Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken er ikke resultatet af langhårede overvejelser i det kommunale lønkammer. Det er et resultat af samarbejde mellem Rødovre Kommune og en række parter - bl.a. Arbejdsmarkedsrådet, der som en væsentlig repræsentant for erhvervslivet i Rødovre skal have sin store del af æren for resultatet.

Erhvervspolitikken i Rødovre 2022

Fold alle ud

Erhvervspolitik - borgmesterens forord

Portræt af Borgmester Britt Jensen

Det er mig en stor glæde at kunne præsentere en ny erhvervspolitik, som er et produkt skabt i tæt dialog med virksomheder i Rødovre. Resultatet er en politik, som virksomhederne har en stor andel i. Det er helt afgørende for os, at virksomhederne kan se sig selv i politikken.

Et stort tak skal der derfor lyde til de mange virksomheder, som konstruktivt, engageret og ærligt, har fortalt om deres drift, deres behov, tanker om fremtiden og erfaringer som virksomhed i Rødovre Kommune.

Det har givet et sundt ude-fra-ind billede, givet anledning til selvrefleksion og ikke mindst været med til at identificere de temaer, som skal være med til at styrke erhvervsudviklingen i Rødovre.

Tiden er på mange måder modnet for en ny erhvervspolitik. Der er i løbet af de seneste 10 år sket en stor udvikling i samfundet omkring os, som har haft en afsmittende effekt på, hvordan vores virksomheder trives. Det handler ikke kun om vækst og bundlinje, men i høj grad også om en fælles ansvarlighed i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Emner, som vedrører os alle og knytter os sammen, lokalt som globalt, og som også er forankret i Rødovrestrategien, der er fundamentet og omdrejningspunktet for det politiske arbejde.

Centralt i denne politik står dialog og samarbejde. Det er med dialog, at vi kan skabe forandring og udvikling. Det er gennem dialogen mellem de forskellige aktører, at der kan skabes et rum for gensidig interesse, indbyrdes forståelse og videndeling, som kan åbne op for de gode løsninger.

Jeg oplever ved mine virksomhedsbesøg en stor åbenhed og velvilje til at drøfte de forskellige konkrete udfordringer, som den enkelte virksomhed kan stå over for. Det kan være rekruttering af medarbejdere, behov for at udvide lokaler, implementering af bæredygtige tiltag eller tilgængelighed af offentlig transport og cykelstier.Ved hjælp af en konstruktiv dialog kan vi få øje på de fælles udfordringer og sætte mål for et samarbejde, der kan bane vej for nye løsninger.

Jeg ser et stort potentiale for den fremtidige udvikling af erhvervslivet i Rødovre, hvor virksomheder og kommunen i tæt dialog og samarbejde kan hjælpe hinanden med at løfte nogle af de opgaver, som vi står over for. Sammen kan vi skabe fremgang.

God læselyst,

Borgmester
Britt Jensen

Identitet og fællesskab

Rødovre er i en brydningstid. Både erhvervslivet, kommunen og befolkningssammensætningen er i forandring. Det stiller ekstra store krav til samarbejde, dialog og udvikling af værdifulde fællesskaber.

I Rødovre har der traditionelt været mange ’Rødovre-virksomheder’. Virksomheder som er grundlagt af Rødovreborgere og har ligget her i mange år. Det er gode solide virksomheder, som tager et stort socialt ansvar i kommunen. Udviklingen betyder, at mange nye vil komme til.

De nye virksomheder identificerer sig ikke nødvendigvis med Rødovre som en del af bysamfundet, men vælger Rødovre til på grund af den gode beliggenhed, fordi priser på erhvervslejemål er gunstige og fordi vores erhvervskvarterer giver gode rammer for virksomhedens udvikling. De stiller nye og andre krav til fællesskaber, samarbejde, udviklingsmuligheder og faciliteter.

Sammen stimulerer både de nye og de etablerede virksomheder det lokale fællesskab på tværs af virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Dynamikken mellem de etablerede- og de nytilkomne virksomheder og kommunen har derfor en særlig stor betydning for erhvervsudviklingen fremover. Det er vores ambition at favne denne dynamik og at være en troværdig samarbejdspartner for alle virksomheder i Rødovre.

Rødovres styrkepositioner

Rødovre er i dag kendetegnet ved stor diversitet i virksomheder. Det skal vi også være i fremtiden. Rødovre har flere styrkepositioner, som er værd at værne om, og som skal understøttes og udvikles yderligere de kommende år. Det drejer sig bl.a., om den gode beliggenhed, om sammenhængende erhvervskvarterer i bynære områder og om muligheder for et tæt samspil med lokalsamfundet og Rødovres uddannelsesinstitutioner.

Desuden giver ikke mindst størrelsen på erhvervsmatrikler god mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan etablere og udvikle sig i Rødovre.

Sammen skal vi styrke virksomhedernes muligheder for udviklingen i Rødovre. Vi skal skabe en attraktiv ramme i gensidig dialog og samarbejde med virksomhederne. Vi skal være bevidste om vores styrkepositioner og aktivt bruge dem i vores indsats på erhvervsområdet de kommende år.

Politikkens fokusområder

Rødovre Kommunes Erhvervspolitik er blevet til i et samarbejde med lokale virksomheder. Under dette arbejde er tre overordnede fokusområder trådt tydeligt frem. Det drejer sig om: ’vækst og udvikling’, ’relation og netværk’ og ’fysiske rammer’. Fokusområderne er rammesættende for politikkens opbygning og samarbejdets videre udvikling.

Hvert fokusområde er inddelt i en række underpunkter, som udtrykker fælles udfordringer på tværs af virksomhederne i Rødovre: Øget digitalisering, krav om bæredygtighed og grøn omstilling, stigende behov for højt specialiseret arbejdskraft, krav om attraktive miljøer for medarbejdere, samarbejde gennem partnerskaber. Dette bliver pejlemærker for den fremtidige udvikling og politikkens erhvervsfremmeindsatser.

Model som viser de tre fokusområder med underpunkter

Vækst og udvikling

Vækst og udvikling handler om at sikre kvalificeret arbejdskraft, om at øge fokus på bærdygtighed og grøn omstilling som konkurrenceparameter og, om at udvikle potentialer for iværksætteri i kommunen.

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er en vigtig forudsætning for at drive virksomhed. Flere virksomheder oplever udfordringer med rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Det handler både om adgang til højt specialiserede medarbejdere, om at uddanne til fremtidens arbejdsmarked og om at matche ledige til virksomhedernes behov. Nutidens samfund er under hastig forandring, ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Vores arbejdsmarked ændrer karakter, job nedlægges og nye skabes.

Rødovrestrategien og kommunens forpligtigelse i den ambitiøse DK2020 klimahandlingsplan, sætter i høj grad bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen som en katalysator for vækst og udvikling i kommunen selv og for de lokale virksomheder. Rødovre Kommune kommer til at indtage en faciliterende rolle i forsøget på at tilskynde udvikling af og samarbejdet med lokale virksomheder om den grønne omstilling.Vi skal som kommune kunne bestå virksomhedernes med at skabe bæredygtig værdi.

Rødovre er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, hvor mange knytter sig til byggebranchen, detailhandel og transport. Det er brancher, som over de næste år kommer til at skulle forholde sig til klima og bæredygtighedsdagsordenen. Både i form af deres CO2-aftryk og brug af ressourcer, ændrede forbruger- og kundepræferencer og i forhold til, hvordan deres produkt, service eller leverance medvirker til positiv samfundsudvikling.

Dertil kommer, at vores erhvervsområder er kendetegnet ved primært mindre matrikler og bygninger. Vi er derfor en kommune, hvor små og mellemstore virksomheder har gode betingelser for at starte op og udvikle sig. Det potentiale vil vi gerne udvikle endnu mere.


Vidste du?
At en af Rødovres virksomheder blev kåret som Gazelle i 2020 med en vækst på 3167 %


Vi vil øge sammenhængen mellem uddannelse og efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft

Handlinger

 • Styrke jobcenteret som rekrutteringspartner
 • Udvikle en uddannelsesalliance i Rødovre mellem skole, uddannelse og virksomheder
 • Invitere virksomhederne ind på skolerne som rollemodeller og skabe lærerige innovationsforløb til gavn for begge parter
 • Gøre erhvervsuddannelserne mere synlige og attraktive for de unge ved en tidlig introduktion
 • Understøtte tiltrækning af højuddannet arbejdskraft til virksomhederne med henblik på udvikling og vækst

Rødovres erhverv skal fortsat have de bedste rammer for vækst og udvikling. Derfor er det afgørende at have et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gennem en tættere dialog kan Rødovre Kommune medvirke til, at virksomhederne har den nødvendige og kompetente arbejdskraft til rådighed.

Rødovre skal være et attraktivt sted at arbejde, uanset uddannelse eller baggrund.Derfor skal samarbejdet mellem skolerne,ungdomsuddannelserne og virksomhederne intensiveres med udgangspunkt i en tæt dialog. Sammen med virksomhederne vil vi udvikle Rødovres arbejdsstyrke og udvide arbejdsfællesskabet lokalt og regionalt.

Med afsæt i Rødovres nuværende virksomhedssammensætning og de fremtidige tendenser på arbejdsmarkedet, skal der arbejdes på at fremme tilgangen til uddannelser, der efterspørges af arbejdsmarkedet.


Vi har lærlinge fra erhvervsskolerne. Vi mener der ligger en uddannelsespligt i faget - en samfundsopgave.

Fremstillingsvirksomhed


Vi vil understøtte grøn omstilling i virksomhederne

Handlinger

 • Facilitere brancherettede arrangementer om grøn omstilling med særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder
 • Etablere lokale erhvervspartnerskaber med afsæt i grøn omstilling
 • Understøtte virksomhedernes implementering af klimaplanens målsætninger
 • Indføre bæredygtige og klimavenlige parametre i Rødovre Kommunes indkøbsaftaler

Virksomhedernes arbejde med bæredygtig forretningsudvikling bliver afgørende konkurrenceparameter i en nær fremtid, for at kunne imødekomme kunders stigende krav til bæredygtighed, klimaansvar og genanvendelse og for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft i form af fremtidens mere klimabevidste medarbejdere.

Rødovre Kommune vil udvikle initiativer til at understøtte virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.Det kunne eksempelvis være i forbindelse med, at virksomheder tænker bæredygtighed ind i produktionen eller i driften af virksomheden.

Rødovre Kommune skal som kommunens største virksomhed gå forrest og vise, at bæredygtige og klimavenlige valg er mulige. Rødovre Kommune skal også gå forrest ved at stille klimavenlige krav til sine opgaveleverandører. Kommunens arbejde med den grønne omstilling skal ske i tæt samarbejde med lokale virksomheder.


Vi er svanemærket. Det stiller nogle krav til vores forbrug af el, vand og varme.
Servicevirksomhed


Vi vil, at flere iværksættere vælger at etablere sig i Rødovre

Handlinger

 • Understøtte udviklingen af iværksættermiljøer og netværksdannelse imellem iværksættere
 • Styrke adgangen og kendskabet til Erhvervshus Hovedstadens tilbud for iværksættere
 • Fastholde screening af iværksættere i Rødovre Kommune

I Rødovre vil vi øge indsatsen for at tiltrække og understøtte iværksættere, som søger lokaler, plads til deres virksomheder eller sparring med andre. I Rødovre er det Erhvervshus Hovedstaden, som afvikler introduktionskurser for iværksætter. Det er således her, at nye virksomheder kan få hjælp til opstarten og forretningsudviklingen. Det betyder, at vi skal øge kendskabet til Erhvervshus Hovedstadens tilbud blandt de mange nye virksomheder i Rødovre.

Derudover skal vi forbedre fællesskaber og netværk imellem iværksættere, og det fysiske miljø skal understøtte de behov, som iværksættere har.


Vi ville ligge et sted tæt på byen.Vi ville gerne kunne tiltrække nogle cool fyre fra byen. De skal kunne cykle hertil.
Engroshandel


Vi har stadig karakter af start-up. Vi kunne dele markedsføring, ressourcer
IT-virksomhed


Relation og netværk

Relation og netværk handler om at fremme erhvervsudvikling gennem en tættere og stærkere relation imellem virksomheder og kommune. Rødovre Kommune skal kende virksomhederne godt og omvendt.

Det giver et større tilhørsforhold når virksomhederne føler sig set og hørt af Rødovre Kommune. Derudover dannes der basis for tryghed og lokalt engagement og giver kommunen mere indsigt i virksomhedernes behov og ønsker.

Relation og netværk handler også om, at Rødovre Kommune skal arbejde på at tydeliggøre sin styrker som erhvervskommune. Det forudsætter, at Rødovre Kommune øger omverdenens kendskab til Rødovres kvaliteter som et godt sted at drive virksomhed.

Rødovre Kommune kommer med denne erhvervspolitik til at indtage en ny rolle som facilitator. Kommunen vil i høj grad have fokus på partnerskabsdannelse.Vi tror på, at den faciliterende rolle kan være med til at styrke eksisterende netværk og udvikle nye samarbejder og partnerskaber. Med respekt for virksomhedernes behov og ønsker skal Rødovre Kommune skal være med til at fremme udviklingen af lokale erhvervsfællesskaber og være med til at samle virksomheder i erhvervskvartererne, som ønsker et mere attraktivt nærmiljø.


Vidste du?
Erhvervspris uddeles hvert efterår til en Rødovre virksomhed


Vi vil forstærke dialogen og øge kendskabsgraden til kommunens virksomheder

Handlinger

 • Gennemføre flere virksomhedsbesøg
 • Iværksætte en erhvervsundersøgelse for Rødovres virksomheder
 • Organisere og facilitere flere erhvervsrelaterede arrangementer
 • Fokusere på at nå bredere ud til virksomhederne med information om kommunale tilbud
 • Koordinere og professionalisere kontakten til virksomhederne på tværs af kommunens afdelinger

Dialog og et styrket samarbejde med virksomhederne er afgørende for kommunens erhvervsfremmeindsats. På tværs af de virksomheder, som vi har talt med, efterspørges en mere synlig og opsøgende kommune. Rødovre Kommune skal derfor styrke dialogen med virksomhederne og gøre brug af en mere målrettet og direkte kommunikation. Det skal være nemt for virksomhederne at vide hvor og hvem de skal henvende sig til.

Det er desuden vigtigt at styrke videndelingen internt i kommunen, således at man på tværs af forvaltninger og afdelinger får skabt et fælles grundlag og vidensniveau, der kan komme virksomhederne til gode og giver oplevelsen af et smidigt system.


Gør det nemt at drive virksomhed.
Det er vigtigt at blive set og værdsat. Kende os bedre
Fremstillingsvirksomhed


Vi vil styrke Rødovres profil som et godt sted at drive virksomhed

Handlinger

 • Udvikle en tydeligere erhvervsidentitet
 • Øge den online branding af Rødovre som attraktivt sted at drive virksomhed
 • Forny erhvervssiden på rk.dk

Rødovre Kommune skal være mere synlig som erhvervskommune. Vi skal styrke fortællingen om, at Rødovre er et attraktivt sted at drive virksomhed. Rødovre Kommune skal derfor gøre mere brug af virksomhedsrettede sociale medier, for eksempel LinkedIn.

