Teknik- og Miljøudvalget

11-02-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen(A)

Sager 7 - 19

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat af bestyrelsesmøde i HOFOR Vand Holding A/S samt HOFOR Spildevand Holding A/S den 11.11.2013 (se bilag 2).
 3. Handlingsplan for omstilling til elbiler i Teknisk Forvaltning (se bilag 3 og 4)
 4. Lokalplan 127 (Rødovregård Villaby), klage over den endelige vedtagelse (se bilag 5).
 5. Bro over Jyllingevej, status (se bilag 6).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 17. december 2013 til den 28. januar 2014.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2013 HOFOR Vand og Spildevand Holding
Bilag 3: Notat om -Handlingsplan for omstilling til El-biler- i Teknisk Forvaltning
Bilag 4: Handlingsplan Rødovre_TF
Bilag 5: Lokalplan 127, Rødovregård Villaby, klage over den endelige vedtagelse
Bilag 6: Bro over Jyllingevej - Status

Generel orientering om Teknik- og Miljøudvalgets områder
Sag nr. 8

Sagens kerne

Der orienteres om Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan med tilhørende handlingsplan, der er i offentlig høring fra den 22.12.2013 til 24.02.2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022
Bilag 2: Forslag til handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2010-2022
Sag nr. 9

Sagens kerne

Forslaget til Tillæg 4 til Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet på foranledning af et ønske om ændret anvendelse af et mindre område ved den østlige del af Slotsherrensvej.

Ændringen er nødvendig for, at kunne realisere det i Forslag til Lokalplan 119 ønskede boligbyggeri af 2 punkthuse i 4 etager.

Der er foretaget en undersøgelse af tillæggets indvirkning på miljøet i henhold til "Lov- om miljøvurdering af planer og programmer". Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2010-2022 vedtages og derefter fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillægget.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen mellem to rammeområder med forskellige anvendelsesbestemmelser. De to rammeområder, hvis afgrænsning ændres, er 2B18 og 2F02.

Kommuneplantillægget ændrer følgende arealer i rammeområde 2F02:

 • vejareal benævnt 7000n, hidtil et parkeringsareal som afslutning på Lisbjergvej.
 • matrikel 3bd., Slotsherrensvej 213, en tom grund efter nedrivning af villa for år tilbage.

Disse to arealer ønskes ændret fra "blandet bolig og erhverv" til "boligområde" i rammeområde 2B18.

Ændringen er nødvendig for, at kunne realisere det i Forslag til Lokalplan 119 ønskede boligbyggeri af 2 punkthuse i 4 etager.

Ændringen muliggør en anvendelse af de omtalte områder til boligområde. Som konsekvens af ændringen af rammeområdet 2B18 vil rammeområde 2F02 også ændre sin afgrænsning. Der ændres ikke på bestemmelserne i rammeområderne.

Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt, at gennemføre en forudgående foroffentlighed, da der kun sker mindre ændringer for et relativt lille området (1165 m2) i kommuneplanens rammedel og kommuneplantillægget ikke strider i mod kommuneplanens hovedprincipper. Der er ifølge Planlovens §23 c, stk. 2 ikke pligt til at gennemføre en foroffentlighed ved sådanne mindre ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 25.05.2013, Lov om Planlægning.
Lovbekendtgørelse nr. 936 af 03.03.2013, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – februar 2014.
Offentliggørelse af forslag – marts 2014.
Høring i 8 uger – fra marts til maj 2014.
Endelig vedtagelse – august 2014.
Offentliggørelse – september 2014.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2010-2022
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2010-2022

Forslag til Lokalplan 119 for Slotsherrensvej øst
Sag nr. 10

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 119 skal muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse i fire etager. Samtidig skal lokalplanen samle fem naboejendomme i én lokalplan. I dag er området planlægningsmæssigt administreret efter tre forskellige lokalplaner, henholdsvis Lokalplan 55, Lokalplan 65 og Lokalplan 99.

Forslag til Lokalplan 119 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanforslaget.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 119 for den østlige del af Slotsherrensvej vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler en række ejendomme i den østlige del af kommunen på Slotsherrensvej 203-221.

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er bl.a., at muliggøre opførelse af en boligbebyggelse, af samme type og i samme højde som det allerede opførte punkthus på matrikel nr. 3ak, Slotsherrensvej 203. Der foreligger ønske om, at realisere en bebyggelse bestående af to punkthuse med fire etager. Bebyggelsen vil inddrage matrikel nr. 3bf, Slotsherrensvej 205, parkeringspladsen på en del af vejareal 7000n, samt matrikel nr. 3bd.

Formålet er endvidere, at sikre fremtidige bestemmelser for bebyggelse på og anvendelse af matrikel nr. 3bc og matrikel nr. 3dæ.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen opdeler området i tre delområder benævnt A, B og C. Delområde A omfatter det nyopførte punkthus på matrikel nr. 3ak, matrikel nr. 3fn, samt en del af stiarealet 7000 bu. Delområde B omfatter 3bf, 3bd, samt parkeringspladsen på en del af vejarealet 7000n. I sommeren 2013 er en slidt erhvervsejendom nedrevet på matrikel 3bf. Lokalplanen forudsætter at ejendommene matrikel nr. 3bf, parkeringspladsen, samt matrikel nr. 3bd sammatrikuleres. Delområde C omfatter matriklerne 3bc, 3fø og 3dæ, hvor der i dag ligger en erhvervsejendom og en tankstation.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at nyt boligbyggeri i delområde B vil blive opført, så kvaliteterne fra byggeriet på Slotsherrensvej 203 videreføres, og området samlet set bliver et attraktivt boligområde. I delområde C sikrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser bl.a., at området i fremtiden kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsområde, og at bygninger opføres i materialer, der svarer til de øvrige i lokalplanområdet.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 25.05.2013, Lov om Planlægning.
Lovbekendtgørelse nr. 936 af 03.03.2013, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen forudsætter, at Rødovre Kommune sælger parkeringsplads på vejareal 7000n i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – februar 2014.
Offentliggørelse af forslag – marts 2014.
Høring i 8 uger – fra marts til maj 2014.
Endelig vedtagelse – august 2014.
Offentliggørelse – september 2014.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 119
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 119

Region Hovedstadens udkast til offentlig indsats i 2014 på jordforureningsområdet samt status på kortlagte ejendommen i Rødovre
Sag nr. 11

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet for 2014 og nærmeste år".

Regionsrådet vedtog i starten af 2013, at gennemføre en øget indsats i forhold til opsporing af nye forurenede grunde (mistanke-kortlægning) i Vestegnskommunerne. Indsatsen var dog allerede opstartet i Rødovre Kommune i 2012, hvorfor der ses et betydeligt antal nye kortlægninger i Rødovre i både 2012 og 2013.

Teknisk Forvaltning vurderer, at Regionens igangværende arbejde med opsporing af nye muligt forurenede ejendomme er en meget vigtig indsats på jordforureningsområdet. Først når denne mistanke-kortlægning er afsluttet, kan Regionen opstille en kvalificeret prioritering af oprensnings og afværgeindsatsen.

Teknisk Forvaltning finder ikke anledning til at fremsende bemærkninger til Region Hovedstadens forventede indsats i 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år", bilag 1.

Såfremt Rødovre Kommune har bemærkninger til udkastet, skal disse fremsendes til Region Hovedstaden inden den 15.02.2014.

 • Oversigten over den offentlige indsats i 2014 indeholder de lokaliteter, hvor der indenfor de nærmeste år forventes gennemført:
 • afgrænsende undersøgelser (oversigt A) 2 ejendomme i Rødovre Kommune
 • oprensninger (oversigt B) ingen i Rødovre Kommune
 • igangværende afværgeforanstaltninger (oversigt C) 3 ejendomme i Rødovre Kommune
 • løbende overvågning af forureningen (oversigt D) 1 ejendom i Rødovre Kommune

Teknisk Forvaltning har gennemgået rapporten og finder ikke anledning til, at fremsende bemærkninger til Region Hovedstadens forventede indsats i 2014.

Regionsrådet vedtog i starten af 2013, at gennemføre en øget indsats i forhold til opsporing af nye forurenede grunde (mistanke-kortlægning) i Vestegnskommunerne. Indsatsen var dog allerede opstartet i Rødovre Kommune i 2012, hvorfor der ses et betydeligt antal nye kortlægninger i Rødovre i både 2012 og 2013, se bilag 2. I forbindelse med kortlægningsarbejdet bistår Teknisk Forvaltning med historiske oplysninger og lokalkendskab. Alle kortlagte ejendomme i Rødovre Kommune er vist i bilag 3.

Teknisk Forvaltning vurderer, at Regionens igangværende arbejde med opsporing af nye muligt forurenede ejendomme er en meget vigtig indsats på jordforureningsområdet. Først når denne mistanke-kortlægning og de afledte forureningsundersøgelser er afsluttet, kan Regionen opstille en kvalificeret prioritering af oprensnings og afværgeindsatsen i Rødovre Kommune. Mistanke-kortlægningen forventes afsluttet i 2015, og de afledte forureningsundersøgelser forventes afsluttet i 2017 i Rødovre Kommune.

På bilag 3 ses de ejendomme i Rødovre Kommune, der allerede er kortlagt på enten vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Med Region Hovedstadens opprioritereing af kortlægningsindsatsen på Vestegnskommunerne fra 2013, forventes dette antal at stige yderligere. Regionen forventer, at kortlægge ca. 1700 ejendomme i Vestegnskommunerne (samt Gladsaxe og Herlev) i perioden 2013-2017.

For at få overblik over jordforurening i Danmark skal forureninger, der udgør en trussel for miljøet, kortlægges. Forureningen stammer ofte fra virksomheder og værksteder. Det betyder, at når der er konstateret en forurening på en ejendom eller når der er mistanke om forurening på en ejendom skal denne kortlægges. Region Hovedstaden står for kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde. Arealerne kortlægges på to niveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er.

En ejendom kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har anvendt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand. (Mistanke-kortlægning).

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, er det kun den forurenede del, der kortlægges. Når en ejendom bliver kortlagt, registreres dette i det offentlige matrikelregister.

På Danmarks Miljøportal kan ses, hvor der er kortlagt forurening. En forurenet grund kan falde i værdi, og det kan blive dyrere end normalt at lave ombygninger og lignende på en forurenet grund, da der ofte stilles vilkår til byggeriets udførelse. Desuden vil bortskaffelse af forurenet jord være forbundet med omkostninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om forurenet jord.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Såfremt Rødovre Kommune har bemærkninger til udkastet, skal disse fremsendes til Region Hovedstaden inden den 15.02.2014.

Bilag

Bilag 1: Udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet for 2014 og nærmeste år
Bilag 2: Kort over kortlægninger i 2012 og 2013
Bilag 3: Kort over alle kortlægninger i Rødovre Kommune

Bæredygtighedsplan 2014
Sag nr. 12

Sagens kerne

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for, at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan. Planen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter kommunen har planlagt det pågældende år, som er med til at fremme en bæredygtig udvikling. Ligeledes gøres staus på det forrige års projekter og aktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at "Bæredygtighedsplan 2014" godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunen skal i følge planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling - en såkaldt Agenda 21-strategi. I august 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2012, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for, at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan. Planen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter kommunen har planlagt i 2014, som er med til at fremme en bæredygtig udvikling. Planen indeholder ligeledes kommunens resultater i 2013.

Af projekter og aktiviteter i 2014 kan blandt andet nævnes ny pulje til energioptimering af kommunale bygninger, udarbejdelse af ny affaldsplan, totalrenovering og klimasikring af Lørenskogvej, naturformidling og mere fokus på bæredygtighed, herunder klimatilpasning, i kommende lokalplaner.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.08.2012 (sag nr. 227) Kommuneplanstrategi 2012. Kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt i kommuneplanstrategien. For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for, at fremme en bæredygtig udvikling, udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter politisk vedtagelse offentliggøres "Bæredygtighedsplan 2014".

