Pasning af nærtstående

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om pasningsorlov

Husk at have MitID klar.

Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Pasning af nærtstående

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 118

Hvilke behov dækker ydelsen?

Pasning, pleje og omsorg af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Hvad er formålet med ydelsen?

I en kortere periode at give mulighed for at ansætte en person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom. Ordningen er fleksibel og har til hensigt at understøtte opfyldelsen af de meget forskelligartede og skiftende behov for pleje og omsorg, der ofte kendetegner alvorlige sygdomsforløb og handicap. 

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Praktiske og personlige pleje- omsorgs- og pasningsopgaver. Endvidere særlige omsorgsopgaver, f.eks. ledsagelse/støtte ved behandling på sygehus, ledsagelse, herunder kørsel til kontroller, behandling eller indlæggelser og/eller andre praktiske og sociale støttefunktioner, der ofte kendetegner alvorlige sygdomsforløb. Pasningsordning er omfattet af udlandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om ydelser efter Lov om social service under midlertidige ophold i udlandet) og kan dermed medtages i forbindelse med f.eks. behandling på sygehus i udlandet, kortvarige genoptrænings- eller rekreationsophold. Aktiviteten omsættes til løn til den nærtstående, hvori indgår pensionsbidrag og feriepenge efter gældende regler. Den ansatte aflønnes efter det lønniveau, der er fastlagt i § 118, stk. 2 i Lov om Social Service. Lønniveauet reguleres en gang årligt. Der kan samlet udbetales løn svarende til én fuldtidsansættelse. Deler flere ansatte pasningen, aflønnes de forholdsmæssigt. Den ansatte, har i pasningsforholdet, mulighed for faglig supervision og hjælp til sygeplejefaglige opgaver.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personkredsen omfatter alle over 18 år, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, herunder også demens, samt personer med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, alvorlig sygdom. Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes at vare et år eller mere. Ved uhelbredelig, alvorlig sygdom forstås tilfælde, hvor der på trods af behandling, ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene en vis livsforlængelse. Følgende tre hovedbetingelser skal være opfyldt for at ordningen kan bevilges og der kan ske ansættelse af en nærtstående: 

  • At alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, f.eks. i plejebolig, botilbud eller lignende
  • At plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde
  • At der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
  • At Rødovre Kommune vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Det er en forudsætning, at den person, der skal varetage pasningen, og den nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom bor sammen, eller at parterne bor så tæt på hinanden, at det er muligt at varetage opgaverne i forbindelse med pasningsorloven.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Døende med terminalerklæring er ikke omfattet af personkredsen for § 118, men vil derimod være omfattet af servicelovens § 119. Det beror på en lægelig vurdering af, at helbredende behandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid.

Ydelsens omfang

Der er tale om en midlertidig pasningsordning, hvor ansættelse kan ske i op til 6 måneder. Ansættelsesperioden kan opdeles i flere perioder af ned til en måneds varighed, hvis den nærtståendes pasningsbehov begrunder en sådan tilrettelæggelse. Hvis den arbejdsgiver, der giver orloven, accepterer det, er der mulighed for at pasningen af en nærtstående kan opdeles i kortere perioder end hele måneder. En tilrettelagt pasningsordning kan ændres, hvis behovet for pasning ændrer sig. Pasningsordningen kan således forlænges, opdeles eller sammenlægges efter behov. 

Forlængelse af pasningsorloven
Pasningsordningen kan forlænges én gang i optil 3 måneder i umiddelbar tilknytning til den aftalte pasningen, hvis særlige forhold taler herfor.

Ansættelseskontrakt
Rødovre Kommune udarbejder en ansættelseskontrakt for den ansatte, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder periodens længde. Orlovsydelsen reguleres hvert år pr. 1. januar.

Hvem leverer ydelsen?

Ansøgning om pasning af nærtstående vurderes og afgøres af en visitator fra Visitationen. Afgørelsen træffes på baggrund af en konkret, individuel vurdering og der kan være behov for at indhente lægefaglige oplysninger.

Henvendelse

Du kan ansøge om pasning af nærtstående under selvbetjening ovenfor eller få udleveret et ansøgningsskema i Visitationen, telefon: 36 37 74 00. Adressen er:

Rødovre Kommune
Visitationen
Else Sørensens Vej 3K
2610 Rødovre

Kompetencekrav til den ansatte

Den ansatte skal være i stand til at varetage følgende opgaver:

  • Pleje og omsorg
  • Praktisk hjælp og støtte
  • Særlige omsorgsopgaver, fx at deltage i behandlinger på sygehus
  • Sociale støttefunktioner, vejledning og rådgivning.

Den ansatte har pligt til at underrette Rødovre Kommune, hvis der sker ændringer i den nærtståendes tilstand, som kan påvirke ansættelsesforholdet.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der kan ydes ét pasningsforhold til et sammenhængende sygdomsforløb eller handicap.
Den handicappede eller syge kan bliver omfattet af en ny pasningsordning, hvis der tilstøder den pågældende anden lidelse eller funktionsevnenedsættelse.

Sygehusophold
Pasningsforholdet kan efter en konkret vurdering etableres eller opretholdes i forbindelse med hospitalsopholdet.

Behandling i udlandet
Pasningsordningen kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, f.eks. i forbindelse med behandling på sygehus i udlandet eller kortvarige genoptrænings-eller rekreationsophold.

Behovet for aflastning eller anden hjælp
Rødovre Kommune skal i forbindelse med tildeling af pasningsordningen foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for pleje og omsorg, herunder om der samtidig skal stilles hjælp til rådighed efter andre bestemmelser, som f.eks. hjælp i forbindelse med pleje- og omsorgsopgaver, der kræver mere end en person eller nødvendige hjælpemidler for at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Opsigelse
Hvis ansættelsesforholdet ophører inden den aftalte periodes udløb, skal lønmodtageren give deres tidligere arbejdsgiver meddelelse om, at arbejdet genoptages. Hvis ansættelsesforholdet af undskyldelige omstændigheder afbrydes i ansættelsesperioden, f.eks. på grund af den nærtståendes død, egen sygdom eller personlige forhold, der gør det umuligt at udføre pasnings- og omsorgsopgaverne, skal Rødovre Kommune udbetale løb til den ansatte i en måned efter udgange af den måned, hvor ansættelsen ophører. Såfremt den ansatte får andet forsørgelsesgrundlag inden for denne periode bortfalder denne forpligtelse.

Kvalitetsmål

  • At afgørelse på ansøgningen er truffet senest 2 uger efter at ansøgningen er modtaget

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider