Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift til offentliggørelse

09/05-2023

Rødovre Kommunale Fjernvarme
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Dato: 08-05-2023
Sags-ID: 09.18.17-K08-9-23

Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har den 5. maj 2023 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning om dispensation til etablering af stikledning til fjernvarme på Brandholms Allé 18A+B, 2610 Rødovre fra mandag d. 8. maj kl 20.00 til tirsdag d. 9. maj til kl 07.00.

I henhold til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter må støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder ikke foregå uden for tidsrummet mandag-fredag klokken. 7.00 -18.00.

Begrundelsen for ansøgningen er, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er i gang med etablering af stikledning til fjernvarme til Brandholms Allé 18A+B via fællesstik. Årsagen til ansøgningen er, at grundet de trafikale forhold, er arbejdet nødsaget til blive udført som natarbejde, da tilkoblingsstedet på hovedledningen ligger i hellen ved rundkørslen på Brandholm Allé/Valhøjs Allé. Der foreligger afspærringsplan ved Kenneth Lauritsen fra Vej.

Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, grundet de trafik- og sikkerhedsmæssige forhold.
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har oplyst til Rødovre Kommune, at der vil foregå naboorientering. Der vil blive orienteret om arbejdets omfang via brev i opgangene til nærmeste naboer, der evt. kan blive udsat for støj, støv eller vibrationer som følge af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter.

Afgørelse

Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, til, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning må skære asfalt og foretage opgravning af montagehul på fjernvarmehovedledning. Arbejdet vil foregå i perioden fra mandag d. 8 maj 2023 kl. 20.00 til tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 07.00 ved rundkørslen på Brandholm Allé/Valhøjs Allé, 2610 Rødovre. Forskriftens §§ 6-9 om støj, støv og vibrationer skal overholdes.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Nævnenes Hus’ klageportal senest ved klagefristens udløb, den 5. juni 2023. En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ 

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens.

Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser samt borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra Rødovre Kommune eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage til:
Rødovre Kommune,
Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af Rødovre Kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Rødovre Kommune sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 8. november 2023.

Denne afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.rk.dk Hvis I har spørgsmål til dette brev, så er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Fredrik Christian Bach Sørensen
Miljø og Affald
Rødovre Kommune
Telefon: 23 65 82 93