Kommunalbestyrelsen

27-05-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Niels Spittau (O)
Peter Michael Jensen(V)
Peter Mikkelsen(Ø)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Chris Lassen Jensen(C)
Svend Erik Pedersen (F)
Hans Houmøller(Ø)
Michel Berg (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Pia Hess Larsen(A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 110 - 138

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 110

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Bygningsvedligeholdelse 2013 - anlægsregnskab
Sag nr. 111

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2013.

Bevilling 26.02.2013

8.417.200 kr.

Forbrug

8.417.200 kr.

Mindreforbrug

0 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget 21-05-2014

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.02.2013 givet anlægsbevilling på 8.417.200 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2013.

Der var til samme formål afsat 11.525.000 kr. i driftsbudgettet for 2013. Der var således i alt 19.942.200 kr. til rådighed til bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2013. Det samlede beløb er disponeret tværgående efter bygningsfaglige kriterier til planlagte vedligeholdelsesaktiviteter og til reparationer og akutte aktiviteter i overensstemmelse med de forudsætninger, der blev godkendt sammen med anlægsbevillingen.

De afholdte udgifter fordeler sig på bygningsområderne

 

Daginstitutionsområdet

14%

 

Skoleområdet

50%

 

Kultur- og Fritidsområdet

16%

 

Social- og Sundhedsområdet

11%

 

Bygninger under Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

9%

 

  100%  


Der er udført en lang række vedligeholdelsesaktiviteter af forskellig karakter. Af væsentlige aktiviteter kan eksempelvis nævnes:

 

 • Islemark Børnehus, renovering af facader
 • Islev Børnehave, renovering af kloak (rotteproblem) og personaletoilet
 • Børneinstitutionen Broparken, udskiftning af varme- og ventilationsautomatik
 • SFO Kærhuset, gennemgribende bygningsrenovering
 • Hendriksholm Skole, indvendig istandsættelse af SFO-afsnit
 • Nyager Skole, indvendig istandsættelse af gymnastiksale og SFO-afsnit
 • Valhøj Skole, renovering af lofter og tag (skimmelsvamp) i vestfløj
 • Skovmoseskolen, istandsættelse af cykelskure
 • Skolerne i almindelighed, mange udskiftninger af gulvbelægninger
 • Biblioteket, udskiftning af gulvbelægning i voksenudlån
 • Biblioteket, malerbehandling af vinduer og døre
 • Trekanten, istandsættelse og behandling af udvendig træbeklædning
 • Engskrænten Plejehjem, renovering af elevator
 • Engskrænten Plejehjem, altanrenoveringer (beton og rækværk)

 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af regnskab 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 112

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at regnskab for 2013 godkendes.

Beredskabskommissionen 12-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte den 07.04.2014 det fremsendte regnskab for 2013.

Resultatet af ordinær virksomhed i 2013 viser et overskud på 243.961 kr. Total set er der et overskud på 26.958 kr. som anbefales anvendt til investeringsplanen for køretøjer.

Regnskabet viser et akkumuleret overskud og udgør 6.170.876 kr., hvoraf 6.142.918 kr. stammer fra tidligere år. Overskuddet anbefales anvendt til investeringsplanen for køretøjer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Interessentkommunernes andele af regnskab 2013 udgør 27.223.114 kr., hvoraf Rødovre Kommunes andel heraf udgør 5.869.500 kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Revisionspåtegning
Bilag 2: Regnskabsberetning 2013

Godkendelse af budget 2015 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 113

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2015 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at budgetforslag 2015 godkendes.

Beredskabskommissionen 12-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S vedtog på bestyrelsesmødet den 07.04.2014, at fremsende budgetforslag 2015.

Budgetforslaget udgør en samlet budgettering for hele Vestegnens Brandvæsen I/S. Det samlede budget 2014 udgør i alt 27.363.950 kr. Rødovre Kommunes andel er beregnet ud fra indbyggertal fra 01.01.2014 (37.553 indbyggere) med pris pr. indbygger på 157,47 kr.

Rødovre Kommunes andel for 2015 udgør 5.913.465 kr.

Pris pr. indbygger fra 2014 til 2015 fremgår af udviklingen i pris pr. indbygger i årets priser, og er fremskrevet til 2015 priser.

Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Vestegnens Brandvæsen I/S, § 8 samt virksomhedskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Tidligere korrigeret budgetforslag for 2014 viser for Rødovre Kommune en udgift på 5.923.069 kr.

Fremsendte budgetforslag 2015 viser en udgift på 5.913.465 kr. hvilket giver en reduceret udgift på 9.604 kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger til budgetforslag 2015-2018
Bilag 2: Budgetforslag 2015-2018 for Vestegnens Brandvæsen - 31. marts 2014
Bilag 3: Investeringsplan 2015
Bilag 4: Brandvæsenets opgaver
Bilag 5: Prisliste 2015
Bilag 6: Virksomhedsplan 2015
Bilag 7: Fordeling til kommuner

Revideret vedtægt og tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning
Sag nr. 114

Sagens kerne

Ved godkendelse af revideret takstblad 2012 blev blandt andet kundebegreberne fra villa og blokcentraler til kundetype 1 og 2 ændret. De nye kundetyper er opdelt ud fra forbrug, efter samråd med Energitilsynet. 

Ændringen kræver en ajourføring af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings (RKF) vedtægt og tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning.

RKF har benyttet lejligheden til en samlet gennemgang og ajourføring af vedtægt og tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til vedtægt godkendes, samt
 2. at forslag til tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning godkendes.

Bestyrelsen for RKF 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i udbygningen af fjernvarmeforsyningen, blev det klart for RKF, at det også var nødvendigt, at ændre i takstbetingelserne for nye kunder. Dette for at skabe grundlag for, at indgå hensigtsaftaler med kunderne, og dermed skabe grundlag for udarbejdelse af projektforslag.

De ændrede takstbetingelser blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29.11.2011 (sag nr. 182).

RKFs vedtægt og de tekniske bestemmelse for fjernvarmetilslutning er ajourført, så de lever op til de ændrede takstbetingelser. Samtidig er de blevet gennemgået for overlappende paragraffer/bestemmelser og ensartet brug af samme begreber.

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.
Forslag til vedtægt og tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning afspejler gældende praksis siden vedtagelsen af takstblad 2012 med nye kundetyper.

Tidsplan

Juni 2014:
Politisk godkendelse i Rødovre Kommunalbestyrelse. Godkendes med virkning fra 01.07.2014 for nye kunder og fra 01.10.2014 for eksisterende kunder. Eksisterende kunder har krav på 3 måneders varsel. 

Juni 2014:
Anmeldes til Energitilsynet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny vedtægt, 2014
Bilag 2: Ændringer i vedtægt, oversigt
Bilag 3: Forslag til nye tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, 2014
Bilag 4: Ændringer i tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, oversigt

Projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej mfl.
Sag nr. 115

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har udarbejdet projektforslag for konvertering af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367 fra mulighed for kollektiv varmeforsyning med naturgas til fjernvarme.Projektforslaget søges godkendt af Rødovre Kommune, der så indebærer ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 at projektforslag for fjernvarme ved boligafdelingerne Horsevænget, Krogsbæk og Rødovrevej 367 godkendes og sendes til høring, samt ansøgning om anlægsbevilling.

Bestyrelsen for RKF 13-05-2014
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan. Projektforslaget behandler et område med et samlet varmebehov i størrelsesordenen 2500 MWh.

Der er 188 potentielle kunder (matrikler) i området. Heraf har ca. 180 opvarmning med naturgas. De øvrige anden opvarmning. I projektforslaget er belyst såvel de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsningen af CO2 belastningen. Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt. Endvidere medfører konvertering til fjernvarme økonomiske fordele for såvel de nye kunder (brugerøkonomien), som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien). Det er beregnet, at der er tilstrækkelig forsyningskapacitet i det eksisterende ledningsnet til denne udbygning.

Godkendelse af projektforslaget indebærer en ansøgning om anlægsbevilling på 6.800.000 kr. af anlægsbudgettet i budget 2014, hvor der er afsat 20.000.000 kr. til RKF udbygningsplaner.

Samfundsøkonomi:

Projektet indebærer en samfundsøkonomisk forrentning på 7 %. Den samfundsøkonomiske gevinst er kr. 2,6 mio.kr. Dermed lever projektet op til Energistyrelsens krav om en samfundsøkonomisk forrentning på 4 %.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Regeringens energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I Københavnsområdet er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Selskabsøkonomi:

 Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF indebærer en intern forrentning af anlægsomkostningerne på 6 %.Dette vurderes, at være tilfredsstillende set i forhold til en diskonteringsrente på 3 %.

Brugerøkonomi:

I henhold til projektforslaget ses en samlet brugerøkonomisk gevinst på 0,4 mio. kr. (Nutidsværdi ved 20 års investeringshorisont). Den gennemsnitlige gevinst for en typisk kunde ved, at konvertere til fjernvarme, er beregnet til 5 % det første år. Brugerøkonomien vurderes, at være tilfredsstillende.

