Det pædagogiske tilsyn i Rødovre Kommunes dagtilbud

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle dagtilbud – både kommunale og private.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan komme i Borgerservice både med og uden tidsbestilling hvis

  • Du ønsker hjælp til opskrivning til vuggestue, Dagpleje og børnehave
  • Du ønsker hjælp i selvbetjening til ansøgning om økonomisk friplads
  • Du ønsker hjælp i selvbetjening til udmeldelse af dagtilbud, SFO, klub og byggelegeplads

Du skal bestille tid hvis

  • Hvis du har spørgsmål til specifikation af opkrævning og betaling
  • Hvis du har spørgsmål til ventelisten, heriblandt placering på ventelisten
  • Hvis du har spørgsmål om plads i en anden kommune
  • Hvis du har spørgsmål til tilskud til privat børnepasning og deltidsplads

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

Husk at have MitID klar.

Start selvbetjening

Det pædagogiske tilsyn i Rødovre Kommunes dagtilbud

Hvert andet år gennemføres der planlagt pædagogisk tilsyn i alle Rødovre kommunes dagtilbud: offentlige såvel som private. Tilsynet skal både kontrollere, at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre, at den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet udvikles med det formål at sikre børnene et godt børneliv med trivsel udvikling, læring og dannelse som hovedformål. For den kommunale dagpleje gælder, at der hvert andet år i to af kommunens tre legestuer samt i to til tre private hjem føres tilsyn af de pædagogiske konsulenter. Disse tilsyn sammenfattes i én tilsynsrapport. Derudover er der tilsynsførende pædagoger ansat i dagplejen, der fører løbende tilsyn med den pædagogiske kvalitet.

Uanmeldte tilsyn sker som opfølgning på tidligere tilsyn eller ved stikprøver i forbindelse med henvendelser, der giver anledning til opfølgning. Dette gælder alle dagtilbudstyper i Rødovre kommune. Uanmeldte tilsyn gennemføres som udgangspunkt med afsæt i tilsynsskabelonen, dog kan der være særlige opmærksomhedspunkter, der noteres i afsnittet om kontekstafklaring.

Det planlagte tilsyn gennemføres i form af observation samt forudgående interviews med udvalgte medarbejdere.

Der udarbejdes en intern rapport på baggrund af den gennemførte observation, som danner udgangspunkt for et efterfølgende handleplansmøde med dagtilbuddets ledelse.

Rapporten afsluttes med en konklusion, der offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. 

Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynets temaer. I konklusionen benyttes tre niveauer i kategoriseringen af dagtilbuddets pædagogiske praksis. 

  • Generel indsats: Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet. 
  • Fokuseret indsats: Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats. 
  • Særlig indsats: Flere forhold fordrer en fokuseret indsats, der også følges op med nyt tilsyn inden for seks måneder. 

Det pædagogiske tilsyn har fokus på følgende fire temaer:

Pædagogik, børneperspektiv, børnesyn og sammenhæng til dagtilbuddets pædagogiske læreplan 

Vi ser efter:

Hvordan den oplevede pædagogik ved tilsynet har sammenhæng til den pædagogiske læreplan. Der ses endvidere efter, hvordan barnets væsen har værdi i sig selv. Hvordan børnene støttes og værdsættes. Hvordan børnenes initiativer understøttes, og hvilken ramme der sættes for, at børnene støttes i deres dannelse gennem italesættelser og den pædagogiske rammesætning.

Trivsel, samspil og kommunikation

Vi ser efter:

Hvordan børnene ser ud til at trives i samspillet med de andre børn og de voksne. Vi ser efter, hvordan kommunikationen er mellem børnene, og hvordan kommunikationen er mellem børnene og de voksne. Ligeledes ses der på den interne kommunikation medarbejderne imellem. Endvidere vurderer tilsynet, hvordan den forældrerettede kommunikation har sammenhæng med dagtilbuddets målsætninger. Der ses på kommunikationen mellem dagtilbud og forældre: Hvordan kommunikeres der digitalt, og hvordan foregår den daglige kommunikative interaktion personale og forældre imellem. 

Lærings- og børnemiljøer

Vi ser efter: 

Hvordan de pædagogiske læringsmiljøer er tilrettelagt. Hvordan det inddrager hensynet til børnenes perspektiver, deltagelsesmuligheder, børnefællesskaber og børnenes forskellige forudsætninger for læring. Ligeledes skelnes mellem de relationelle lærings-miljøer og den fysiske rammesætning af samme. Læringsmiljøerne betragtes ud fra tre forskellige perspektiver: det fysiske, det æstetiske og det psykiske.

Pædagogisk dokumentation samt refleksions- og evalueringskultur

Vi ser efter: 

Hvordan den pædagogiske dokumentation og dataindsamling er tilrettelagt.  Der ses ligeledes efter, hvilken systematik for refleksion og evaluering der er til stede. Hvilke metoder og strategier benyttes for at opnå husets pædagogiske mål og for at skabe evaluering og udvikling af dagtilbuddets pædagogik.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider