Trafikplan 2020

Trafikplan 2020 definerer 8 overordnede mål som danner rammerne for den overordnede planlægning og de overordnede handlinger på trafikområdet i Rødovre Kommune.

Målene som kommunen arbejder med er:

  • Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken
  • En mere sikker adfærd og trafikkultur skal fremmes
  • Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens art og mængde
  • Vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafikafvikling
  • Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til bilen
  • Vejrummet skal integreres i byrummet og tage hensyn til borgerne
  • Stinettet skal have en struktur og standard, der understøtter, at flere vælger at cykle og gå
  • Det skal være nemt at benytte grønne transportformer

Målene, samt hvordan de søges nået gennem tiltag og handlinger, beskrives nærmere og mere detaljeret gennem trafikplanens afsnit: Trafikstruktur, Trafiksikkerhed, Fremkommelighed, Kollektiv trafikbetjening, Grøn omstilling og Handlingsplan. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider