Referat fra 29-08-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 247

Dato: 29. august 2019

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Jan Hylleborg, JannLarsen, Merete Matz, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne; Ulla Spangtoft, Vagn Kjærgaard, Birte

Steengaard Madsen, Preben Riel.

Afbud: Birgit Lindahl og Ole Højstrøm


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Merete


3. Valg af referent

Beslutning

Birte


4. Godkendelse af referater fra møde 246 den 27. juni 2019

Beslutning

Pkt. 7 om ældreboliger udsættes til efter møde i Glostrup 8. okt. og nedenstående Vestegnstræf netop om dette.


5. Meddelelser

Beslutning

Der afholdes Vestegnstræf i Høje-Tåstrup 22. oktober med temaet ældreboliger - en repræsentant fra KAB vil bidrage med viden.

Madhuset, Rødovres leverandør, vil på vore SR møde i oktober fortælle om maden og give smagsprøver. OBS: det skal overvejes om mødet skal flyttes til Rødovre Gård.

16. september holder Danske Ældreråds møde for formænd og næstformænd. Anne og Ulla deltager.

Høringssvar om budget blev ikke sendt ud til SR medlemmer grundet tidsnød. Budgetmøde afholdt 13. august og høringssvar skulle afleveres 16. aug. Anne var på ferie, så Ulla stod for det.

Budget/regnskab: brugt kr. 75.529, rest kr. 86.762.

Møder/kurser: Ældre Sagen Temadage, se pkt. 8.


6. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Dorthe Marie Hjemmet har 50 års jubilæum og har åbent hus 11.sep. Kl. 14-16. Jan H. finder på gave, noget fra “gamle dage”, der kan bruges til erindring.


7. Fordeling af poster til nyt medlem Ole Højstrøm

Beslutning

Ole har fået tidligere medlems poster, men det kan ændres.


8. Deltagelse i Danske Ældreråds temadage

Beslutning

I Farum 30. sep., deltager. Anne, Birgit, Merete, Jan B. og Birte. I Køge 2. okt. deltager Jann, Preben og Vagn, da de ikke kan 30. Anne tilmelder.


9. Indbydelse fra Glostrup seniorråd til temamøde om boliger til seniorer

Beslutning

Ulla, Tove og Vagn deltager. Anne tilmelder.

Glostrup seniorråd har senere meddelt at de kun kan modtage 2 fra hvert af Vestegnens seniorråd. Tove og Ulla deltager.


10. Afrunding af Budgetmøde den 13.august

Beslutning

Flere synes ikke der er tid nok på budgetmødet, det kan vi gøre opmærksom på, men det er ikke vores beslutning hvor lang tid der afsættes. Ringe deltagelse fra seniorrådets medlemmer blev påpeget som for dårligt. Vi har i høringsbrevet skrevet, at vi ikke kan bifalde at Islev bibliotek lukkes og laves til medborgerhus. Der er pt ikke noget konkret om hvordan det skal ske, men det vil gå ud over børn og ældre. Vi vil følge sagen. Nogle medlemmer mente at høringsudkastet skulle have været sendt til kommentering inden det blev afleveret, men pga. den meget korte høringsfrist var det ikke muligt.


11. Temadag til erstatning for Skovly seminar?

Beslutning

Faktum er at temadagene på Skovly blev aflyst grundet for sen planlægning. Konklusion:
Start planlægning tidligere. Er der stemning for en dags temamøde? Tænk over det til næste møde. Forslag til foredragsholder: en der kan gøre os klogere på ældreboliger/ældreegnede boliger.


12. Nyt fra forvaltningen

Beslutning

Intet nyt


13. Orientering fra Christian Hjort om prognose for plejeboligbehov

Beslutning

Christian orienterede om de forudsætninger som ligger til grund for prognosen. Det forventes at stigningen i antallet af ældre frem til 2031 fortrinsvis vil ligge i aldersgruppen de yngste ældre dvs op til 75 år. Det er også forventningen at antallet af borgere der efterspørger plejehjem falder. Der bliver flere ældre og tendensen er at flere vil efterspørge ældreboliger/ældre egnede boliger. Nogle seniorrådsmedlemmer har efterspurgt mere materiale på skrift om behovet for plejehjemspladser, det findes ikke. Christian håber at gennemgangen gav mere klarhed.


14. Kort status fra udvalgene:

Beslutning

A) Danske ældreråd - intet nyt

B) Informationsudvalg – Preben opdaterer hjemmeside med manglende høringssvar.

C) Regionsældreråd - intet nyt

D) Kultur- og aktivitetsudvalg - Møde 21. aug.: Vi undersøger muligheden for at holde et borgermøde om sund ernæringsrigtig kost for ældre. Sundhedscentret er kontaktet af Birte. Havde kontakt med Marie og hun vil lige tænke lidt. Birte følger op. Borgermøde om hvad der sker ved ægtefælles dødsfald i forhold til det juridiske – Anne tager kontakt til relevante advokater. Anne har fået et tilbud fra Hanne Faldborg om foredrag ifht. at planlægge den 3. alder. Anne tager kontakt om hvornår det kan blive og spørger kommunen om de vil være part i det.

E) Folkeoplysningsudvalg: Preben blev spurgt om referater fra Folkeoplysningsudvalg og henviste til at de kan findes på kommunens hjemmeside.

F) Omsorg og sundhed - intet nyt 

G) Bolig-Trafik-Miljø - Møde 13. aug. Vandforsyningsplan, der er for meget spild, der bl.a. skyldes gamle utætte rør, der er 13 % vand der ikke betales for. Skal nedbringes væsentlig. Der er på Ørbygård en gårdsplads der ikke er afsat penge til at få renoveret, det drejer sig om 1,7 millioner kr. Der er brugt mange penge på at få et robotsorteringssystem på Vestforbrændingen - det bliver skrottet fordi det ikke fungerer tilfredsstillende. 

H) Servicebusudvalget - møde i sep.

I) Skovturs udvalget – Stor tilfredshed med skovturene, dejlig køretur og godt indhold. Evaluering sammen med kommune 25.sep. Lidt snak om maden var det rigtige valg.

J) Skovly udvalget – aflyst 


15. Referater fra bruger/pårørendeudvalg

Beslutning

a) Broparken – Jan H deltager i det kommende møde som stedfortræder for Birgit

b) Engskrænten - intet nyt

c) Dorthe Mariehjemmet - Svært at få assistent elever personalet er fra mange nationaliteter. Dorthe Mariehjemmet har mange tyverier indendørs

d) Ørbygård - Ole ny repræsentant i bruger/pårørendeudvalget fra seniorrådet.

e) Madpanelet – intet nyt


16. Kontorvagt den 5. september

Beslutning

Jann


17. Eventuelt

Beslutning

Rødovre Lokalnyt har åbent hus pga. de er flyttet til nye lokaler. Anne køber gave og møder op.


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 247 i pdf format