Page Title

Spildevandsplan tillæg 1 2013-2020

Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i Rødovre Kommune.

Spildevandsplan tillæg 1 2013-2020

Fold alle ud

Indledning

Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i Rødovre Kommune. Planen er gældende for perioden 2013 til 2020 og revideres med dette tillæg. Med tillægget indføres 3 ændringer i spildevandsplanen

 • Der indføres et serviceniveau for klimatilpasningsprojekter
 • Tidsplanen for indsatser mod overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å revideres
 • Landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om spildevandshåndtering ved udledninger til Harrestrup Å aflyses med det formål at skabe et nyt og fælles administrationsgrundlag, der skal danne grundlag for fremtidige udledninger af spildevand til Harrestrup Å-systemet

Lovgrundlag

Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg til eller revision af spildevandsplanen. Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevands-planen er:

 • Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
 • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016.

Ifølge Lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod de statslige Vandplaner. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på baggrund af målene i vandplanerne, som danner grundlag for recipientkrav. Harrestrup Å er omfattet af Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt, hovedopland 2.4.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøvurdering af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, således at der i revideringen af planen er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af planen. Miljø-vurderingen er sket i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10. december 2015) og omfatter således en vurdering af planens indvirkninger i forhold til det brede miljøbegreb, der er defineret i loven. Den sammenfattende redegørelse ses i bilag 2

Serviceniveau for klimatilpasningsprojekter

I Rødovre Kommunes Klimatilpasningsplan, tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, er udpeget 8 risikoområder, som er de områder i kommunen, hvor klimatilpasning skal prioriteres højest. Det fremgår dog af klima-tilpasningsplanen, at klimatilpasning også skal prioriteres uden for de otte udpegede områder i forbindelse med den fysiske planlægning og i konkrete projekter, som for eksempel byomdannelsesprojekter, vejprojekter og ledningsarbejder. Risikoområderne dækker cirka 15% af Rødovres areal og er vist i figur 1.

Figur 1. Udpegede risikoområder i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan

Figur 1. Udpegede risikoområder i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan

I klimatilpasningsplanen er der ikke taget stilling til, hvilket serviceniveau der skal opnås ved klimatilpasnings-projekter. Serviceniveauet er afgørende for, hvordan eksempelvis anlæg til forsinkelse af regnvand skal dimensioneres. Beregninger udført i bla. Københavns Kommune har vist, at det er samfundsøkonomisk optimalt at sikre mod skader og gener som følge af en regn, der i gennemsnit forekommer en gang hvert 100. år.  

Med dette tillæg til Spildevandsplan 2013-2020 indføres følgende serviceniveau, der gælder for klimatilpasningsprojekter i Rødovre:  

 • Der må efter gennemført klimatilpasning af et område højest stå 10 cm vand ved sokkel af bygning under og efter en 100-års regn
 • Der må efter gennemført klimatilpasning af et område højest stå 20 cm vand på veje under og efter en 100-års regn
 • På særlig udpegede skybrudsveje kan der tillades en større vanddybde end 20 cm under og efter en 100-års regn

Rødovre Kommune har valgt, at det kun er eksisterende bygninger og veje, der skal sikres mod oversvømmelser ved skybrud. Det skyldes, at det erfaringsmæssigt ikke giver anledning til væsentlige skader eller gener, at der kortvarigt står vand andre steder som f.eks. på en græsplæne.  

At serviceniveauet defineres på denne måde betyder, at den offentlige indsats for klimatilpasning først og fremmest tager sigte på at beskytte eksisterende bygninger og anlæg. Ved opførelse af nye bygninger skal bygherre selv sørge for at beskytte disse mod oversvømmelser ved ikke at placere dem uhensigtsmæssigt lavt i terrænet eller ved at forhøje indgange og lysskakter til en evt. kælder. 

