Teknik- og Miljøudvalget

16-09-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro (A)

Sager 74 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 28.07.2014 til 03.09.2014

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 - Uddannelsesinstitution i Bykernen
Sag nr. 75

Sagens kerne

Formålet med Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 er, at skabe mulighed for, at der kan opføres en bygning til uddannelsesformål (VUC) på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej. Dette kan bidrage til, at skabe mere byliv i Bykernen, ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i Kommuneplan 2014.
Med vedtagelsen af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 bliver det muligt, at vedtage Forslag til Lokalplan 131.
Der er foretaget en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillægget.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 omhandler Egegårdsvej 75 og 77, hvor politistationen og sundhedscenteret i dag er beliggende. Formålet med Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 er, at ændre bestemmelserne for rammeområde 5D03, så den fremtidige udvikling af området kan ske i overensstemmelse med visionerne for områdets udvikling, der er beskrevet i Kommuneplan 2014.
Med vedtagelsen af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 131. Formålet med Forslag til Lokalplan 131 er, at gøre det muligt, at opføre en bygning til uddannelsesformål på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej. En uddannelsesinstitution på denne centrale placering vil bidrage til, at skabe et levende mødested for studerende på et af Bykernens synlige hjørner.
Vedtagelsen af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vil medføre, at der etableres et nyt rammeområde, at det maksimale antal etager og bebyggelsesprocenten hæves, og at kravet til friarealet reduceres.

Nyt rammeområde

Området, som Forslag til Tillæg 1 afgrænser, består af matriklerne 7ff, 7u, 7mx og 7q. Det afgrænsede område udgør den nordvestlige del af det eksisterende rammeområde 5D03. Med vedtagelsen af Forslag til Tillæg 1 oprettes det afgrænsede område som et nyt rammeområde med den fremtidige betegnelse 5D07. Rammerne for den resterende del af rammeområde 5D03 forbliver uændret.

Højder

Med kommuneplantillægget ændres det maksimale tilladte antal etager fra 4 til 5.

Bebyggelsesprocent

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2014 blev der foretaget en ændring af bebyggelsesprocenten i en stor del af bykerneområdet fra 60 til 120 (rammeområde 5F06 og 5F07). Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten fra 60 til 120, også for det gældende rammeområde.

Friareal i forhold til etageareal

I kommuneplanens generelle rammer for offentlige områder gælder følgende krav til friarealer: Minimum 15 % for administration, mininimum 50 % for undervisning, minimum 100 % for institutioner og mininimum 25 % for kulturelle formål. Med kommuneplantillægget ændres minimumskravet til friarealet til 25 % gældende for rammeområde 5D07.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslaget – september 2014.
Offentliggørelse af lokalplanforslaget – oktober 2014.
Høring i 8 uger – fra oktober 2014 til november 2014.
Endelig vedtagelse lokalplanen – januar 2015.
Offentliggørelse af lokalplanen – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Screening af Forslag til Kommuneplantillæg 1

Forslag til Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej
Sag nr. 76

Sagens kerne

Med Forslag til Lokalplan 131 skabes der mulighed for, at der kan opføres en bygning til uddannelsesformål (VUC) på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej.
Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 131 - Offentlige formål, undervisning m.m. på Egegårdsvej - vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 131 tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes visioner for omdannelsen af Bykernen, ud fra de retningslinjer, der beskrevet i hovedstrukturen i Kommuneplan 2014 (vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 17.06.2014, sag nr. 145). Visionen er, at skabe mere byliv i stærke og oplevelsesrige rammer med fokus på, at skabe flere forskellige funktioner, tættere byrum, arkitektur af høj kvalitet, intensive grønne rum og et varieret og attraktivt boligudbud med et bæredygtigt grundlag.

Forslag til Lokalplan 131 vil medvirke til:

 • at muliggøre opførelsen af et uddannelsescenter (VUC) på op til 5 etager,
 • at der skabes flere funktioner og et udvidet byliv i Bykernen,
 • at uddannelseslivet bliver et synligt omdrejningspunkt og mødested i byen,
 • at forskønne bybilledet og skabe et facadeforløb og fodgængerstrøg langs Tårnvej,
 • at synliggøre indkørslen til Egegårdsvej og den nordlige del af Bykernen,
 • at der skabes gode adgangsforhold for uddannelsesinstitutionens brugere, samt
 • at skabe god synergi til biblioteket, Viften og Rødovre Centrum.

Lokalplanområdet (der i dag er reguleret af Lokalplan 57) inddeles i to delområder. I delområde 1, hvor opførelsen af bygningen til uddannelsesformål bliver mulig, ændres de gældende bestemmelserne for områdets regulering. I delområde 2, hvor politistationen og sundhedscenteret i dag er beliggende, videreføres de nugældende bestemmelser.

I delområde 1 udlægges et byggefelt på 26 m x 26 m til opførelse af en bygning til uddannelsesformål. Bygningen kan opføres i op til 5 etager med en maksimal højde på 20 m eksklusiv teknikhus. Den samlede bebyggelsesprocent for delområde 1 fastsættes til 120, hvilket giver mulighed for en bebyggelse på maksimalt 2.786 m².

På grund af bygningens placering ud mod Tårnvej – hvor mange mennesker dagligt færdes – er lokalplanforslaget udarbejdet med særligt fokus på, at bidrage til Bykernens arkitektoniske kvalitet. Lokalplanen tager desuden udgangspunkt i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om livet”, der beskriver hvordan arkitekturen og indramningen af byen bidrager til, at styrke bylivskvaliteten i Rødovre.

I lokalplanen stilles der krav om, at bygningen skal have et sammenhængende udtryk på alle bygningens sider, der understreger bygningens placering på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej, at facaderne i stueetagen skal fremstå med åbenhed og transparens langs Tårnvej og Egegårdsve,j og at hovedadgangen til bygningen skal ske fra Tårnvej.

Vest for byggefeltet skal der langs Tårnvej etableres et ankomstareal. Ankomstarealet skal udlægges som et offentligt tilgængeligt byrum og udformes, så der på sigt kan etableres et fodgængerstrøg langs hele strækningen fra Egegårdsvej til Rådhusplænen. Hovedindgangen til bygningen skal orientere sig ud mod dette areal.

Øst for byggefeltet udlægges et ubebygget areal til friarealer, parkering og vejadgang. Det ubebyggede areal skal opfylde to formål. Dels skal det fremstå som et grønt byrum, der bidrager til forskønnelsen af Bykernen og dels som et funktionelt areal, der sikrer den trafikale adgang til matriklen, samt et nødvendigt antal af parkeringspladser, cykelparkering, affaldshåndtering, etc. Det ubebyggede areal skal fremstå med træer og grønne flader. Parkeringspladser skal etableres med belægninger, der tillader lokal nedsivning af regnvand, eks. græsarmering eller lignende. Langs Egegårdsvej skal der plantes træer og mod syd skal der etableres en grøn hæk.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.
Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om livet”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslaget – september 2014.
Offentliggørelse af lokalplanforslaget – oktober 2014.
Høring i 8 uger – fra oktober 2014 til november 2014.
Endelig vedtagelse lokalplanen – januar 2015.
Offentliggørelse af lokalplanen – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej
Bilag 2: Screening af Forslag til Lokalplan 131

Rødovre Kommunes forslag til vandløbsindsatser i de statslige vandplaner
Sag nr. 77

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal i forbindelse med 2. generation af de statslige vandplaner foreslå indsatser for de målsatte vandløb i Rødovre. Da indsatser i Harrestrup Å ikke vil være omkostningseffektive, foreslås ingen indsatser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ikke indberettes nogle forslag til vandløbsindsatser i Rødovre Kommune til de statslige vandplaner for 2. planperiode.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 25.02.2014 (sag nr. 17) Teknisk Forvaltning mandat til, at indgå aftale med de andre kommuner i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt om oprettelse af et vandråd, samt om hvilken kommune i hovedvandoplandet, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Køge Kommune blev valgt som sekretariatskommune. Kommunerne har efterfølgende indberettet forslag til vandløbsindsatser via et GIS-værktøj. Naturstyrelsen har lavet en vejledning om arbejdet med forslag til vandløbsindsatser. I den vejledning står, at der ved forslagene til indsatser skal lægges vægt på, at flest mulige kilometer vandløbsstrækning kan opnå en god tilstand for de til rådighed værende økonomiske midler.

Der er i Køge Bugt hovedopland afsat 9,5 mio. kr. til indsatser, det svarer til minimum 25 km vandløb med forbedret tilstand. Derfor er anbefalingerne og forventningerne, at der vælges vandløb i oplandet hvor virkemidler og indsatser sikrer mindst 25 km's forbedret tilstand, helst mere. I Rødovre vil omkostningerne være for høje, hvis der skal laves større indsatser, der kan forbedre vandløbets tilstand. Tillige er Harrestrup Å på flere strækning i Rødovre Kommune, undtaget i Vandplanerne, mht. at leve op til specifikke miljøkrav, pga. uforholdsmæssige store omkostninger.

På den baggrund foreslår Teknisk Forvaltning, at der ikke indberettes forslag til nogen indsatser i Rødovre Kommune, da indsatser i Harrestrup Å ikke vil være omkostningseffektive sammenlignet med indsatser i andre vandløb i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt.

Lov- og plangrundlag

 • Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.
 • Lov om vandplanlægning, Lov nr. 1606 af 26.12.2013.
 • Bekendtgørelse om vandråd, BEK nr. 121 af 07.02.2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Køge Kommune skal senest 07.10.2014 sende kommunernes forslag til vandløbsindsatser i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt til Naturstyrelsen. De statslige vandplaner for 2. planperiode skal gælde for perioden 21.12.2015 til 21.12.2021. Når vandplanerne for 2. planperiode er trådt i kraft, har Rødovre Kommune 12 måneder til, at udarbejde en vandhandleplan for 2. planperiode.

De statslige vandplaner for 1. planperiode forventes, at træde i kraft i slutningen af 2014. Herefter har Rødovre Kommune 12 måneder til, at udarbejde en vandhandleplan for 1. planperiode.

Diverse
Sag nr. 78

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 8.40.