Kommunalbestyrelsen

28-01-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Peter Michael Jensen(V)
Lene Due (A)
Pia Hess Larsen(A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen (C)
Britt Jensen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Chris Lassen Jensen(C)
Niels Spittau (O)
Michel Berg (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Peter Mikkelsen(Ø)
Kim Hammer (O)

Fraværende

Jan Kongebro (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 1 - 11

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Bygningsvedligeholdelse 2012 - anlægsregnskab
Sag nr. 2

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovenstående sag.

Bevilling 20.12.2011

20.318.000 kr.

Bevilling 29.03.2012

242.847 kr.

Bevilling 29.03.2012

793.722 kr.

Bevilling i alt

21.354.569 kr.

Forbrug

21.326.547 kr.

Mindreforbrug

28.022 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt.
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt. 

Beslutning

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Der var i investeringsoversigten i 2012 afsat 20.318.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger.

Dertil er puljen tilført i alt 1.036.569 kr. ved overførsel af overskud fra driftsbevillinger, primært med det formål at tilpasse og istandsætte de rengøringsrum, som Rødovre kommunale Rengøring råder over i de kommunale bygninger. Dette er gennemført inden for rammerne af den samlede bevilling.

Af det samlede forbrug er 16 % er anvendt til egentlig planlagt vedligeholdelse, 10 % er anvendt til faste serviceaftaler mv, 54 % er anvendt til reparationer og akutarbejder, mens 5 % er anvendt til hærværk/glasskader/graffiti. Dertil er 15 % anvendt til større afhjælpende aktiviteter som skimmelsvampsager og afsluttende udbedringer efter skybruddet i 2011.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Opgaverne er udført i 2012.

Bygningsvedligeholdelse 2014 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 3

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2014 afsat 12.372.000 kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygningsarealer.

Der søges om anlægsbevilling på 12.372.000 kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter i 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 12.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2014,
 2. at den foreslåede plan for gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i 2014 godkendes, samt
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten i 2014 afsat en generel pulje til bygningsvedligeholdelsesprojekter på i alt 12.372.000 kr.

Der er i driftsbudgettet tillige afsat 8.000.000 kr til samme formål, således at der samlet er afsat 20.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2014.

Bygningsafdelingen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne for de kommunale bygninger og lejemål og har på denne baggrund udarbejdet forslag til disponering af de afsatte midler. Grundlaget er tekniske vurderinger med henblik på at opretholde bygningernes funktion og begrænse skader på bygningerne. Opgaverne prioriteres efter de gældende retningslinjer.

Forslaget indebærer følgende overordnede fordeling:

Planlagte vedligeholdsaktiviteter 9.750.000 kr.
Løbende serviceaftaler mv 3.622.000 kr.
Afhjælpende vedligehold og akutarbejder 7.000.000 kr.

I alt

20.372.000 kr.

Beløbet til akutarbejder og afhjælpende vedligehold skal dække de nødvendige afhjælpningsbehov, der opstår i løbet af året, herunder reparationer af bygningsdele og installationer, glasskader/hærværk/graffiti, kloakrenoveringer ved rotteproblemer og andre uforudseelige hændelser. Såfremt behovet bliver mindre, vil det overskydende beløb blive disponeret til egentlige vedligeholdelsesaktiviteter i overensstemmelse med prioriteringsreglerne. Såfremt behovet viser sig større, vil en del af de planlagte aktiviteter blive nedprioriteret.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 12.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse vil blive forbrugt i regnskabsåret 2014.

Tidsplan

De planlagte aktiviteter gennemføres løbende over året efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Bilag fysisk til sagen:
Aktivitetsoversigt for bygningsvedligeholdelse 2014 er fremlagt i Kommunalbestyrelsens dueslag.

Bilag

Bilag 1: Stedoversigt Bygningsvedligehold 2014
Bilag 2: Prioriteringssystem

Pilemosevej, afslag på ansøgning om vejlukning ved Hammelvej
Sag nr. 4

Sagens kerne

Pilemosevejens vejlaug har ansøgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), og sendt i partshøring med henblik på en godkendelse. Teknisk Forvaltning har i forlængelse heraf foretaget den endelige sagsbehandling og faglige skøn og vurderer, at der ikke er mulighed for at foretage den ansøgte vejlukning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Pilemosevejens vejlaugs ansøgning om vejlukning af Hammelvej ved Rævebakkens grundejerforening afvises i sin helhed.

Teknik- og Miljøudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Pilemosevejens vejlaug har søgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse foretaget en indledende vurdering af sagen, som ligger til grund for Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), hvorigennem en påtænkt godkendelse blev sendt i høring.

I høringsperioden har Teknisk Forvaltning modtaget i alt 7 indsigelser, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling - alle fra medlemmer af Rævebakkens grundejerforening.

I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning foretaget den endelige vurdering og faglige skøn. På trods af, at den indledende vurdering lagde op til en godkendelse, har den videre sagsbehandling klarlagt, at der ved en vejlukning mellem Hammelvej og Pilemosevej ikke kan sikres tilstrækkeligt med befæstet areal til, at der kan foretages forsvarlige u-vendinger med en 12 meter lang lastbil ved den ansøgte vejlukning på Hammelvej.
Det er således Teknisk Forvaltnings endelige vurdering, at en vejlukning generelt vil forringe det trafikale miljø langs Hammelvej i og med, at lastbiler vil være nødsaget til, at bakke tilbage ad Hammelvej, hvis de har et ærinde. Det gør sig også gældende for renovationsbiler som kommer på Hammelvej flere gange ugenligt.

Når vejen ikke spærres er det heller ikke aktuelt, at foretage en vejnavneændring af den del af Hammelvej som ligger under Pilemosevejens vejlaug.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010 (Privatvejsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar.doc
Bilag 2: Oversigtskort

Skolemøbler, indkøb af borde og stole til eleverne - Regnskab 2013
Sag nr. 5

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 27.03.2012

3.000.000 kr.

Forbrug 2012

1.472.209 kr.

Forbrug 2013

1.498.390 kr.

Forbrug i alt

2.970.599 kr.

Mindreforbrug

29.401 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 29.401 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 27.03.2012 i sag vedrørende overførsel af uforbrugte driftsmidler til anlæg givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til inventar (borde og stole) til skolerne. Skolemøblerne har været i EU-udbud, og i forbindelse med afgivning af tilbud fra firmaerne, leverede disse et sæt møbler til test/afprøvning af et dertil nedsat testudvalg, bestående af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, skolelederne, lærerne, eleverne, teknisk servicemedarbejdere samt fysio/ergoterapeut. Der blev herefter indgået kontrakt med firmaet Flexform/Stolehuset A/S i Køge om levering af Step by Step borde og Panto Move Lupo stole.

Stolene er indkøbt i to forskellige størrelser med trinløs justering af højden, tilpasset elever i 0.-2. klasse samt 3.-9. klasse. Bordene kan ligeledes reguleres i højden, og kan tilpasses elever i forskellige højder fra 0.-9. klasse. Der er indkøbt borde og stole til alle skolerne i varieret antal, vurderet ud fra behov og ønsker.

Lov- og plangrundlag

Tilbudsreglerne.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 29.401 kr. der til tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Etablering af elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - Regnskab 2013
Sag nr. 6

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 26.04.2011

2.000.400 kr.

Overført fra central driftkonto 2011

336.740 kr.

Anlægsbevilling 27.11.2012

1.462.500 kr.

Bevilling i alt

3.799.640 kr.

Forbrug 2011

728.210 kr.

Forbrug 2012

1.273.041 kr.

Forbrug 2013

1.795.657 kr.

Forbrug i alt

3.796.908 kr.

Mindreforbrug

2.732 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 2.732 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i april 2011 en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til installering af ATS-anlæg (integreret sikringsanlæg med mulighed for tyverialarm, adgangskontrol og tv-overvågning i samme central/brugerflade) på skolerne med påbegyndelse på Tinderhøj, Islev, Rødovre og Nyager Skoler.

Herudover bevilgede Kommunalbestyrelsen i november 2012 en anlægsbevilling på 1.462.500 kr. til installering af ATS-anlæg på de resterende skoler. I forbindelse med overførsler fra budget 2010 til budget 2011 blev der til anlægsbevillingen overført driftsmidler på 336.740 kr. fra central konto vedr. skoler, vagtkorps.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2.732 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Udpegning af valgbestyrelse i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014
Sag nr. 7

Sagens kerne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 udpeges en valgbestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsen består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen vælge at udpege et medlem af kommunalbestyrelsen til at sidde i valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tillige vælge at kommunalbestyrelsesmedlemmet er formand for valgbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 42, stk. 11, og § 43 jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesvalget skal bekendtgøres medio februar 2014. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014.

PAB, afdeling 2 Brunevang - Helhedsplan - Skema B
Sag nr. 8

Sagens kerne

PAB, afdeling 2 Brunevang har anmodet om kommunens godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og opretning af afdelingens bygninger og udearealer samt opførelse af 110 nye boliger.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender skema B
 2. at kommunalbestyrelsen godkender en estimeret årlig husleje på ca. 1.087 pr. m²

Økonomiudvalget 22-01-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen

Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) – har i august 2012 fået godkendt skema A vedrørende opførelse af 110 almene familieboliger bygget som fortætningsbyggeri og skema A for renoveringsprojekt af eksisterende boliger i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan i boligorganisationens afdeling 2, Brunevang.

Brunevang er beliggende Brunevang 32 – 70 og 25 – 97, 2610 Rødovre, matrikel nr. 2 GU Islev by, Islev.

Baggrund for ansøgningen

Skema A ansøgningen, der er godkendt af kommunalbestyrelsen 28. august 2012 (Sag. nr. 248), tog udgangspunkt i Helhedsplan Januar 2010.
Siden godkendelsen af Skema A er projektet blevet justeret i mindre omfang, hvilket indebærer, at der i fortætningsbyggeriet opføres 110 boliger med et samlet areal på 9.476 m² i stedet for 113 boliger med et areal på 9.297 m², mens der i renoveringssagen i stedet for 272 boliger med et areal på 21.214 m² bliver 276 boliger med et areal på 21.524 m².

Projektet

Byggesagen omfatter renovering /energirenovering og modernisering af boligafdelingen i forbindelse med gennemførelse af afsnit 1, 2 og 3 af Helhedsplan. Bebyggelsen er opført i 1950’erne og består oprindeligt af 16 boligblokke med et samlet areal på i alt 20.604 m² fordelt på 284 lejligheder. Efter gennemførelse af helhedsplanen vil bebyggelsen bestå af 386 lejligheder og have et samlet areal på 31.348 m² inkl. fælleshus og maskinhus.

Afsnit 1 omfatter renovering og modernisering af i alt 216 boliger i blok A – B og G – R, i alt 12 blokke. Der ombygges og moderniseres herudover, udvides 16 af de eksisterende boliger med en ny tagetage.

Afsnit 2 omfatter sammenbygning, overbygning, renovering og modernisering af blokkene BC, C, D, E og F som efter ombygning vil bestå af 60 eksisterende boliger, hvoraf 8 et værelses boliger sammenlægges med de øvrige boliger. Arbejderne omfatter lejlighedsforbedringer, renovering af boliger, ombygning til større boliger, etablering af elevatorer samt tilbygning af i alt 110 nye boliger, som en fortætning af det eksisterende byggeri. Det samlede byggeri opføres fra de nuværende 2 etager til 4 og 5 etager. Desuden opføres nyt fælleshus på ca. 250 m², samt nyt maskinhus på ca. 150 m².

Afsnit 3 er udearealer og omfatter fornyelse af eksisterende belægninger, etablering af pladsdannelser samt renovering af haveanlæg. Desuden etableres nyt parkeringsareal, carporte, miljøgård og driftsbygning. Bebyggelsen kommer til at fremstå med et varieret udbud af moderne boliger.

Arkitektur

Hovedideen i helhedsplanen er at udvide boligmassen på en måde så den dæmper støjen fra motorvejen på udearealerne, samtidig med at boligerne lydisoleres. Dette opnås ved nye facader, samt ved at sammenbygge og forhøje de eksisterende blokke mod motorvejen til en ”boligslange” i afsnit 2. I afsnit 1 er karakteren af fornyelsen udført som mere bevarende.

Det arkitektoniske udtryk er røde murede facader i kombination med hvide pudsede partier. På de eksisterende boligblokke (Afsnit 1) vil de røde facader og røde tegltage være dominerende. På boligslangen (Afsnit 2) vil den hvide pudsede facade være det dominerende. Boligslangen får mindre partier med røde mursten og et fladt tag der kører op og ned. Der opnås på denne måde variation og kontraster i bebyggelsen og et spil mellem nyt og gammelt.

Altaner, karnapper og altangange udføres i fiberbeton og glas.

Der anlægges 110 p-pladser udløst af de nye boliger og 16 p-pladser udløst af de sammenlagte boliger, i alt 118 nye p-pladser. Desuden påregnes at udføre undergrundscontainere ved adgangsvejene til bebyggelsen.

Myndighedsforhold

Der er indsendt byggeandragender på alle 3 afsnit. Lokalplan 125 er gældende og udarbejdet til projektet.

Byggeriet opføres efter energiramme 2015 med opvarmning via fjernvarmeanlæg som et traditionelt radiatoranlæg suppleret med mekanisk ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning med varmegenvinding. Desuden etableres solceller på ejendommens tagflader for at efterleve energikravene i BR 2015.

Udbud

Der er afholdt udbud i hovedentreprise ved begrænset udbud efter EU reglerne. Projektet er opdelt i tre hovedentrepriser pga. sagens størrelse og for at sikre en egentlig konkurrence. Resultat fremgår af skema B.

Efter den første licitation, viste det sig nødvendigt, at lade licitationen på afsnit 2 gå om, da der kun var 1 ud af 5 bydende der viste sig at være konditionsmæssig og at boligselskabet på den baggrund ikke mente at der var stor nok konkurrence. Dette har desværre forsinket udbudsprocessen med ca. 3 måneder.

Totaløkonomiske betragtninger

Det ansøgte skema B- projekt overholder kravet til god totaløkonomi. Beregninger fremgår af skema B. Projektet opføres efter energiramme 2015, med rumopvarmning og opvarmning af brugsvand med fjernvarme, ligesom opvarmning af ventilationsluft sker via modstrømsvarmevekslere, suppleret med centralvarme baseret på fjernvarme.

På tagfladerne på boligslangen opstilles solceller til forsyning af fællesområder (elevatorer, ventilationsanlæg, trappelys m.m. med strøm).

I projektet som helhed er lagt vægt på traditionelle og afprøvede konstruktionsløsninger samt materialer med høj kvalitet og holdbarhed for at optimere vedligeholdelsesomkostningerne.

Anlægsøkonomi

Efter licitationens afholdelse må det konstateres, at tilbud fra de udpegede vindere og billigst bydende entreprenører, samlet set ligger over den udmeldte ramme for skema A.

Renoveringsstøttesag

De samlede udgifter til renoveringsdelen i helhedsplanen var i skema A opgjort til kr. 239.548.000, mens skema B ansøgningen beløber sig til kr. 281.416.667. Dette skyldes indeksering, miljøarbejder og arbejder som følge af nye bygningsregler og lovgivning.

Besparelser

Det er i forbindelse med licitationen som følge af den forøgede anskaffelsessum blevet vurderet, hvilke umiddelbare besparelsesmuligheder, der kan gennemføres.

Besparelsesmulighederne er følgende:

Altanlukninger blok A, B, G, H, I, K, L, M, N og O

6.873.975 kr.

Ændring af farve på belægninger fra siena til grå

400.000 kr.

Carporte (24 stk.)

2.250.000 kr.

Besparelser i alt inkl. moms

9.523.975 kr.

De forøgede udgifter i renoveringsdelen har været forelagt Landsbyggefonden til godkendelse, jf. mødesagens bilag 2

Nybyggeri

De samlede udgifter til nybyggeriet i helhedsplanen var i skema A opgjort til kr. 211.085.000, mens skema B ansøgningen beløber sig til kr. 220.980.320, hvilket skyldes, at rammeløbet er hævet i 2013 og 2014.

Genhusning

Samtlige beboere i boligslangen fra opgang 44 - 70 skal genhuses i 10 - 11 måneder. Genhusningen sker succesivt.

Beboerne bliver genhuset enten i Brunevang eller i en af PAB's øvrige afdelinger. PAB's organisationsbestyrelse har besluttet at give fortrinsret til beboere fra Brunevang i samtlige afdelinger. Rødovre Kommune har i den sammenhæng tilkendegivet ikke at ville benytte sin anvisningsret i PAB, Hvidovrevej afdeling 5 frem til august 2015.

Beboerne i opgang 32 - 42 og 25 - 97 skal som udgangspunkt ikke genhuses, men det har vist sig nødvendigt at miljøsanere alle badeværelser i disse opgange. Foreløbig sættes arbejderne igang i opgang 32 - 36 uden genhusning, men hvis det viser sig, at beboerne ikke kan bo i lejlighederne, vil det være nødvendigt at genhuse alle beboerne i omkring 3 måneder.

PAB har til genhusning ca. 80 midlertidige boliger og forventer, at der bliver flere lejemål til rådighed, når byggesagen igangsættes. Boligforeningen forventer således at kunne genhuse samtlige beboere i eget regi.

Finansiering og husleje

Renoverede boliger:

Renoveringsarbejderne vil gennemsnitlig udgøre ca. kr. 950 pr. m² inklusiv altan, køkken og bad, hvilket er indenfor den af afdelingsmødets godkendte ramme.

Nybyggede boliger:

Huslejen forventes at udgøre ca. kr.1.087 pr. m².

Kommunal grundkapital

22.098.032 kr.

Beboerindskud

4.419.606 kr.

Realkreditlån

194.462.680 kr.

I alt

220.980.320 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1040 af 1. september 2010 §§ 91,. stk. 1, 118 og 127.

Bekendtgørelse af lov om støtte til almene boliger m.v. nr. 1288 af 11. december 2009.

Lokalplan 125.

Økonomiske konsekvenser

Indbetaling af grundkapitallån på kr. 22.098.032 i 2015. Grundkapitallånet er forøget fra kr. 21.108.500 til kr. 22.098.032 eller med i alt kr. 989.532. Forøgelsen af grundkapitallånet indarbejdes i budget 2015.

Kapitaltilførsel i alt kr. 3.000.000, hvoraf Rødovre Kommune forudsættes at bidrage med 1/5 eller i alt kr. 600.000.

Tidsplan

Skema B fremsendt til godkendelse ultimo december 2013.

Genhusning af beboerne er påbegyndt og de 80 midlertidige lejemål vil løbende blive opsagt.

Byggeriet forventes opstartet 1. marts 2014 og afsluttet 1. marts 2017.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af skema B
Bilag 2: Forelæggelse af merudgifter i renoveringssagen for LBF - Forhåndsgodkendelse

Diverse
Sag nr. 9

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvidelse og modernisering af plejehjemmet Ørbygård - valg af totalrådgiver
Sag nr. 10

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 11

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18:43