Trafikplan 2020

Trafikplan 2020 definerer 8 overordnede mål som danner rammerne for den overordnede planlægning og de overordnede handlinger på trafikområdet i Rødovre Kommune.

Målene som kommunen arbejder med er:

  • Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken
  • En mere sikker adfærd og trafikkultur skal fremmes
  • Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens art og mængde
  • Vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafikafvikling
  • Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til bilen
  • Vejrummet skal integreres i byrummet og tage hensyn til borgerne
  • Stinettet skal have en struktur og standard, der understøtter, at flere vælger at cykle og gå
  • Det skal være nemt at benytte grønne transportformer

Målene, samt hvordan de søges nået gennem tiltag og handlinger, beskrives nærmere og mere detaljeret gennem trafikplanens afsnit: Trafikstruktur, Trafiksikkerhed, Fremkommelighed, Kollektiv trafikbetjening, Grøn omstilling og Handlingsplan. 

Trafikplan 2020

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider