selvejende insitution Dorthe Mariehjemmet
Bilag 2: Regnskabserklæring for Den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - 2016

Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der foretages kapacitetsændringer på Udviklingscenter Skiftesporet, således at flere børn og unge end i dag sikres et fortsat stærkt tilbud på Udviklingscenter Skiftesporet.

Baggrunden for forslaget er, at Udviklingscenter Skiftesporets elever har mere komplekse problematikker, såvel familiemæssigt som diagnostisk, end tidligere. Samtidig ses en stigning i priserne på eksterne skole- og behandlingstilbud, hvilket er en økonomisk udfordring.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at målgruppen på Udviklingscenter Skiftesporet ændres, samt at kapaciteten udvides fra 40 til 46 pladser
 2. at der gives en tillægsbevilling til driften af Udviklingscenter Skiftesporet på 0,8 mio. kr. i 2017
 3. at merudgiften på 0,8 mio. kr. i 2017 finansieres ved mindre køb af eksterne skole- og behandlingstilbud under hhv. Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, samt
 4. at mer- og mindreudgiften indarbejdes som teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2018 ff

Beslutning

SOSU nr. 46 - Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af en grundig gennemgang af de nuværende elever på Udviklingscenter Skiftesporet samt erfaringerne fra visitationen til skole- og behandlingstilbud foreslås det at foretage kapacitetsændringer på Udviklingscenter Skiftesporet.

Målgruppen på Udviklingscenter Skiftesporet har ændret sig gennem de seneste år, så tilbuddet i dag tager imod flere børn og unge med mere komplekse problematikker end oprindeligt. Denne udvikling ser ud til at fortsætte og vil dermed også gælde for fremtidige visitationer til skole- og behandlingstilbud.

Der skal sikres en forstærket indsats i forhold til tidlig opsporing af børn i indskolingsalderen med sociale, følelsesmæssige og familiebaserede problematikker, som på nuværende tidspunkt ikke kan rummes i et alment skoletilbud. Tanken er, at disse elever skal tilbydes et forløb på Udviklingscenter Skiftesporet med henblik på at kunne tilbagesluses til folkeskolen. Opsporingen vil finde sted ved en fokuseret indsats i et tæt samarbejde mellem PPR-psykologer og socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen. Formålet er at gribe ind, før vanskelighederne udvikler sig til mere komplekse problematikker.

Gennem de seneste år er flere elever blevet visiteret til eksterne, udenbys foranstaltninger frem for til Udviklingscenter Skiftesporet. Baggrunden for denne visitation har været en vurdering af et behov for et heldagstilbud frem for tilbuddet på Udviklingscenter Skiftesporet, som dækker tidsrummet 8-14. Det er forvaltningens vurdering, at med kapacitetsændringerne og særlig fokus på tidlig indsats vil enkelte af disse elever fremover kunne visiteres til Udviklingscenter Skiftesporet med særlig fokus på familieinddragelse.

Dette er helt i tråd med initiativerne i "Sammen om Rødovre" og invester før det sker.

For at kunne imødekomme det øgede antal elever samt de mere komplekse problematikker er der behov for øget lokalekapacitet i form af personalerum, faciliteter til lærerforberedelse, familiesamtalerum og lokaler til målrettet behandlingsarbejde. For at kunne skabe plads til dette, foreslås lokalearealet udvidet med Skovmoseskolens nuværende forberedelseslokaler i stueplan. Dette kræver, at Skovmoseskolen rykker sine forberedelseslokaler op i de ledige lokaler på 1. sal.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der arbejdes med en indfasning af de seks ekstra pladser, henholdsvis tre i 2017 og de resterende tre i 2018. På den måde er der fuld belægning på i alt 46 pladser pr. 1. januar 2018. Det betyder, at der ligeledes vil være en indfasning af opnormering af medarbejdere, så der pr. 1. januar 2018 er yderligere en lærer, to pædagoger og en psykolog på Udviklingscenter Skiftesporet. Opnormeringen af psykologfunktionen er nødvendig, for at kunne varetage det mere komplekse behandlingsarbejde.

Hvis denne kapacitetsændring besluttes, betyder det at:

2017: Udviklingscenter Skiftesporet tilføres 0,8 mio. kr., der finansieres med 0,4 mio. kr. af Skoleafdelingen og 0,4 mio. kr. af Børne- og Familieafdelingen ved køb af færre eksterne skole- og behandlingstilbud.

2018 ff: Udviklingscenter Skiftesporet tilføres 2,0 mio. kr., der finansieres med 1,4 mio. kr. af Skoleafdelingen og 1,6 mio.kr. kr. af Børne- og Familieafdelingen ved mindre køb af eksterne skole- og behandlingstilbud, hvilket giver en nettobesparelse på 1,0 mio. kr. Dette indarbejdes som teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2018ff.

Tidsplan

Juni-juli 2017: Omflytning og istandsættelse af lokalerne på Rødovre Parkvej 403b

August 2017 ff: Ændret målgruppe og kapacitet træder i kraft i skoleåret 2017/2018

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2017
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§18 og 79 for 2. halvår 2017 til godkendelse

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at forslag til fordeling af tilskud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 06. juni 2017 :
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2017 er der i budgettet afsat 647.711 kr. i henhold til servicelovens §18 og 305.941 kr. i henhold til servicelovens §79 i alt 953.652 kr.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og den 1. maj (til efterssæsonen).

Der er kommet 60 ansøgninger til den restende pujle for 2017: 31 ansøgninger til §§18 og 29 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der ansøgt om 548.818 kr. i tilskud, og under puljen for foreningstilskud §79 er der ansøgt om 107.996 kr. i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2017 fordeles 298.550 kr. til §18 og 90.800 kr. til §79 - i alt 389.350 kr.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige indsatsområder for 2017, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2016 (sag nr. 73):

 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet.
 • Plads til alle i foreningerne

Der er modtaget otte ansøgniger til "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet og ingen ansøgninger til "Plads til alle i foreningerne."

Under de nævnte indsatsområder indgår der andre overvejelser i fordelingen af de økonomiske midler. Der ses eksempelvis på foreningens kassebeholdning, hvor mange borgere der gør brug af tilbuddet, og om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi som for eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til sidstnævnte kriterium gøres der dog undtagelser i situationer, hvor målgruppen eller indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • Otte ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for ældre og handicappede"
 • Ni ansøgninger indenfor området "Aktiviteter børn, unge og familier"
 • Tre ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for sindslidende"
 • Ni ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter.
 • En ansøgning indenfor området "Aktiviteter for oplysende og rådgivende"
 • En ansøgning indenfor området "Aktiviteter for andre"

Foreningenstilskud efter §79 ydes til forbyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Tidsplan

1. maj 2017: Ansøgningsfrist for tilskud.

Ansøgningsrunder i 2018 er ændret til 1. oktober 2017 (forårssæsonen) og 1. april 2018 (efterårssæsonen).

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2017
Bilag 2: Indkomne ansøgninger §18 efterår 2017
Bilag 3: Indkomne ansøgninger §79 efterår 2017

Diverse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 06. juni 2017 :
Ahmed H. Dhaqane (A)

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.30