Bilag

Bilag 1: Bæredygtighedsplan 2014

Indsatsprogram og vandråd for vandløb
Sag nr. 13

Sagens kerne

Som følge af vedtagelse af Lov om vandplanlægning skal kommunerne i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt i fællesskab oprette et vandråd, hvori der kan deltage relevante erhversorganisationer samt organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser. På baggrund af vandrådets arbejde skal kommunerne udarbejde et forslag til indsatsprogram, der skal fremsendes til Miljøministeren. Som første skridt i processen skal kommunerne blive enige om at nedsætte et vandråd, samt hvilken af kommunerne der skal stå for sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver Teknisk Forvaltning mandat til, at indgå aftale med de andre kommuner i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt om oprettelse af et vandråd, samt om hvilken kommune i hovedvandoplandet, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som følge af Lov om vandplanlægning, der blev vedtaget i Folketinget før jul, skal udarbejdelsen af den næste generation af vandplaner, som dækker planperioden 2015-2021, ske efter en ny procedure. Den nye procedure indebærer, at kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland i fællesskab skal udarbejde et forslag til hele eller dele af indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger og fremsende dette til Miljøministeren.

Den nye procedure indebærer desuden, at der på initiativ af erhvervsorganisationer eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser, kan oprettes vandråd. Vandrådenes opgave er, at rådgive kommunalbestyrelserne i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatsprogram.

Landbrug & Fødevarer har med brev af 28.01.2014 anmodet Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune om, at der oprettes vandråd i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. En tilsvarende anmodning er sendt til de øvrige berørte kommuner. Anmodningen er vedlagt mødesagen som bilag 1.

For at kunne igangsætte processen hurtigst muligt foreslår Teknisk Forvaltning, at Teknisk Forvaltning får tildelt kompetence til, at indgå en aftale med de andre kommuner i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt om oprettelse af et vandråd, samt hvilken af kommunerne, der skal stå for sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Når der er udarbejdet et forslag til indsatsprogram, vil dette blive forelagt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle kommunerne i hovedvandoplandet, før det fremsendes til Miljøministeren. For Rødovre Kommunes vedkommende kan der blive tale om indsatser til forbedring af miljøtilstanden i Harrestrup Å.

Lov- og plangrundlag

 • Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.
 • Lov om vandplanlægning, Lov nr. 1606 af 26.12.2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune kan få en mindre udgift i forbindelse med en tværkommunal aftale om sekretariatsbetjening af vandråd. Denne udgift afholdes i så fald af Teknisk Forvaltning inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

 • 01.03.2014 skal kommunalbestyrelserne meddele Naturstyrelsen, hvilken kommune inden for hvert hovedvandopland, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.
 • 01.04.2014 har Miljøministeriet annonceret, at rammerne for vandrådenes arbejde meldes ud.
 • 01.10.2014 har Miljøministeriet annonceret, at kommunernes forslag til indsatsprogram for vandløb skal sendes til Miljøministeren.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om oprettelse af vandråd

Godkendelse af stiftelsesdokumenter for Ring 3 Letbane I/S
Sag nr. 14

Sagens kerne

Rødovre Kommune indgik i juni 2013 en principaftale, om anlæggelse og drift af en letbane på Ring 3.

I principaftalen fremgår, at der skal stiftes et interessentskab ved navn; Ring 3 Letbane I/S, som vil være ansvarlig for den fremtidige anlæggelse og drift af letbanen.

I henhold til principaftalen skal Rødovre Kommune godkende stiftelsesdokumenterne, så interessentskabet kan stiftes i februar 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at rammerne, idet redaktionelle justeringer ikke kræver fornyet godkendelse, i følge udkast til stiftelsesdokumenter, godkendes, (stiftelsesdokument, vedtægt for Ring3 Letbane I/S, Ejeraftale, aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden), samt
 2. at borgmesteren bemyndiges til, på grundlag af de rammer der er beskrevet i stiftelsesdokumenterne, at stifte Ring 3 Letbane I/S sammen med de øvrige interessenter Staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 20.06.2013 blev der indgået en principaftale mellem staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune om anlæg og drift af en letbane på Ring 3.

Af principaftalen fremgår, at parterne – så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor – stifter et interessentskab.

Formålet med stiftelsesdokumenterne er

 • at fastlægge det formelle juridiske, økonomiske og aftalemæssige grundlag for interessentskabet.
 • at regulere ejerforhold og interessenternes forhold til selskabet.

Stiftelsesdokumenterne udmønter sammen med lovgrundlaget principaftalen.

Stiftelsesdokumenter

Stiftelsesdokumenterne består af følgende vedlagte dokumenter, som skal godkendes:

 • Stiftelsesdokument
  Aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S. Kan betragtes som et overordnet dokument, der binder øvrige dokumenter sammen.
 • Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S
  Fastlægger selskabets ejerforhold, finansiering, organisering (herunder rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder).
 • Ejeraftale
  Fastlægger og regulerer de 11 kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S, herunder Borgmesterforum.
 • Aftale mellem Ring 3 Letabane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden
  Fastlægger rammerne for de enkelte kommunernes/ Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen.

De følgende dokumenter er til orientering, om ansvar og opgavefordeling i Ring 3 Letbane I/S:

 • Bestyrelsens forretningsorden
  Fastlægger rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet.
 • Direktionsinstruks
  Fastlægger hvordan Metroselskabets direktion tilrettelægger og leder arbejdet for Ring 3 Letbane I/S.

Endvidere skal følgende dokumenter udarbejdes i forbindelse med stiftelsen:

 • Åbningsbalance
  Fastlægger det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse
 • Afregningsbekendtgørelse
  Udstedes i henhold til loven, beskriver afregning af Metroselskabet til kostpris

Dokumenterne beskrives nærmere i de følgende afsnit.

