Det pædagogiske tilsyn i Rødovre Kommunes dagtilbud

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner – både kommunale og private.

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

Husk at have NemID klar

Start selvbetjening

Rødovre Kommune er i henhold til dagtilbudsloven forpligtet til at sikre, at der bliver ført pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, som er oprettet efter dagtilbudsloven. Rødovre Kommune gennemfører derfor tilsyn i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud samt i den kommunale dagpleje fast hvert andet år. Vi fører derudover tilsyn med de private pasningsordninger.

Tilsynet er en lovmæssig kontrol med og sikring af den pædagogiske praksis. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for læring, trivsel og udvikling indenfor de eksisterende rammer og politiske mål, og tilsynet bruges derudover som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens dagtilbud. 

Indhold af tilsyn

Det pædagogiske tilsyn består af:

  • Det løbende tilsyn
  • Det planlagte systematiserede tilsyn med fokus på pædagogisk praksis
  • Det uanmeldte tilsyn

Det løbende tilsyn består af det løbende samarbejde, som dagtilbudschefen og de pædagogiske konsulenter har med dagtilbuddenes ledere, og som består af både faglig og ledelsesmæssig sparring ved besøg, deltagelse på møder mv.

Det planlagte systematiserede tilsyn udføres fast hvert andet år. Tilsynsmetoden bygger på systematiske observationer i hver institution, som udføres af pædagogiske konsulenter. På baggrund af tilsynet afholdes efterfølgende et møde med institutionens leder, hvor alle observationer gennemgås. Formålet er i fællesskab at reflektere og evaluere det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Under tilsynene observeres blandt andet forholdene for interaktion, læringsaktiviteter, rutiner for personlig pleje, sprog og indretning.

Den nuværende tilsynsmetode er implementeret i Rødovre Kommune i 2016. Kommunens pædagogiske konsulenter er certificeret i at bruge denne metode, der kaldes ECERS (børnehavebørn), ITERS (vuggestuebørn) samt FCERS (dagplejebørn). Dagplejen varetager tilsynet med de private pasningsordninger. 

Det uanmeldte tilsyn foregår ved, at en pædagogisk konsulent er til stede og observerer praksis i børnegrupperne. Tilsynet følges op af en dialogsamtale med ledelsen i det dagtilbud, hvor tilsynet har fundet sted.

Såfremt der er uhensigtsmæssige forhold, som for eksempel dagtilbuddets omsorg for børnene eller den pædagogiske praksis, aftales det med lederen, hvordan der følges op, samt om der er behov for særlige indsatser. Der kan også i den forbindelse gennemføres opfølgende og uanmeldte tilsyn.

Alle tilsyn afsluttes med en dialogsamtale mellem leder og konsulent. Samtalen danner grundlag for den videre udvikling af kvaliteten i det enkelte dagtilbud.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider