Referat fra 23-05-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 245

Dato: 23. maj 2019

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 17. maj 2019
Referat udsendt:
Referent: Jette Aagaard Larsen

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Hylleborg, Birgit Lindahl, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen. 

Afbud: Jan Bothmann, Tove Wissing Bahne


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Materiale fra pkt. 9 efterlyses Dagsorden godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit


3. Godkendelse af referater fra møde 244 den 25. april 2019

Beslutning

Godkendt


4. Meddelelser:

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser.

Beslutning

Skovtur august
Billetsalg 19. juni i Viften
Hvis nogen ønsker at være guide på skovturene skal der gives besked til Dorthe Rudolph.

Vedtægter er godkendt i KB den 30. april.
Den videre udarbejdelse af Vedtægterne foretages af Forvaltningen.

Der er positive ændringer i forhold til medbestemmelse i stedet for høring.

Diverse informationer/drøftelser:
Ørbygård / Daisy / Solveig / bruger- og pårørenderåd

Fremmødevalg med KB valg 

Flytning til nyt lokale

Danske Ældreråd – Mogens Rasmussen fra Middelfart kommune blev valgt som formand.

Anne var blevet kontaktet af formanden for ældrerådet i Assens. Han havde henvendt sig til Danske Ældreråd for at få hjælp til at finde en foredragsholder til et orienteringsmøde om fremtidsfuldmagter. Danske Ældreråd havde henvist ham til at kontakte Rødovre Seniorråd idet man vidste at vi havde holdt flere møder om sagen.

Budget
162.291 kr.

Regnskab
50.312 kr. samlede udgifter

30.000 diæter
20.000 arr. / kursus

Møder / kurser
Intet


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Tilforordnede får udbetalt et vede

rlag som beskattes som B-indkomst


6. Udkast til høringssvar fra omsorgs- og sundhedsudvalget vedr. udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler.

Beslutning

Fint høringssvar.
Høringssvaret sendes

  • Sagsbehandlingstid i kommunen
  • Leveringstid når der er truffet en afgørelse

7. Borgermøde om Seniorrådet den 13. maj - evaluering

Beslutning

16 borgere deltog i borgermødet.

Evaluering / hvad skal overvejes inden næste borgermøde:

Markedsføring / udbredelse Tidspunkt på dagen / årstid
Kommunens arrangementer i samme periode 
Oplægsholdere / fagpersoner
Specielle målgrupper som kunne inviteres f.eks. pårørende
Mødets afvikling
Afstemning i Seniorrådet om forventninger til borgermødet

Konkret spørgsmål:
hvad sker der når en borger dør 

Opsøgende sygeplejerske – hvor lang tid varer det inden borgeren bliver kontaktet

Overvejelse:
Kan Seniorrådet lave en vejledende pjece som kan hjælpe en som bliver alene.

Instruktion i brug af rollator – hvem giver den?

Seniorrådet vil bede Allan om tilgængeligt materiale vedr. forvaltningens håndtering når en borger i kommunen dør, både når borgeren har hjemmehjælp og ikke. 


8. Madhuset – Opfølgning fra sidste møde. Skal vi invitere Madhuset til et SR møde?

Beslutning

I Nordsjælland har de en anden privat leverandør – Birgit kontakter dem 

Afstemning om besøg af Madhuset:
For 9
Imod 3
Fraværende 2

Madhuset inviteres til et Seniorrådsmøde eftersommerferien.


9. Orientering om behovsanalyse for plejehjemspladser de kommende 10-15 år v/ Allan Pedersen. Allan vil på mødet omdele det materiale som ligger til grund for orienteringen.

Beslutning

Prognose ”Behov for plejehjemspladser” er omdelt og gennemgået.

KL model ligger til grund for den omdelte prognose og er tilpasset befolkningsprognosen i Rødovre kommune.

Omfattet af prognosen: alle der står på venteliste. Tallet for hvor mange borgere der søger udenbys pladser er et estimat men har været stabilt igennem en årrække.

Allan inviterer Christian Hjort til det kommende møde.

Christian Hjort har ikke mulighed for at deltage den 27. juni.

Oversigt - antal ansøgere godkendt/afslag til plejehjemsplads fordelt på årene 2014-2018 i Rødovre Kommune:

2014: 139 ansøgninger; 139 godkendt, 0 afslag
2015: 131 ansøgninger; 130 godkendt, 1 afslag
2016: 135 ansøgninger; 133 godkendt, 2 afslag
2017: 142 ansøgninger; 139 godkendt, 3 afslag
2018: 145 ansøgninger; 142 godkendt, 3 afslag


11. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebus udvalget
i) Skovtur udvalget
j) Skovly udvalget

Beslutning

a. intet
b. referat udleveret Birgit undrer sig over at medlemmer af Vestegnstræf udvalget ikke blev inviteret til møder og ikke var en del af planlægning i forhold til at arrangere træffet.
c. møde 22. maj velfærdsteknologi – oplæg – meget spændende hvad man kan gøre med ny teknologi. Projekt kører til 2021. Rødovre blev nævnt i flere sammenhænge i forhold til at bruge velfærdsteknologi.
d. intet
e. møde 21. maj
f. Høringssvar 5. aug. Udkast fremlægges på Seniorrådsmøde juni.
g. intet
h. planlagt møde 16. sept.
i. 22 siders materiale er fremsendt til Dorthe. Det er et stort arbejde at lave turguiden
j. udvalget har holdt møde d.d.


12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet 

Beslutning

a. 4. juni er ændret til den 11. juni
b. møde 28. juni hvor rapporten er på dagsorden. Rapport fra Styrelsen fra Patientsikkerhed er udsendt. Rapporten giver ikke anledning til tiltag på plejehjemmet.
c. møde 8. maj – risikobaseret tilsyn taget til efterretning
d. Hanne er ikke blevet kontaktet vedr. møde.
e. Fint besøg på Ørbygård


13. Kontorvagt den 6. juni

Beslutning

Anne


14. Eventuelt

Beslutning

Udlevering af printerpapir til alle medlemmer


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 245 i pdf format