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet er den overordnede aftale mellem interessenterne om stiftelse af Ring 3 Letbane I/S. Aftalen binder de øvrige stiftelsesdokumenter sammen. I stiftelsesdokumentet fastlægges tidspunktet for stiftelse. Det forventes, at stiftelsen sker med virkning fra 01.01.2014. Endvidere fremgår bl.a. bestyrelsens sammensætning, interessentskabets hjemsted og navn, åbningsbalance, godkendelser og revision, mv.

Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S

Vedtægten er udformet med udgangspunkt i den modelvedtægt, der sammen med udredningen og udkast til principaftalen blev udsendt til behandling i kommunalbestyrelser og regionsrådet i foråret 2013.

Vedtægten beskriver bl.a. interessentskabets ejerforhold, finansiering, låneoptagelse, hæftelse og principper for tilkøb. Endvidere beskrives rammerne for interessentskabs-, kvartals- og bestyrelsesmøder samt fastsættelse af vederlag. I det følgende opsummeres en række forhold, der er beskrevet i vedtægten.

Interessentskabsmødet kan sammenlignes med en generalforsamling i et aktieselskab. Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten behandles, benævnes ordinært interessentskabsmøde. Alle væsentlige beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed mellem interessenterne. Ordinært interessentskabsmøde afholdes inden udgangen af april hvert år.

Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

 • 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/Transportministeren
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i Borgmesterforum

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Region Hovedstaden og de 11 kommuner udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale / regionale valgperiode. Dog vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets stiftelse til den 31.12.2017.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af staten udpeges for en periode på 4 år i forbindelse med det ordinære interessentskabsmøde. Dog vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets stiftelse til tidspunktet for afholdelse af det ordinære interessentskabsmøde i 2018.

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af interessentskabet.

Den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S udgør interessentskabets direktion. Interessentskabet har ingen medarbejdere udover direktionen. Metroselskabet I/S stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse af driften af Ring 3 Letbane I/S, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3, samt til varetagelse af Ring 3 Letbane I/S’ gælds- og formueforvaltning.

Ring 3 Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for, at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris. Transportministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen.

Interessentskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges i fællesskab af Transportministeren, Region Hovedstaden og de involverede kommuner i fællesskab. Udpegningen sker gennem godkendelse af en indstilling fra bestyrelsen af en statsautoriseret revisor efter udbud af opgaven. Udbuddet er igangsat.

Ejeraftale

Formålet med Ejeraftalen er, at regulere kommunernes indbyrdes forhold i relation til Ring 3 Letbane I/S således, at kommunerne får mulighed for at kunne tale med én stemme på interessentskabsmøderne m.v. Aftalen beskriver etableringen af et Borgmesterforum, der fremover får en formel status.

Borgmesterforum udpeger kommunernes repræsentanter til bestyrelsen i Ring 3 Letbane I/S. Borgmesterforums udpegning af kommunernes repræsentanter i bestyrelsen følger den kommunale valgperiode og sker således hvert 4. år. Første gang pr. 01.01.2014.

Borgmesterforum forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder. Forberedelsen baseres på materiale til interessentskabsmødet. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Ring 3 Letbane I/S.

Ved afstemninger vægter den enkelte kommunes stemme svarende til kommunens ejerandel. Alle beslutninger i Borgmesterforum træffes ved simpelt stemmeflertal, dog skal forhold af principiel eller væsentlig betydning tiltrædes af 7 ud af 11 kommuner, mens forhold vedr. salg af virksomheden, ændring af ejerkredsen eller ændring af vedtægter skal tiltrædes af alle 11 kommuner.

Kommunernes indbyrdes ejerfordeling i driftsfasen er ikke fastlagt med ejeraftalen. Kommunerne vil indgå en aftale herom, således at fordelingen kan indgå i anlægsloven om Ring 3 Letbane. En opdateret ejeraftale indgås senest 1 år før letbanens overgang til passagerdrift og statens udtræden af Ring 3 Letbane I/S.

Aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og de enkelte kommuner/Region Hovedstaden

Aftalen fastlægger rammerne for de enkelte kommuners/ Region Hovedstadens indskud til finansiering af anlæg af letbanen.

Indskuddenes størrelse er beregnet på baggrund af principaftalen samt – for så vidt angår fordelingen mellem kommunerne – den fordeling, der ligger til grund for samarbejdsaftalen. Hovedelementerne i fordelingen er indbyggertal, antal stationer og nyt stationsnært kerneareal. Indskuddene er beregnet uden afrundinger i fordelingsnøglen.

Om betaling af driftstilskud fremgår, at kommunerne endnu ikke har aftalt fordelingen af driftsomkostningerne og dermed de årlige indskud til dækning af driftsomkostningerne. Kommunerne vil derfor påbegynde en proces, hvor principperne og parametrene for en sådan fordeling kan drøftes og besluttes. Alle relevante forhold kan inddrages.Der er aftalt en ramme for forhandlingerne om fordelingen af driftstilskuddene, som tager udgangspunkt i en maksimal afvigelse fra ejerandelene på 20 pct. Ændringer herudover kræver enighed mellem alle deltagende kommuner. Fordelingen vil danne grundlag for fastlæggelse af kommunens årlige driftsindskud i et tillæg til aftalen. Dette tillæg skal senest fastlægges et år før Letbanens overgang til passagerdrift.

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordnen fastlægges rammerne for bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til selskabet.

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal og sendes til interessenterne til orientering. Det vedlagte udkast forventes godkendt på første bestyrelsesmøde efter stiftelsen.

Direktionsinstruks

Direktionsinstruksen fastlægger, hvordan Metroselskabets direktion tilrettelægger og leder arbejdet for Ring 3 Letbane I/S. Direktionens pligter og forhold til bestyrelsen er beskrevet, herunder hvilke pligter direktionen har med hensyn til rapportering. Der er bl.a. beskrevet direktions pligt til rapportering, hvis den forventede anlægsudgift nødvendiggør træk på korrektionsreserven. Træk på korrektionsreserven vil kun kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne.

Direktionsinstruksen vedtages af bestyrelsen. Det vedlagte udkast forventes godkendt på første bestyrelsesmøde efter stiftelsen.

Åbningsbalance

I åbningsbalancen fastlægges det økonomiske grundlag for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S. Åbningsbalancen kan først færdiggøres umiddelbart før stiftelse. Dette vil ske i samarbejde med den udpegede revisor.

Afregningsbekendtgørelse

I henhold til loven, jf. lovforslagets § 5, stk. 4., fastsætter Transportministeren nærmere regler for betalingen af Metroselskabet. Afregningen skal ske til kostpris.

Lov- og plangrundlag

Principaftale juni 2013.

Forslag til lov om letbane på Ring 3 er fremsat i Folketinget 13.11.2013 og forventes endeligt vedtaget i marts 2014.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes ejerandel af interessentskabet; Ring 3 Letbane I/S er 1,2% i anlæggelsesfasen af letbanen.

Ved overgangen til driftsfasen vil Staten udtræde af selskabet, og Rødovre Kommunes ejerandel øges til 2,0 %.

I bemærkningerne til Lov om Letbane på Ring 3, fremgår Rødovre Kommunes indskud til anlæggelsen af Letbanen.

Rødovre Kommunes andel af indskuddet til anlægsomkostninger finansieres ved årlige betalinger.

I perioden 2014-2016 betaler Rødovre Kommune hvert år senest pr. 1. oktober kr. 2.300.000 i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

I perioden 2017-2056 betaler Rødovre Kommune hvert år senest pr. 1. oktober kr. 2.100.000 i 2013-priser til Ring 3 Letbane I/S.

De første driftsindskud skal forventligt foretages i 2020/2021.

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser.

Fordelingen af driftsomkostningerne skal som udgangspunkt baseres efter kommunernes anlægsbidrag/ejerandele i forhold til kommunernes samlet ejerandel af Ring 3 Letbane I/S.

Udgiftsfordelingen kan ved almindeligt flertal afvige 20 % fra kommunes ejerandel. Større afvigelser vil kræve enstemmighed mellem kommunerne.

Tidsplan

Primo januar 2014:

Udsendelse af udkast til stiftelsesdokumenter til godkendelse hos interessenterne

Februar 2014:

Forventet vedtagelse af lovforslag

Ultimo februar 2014:

Stiftelsesgrundlaget godkendt af interessenterne

Primo marts 2014:

 • Loven træder i kraft.
 • Stiftende interessentskabsmøde - stiftelse af Ring 3 Letbane I/S.
 • Første møde i bestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over dokumenter
Bilag 2: Stiftelsesdokument Ring 3 Letbane I/S
Bilag 3: Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S
Bilag 4: Ejeraftale mellem kommunerne i Ring 3 Letbane I/S
Bilag 5: Skabelon for aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og kommuner
Bilag 6: Udkast til forretningsorden
Bilag 7: Udkast til direktionsinstruks
Bilag 8: Skabelon til åbningsbalance
Bilag 9: Afregningsbekendtgørelse

Forsøgslukning af Højnæsvej
Sag nr. 15

Sagens kerne

Den 14.08.2012 (Sag nr. 66) godkendte Kommunalbestyrelsen en forsøgslukning af Højnæsvej, som ville give mindre gennemkørende trafik på vejen.

Teknisk Forvaltning har i december 2013 lavet en vurdering af vejlukning, hvor beboere og erhvervsdrivende på Højnæsvej er inddraget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forsøgslukningen laves permanent.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Peter Michael Jensen (V) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning opstillede i marts 2013 en forsøgslukning på Højnæsvej. Lukningen gav en del ændringer for beboere og trafikanter langs Højnæsvej. Vejen gik fra, at være ensrettet fra Rødovre Centrum til Rødager Alle, til at være dobbeltrettet med et kørespor i hver retning. Derudover nedlagde Teknisk Forvaltning cykelbanen i vejens østlige side, da vejens bredde gjorde, at der ikke var plads nok til denne.

Det var planen, at forsøgslukningen skulle evalueres efter en periode. På den baggrund har Teknisk Forvaltning valgt, at lave en spørgeskemaundersøgelse hos beboere og erhvervsdrivende langs Højnæsvej.

Teknisk Forvaltning udsendte i december 2013 spørgeskemaer til i alt 85 beboere, virksomheder, foreninger og skoler langs vejen. Ud af de 85 udsendte skemaer har Teknisk Forvaltning fået 6 skemaer retur.
Da Teknisk Forvaltning kun har modtaget 6 spørgeskemaer, kan man ikke sige, at besvarelserne er repræsentativt for alle de adspurgte, men det giver en tendens.

I spørgeskemaet blev de adspurgte stillet følgende spørgsmål om vejlukningen, som skulle vurderes i skalaen 1-7.

Spørgsmål

Gennemsnit før

Gennemsnit efter

Fremkommelighed langs vejen
(1 nemt at komme frem, 7 mange køretøjer)

3

2,67

Mængde af trafik
(1 få køretøjer, 7 mange køretøjer)

3,83

2

Antallet af lastbiler
(1 få lastbiler, 7 mange lastbiler)

4

2

Hvordan oplevede du trafiksikkerheden på Højnæsvej
(1 meget sikkert, 7 meget usikkert)

4

2,17

Støjen fra trafikken
(1 lidt støj, 7 meget støj)

3,5

2

 

Udover karaktergivning blev de adspurgte også stillet spørgsmål om vejlukningen havde medført gener for dem, og om vejlukningen skulle gøres permanent.
Til de spørgsmål svarede 84% nej til at det havde medført gener, og 66% svarede ja til, at den skulle gøre permanent. 1 havde ikke svaret på dette spørgsmål.

På baggrund af de karakter der er givet i spørgeskeamerne, og de adspurgte svar på spørgsmålet om vejlukningen skulle være permanent, er der et stort ønske om lukning af Højnæsvej.
Teknisk Forvaltning har, udover spørgeskemaerne, haft positive mundtlige tilbagemeldinger på vejlukningen gennem det år vejlukningen har fungeret.

Der er vedlagt en kopi af spørgeskemaet, sammen med en opsummering på de svar, der er indkommet.

Udover spørgeskemaerne har Teknisk Forvaltning selv være på tilsyn på stedet, og Teknisk Forvaltning vurderer, at lukningen har medført langt færre biler på Højnæsvej, specielt på grund af den mindre gennemkørende trafik.

Den nedsatte trafikmængde har haft den effekt, at det føles mere trygt at færdes på vejen.

Derfor vurderer Teknisk Forvaltning, at en lukning af Højnæsvej, vil give en mindre befærdet vej, som føles mere sikker og tryg for de trafikanter som færdes på vejen, og anbefaler derfor, at vejen lukkes permanent.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Permanent vejlukning med beplantning 150.000 kr.

De 150.000 kr. til etablering af permanent vejlukning afholdes over vejpuljen i forbindelse med renovering af Højnæsvej.

Tidsplan

Etablering af permanent vejlukning - Sommer/efterår 2014.

Bilag

Bilag 1: Spørgsskema
Bilag 2: Samlet vurdering, lukning af Højnæsvej

Sti-, vej- og parkpulje 2014 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 16

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til en "Sti-, vej- og parkpulje". Denne pulje søges frigivet i form af en anlægsbevilling.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslagene godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til udførelsen af projekterne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til en "Sti-, vej- og parkpulje". Beløbet søges nu frigivet i form af en anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste med tilhørende forslag til, hvordan midlerne kan prioriteres til forskellige projekter i 2014:

Renovering af veje, stier og fortove

3.300.000 kr.

Projektering og planlægning af brorenoveringer

450.000 kr.

Etablering af bundet venstresving i krydset
Slotsherrensvej/Tårnvej

1.750.000 kr.

Forberedende arbejder til flytning af gangbro
fra Jyllingevej til Roskildevej

500.000 kr.

Herunder følger en nærmere beskrivelse af de forskellige projekter.

Renovering af veje, stier og fortove

Vej-, og til dels cykelstinettet, er meget medtaget i Rødovre Kommune. Der er således behov for en større udbedring af belægningen på flere veje og cykelstier.

Teknisk Forvaltning fremlagde på Kommunalbestyrelses møde den 29.05.2012 (sag nr. 96) en prioriteringsliste over de veje i kommunen, hvor der var størst behov for en større renovering. I forlængelse af de større arbejder der er gennemført i 2012 og 2013, samt vejrets og trafikkens slidtage på vejene er listen blevet revideret. Med udgangspunkt i den reviderede prioriteringsliste anbefales det, at følgende strækninger renoveres i 2014:

 • Hvidsværmervej, renovering af kørebane (strækning fra Sneglehusbroen til Bjerringbrovej).
 • Højnæsvej, renovering af kørebane (strækningen fra Præstebakken til Rødager Allé. Arbejdet koordineres med Rødovre Kommunale Fjernvarme).
 • Nyskiftevej vest for Lørenskogvej, renovering af fortove, vejbrønde og kørebane.
 • Nørregårdsvej, større reparationer af kørebane (ikke komplet udskiftning af asfalt.
 • Jyllingevej, nyt slidlag på cykelsti i begge vejsider fra Tårnvej til Rødovrevej.
 • Roskildevej, renovering af ca. 100 meter cykelsti (forsøg med utraditionel asfaltudlægning).
 • Vestvolden, nyt slidlag på sti fra Ejbybroen til Jyllingevej.
 • Vestvolden, nyt slidlag på sti langs den østlige side af Fæstningskanalen nord for Slotsherrensvej.

En nærmere udspecificering af overslagspriserne på de enkelte delarbejder fremgår af vedlagte skema (se bilag). I skemaet fremgår samtidig hvilke arbejder der er gennemført med midlerne fra sidste års pulje.
Der er udarbejdet et oversigtskort som angiver de strækninger som foreslåes renoveret i 2014 (se bilag).

Teknisk Forvaltning tilstræber, at anvende de økonomisk mest fordelagtige metoder til de forskellige arbejder. I den udstrækning det er hensigtsmæssigt, anvendes "remix-løsninger". Ved remix varmes den eksisterende asfalt op, de øverste cirka 2,5 cm asfalt fræses af, blandes med ny asfalt og klæbemiddel som udlægges på ny i én arbejdsgang. Metoden er prisvenlig i forhold til traditionelle asfaltarbejder og samtidig mere miljøvenlig da den eksisterende asfalt genbruges.
Teknisk Forvaltning ønsker i 2014, at lave forsøg med cykelstibelægningen på en mindre del af Roskildevej i form af en remixløsning for at se, om det også er muligt, at opnå et godt langtidsholdbart resultat på cykelstierne.

Renoveringen af kørebanearealet på Højnæsvej mellem Præstebakken og Rødager Allé vil blive koordineret med Rødovre Kommunale Fjernvarme som sidste år gravede fjernvarme ned i Højnæsvej på strækningen. Renoveringen vil også omfatte de nederste bærende asfaltlag. I forbindelse med udførelsen af arbejdet vil det højst sandsynligt være nødvendigt, at begrænse færdslen på vejen mest muligt. Af samme årsag planlægges arbejdet udført op mod og hen over en weekend, så virksomhederne og borgerne vil opleve mindst mulige trafikale gener.

Hvis der er overskydende midler til rådighed i forlængelse af, at der er indhentet tilbud på arbejderne, vil Teknisk Forvaltning fortsætte med, at foretage mindre pletvise renoveringer på vejene i kommunen.

Projektering og planlægning af brorenoveringer

Teknisk Forvaltning har udført et genereleftersyn på alle vejenes broer og tuneller (bygværker). I forlængelse heraf er der udført særeftersyn på udvalgte bygværker, hvor det var nødvendigt, at undersøge tilstanden nærmere.
Flere af bygværkerne er i ringe stand, og trænger til at få foretaget større vedligeholdelsesarbejder. I enkelte tilfælde er det nødvendigt, at foretage totalrenoveringer.
På nuværende tidspunkt er tilstanden på dobbeltbroen på Viemosevej ved Viemosebro (bro nr. 9-10) den mest kritiske. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at der afsættes midler til, at foretage en projektering og planlægning af en større renovering. Til orientering kan det oplyses, at den påkrævede renovering af broen i 2012 blev vurderet til, at beløbe sig til cirka 2.800.000 kr. Tilstanden af broen forværres løbende.
Hvis der er midler til overs på dette delprojekt vil Teknisk Forvaltning fortsætte med at projektere yderligere en brorenovering.

Etablering af bundet venstresving i krydset Slotsherrensvej/Tårnvej

Igennem Rødovre Kommunes Trafikplan 2012 - 2014 er der defineret i alt 3 sorte strækninger og 2 sorte pletter - herunder krydsene Slotsherrensvej/Tårnvej og Roskildevej/Tårnvej. Som led i trafikplanens handlingsplan anbefales det, at der afsættes midler til, at etablere et bundet venstresving i den ene retning i krydset Slotsherrensvej/Tårnvej. En etablering af et bundet venstresving i krydset Roskildevej/Tårnvej er også aktuelt, men vil kræve større omkostninger, og have en større negativ effekt på den regionale fremkommelighed. Samtidig er det hensigtsmæssigt at sikre, at en trafiksanering af krydset Roskildevej/Tårnvej sker i sammenhæng med de overordnede planer for Roskildevej. Det anbefales derfor, at det bundne venstresving etableres i den mest uheldsbelastede retning i krydset Slotsherrensvej/Tårnvej. Indeholdt i den samlede sum til dette delprojekt er samtidig en trafikteknisk gennemgang af krydsets øvrige uheld, og en mindre sum til at foretage eventuelle anbefalede tilpasninger i forlængelse af gennemgangen. I forbindelse med etableringen af det bundne venstresving planlægges hele signalanlægget udskiftet til indfarvede designstandere. Med ændringen i anlægget forventes det, at der kan spares cirka 1 materielskadeuheld og 1 personskadeuheld pr år. For hvert sparet personskadeuheld sparer samfundet som helhed 5.209.408 kr. (2013) inklusiv velfærdstab.

Forberedende arbejder til flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej

Gangbroen på Roskildevej ved Brandholms Allé er over de senere år blevet påkørt flere gange, og er i en generelt meget dårlig stand. I forlængelse af påkørslerne er der udført forskellige midlertidige reparationer af broen siden 2011 således, at den har kunne holdes åben for gående færdsel.

Det er planlagt, at der skal opføres en ny stibro langs Vestvolden over Jyllingevej. I tæt tilknytning til den nye bro er der en eksisterende gangbro over Jyllingevej ved Lørenskogvej. Den eksisterende gangbro vil - når den nye stibro er opført - være overflødig. Broen er i en generelt god stand. Det anbefales derfor, at denne bro nedtages, tilpasses og opsættes på Roskildevej som erstatning for den eksisterende gangbro på Roskildevej i forlængelse af, at den nye stibro over Jyllingevej er opført.
På nuværende tidspunkt er det uvist, hvornår arbejdet med opførelsen af den nye stibro over Jyllingevej starter, og dermed også hvornår den forventes færdig. Teknisk Forvaltning anbefaler dog, at der allerede nu afsættes midler til, at planlægge og projektere flytningen af gangbroen fra Jyllingevej til Roskildevej.

Indeholdt i denne delsum er der samtidig midler til, at foretage yderligere midlertidige reparationer på gangbroen på Roskildevej, så det er forsvarligt at holde den åben for gående færdsel.

Lov- og plangrundlag

Budget 2014.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til vedligeholdelse af sti- og vejarealer. Ovennævnte anlægsprojekter kan finansieres af dette rådighedsbeløb.

Tidsplan

Arbejderne forventes udført i 2014.

Bilag

Bilag 1: Foreslåede arbejder 2014 og gennemførte arbejder 2013
Bilag 2: Oversigtskort

Klimavejen - deltagelse i udviklingsprojekt
Sag nr. 17

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning ønsker at indgå i et samarbejde med Teknologisk Institut, Vejdirektoratet, HOFOR, Asfaltindustrien og NCC omkring udviklingsprojektet "Klimavejen - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering". Projektet forventes at forløbe indtil udgangen af 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det godkendes, at Teknisk Forvaltning deltager i udviklingsprojektet "Klimavejen" under forudsætning af, at den kommende samarbejdsaftale kan godkendes administrativt.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Peter Michael Jensen (V) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning ønsker at indgå i et samarbejde med Teknologisk Institut, Vejdirektoratet, HOFOR, Asfaltindustrien og NCC omkring udviklingsprojektet "Klimavejen - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering". HOFOR synes, at projektet er interessant, men har endnu ikke taget endelig stilling til, hvorvidt de deltager i projektet eller ej.

Projektets overordnede mål er, at udvikle en mere holdbar og støjreducerende drænasfalt, som gør det muligt for overfladevand, at sive igennem asfalten og ned i vejens bærende lag. Herfra skal det afledes forsinket til afløbsnettet. I den forbindelse vil der også blive udviklet permable bærelag til vejkassen som tillader, at vandet kan sive ned i vejen uden, at bæreevnen forsvinder. Igennem projektet vil der blive målt på, hvor stor renseeffekt der kan opnås af overfladevandet igennem de bærende lag i vejen.
"Klimavejen" er således et koncept som både har til mål, at reducere støjen fra vejtrafikken, samt bidrage direkte til afledning af overfladevand og øge magasinvolumet for opmagasinering af overfladevand, som med stor fordel kan anvendes ved skybrud, hvor ledningskapaciteten er utilstrækkelig.

Teknisk Forvaltning har indledningsvist foretaget en overordnet screening af vejnettet i kommunen og vurderet, at have vejstrækninger som med fordel kan indgå i projektet. Samlet set forventes det, at Teknisk Forvaltning skal stille en samlet vejstrækning(er) på cirka 200 meter til rådighed i projektet. Teknisk Forvaltning er på nuværende tidspunkt i dialog med HOFOR omkring hvilke vejstrækninger, der er mest hensigtsmæssige at arbejde videre med i forhold til ledningsnettets nuværende kapacitetsproblemer og vejens generelle tilstand. Teknisk Forvaltning forventer, at skulle bidrage med 2 vejstrækninger (henholdsvist 1 med over og 1 med under 50 km/t) for, at der kan foretages en valid evaluering af de støjreducerende egenskaber.

Projektet er søgt medfinansieret og bevilliget midler igennem Miljøstyrelsens Program for Grøn Teknologi i 2013. Fuldskalaforsøget med ombygningen af cirka 200 meter vejstrækning er planlagt, at køre som et selvstændigt projekt, og er således ikke en del af det tilskud som er tildelt på nuværende tidspunkt. Fuldskalaforsøget vil blive ansøgt om tilskud af Teknologisk Institut snarest muligt.

Teknisk Forvaltning skal igennem projektforløbet (2014 - 2015) løbende bidrage med tidsforbrug, og et samlet beløb på 520.000 kr. (inkl. fuldskalaforsøget). Det samlede beløb svarer omtrentligt til, hvad det under normale omstændigheder koster, at renovere en vejstrækning på en primær trafikvej over cirka 200 meter med nye bærende lag og asfalt. Ved at koordinere vejstrækningerne med veje som alligevel trænger eller er planlagt til renovering/ombygning forventes det ikke, at projektet medfører ekstra omkostninger. Vejstrækningerne koordineres samtidig med udgangspunkt i Rødovre Kommunes Støjhandlingsplan 2013 - 2018.

Forinden at samarbejdet og udviklingsarbejdet påbegyndes, skal der indgåes en samarbejdsaftale mellem de involverede parter. Denne aftale vil blandt andet klarlægge forhold vedrørende ansvar, ejerforhold, drift og lignende.
I den forbindelse vil Teknisk Forvaltning lægge særlig vægt på, at driften af vejarealet ikke bliver væsentligt dyrere samt, at Rødovre Kommune ikke påtager sig et særligt ansvar eller risiko i tilfælde af, at løsningen med permable bærelag ikke er langtidsholdbar.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede projektbudget for Rødovre er på 4.100.000 kr. Indeholdt i dette beløb er en meget stor andel af udvikling. Teknisk Forvaltning skal bidrage med 520.000 kr. (inkl. fuldskalaforsøg) over perioden 2014 - 2015. Beløbet svarer omtrentligt til hvad det koster, at renovere cirka 200 meter primær trafikvej ved brug af traditionelle materialer. Midlerne finansieres over driften eller via en "vejpulje" i 2015.

Tidsplan

Udviklingen og planlægningen af projektet er planlagt at forløbe i 2014. Anlæggelsen og opfølgning er planlagt til udførelse i 2015.

Takster 2014 for vand og spildevand
Sag nr. 18

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, hvor Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at HOFOR Vand Rødovre A/S takst – vandpris – er 9,09 kr. ekskl. afgift og moms,
 2. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 19,97 kr. ekskl. afgift og moms,
 3. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 19,17 kr. ekskl. afgift og moms, samt
 4. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 17,58 kr. ekskl. afgift og moms.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S, fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunen skal tilse, at Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Som følge af lov nr. 902 af 04.07.2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, hvor der gives rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår afhængig af vandforbrug, beregnes tre takster for den variable vandafledning:

 • Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1).
 • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2 med 4% rabat i 2014).
 • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3 med 12% rabat i 2014).

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Der er ikke ejendomme i Rødovre Kommune, der beregnes efter takst 3.

Taksterne for 2014 for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S, inkl. taksterne 2012 og 2013 med ændring 2013-14 m.v. fremgår af bilag 2, Budgetter og priser 2014.

Den forbrugsafhængige takst 2014 inkl. afgift og ekskl. moms er 35,19 kr., hvilket er 15,00 % mindre end 2013, der var 41,40 kr.

Eksempelvis er taksten 4.390,00 kr. for årsregningen i en lejlighed med forbrug på 100 m3 pr. år.

Faldet i vandprisen skyldes primært korrektion for, at opkræve for meget i 2012, som skal tilbagebetales i 2014.

Faldet i spildevandsprisen skyldes, at taksten i 2013 var påvirket af en stor korrektion vedr. for lidt opkrævet tidligere år. Denne korrektion bortfalder i 2014, og herudover blev der opkrævet for meget i 2012, som derfor skal tilbagebetales i 2014.

Indtægtsramme/prisloft inkl. takster ekskl. afgifter og moms, herunder takster trin 1, 2 og 3 jf. trappemodellen fremgår af bilag 1, Takstbilag for 2014, hvor Trappmodellen omfatter ejendomme, hvor der findes erhverv.

Takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Iøvrigt fremgår prisloft m.v. fra Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i "Afgørelse om prisloft for 2014" for henholdsvis HOFOR Vand Rødovre A/S, bilag 4 og HOFOR Spildevand Rødovre A/S, bilag 3 inkl. "Samlede prisloft" med Indtægtsramme, Vandmængde og Prisloft 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).
Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.
Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed.
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Rødovre Kommune.

Tidsplan

Godkendelse af foreløbige takster inden udgangen af 2014.

Bilag

Bilag 1: Takstbilag for 2014
Bilag 2: Budgetter og priser 2014 samt økonomirapportering 3. kvartal 2013
Bilag 3: Indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 4: Indtægtsramme for HOFOR Vand Rødovre A/S

Diverse
Sag nr. 19

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.