Der tillades 10 cm vand ved sokkel, fordi denne dybde erfaringsmæssigt er den, hvor der begynder at forekomme indtrængende vand i kældre samt stueplan, og dermed optræder væsentlige skader. På veje tillades op til 20 cm vand, fordi det stadig er muligt at køre med forsigtighed gennem vand af den dybde, og fordi vand på veje ikke i sig selv forvolder skader. Rødovre Kommune vurderer derfor, at det bør kunne accepteres, at der ganske kortvarigt står op til 20 cm vand på veje i kommunen under et skybrud, der er så kraftigt, at det kun forekommer en gang hvert 100 år i gennemsnit.  

Ved dimensionering af klimatilpasningsprojekter skal der anvendes en samlet sikkerhedsfaktor på f = 1,1 X 1,4 = 1,54. Det betyder, at den dimensionsgivende regn skal ganges med 1,54. Sikkerhedsfaktoren på 1,54 tager hensyn til usikkerheden på beregninger af kloaksystemets funktion og til den forventede udvikling i ned-børen som følge af klimaændringer frem til slutningen af dette århundrede. Klimafaktoren på 1,4 svarer til anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift 29.

Ved klimatilpasningsprojekter forstås projekter til håndtering af regnvand i en skybrudssituation f.eks. ved terrænregulering, magasinering på overfladen eller ledninger, der kun kommer i funktion under skybrud. Servicemålet gælder dermed ikke for udbygning af det kloaksystem, som skal håndtere hverdagsregnen. For det almindelige kloaksystem gælder fortsat de servicemål, der er fastsat i afsnit 3.2 i Spildevandsplan 2013-2020.

Ændret tidsplan for indsatser over for overløb fra fælleskloak

Afsnit 6.4 i Spildevandsplan 2013-2020, Plan regnbetingede udledninger, udgår af planen og erstattes af følgende nye tekst:

I planperioden skal der ske en indsats over for 3 overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å f.eks. ved etablering af bassiner. Indsatsen skal medføre, at overløbene samlet set reduceres til en årlig udledning på cirka 250 m3/reduceret ha. oplandsareal svarende til cirka 5 årlige overløb. De 3 overløb er følgende:

 • Elstedvej (DCH0101)
 • Hvidovrevej (DLM0101)
 • Elvergårdsvej (DGH1601)

Placeringen af de 3 overløb er vist i figur 2.

Figur 2. Placering af overløb, hvor der i planperioden skal ske en indsats for at nedbringe antallet af overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å. 

Figur 2. Placering af overløb, hvor der i planperioden skal ske en indsats for at nedbringe antallet af overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å.

Hvad angår overløbet ved Hvidovrevej (DLM0101), tyder HOFORs foreløbige beregninger på, at antallet af overløb herfra er meget tæt på at opfylde det krav, der tidligere var i vandplanerne, om en årlig udledning på højest 250 m3 pr. reduceret hektar svarende til 5 årlige overløb.  

Det er derfor tvivlsomt, om det vil være omkostningseffektivt at gennemføre en traditionel bassinteknisk indsats over for overløbet ved Hvidovrevej. Der er flere alternative løsningsmuligheder, som skal undersøges nærmere. Det kan for eksempel være en større kompenserende indsats over for de to øvrige overløb i Rødovre eller en større afskærende ledningskapacitet fra DLM0101. Eller alternativt en indsats, der består i afkobling af en del af regnvandet i oplandet til overløbet ved Hvidovrevej og håndtering af dette ved lokal nedsivning.  

Hvad angår overløbene ved Elstedvej (DCH0101) og Elvergårdsvej (DHG1601) forventer HOFOR af påbegynde planlægningen af indsatsen over for disse i 2016. Indsatsen over for overløbet ved Elstedvej er dermed forsinket i forhold til den tidsplan, der blev lagt i Spildevandsplan 2013-2020. Det skyldes, at HOFOR og selskabets 8 ejerkommuner ønsker at udnytte den synergieffekt, der ligger i at finde optimale løsninger på tværs af kommunegrænserne langs Harrestrup Å. 

HOFOR er i gang med at anlægge to store tunnelerede rørbassiner langs Harrestrup Å på strækningen syd for Roskildevej. Disse vil reducere de regnvandsbetingede overløb, der er på den strækning, og heraf også nogle overløb i Københavns Kommune, som skyldes spildevand fra Rødovre. Vandforbrugerne i Rødovre bidrager til finansieringen af et af de tunnelerede rørbassiner syd for Roskildevej, og på den måde er indsatsen allerede igangsat af HOFOR, også for så vidt angår spildevand fra Rødovre.

Håndtering af Landvæsenskommissionskendelser vedrørende udledning til Harrestrup Å

10 kommuner – herunder Rødovre Kommune – og deres respektive spildevandsselskaber (herefter Parterne) har aftalt at samarbejde om optimering og brug af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. En del af samarbejdet vedrører et delvist opgør med de gældende Landvæsenskommissionskendelser, der vedrører udledninger af spildevand til Harrestrup Å-systemet (Rogrøften, Skelgrøften, Sømose Å, Kags Å, Bymoserenden, Harrestrup Å, Damhusåen).

Parterne har aftalt, at kommunerne inden den 1. januar 2016 i kommunernes spildevandsplaner gør op med Landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om spildevandshåndtering. Formålet er at skabe et nyt og fælles administrationsgrundlag, der skal danne grundlag for fremtidige udledninger af spildevand til Harrestrup Å-systemet, jævnfør bilag 1. 

Med dette tillæg til Spildevandsplanen bortfalder samtlige bestemmelser i gældende Landvæsenskommissions-kendelser (unavngivne), der vedrører udledning af spildevand til Harrestrup Å-systemet. De nævnte bestemmelser er med dette tillæg ikke længere gældende. Nye udledningstilladelser kan derfor ikke gives med hjemmel i kendelserne.

Meddelelse af nye udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet vil fremover ske på grundlag af de til enhver tid gældende regler herom og efter de aftaler, der indgås mellem Parterne om fælles retningslinjer for udledning til Harrestrup Å-systemet. Parterne har aftalt at udarbejde fælles retningslinjer som Aftaletillæg 1, Bilag 2.

Figur 3. De omfattede vandløbsstrækninger er markeret med mørkegrøn. Dog undtagen Vest-voldens voldgrav (benævnt Fæstningskanalen).

Figur 3. De omfattede vandløbsstrækninger er markeret med mørkegrøn. Dog undtagen Vest-voldens voldgrav (benævnt Fæstningskanalen).

Tillægget medfører ikke, at eksisterende udledningsrettigheder til Harrestrup Å-systemet bortfalder. Det er dog en forudsætning herfor, at rettighedshaveren – fx en borger eller virksomhed – kan sandsynliggøre sin udledningsret, f.eks. ved at fremvise selve udledningstilladelsen. Uanset dette tillæg gælder det dog, at en til-ladelse til udledning efter en konkret vurdering kan ændres eller revideres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, hvis miljømyndigheden vurderer, at der er grundlag herfor, og hvis de almindelige forvaltningsretlige regler for tilbagekaldelse og ændring af afgørelser overholdes.

Parternes egne eksisterende udledningsrettigheder til Harrestrup Å-systemet består ligeledes. Parterne har dog aftalt, at samtlige Parternes egne udledningstilladelser, der direkte eller indirekte baseres på Landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser, skal revideres efter det nye aftalegrundlag. Den praktiske gennemførelse og tidshorisonten for revisionerne aftales mellem Parterne. 

Alle øvrige bestemmelser i Landvæsenskommissionskendelserne, der ikke vedrører udledning af spildevand til Harrestrup Å-systemet, ændres ikke ved vedtagelsen af dette tillæg. Som bilag er vedlagt Bilag 1 til Aftale-tillæg 1 af 18. december 2014. Aftaletillæg 1 blev vedtaget af Parterne 27. februar 2015. Bilaget indeholder tekst om håndtering af Landvæsenskommissionskendelser.

Bilag 1 - Tekst fra aftaletillæg om aflysning af landvæsenskommissionskendelser

Aftaletillæg i - bilag 1 opdateret: 18. December 2014

Horten, advokat Line Markert philip heymans alle 7 2900 Hellerup, tlf +45 3334 4000 fax +45 3334 4001

Tekst om håndtering af landvæsens­kommissionskendelser 

Til brug for kommunernes spildevandsplaner

1. Baggrund og formål

Kommunerne har den 10. Juni 2014 indgået en aftale om at samarbejde om at optimere udnyttelsen af kapaciteten i Harrestrup å-systemet i til­fælde af kraftig regn og derved forebygge oversvømmelser i byerne (aftalen).

Kommunerne er enige om inden 1. Januar 2016 i kommunernes spildevandplaner at gøre op med landvæsenskommissionskendelserne, som hidtil har reguleret parternes samarbejde om h

Harrestrup å-systemet, for så vidt angår spildevandshåndtering.

Formålet med dette bilag 1 til aftaletillæg 1 er at sikre, at kommunernes spildevandsplaner indeholder eller henviser til en så vidt muligt ensartet tekst om håndtering af landvæsenskommissionskendelserne. 

Kommunerne skal derfor inden 1. Januar 2016 enten indarbejde teksten i bilagets afsnit 2-5 eller henvise til dette bilag i kommunernes spilde­vandsplaner.

2. Et nyt fælles grundlag

Kommunerne har den [indsæt dato] tiltrådt aftaletillæg 1 til aftalen om etablering af et nyt fælles administrationsgrundlag for udnyttelse af Harre­strup å som recipient og for meddelelse af udledningstilladelser til Harre­strup å-systemet.

Kommunerne har aftalt, at landvæsenskommissionskendelserne, som har udgjort det tidligere grundlag for afledning af spildevand til Harrestrup å­systemet og betaling herfor, ikke længere skal være gældende.

Regler om betaling for vandløbsregulering og vandløbsvedligeholdelse fastsættes efter vandløbslovgivningens regler herom i det fremtidige fælles vandløbsregulativ for Harrestrup å-systemet.

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 1 gældende regler herom. Landvæ­senskommissionskendelsernes bestemmelser om håndtering af spildevand og betaling herfor er således ikke længere gældende for så vidt angår kendelsernes bestemmelser vedrørende kommunens - og dermed [spilde­vandsselskabets] - afledning af spildevand til Harrestrup å og øvrige vandløb i h

Harrestrup å-systemet (rogrøften, skelgrøften, sømosen, kagsåen, bymoserenden) samt eventuel betaling herfor. 

For så vidt angår landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om udledning fra private - andre udledere end kommunen - vil disse bestem­melser og udledningstilladelser fastsat på baggrund heraf fortsat være gældende, indtil der i overensstemmelse med almindelige forvaltningsret­lige regler herfor udstedes nye tilladelser på baggrund af de gældende reg­ler herfor. 

[evt. Bemærkninger om forvaltningens forventninger til håndtering af private tilladelser]

3. Fremtidige tilladelser

Meddelelse af nye tilladelser og fornyelse af eksisterende tilladelser vil fremover ske på grundlag af de til en hver tid gældende regler herfor. 

Kommunerne i Harrestrup å-systemets opland har aftalt at koordinere de­res meddelelse af fremtidige udledningstilladelser for at sikre, at udled­ningstilladelserne lever op til kommunernes samarbejde om udnyttelse af den hydrauliske kapacitet i Harrestrup å-systemet og til de gældende krav til kvaliteten af vandløbet. Kommunerne planlægger at udarbejde fælles principper for fastsættelse af krav til udledning til Harrestrup å-systemet, som skal danne grundlag for kommunernes koordinering af udstedelse af udledningstilladelser til Harrestrup å-systemet.

4. Betydning for borgere og virksomheder

I første omgang indebærer erstatning af landvæsenskommissionskendel­serne med de eksisterende regler om meddelelse af udledningstilladelser, at [spildevandsselskabets] gældende udledningstilladelser revideres, såle­des at udledningstilladelserne ikke længere direkte eller indirekte er base­ret på landsvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser. Det er i ste­det de til en hver tid gældende regler om meddelelse af udledningstilladel­ser, der finder anvendelse. 

Dette bilag medfører ikke, at gældende udledningstilladelser for borgere og øvrige virksomheder bortfalder. Alle gældende udledningsrettigheder for disse bevares. 

De eksisterende udledningstilladelser, som er meddelt direkte i landvæ­senskommissionskendelserne eller med hjemmel i disse, kan ændres eller fornyes efter de almindelige forvaltningsretlige regler herfor. Det kan in­debære, at private borgere og virksomheder vil få nye udledningstilladelser baseret på gældende lovgivning, men som viderefører hidtidige vilkår, hvis der ikke er grundlag for at ændre disse vilkår, ligesom det kan indebære nye udledningstillader med ændrede vilkår, såfremt der er grundlag for.

5. Teknisk beskrivelse

Parterne forudsætter, at kommunernes minimumsvilkår for tilladelser til overløb til Harrestrup åer n=5. 

Endvidere forudsætter parterne, at kommunernes tilladte mængder i en eventuel udledningstilladelse fastsættes under hensyntagen til de prin­cipper, som er fastsat af kommunerne i fællesskab. 

Kommunerne fastsætter tilladte mængder af stof på grundlag af en kon­kret vurdering af den samlede belastning af systemet.

Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse

1. Indledning

Rødovre Kommune vedtog den 24. November 2015 at sende Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020 i offentlig høring. Planen har været i offentlig høring i perioden 9. December 2015 til og med den 3. Februar 2016. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering efter miljø-vurderingsloven1. Ifølge lovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse skal der redegøres for:

 1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 3. Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidigt med den endeligt vedtagne Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020.

2. Integration af miljøhensyn

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven. Udarbejdelsen af tillægget til spildevands-planen og miljøvurderingen er foregået sideløbende, således der har været en reel mulighed for at påvirke udviklingen af planen og indtænke miljøhensyn i planen. Miljøvurderingen er udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i planen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af planen har miljøforhold indgået som en væsentlig del af planlægningen. Den indledende miljøscreening og miljøvurderingen har bidraget til at sikre, at dette arbejde er dokumenteret, og at den nødvendige hensyntagen til miljø- og naturbeskyttelsen er indgået i planen.  

Udmøntning af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020 vurderes at have en positiv indvirkning på miljøet. Den planlagte indførelse af et serviceniveau for klimatilpasningsprojekter vurderes at bidrage positivt til klimasikring i Rødovre Kommune, idet opstuvning af vand på terræn under skybrud mindskes. Den planlagte indsats over for tre regnbetingede overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å vurderes at bidrage positivt til den økologiske tilstand i Harrestrup Å og Køge Bugt, idet udledningen af organisk stof og næringssalte reduceres. Tidsplanen for indsatsen revideres med Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020. Dette vurderes ikke at have nogen betydning for miljøet, idet indsatsen over for regnbetingede overløb allerede er igangsat af HOFOR og forløber i det tempo, det er praktisk og økonomisk muligt.  

3. Høringssvar

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

4. Alternativer

Formålet med at foretage en miljøvurdering er at klarlægge planens indvirkning på miljøet. For at gøre det, er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag. Der er sammenlignet med 0-alternativet, som er et udtryk for hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke gennemføres. 0-alternativet er, at Rødovre Kommunes Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020 ikke realiseres. Derved opretholdes den nuværende status og situation med den håndtering af spildevand og de rammer og handlemuligheder, der ligger i Spildevandsplan 2013-2020

5. Overvågning

Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved Rødovre Kommunes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider