Hvilke typer af planer?

Hvilke typer af planer?

På Rødovre Kommunes høringsportal offentliggøres følgende typer af planer når et planforslag er blevet vedtaget udlagt til offentlig høring:

  • Kommuneplan
  • Kommuneplantillæg
  • Lokalplaner

Kommuneplaner

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for udvikling og anvendelse af arealerne i Rødovre. I kommuneplanen er det fastlagt, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Samtidig indeholder den rammerne for lokalplanernes indhold. Kommuneplan 2014 er en temarevision, der gælder for byudviklingsområderne i kommunen. Denne plan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2014. Derudover gælder Kommuneplan 2010-2022 for Rødovre Kommune, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. august 2010. Kommuneplanen revideres hvert 4. år.

Kommuneplantillæg

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan ju-stere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt f.eks. i forhold til realiseringen af en lokalplan. I forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg udføres nogle gange en forudgående høring, hvor der indkaldes idéer til den forestående planlægning. 

Lokalplaner

Lokalplanen gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal bruges og se ud. Lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanens rammer. De ejendomme, der er omfattet af planen, er indberettet på Plansystem.dk, og er som sådan juridisk bindende for fremtidige dispositioner på ejendommen. Lokalplanen regulerer ikke eksisterende lovlig anvendelse og påfører ikke handlepligt.

Ifølge planloven skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen bliver gennemført eller for større bygge- eller anlægsarbejder, herunder hvis bebyggelse skal nedrives. Lokalplaner som ikke holder sig inden for kommuneplanens rammer kræver et kommuneplantillæg.

Du kan se mere om hvad en lokalplan indeholder her...

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider