Page Title

Organisation

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, tre fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og to stabe: Stab for Økonomi og Personale og Stab for Politik, Strategi og Digitalisering.

Ny organisering i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Rødovre Kommune i dag

 • Samarbejdende Kommunalbestyrelse
 • En attraktiv velfærdskommune
 • Stærk sammenhængskraft – et godt sted at arbejde
 • Stabil og driftssikker organisation 
 • God til det borgernære fokus
 • God til uformelle arbejdsprocesser og det relationsbårne

Aktuelle strømninger

Borgerne

 • Forventninger til serviceniveau:
  - Individualisering
  - Inddragelse
  - Tværgående sammenhæng
 • Borgersammensætning
  – fra arbejderkommune til mere mangfoldig kommune

Betingelserne

 • Begrænset økonomisk råderum
 • Vækstkommune
 • Rekruttering og fastholdelse 

Politikerne

 • Nye forventninger
 • Mere helhed
  – mindre silo
 • Politikudvikling
 • Fokus på inddragelse og borgerperspektivet

= Øget kompleksitet

Vi skal styrke vores:

 • borgerinddragelse og involvering
 • organisatoriske forandringsparathed, så vi er bedre gearet som vækstkommune
 • strategiske tænkning med fokus på øget sammenhæng og ensartethed på tværs, så vi får hinanden med og undgår uhensigtsmæssige lokale løsninger
 • klarhed, også formelt, som supplerer det relationelle
 • tydelighed om ansvar og kompetencer
 • udvikling for fortsat at være en mønsterkommune på velfærd

Pejlemærker

for den fremadrettede organisering

 • Sikker drift og stærk økonomistyring – driftssikker organisering på de borgerrettede områder med entydig politisk betjening og stærk økonomistyring.
 • Tværgående sammenhæng – Udviklingsorienteret stabsorganisering, der understøtter helhed, strategi, tværgående sammenhænge og decentrale behov.
 • Sammen med borgerne - Vi ser os selv udefra ved at sætte os i borgerens sted og finder de rette løsninger – også på tværs af fagområder – og vi inddrager og skaber deltagelse i de politiske processer gennem dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger m.v.
 • Klare rammer - Vi har en effektiv organisation, der bygger på et beslutningshierarki med klare rammer og stærke stabsfunktioner, men hvor tætte relationer og dialog skaber de bedste rammer for god service og sammenhæng.
 • Samspil med det politiske niveau – Stærke fagforvaltninger sikrer den gode betjening af det politiske niveau. Samtidig går vi nye veje for at skabe endnu tættere samspil i dialogen mellem borger, forvaltning og politiker.
 • Nærhed - Målet er, at flest mulige beslutninger skal træffes tættest på borgerne – men hele organisationen hjælper til – særligt når der opstår nye behov for hjælp og støtte.

Se hvordan vi er organiseret i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 70 02

Stab for Økonomi og Personale

Stabschef – vakant

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering

Stabschef Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30

Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr

Telefon: 36 37 76 20


Udvikling, administration og bygherreopgaver Nikolaj Uffo Marker

Telefon: 24 96 84 20


Daginstitutionsområdet Karen Haudrum Larsen

Telefon: 36 37 76 50 


Kultur- og Fritidsområdet - vakant

Telefon: 36 37 76 30


Skoleområdet Tina Lykkegaard Marker

Telefon: 36 37 76 24


Social- og Sundhedsforvaltning

Social- og Sundhedsdirektør Michael Karlsen

Telefon: 36 37 73 42


Arbejdsmarked og Uddannelse Jakob Duvå

Telefon: 36 37 70 30


Sundhed, udvikling og adm. Janne Egelund Andersen

Telefon: 36 37 73 47


Social- og Borgerservice Stine A. Høegh

Telefon: 36 37 74 29


Ældre og Omsorg Ida Kock Møller

Telefon: 36 37 74 71


Teknisk forvaltning

Teknisk Direktør Poul Jepsen

Telefon: 36 37 71 84


Byudvikling Solveig Bergmann Nielsen

Telefon: 36 37 72 61


Miljø og Forsyning Johanne Bruun

Telefon: 36 37 72 85


Rødovre Kommunale Ejendomme Robin Rahbek

Telefon: 20 75 91 00


Vej og Park Anders Møller

Telefon: 36 37 72 60

Ny organisering

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider