Brugerundersøgelse viser høj tilfredshed med Rødovre Jobcenter

11/10-2023

En ny undersøgelse blandt jobcentrets brugere viser en generel tilfredshed i borgernes møde med jobcentret. Undersøgelsen skal bruges til at gøre sagsbehandlingen endnu bedre – også på de områder, hvor borgerne udtrykker utilfredshed.

I foråret modtog 1.700 brugere af jobcentret et spørgeskema med det formål at måle tilfredsheden med Rødovre Jobcenter. 761 borgere svarede på undersøgelsen, og derudover deltog 25 borgere i mere uddybende fokusgruppeinterview.

Undersøgelsen foretaget af Rambøll viser en generel tilfredshed med jobcentret. Særligt hvad angår dialogen og samarbejdet mellem borger og sagsbehandler er tilfredsheden stor. Her svarer 73 pct. af deltagerne i undersøgelsen, at de bliver mødt med venlighed og imødekommenhed.

”Vi har en klar målsætning om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Derfor er jeg glad for, at rapporten netop viser, at vores borgere overordnet set føler, at de bliver taget godt imod i jobcentret, og at vores sagsbehandlere er nærværende,” siger Kim Drejer Nielsen, som er formand for Beskæftigelsesudvalget.

Komplekse sager

Formålet med undersøgelsen er at afdække tilfredsheden med Jobcentret og mulighederne for at øge tilfredsheden med jobcentret. Den nye viden danner baggrund for en handleplan, som sætter ind på især de områder, hvor tilfredsheden er lav.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det særligt er blandt borgere med længere og mere komplekse sagsforløb, at der er ønsker om forbedringer. Det er eksempelvis borgere i aktivitetsparat kontanthjælp, i jobafklaring eller i ressourceforløb.

”I sammenligning med andre kommuner er vores resultater gode, og nu griber vi muligheden for at blive endnu bedre. Vi skal gøre det bedre, når mere end hver tredje ikke oplever, at deres forløb i jobcentret styrker deres mulighed for at komme i job eller uddannelse. Derfor er undersøgelsen koblet sammen med en handleplan, som målretter vores indsatser der, hvor behovet er størst,” siger borgmester Britt Jensen.

Jobcentrets brugere bliver inddraget i den videre proces om handleplanen. Målet er at fastholde de positive oplevelser blandt borgerne og at øge tilfredsheden på områder med lav tilfredshed. Den statslige styring på beskæftigelsesområdet sætter relativt snævre rammer for både mål og indhold i borgernes forløb, men inden for de rammer kan den nye viden stadig bruges til at skabe forbedringer, mener udvalgsformand Kim Drejer Nielsen. 

”Med udgangspunkt i rapporten ved vi nu, hvor vi skal rette fokus hen. Blandt andet skal det være mere tydeligt for den enkelte, hvilke mål og aktiviteter der arbejdes med, ligesom vi sætter fokus på systematiske ’stop op’-samtaler for at sikre, at borgeren er involveret i og har medindflydelse i egen sag. Det er vigtigt både for den enkelte og for samfundet. Der mangler arbejdskraft på mange områder, og jo bedre vi er til at hjælpe de ledige, jo bedre hjælper vi også de områder, som ikke kan finde de medarbejdere, de har brug for. Det gælder både i det offentlige og i det private erhvervsliv,” siger Kim Drejer Nielsen.

Fakta

  • 1.700 brugere af jobcentret fik tilsendt spørgeskemaet – 761 deltog i undersøgelsen, der blev foretaget af Rambøll
  • 25 borgere deltog i de tre fokusgruppeinterview
  • Jobcentrets handleplan igangsættes nu og implementeringen fortsætter i 2024
  • Indsatsområderne i handleplanen er fastsat af bl.a. de anbefalinger, som Rambøll har udpe-get, og på baggrund af kommentarer i selve undersøgelsen samt viden fra fokusgruppeinter-views.

Brugerundersøgelse i Rødovre Jobcenter 2023

Handleplan