Der skal arbejdes på at opbygge en troværdig erhvervsprofil med afsæt i Rødovres styrkepositioner. En styrket erhvervsprofil skal være med til at understøtte nuværende virksomheders udviklingspotentiale og tiltrække nye virksomheder.


Vi vil gerne trække noget af byen her ud og skabe noget byliv
Engroshandel


Fællesskiltning og forskønnelse glæder vi os til
Fremstillingsvirksomheder


Vi vil skabe udvikling gennem innovative netværk og forpligtende partnerskaber

Handlinger

 • Etablere lokale partnerskaber i forbindelse med udvikling af Valhøj Erhvervskvarter og Islevdal Erhvervskvarter
 • Styrke samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden
 • Udvikle netværk på tværs af lokale virksomheder med afsæt i grøn omstilling
 • Søge et tættere samarbejde med erhvervsforeninger

Partnerskaberdannelse fremhæves i disse år som et vigtig middel i erhvervsudviklingen. Potentialet i partnerskaber kan være store og bygger oftest på gensidige fælles mål. Et partnerskab er gunstigt, fordi det understreger, at visse mål bedst nås i samarbejde på tværs af virksomheder, brancher og institutioner.

Erhvervslivet i Danmark har samlet sig i 14 klimapartnerskaber på tværs af forskellige brancher. Fra virksomhederne i Rødovre hører vi en interesse for mere samarbejde og en nysgerrighed over for, hvad partnerskaber kan betyde for forretningsudvikling og innovation. Det potentiale vil vi gerne være med til at opdyrke og understøtte.

Fremover skal Erhvervshus Hovedstaden, i forlængelse af netværks- og partnerskabstanken, inviteres som medudvikler og sparringspartner i dialogen med virksomhederne.


Snakker med naboen. Kender ikke nogen. Kunne være godt at sparre med nogen i lokalområdet inden for samme område
Entreprenørvirksomhed


Vi kender slet ikke Erhvervshuset Hovedstaden
Eventvirkersomheder


Fysiske rammer

De fysiske rammer har stor betydning for virksomhederne i Rødovre. Fra virksomhederne hører vi, at kvaliteten ved de fysiske rammer på den ene side handler om beliggenhed, matrikelstørrelser og relativt gunstige priser og på den anden side handler om livet i erhvervskvarterene, deres fysiske fremtoning, tryghed og infrastrukturelle forhold.

Plangrundlaget for områderne skal derfor være med til at understøtte nuværende og fremtidige virksomheder, der ønsker at drive virksomhed i byen. Særligt skal der arbejdes for at bibeholde stor diversitet i sammensætningen af virksomheder. Rødovres erhvervskvarterer er især karakteriseret ved mindre parceller, hvilket afspejler sig i antallet af små og mellemstore virksomheder. Grundstørrelserne er dermed med til at skabe en stor diversitet, fordi de flere steder er en naturlig begrænsning for virksomhedstyper af en vis størrelse og miljøklasse.

I arbejdet med de fysiske rammer, skal der igangsættes initiativer til udvikling af fælles faciliteter for de lokale virksomheder. Det gøres gennem forskønnelse, forbedring tryghedsskabende rammer og kriminalpræventive indsatser. Derudover handler arbejdet med de fysiske rammer om at udvikle og synliggøre den identitet, som kendetegner erhvervskvarterene.

Udvikling af de fysiske rammer handler ligeledes om at løse konkrete infrastrukturelle udfordringer i erhvervsområderne, for eksempel ved at forbedre forholdene for cyklister og brugere af offentlig transport. Det handler også om at bruge anledningen til at fremme el-transport.

Flere af de virksomheder, som vi har besøgt, udtrykker, at arbejdet med at forbedre de infrastrukturelle forhold i områderne betyder meget for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. Hvis erhvervskvartererne ikke udelukkende er for medarbejdere med bil, vil virksomhederne have mulighed for at tiltrække andre medarbejderprofiler end tidligere.

Tilgængelighed og infrastruktur påvirkes også af den teknologiske udvikling og behovet for hurtigt internet. Flere virksomheder kommer til at være afhængige af adgang til et bedre internet for at kunne arbejde med store mængder data i deres produktion, leverancer og services.


Vidste du?
At der anlægges to nye supercykelstier på Roskildevej i 2022 og langs Ringvej 3 i 2025


Vi vil fastholde en erhvervsstruktur som kan rumme en stor diversitet af virksomheder

Handlinger

 • Sikre at Valhøj Erhvervskvarter fremadrettet forbliver erhvervsområde med en bred anvendelse og særlige bymæssige kvaliteter
 • Understøtte udviklingen af attraktive udemiljøer i Islevdal og Valhøj Erhvervskvarter
 • Sikre fokus på overgangene mellem erhvervsområder og boligområder i den fremtidige planlægning og udvikling

Rødovres erhvervsliv og ikke mindst de to store erhvervskvarterer, er kendetegnet ved en stor diversitet af virksomheder. Mange forskellige brancher ligger side om side, hvor virksomheder ligger i tæt forbindelse med omkringliggende boligområder. Det billede vil vi gerne fastholde i den fremtidige erhvervsudvikling.

Rødovre er i en brydningstid, som nævnt i indledningen. Det betyder, at erhvervskvarterne både er for etablerede virksomheder, men også skal rumme nye virksomhedstyper, som vi endnu ikke har stiftet bekendtskab med. Det kan for eksempel være Tech-virksomheder, grønne virksomheder etc.


Jeg kan ikke se, at der er andre steder i omegnen, hvor sådan nogle små erhverv ellers kan ligge.
VVS-virksomheder


Lokalplan 142 er jo positiv
Fremstillingsvirksomhed


Vi vil have erhvervskvarterer, som opleves attraktive og med en tydelig identitet

Handlinger

 • Forskønne de to store erhvervskvarterer gennem et lokalt samarbejde
 • Udvikle en stærk visuel profil ved ind- og udgange til de to store erhvervskvarterer
 • Undersøge, i samarbejde med lokale virksomheder, om der efterspørges et fælles nærmiljø (fx fælles kantine, mødelokaler, udearealer)
 • Udvikle tryghedsskabende aktiviteter i samarbejde med lokale virksomheder
 • Undersøge virksomhedernes behov for kriminalpræventive initiativer
 • Facilitere virksomheder, som ønsker at etablere biodiversitetsfremmende beplantning ved deres ejendomme

Det er vigtigt, at erhvervskvarterene fremstår attraktive for både virksomheder, deres kunder og dem, som arbejder og færdes i området. Rødovre Kommune vil derfor, i samarbejde med lokale virksomheder, arbejde for at forskønne områdernes grønne miljøer, skabe en synlig identitet og arbejde med udviklingen af de fysiske rammer, som giver en sammenhængende og tryg oplevelse.

Vi vil ligeledes undersøge mulighederne for og potentialet ved at udvikle fællesfaciliteter, der kan understøtte særligt de små og mellestore virksomheders behov for mødefaciliteter, kantine, og ønsker om sparring.


Der er halvdødt i løbet af dagen. Der er ikke noget liv.
IT-virksomheder


Vi vil optimere den digitale og trafikale infrastruktur i Rødovres to store erhvervskvarterer

Handlinger

 • Undersøge lokale trafikale udfordringer med cyklende i de to store områder
 • Gennemføre flere cykelfremmekampagner
 • Facilitere arrangement om mulighederne for etablering af lade standere i de to store erhvervskvarterer
 • Forbedre adgang til hurtigt internet

Fremtiden kræver, at vi kigger vores erhvervskvarterer igennem i forhold til både den digitale og trafikale infrastruktur.

Både erhvervskvartererne og de mindre butiksområder har udfordringer med trafikken i myldretiden. Vi vil arbejde på at forbedre cykelforholdene, så flere af virksomhedernes medarbejdere vælger at tage cyklen til og fra arbejde. Vi vil også understøtte mulighederne for at lade sin elbil op i området.

Derudover vil vi arbejde for, at virksomhederne har et tilstrækkeligt velfungerende internet til at imødekomme behovet for digitalisering.


Den store udfordring, som vi har haft, har været at få lagt nok fiber ud
IT-virksomheder


De trafikale forhold er udfordrende
Erhvervsmægler


Rødovre i tal

Kort over Rødovre viser eksisternede og kommende Planlagt cykelsti, Regional cykelsti, Supercykelsti. Derudover også skoler som Rødovre Gymnaisum, NEXT erhvervs- og gymnasieskole.

 

Lagkagediagram som viser brancher og faktabokse

Proces

Denne erhvervspolitik er blevet til i dialog og samspil med lokale virksomheder, Erhvervsrådet, ungdomsuddannelser, Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Erhvervshus Hovedstaden.

Arbejdet er foregået i 3 faser

 1. fase: vi søger indsigter og ny viden om erhvervslivet i Rødovre

  Arbejdet er startet ved at besøge og interviewe 13 virksomheder i Rødovre. De har åbent fortalt om deres oplevelser med at drive virksomhed i Rødovre, deres drømme, ønsker og de konkrete udfordringer de oplever i hverdagen. På denne baggrund er 15 indledende, tværgående temaer blevet identificeret:

  Indledende temaer: Rekruttering, uddannelse, netværk, samfundsansvar, fysiske erhvervsmiljøer, pladsbehov, udbud, erhvervskvarterenes fremtid, bæredygtighed, tilgængelighed og infrastruktur,beliggenhed, generationsskifte,Rødovre-virksomhed, dialoggen med kommunen, iværksætteri.
    
 2. fase: vi identificerer tværgående temaer

  I fase 2 har Erhvervsrådet, Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget videreudviklet på de indledende temaer og arbejdet med dem i et politisk perspektiv. Herefter er tre overordnende fokusområder blevet udpeget. Ydermere er 5 ekspertworkshops med virksomheder, ungdomsuddannelser og Erhvervshus Hovedstaden afholdt og en række anbefalinger og handlinger er blevet udviklet under hvert tema.

  De tre fokusområder: Vækst og Verdensmål, Relation og Netværk, Identitet og Fællesskab.

 3. fase: vi udpeger de centrale fokusområder og opbygger en færdig politik

  I fase 3 er arbejdet fra fase 1+2 blevet omsat til den færdige politik. Her har det handlet om at komme fra råmateriale til en logisk og tilgængelig opbygning og struktur. Der er blevet foretaget små ændringer i forhold til temaernes navne, opbygning og indhold. Denne fase er foregået internt i kommunen.

  De endelige fokusområder: Vækst og udvikling, Relation og netværk, Fysiske rammer.

  Følgende er en illustration over tilblivelsen har politikken og virksomhedernes rolle i de forskellige faser.

 

Vil du vide mere?

Erhvervsservice

Rødovre Kommunes erhvervskontor er placeret i Teknisk Forvaltning. Her er en erhvervskonsulent og en erhvervskoordinator kontaktpersoner for kommunes iværksættere og virksomheder.

ErhvervshusHovedstaden er ansvarlig for afholdelse af introkurser og 1:1 sparring for iværksættere. De har ligeledes en lang række programmer og konsulenter, som kan hjælpe hvis din virksomhed skal vækste. Læs mere om alle deres tilbud på ehhs.dk.

Find mere information om erhverv i Rødovre kommune på rk.dk

Erhvervskontoret Rødovre Kommune
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 70 00

Erhvervshus Hovedstaden
Fruebjergvej 3
2100 København
Tlf.: 30 10 80 80
info@remove-this.ehhs.dk 
www.ehhs.dk   

Download publikationen "Erhvervspolitik" som PDF

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider