Kvalitetsrapport

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet cirka hvert andet år. Find den seneste rapport her.

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

Formål med kvalitetsrapporten

På Dagtilbudsområdet arbejder vi for at sikre højkvalitets-dagtilbud. For at sikre dagtilbud af høj kvalitet er det afgørende, at der arbejdes med refleksions- og evalueringskultur på hele Dagtilbudsområdet – både i dagtilbuddene og i forvaltningen.

I forlængelse heraf er det blandt andet et krav, at Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år drøfter udviklingen på Dagtilbudsområdet politisk. Drøftelsen skal tage udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbuddene og overordnede indsatser på Dagtilbudsområdet bidrager til, at dagtilbuddene opfylder dagtilbudslovens krav. På baggrund af denne drøftelse skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal iværksættes tiltag, som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Kvalitetsrapportens formål er dermed at bidrage til at skabe et kvalificeret grundlag for de politiske drøftelser og beslutninger på Dagtilbudsområdet. Samtidig bidrager rapporten til videndeling på tværs af enheder og niveauer i hele Rødovre Kommune. Begge dele med det sigte, at skabe de bedst mulige betingelser for at arbejde med højkvalitetsdagtilbud i Rødovre Kommune.

Samtidig henvender kvalitetsrapporten sig også til både ledere, medarbejdere og forældre i dagtilbuddene, som kan sammenholde det overordnede blik på Dagtilbudsområdet med deres egen/børnenes hverdag i Rødovre Kommunes dagtilbud.

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten fremlægger kvalitetsudviklingen på Dagtilbudsområdet de seneste to år på baggrund af både kvalitative og kvantitative data. Områderne der belyses i kvalitetsrapporten dækker både pædagogiske læreplaner, tilsyn, den specialpædagogiske indsats, sprogvurderinger, understøttende funktioner, normeringer, fysiske rammer og andre varierende, relevante emner. Kvalitetsrapporten opsummeres med fire indsatsområder for de kommende to år. Indsatsområderne afspejler de konklusioner og evalueringer, som er fremhævet i kvalitetsrapporten.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider