Spildevand

Kloakker er ikke noget, vi tænker over til hverdag, men faktisk er de meget vigtige for vores sundhed og trivsel. Før der blev kloakeret i byerne, var vandbårne sygdomme som pest og kolera blandt de mest almindelige dødsårsager.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Miljø

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Spildevand

Fold alle ud

Ansvarsfordeling

Ansvaret for kloakforsyningen er fordelt mellem kommune, forsyningsselskab og grundejer:

  • Rødovre Kommune har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Kommunen skal lave spildevandsplan og give tilladelse til tilslutning af spildevand fra virksomheder. Kommunen skal også godkende spildevandsforsyningens betalingsvedtægter og takster.
  • Den offentlige spildevandsforsyning i Rødovre drives af forsyningsselskabet HOFOR (Hovedstadens Forsyning), der ejes af 8 kommuner i fællesskab. HOFOR står for drift, vedligeholdelse og renovering af det offentlige afløbssystem frem til skel for den enkelte ejendom.
  • Som grundejer skal du selv stå for drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer på din grund frem til skel. Hvis du bor til leje, er det din udlejers ansvar at sørge for, at afløbsinstallationerne på ejendommen er i orden.

Hvem skal du kontakte

Rødovre Kommune fører tilsyn med, at afledningen af spildevand sker på en miljømæssigt forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og den vedtagne spildevandsplan. Hvis du er bekymret for, om kloakforsyningen er lovlig og forsvarlig, skal du kontakte Rødovre Kommune på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.

Hvis du har spørgsmål omkring den fysiske tilslutning til kloak, skal du kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 eller elektronisk på hofor@remove-this.hofor.dk. Endelig har HOFOR en hjemmeside www.hofor.dk, hvor du blandt andet kan finde information om den gældende betalingsvedtægt. 

Ved akutte driftsforstyrrelser og ledningsbrud uden for almindelig kontortid skal du ringe til HOFOR på deres vagttelefon 33 88 24 24. 

Hvis du ønsker information om ledningsføring på din egen grund, kan du finde den i Rødovre Kommunes digitale byggesagsarkiv på www.weblager.dk.

Hvis der er problemer med afløbsinstallationerne på din egen grund, skal du kontakte en kloakmester. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din udlejer. Hvis din udlejer ikke får bragt forholdene i orden, kan du kontakte Rødovre Kommune på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post. 

Separat- eller fælleskloak

I Rødovre er der både fælleskloakering og separatkloakering. Ved separatkloakering forstås, at regnvand og spildevand løber i hvert sit kloaksystem. I fælleskloakerede områder løber regnvand og spildevand i det samme system.

I separatkloakerede områder er det vigtigt at være opmærksom på, at al tilslutning sker til det rigtige system. Hvis regnvand tilsluttes spildevandskloakken, risikerer du, at du selv og dine naboer får vand i kælderen, når det regner. Hvis spildevand tilsluttes regnvandskloakken, løber det urenset ud i Harrestrup Å og forurener miljøet. 

Hvis du bor i et separatkloakeret område, er det også ekstra vigtigt, at du undgår forurenende aktiviteter på udendørs arealer, hvorfra vandet løber direkte ud i Harrestrup Å. 

  • Gulvvaskevand og andet spildevand skal hældes ud i toilettet eller indendørs vask, som er tilsluttet spildevandskloakken.
  • Bilvask skal finde sted på godkendt vaskeplads eller i vaskehal.

På nedenstående kort kan du se, om du bor i et separatkloakeret eller fælleskloakeret område. I tvivlstilfælde er du velkommen til at ringe til Rødovre Kommune på telefon 36 37 70 00 og spørge. Hvis du har mistanke om, at der er sket en fejltilslutning på din ejendom, skal du også kontakte Rødovre Kommune. 

Kortet viser om du bor i et separatkloakeret eller fælleskloakeret område

Spildevandsplan 2022-2030

Spildevandsplan 2022-2030 er en plan for bortledning, rensning og nedsivning af spildevand og regnvand i Rødovre Kommune. Planen indeholder en status for spildevandsforsyningen og beskriver de planlagte tiltag i perioden samt Rødovre Kommunes målsætninger. 

Hvor ender spildevandet

Spildevand fra Rødovre bliver ledt til Renseanlæg Damhusåen og til Spildevandscenter Avedøre for at blive renset. Det rensede spildevand ledes herefter ud i Øresund og Køge Bugt. Begge renseanlæg drives af rensekoncernen BIOFOS, som Rødovre Kommune er indirekte medejer af via HOFOR. Du kan læse mere om BIOFOS på www.biofos.dk.

Bilag

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider