Social- og Sundhedsudvalget

12-05-2020

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Birgitte Glifberg (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 29 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 27.03.2020 - 22.04.2020
 2. Status på Covid-19
 3. Orientering om udskydelse af etablering af sygeplejeklinik
 4. Orientering om fremrykning af anlægsinvesteringer

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.03.2020 - 22.04.2020
Bilag 2: Budget 2020 - etablering af sygeplejeklinik i midt
Bilag 3: Fremrykkede anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til forskningsprojekt i Træningscentret
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen ved Træningscentret i Rødovre har søgt og modtaget tilsagn om puljemidler i Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet, som skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Forskningsprojektet undersøger effekten, processen og omkostningseffektivitet af ADAPT programmet i sammenligning med den sædvanlig praksis. Projektet er målrettet de svageste borgere, hvor andre metoder er forsøgt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en netto-bevilling svarende til en udgift på 770.977 kr. og tilhørende indtægt på 770.977 kr. til Social- og Sundhedsudvalget samt
 2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2021 og 2022.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KL og Sundhedskartellet aftalte i 2018 at afsætte penge til en ny pulje, Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. Puljen har til formål at styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Træningscentret i Rødovre er blandt ti projekter, der er udvalgt til at modtage støtte fra puljen. I alt var der 46 ansøgninger.

Den samlede bevilling er på 1.991.786 kr. og fordeler sig over tre år med hhv. 770.977 kr. i 2020, 660.977 kr. i 2021 og 559.832 kr. i 2022.

Beskrivelse af projektet

For mennesker med kronisk sygdom er udførelsen af hverdagsopgaver ofte anstrengende og betyder, at mange har brug for hjælp med disse. Der er derfor behov for rehabiliteringsindsatser, der fremmer funktionsevnen og forebygger negative følger af kronisk sygdom. Projektet vil undersøge, om ADAPT programmet kan være en del af denne indsats særligt for de svageste borgere, hvor andre tiltag er forsøgt.

ADAPT programmet er et forløb på 10 uger, der handler om at finde tilpasningsstrategier, der kan gøre dagligdagen lettere. I ADAPT fokuseres på, hvordan man kan gøre hverdagen lettere med ergoterapeutiske metoder.

Samarbejde og økonomi

Projektet er søgt i samarbejde med Cecilie von Bülow fra Syddansk Universitetescenter (SDU), der er forskningsprojektleder.

Det samlede projekt er budgetteret til 2.726.279 kr., hvoraf SDU finansierer 734.493 kr., mens de resterende 1.991.786 kr. er bevilget af Kvalitetsudviklingspuljen.

Bevillingen går fortrinsvist til løn til udførelsen af ergoterapeutiske opgaver og projektkoordinering.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.991.786 kr. vedrører funktion 4.62.82 Genoptræning

Tidsplan

Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. december 2022.

Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 13. august 2019 (sag nr. 47) at gennemføre en proces for udvikling af en helhedsplan for psykisk sårbare borgere i Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024. Efterfølgende sendes helhedsplanen i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, inden den forelægges til godkendelse.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024 drøftes samt
 2. at helhedsplanen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Godkendt. Helhedsplanen sendes tillige i høring i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen tager udgangspunkt i de eksisterende politikker på social- og sundhedsområdet, hvor psykisk sårbare borgere er en del af målgruppen. Rødovre Kommune har allerede gode indsatser på området, men en voksende gruppe psykisk sårbare borgere samt ny viden og metoder betyder, at området skal udvikles, og at indsatser med fordel kan tænkes ind i nye og styrkede sammenhænge.

Målgruppen for indsatserne i helhedsplanen spænder bredt fra borgere, som kortvarigt oplever at være psykisk sårbare, til borgere med komplekse psykiske vanskeligheder.

Siden vedtagelsen af procesplan for udvikling af helhedsplanen i august 2019 har Social- og Sundhedsforvaltningen gennemført en proces med en høj grad af inddragelse af borgere, foreninger og medarbejdere.

En lang række borgere er interviewet, og der er afholdt workshop med borgere, foreninger og medarbejdere. Ligesom der er afholdt dialogmøder med relevante interessenter på området, med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder samt med behandlingspsykiatrien. Handicaprådet, Udsatterådet og Rødovre Frivilligcenter har været tæt involveret. Derudover er der indsamlet viden fra relevante rapporter og undersøgelser samt erfaringer fra andre kommuner. Det har givet mange vigtige indsigter, som er medtaget i helhedsplanen.

Visionen er, at Rødovre Kommune er blandt de bedste kommuner i landet, når det kommer til at tilbyde tidlige og forebyggede indsatser til psykisk sårbare borgere, der samtidig skaber styrke hos den enkelte til selv at handle og forme sit eget liv.

Baseret på denne vision har Social- og Sundhedsforvaltningen valgt fire fokusområder, som samlet set nytænker og styrker indsatsen for psykisk sårbare i Rødovre Kommune gennem en mere relationel og borgerrettet tilgang. De fire fokusområder er:

 1. Tidlig indsats og én indgang
 2. Hjælp til at skabe sammenhæng
 3. Alle har ret til en meningsfuld hverdag
 4. Faglighed i top.

Der vil blive udarbejdet en årlig status på initiativerne i helhedsplanen.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2020: Helhedsplanen sendes i 14 dages høring i Handicaprådet og Udsatterådet.  

Juni 2020: Helhedsplanen forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Juni 2021: Status for initiativerne i helhedsplanen forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2019-2020 har de overordnede fokusområder været "Vores Sunde hverdag", "Tobak", "Sundhedsfællesskabet i psykiatrien", "Mental Sundhed", "Overvægt" og "Kræftrehabilitering".

Kendetegnende for fokusområderne i 2019-2020 er, at ulighed i sundhed fortsat er et centralt element i alle indsatser. Der har i den forbindelse været fokus på at styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen samt på at skabe sunde rammer og indsatser for særligt sårbare grupper. Herudover har der på tobaksområdet været særligt fokus på de unge.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, og resultaterne af den første del af processen indgik i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020. I 2019-2020 er der gennemført en lokalsamfundsanalyse af bydelen Islev, og en samskabelsesproces med aktører i Islev er under planlægning.

På tobaksområdet har der i 2019-2020 været fokus på unge og rygning med udarbejdelse af handleplan for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre på tværs af forvaltningerne i kommunen. Derudover har der været gennemført rygestoptilbud både individuelt, klassiske gruppeforløb og en cafémodel med flere hold, der mødes på én gang.

I sundhedsfællesskabet i psykiatrien er der gennemført en kommunikationsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til tilbuddene i sundhedsfællesskabet, der er igangsat varmvandstræning, og der er opnået midler til projektet "Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber".

I forhold til mental sundhed er alle de fire planlagte forløb af "Mental Balance" gennemført i 2019 . Ligesom der i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner i Rødovre er udviklet en model for afprøvning af projekt "Kulturvitaminer" i Rødovre.

Vægtenheden har fortsat aktiviteterne i 2019-2020, og børn i vægtenheden mellem 6-12 år har kunnet deltage i et fysisk aktivitetstilbud som brobygning til at komme i gang med træning i en idrætsforening.

På kræftområdet er der i 2019-2020 arbejdet med en mentorordning for kræftramte familier, og der er udarbejdet action card med vejledning til medarbejdere, der møder børn fra familier med kræft.

Mange af indsatserne vil fortsætte i 2020-2021. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med Borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2019 (sag nr. 109) er beskrevet, at der skal udarbejdes en handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for implementering af Røgfri fremtid 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter Rødovre Kommune fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge.

Den sundhedsadfærd, der grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe senere i livet. Det er derfor vigtigt med en flerstrenget indsats for at forebygge rygning hos børn og unge.

Rødovre Kommune igangsætter initiativer på mange fronter og tager ansvar for at opnå "Røgfri Generation 2030". Forskning viser, at indsatser på flere niveauer er det, der giver resultater på længere sigt. Det kræver derfor et langt sejt træk med involvering af flere parter for at opnå resultater. Med denne handleplan tages nye vigtige og ambitiøse skridt til, at vi når målet om, at vi har røgfri børn og unge i Rødovre.

Handleplanen indeholder en vifte af konkrete forslag til indsatser både i familierne, i skoler, klubber og fritidsliv. Som en del af dette har direktionen også besluttet, at igangsætte en proces i MED-organisationen hen mod røgfri arbejdstid. Medarbejderne i Rødovre Kommune og familierne har en fælles opgave om at sikre det bedst mulige fundament for børn og unge og være rollemodeller for dem.

Rødovre Kommune indgik allerede i 2018 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid og forpligtede sig dermed til at være med til at arbejde med Røgfri Fremtids hovedbudskaber. Hovedbudskaberne i partnerskabsaftalen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi skal arbejde for at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv og samtidig sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Sidst i 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en national handleplan "Røgfri Generation 2030" i forhold til børn og unges rygning. Den omfatter tiltag som indførelse af røgfri skoletid i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Røgfri skoletid i grundskolen forventes indført fra august 2020 og på ungdomsuddannelserne fra august 2021.

Partnerskabet om Røgfri Fremtid og de nationale mål om "Røgfri Generation 2030" ligger til grund for handleplanen for "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Ressource- og Serviceforvaltningen.

Udvikling og implementering af handleplanen vil ske i tæt samarbejde med projekt ”Vores Sunde Hverdag”, som også har fokus på tobaksforebyggelse. ”Vores Sunde Hverdag” vil bidrage med forskningsmæssig støtte og bistand til de samskabende processer i udviklingen af nye tiltag på tobaksområdet.

Alle indsatser planlægges, udvikles og implementeres i et samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante områder, som skal være med til at sikre involvering og forankring af indsatserne. Styregruppens repræsentanter udpeges af de relevante forvaltninger samt projekt ”Vores Sunde Hverdag” og mødes tre gange om året. Formandskabet vil ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Handleplanen gælder for perioden 2020-2023.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023

Udpegning af medlemmer til Udsatterådet
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til medlemmer af Udsatterådet for perioden 2020-2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til medlemmer af Udsatterådet for perioden 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 4. december 2018 (sag nr. 72) medlemssammensætningen af det andet Udsatteråd i Rødovre Kommune for en toårig periode 2019-2021. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår en ny sammensætning af Udsatterådet, da medlemmer, efter eget ønske, har valgt at træde ud af rådet. Sammensætningen af rådet gælder fra 2020-2021.

Ud fra en gennemgang af bruttolisten med henblik på at sikre repræsentativitet fra alle nævnte områder i vedtægterne, § 4, stk. 2, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til sammensætning af Udsatterådet, hvor der både er nye og tidligere medlemmer af rådet. Medlemmerne er valgt ud fra deres egne levede erfaringer eller faglige viden sammen med deres engagement og motivation for at gøre en forskel for socialt udsatte borgere. Ved at tidligere medlemmer fortsætter i rådet, vil det sikre en kontinuitet i Udsattterådets arbejde og aktiviteter. De nye medlemmer vil bidrage med ny energi og andre perspektiver på udsatteområdet. Der er en vakant plads i Udsatterådet, som arbejdes på at blive besat snarest muligt.

Udsatterådet skal i følge vedtægterne bestå af højst 10 medlemmer og fem suppleanter. Rådet sammensættes, så det dækker områderne misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde samt beskæftigelsesområdet. Udsatterådet kan også have enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens udsattepolitik. Der skal være en overvægt af borger-/brugerrepræsentanter i rådet (12 i alt) og et mindre antal medarbejderrepræsentanter (tre i alt). Medlemmerne deltager på lige fod i rådsmøderne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Første ordinære møde med det nye Rødovre Udsatteråd vil være i foråret 2020, hvor rådet skal planlægge møder og aktiviteter for det kommende år.

Bilag

Bilag 1: Forslag til medlemmer af Rødovre Udsatteråd 2020-2021

Forventet regnskab 2020 pr. ultimo marts 2020
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2020 .

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo marts 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet slut kl. 20.00