Projektforslaget vedlagt som bilag involverer 2 afgrænsede områder, som er nærmere beskrevet nedenfor:

Projektområde 1 – KAB Boligafdeling Horsevænget og Rødovrevej 367:

KAB Boligafdeling Horsevænget består af punkthuse og rækkehuse. Boligforeningen har på en generalforsamling i marts 2014 vedtaget en 100 % tilslutning til fjernvarme. Ved 100 % tilslutning yder RKF en rabat på 40.000 kr. pr. tilslutning, samt evt. afpropning af naturgas. For Rødovrevej 367 (Børnehuset Kompasset) og en erhvervsbygning forventer RKF tilslutning i byggeperioden, og der vil også kunne gives en rabat på maksimalt kr. 40.000, samt evt. afpropning af naturgas.

I alt 147 forbrugere, forbrug ca. 1980 MWh.

Projektområde 2 – KAB Boligafdeling Krogsbæk:

Boligafdelingen består af rækkehuse og medtages i projektforslaget, fordi de naturligt er en del af det område, hvor udbygningen vil foregå. Boligafdelingen vil blive tilbudt samme rabat på kr. 40.000, samt evt. afpropning af naturgas ved tilslutning i byggeperioden.

I alt 41 forbrugere, forbrug ca. 513 MWh.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2011 (sag nr. 163).
 • Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14.12.2011.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 1295 af 13.12.2005.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen er anslået til 6,8 mio. kr. excl. moms, der indebærer ansøgning om anlægsbevilling. Heri er indregnet, at RKF giver rabat på tilslutningsbidrag.

RKFs rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder RKF, og er som sådan indregnet i projektforslaget.

Energibesparelser ved konverteringen tilfalder RKF.

Tidsplan

Maj 2014: Politisk sagsbehandling i Rødovre Kommune.
Juni 2014: Høringsfase på 4 uger.
August 2014: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling i august 2014.

Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget, opstartes projekteringsforløb. Bindende aftaler med kunder, samt entrepriseaftaler indgås kun med forudsætning om Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget.

Projektet etableres i to etaper:
Etape 1, 2014-2015 - Området Horsevænget og Rødovrevej 367.
Etape 2, 2019-2020 - Området Krogsbæk (seneste).

Bilag

Bilag 1: Ekstraordinært Afdelingsmøde 6 marts 2014
Bilag 2: RFK-Projektforslag-001-Fjernvarme til Horsevænget 210314
Bilag 3: Projektforslag Horsevænget 210314 Bilag 3

Etablering af fjernvarme til Horsevænget, Kærbyvej m.fl. - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 116

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsbevilling til tilslutning af nye forbrugere i boligområdet på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367 til det eksisterende fjernvarmenet udenfor udbygningsområderne, jf. projektforslaget for fjernvarmeforsyningen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der til RKF's udbygningsplaner afsat samlet rådighedsbeløb på 20.000.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. til projektforslaget med etablering af fjernvarme i boligområdet på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslaget for fjernvarmeforsyningen godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. til etablering af fjernvarme på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367.

Bestyrelsen for RKF 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har fået en henvendelse fra KAB om konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning af boligafdelingerne Horsevænget, Krogsbæk, og Rødovrevej 367 (Islev Børnehave). Det drejer sig om 2 delområder med henholdsvis 147 naturgasinstallationer (Horsevænget m.fl) og 41 naturgasinstallationer (Krogsbæk). I området Horsevænget planlægges alle KAB´s 144 boliger udskiftet i efteråret 2014 - foråret 2015. Derudover er der 2 børnehaver (Islev og Troldhøjen) og en erhvervsbygning (kiosk, pizzaria og ejendomskontor) i området der kan konverteres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Vedr. anlægsbevilling på 6.800.000 kr. henvises til godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej samt Rødovrevej 367.

Lov- og plangrundlag

Takstblad, Vedtægt og Tekniske bestemmelser for RKF.

Økonomiske konsekvenser

RKF forventer anlægsbevilling på 6.800.000 kr. til etablering af fjernvarmeforsyning på Horsevænget, Kærbyvej, samt Rødovrevej 367.

RKF forventer driftsmæssigt, at tilføre finansiering af fjernvarmenet, afpropning af naturgas, kampagnetilskud, installationer til kundetype 2 minus netto tilslutningsafgift.

Køb og salg af varme (varmebehov) skønnes til ca. 2.500 MWh:

 • Horsevængetområdet (147 forbruger) ca. 1.980 MWh.
 • Krogsbækområdet (41 forbruger) ca. 513 MWh.

Der henvises til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområde på Horsevænget, Kærbyvej mfl.

 • punkt 2.3.2 Anlægsudgifter
 • punkt 2.3.3 Finansiering
 • punkt 3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurderinger
 • punkt 3.3 Selskabsøkonomi for RKF
 • punkt 3.4.1 Varmesalgets udvikling

Der henvises til den tidligere sag, hvor projektforslaget er blevet behandlet.

Tidsplan

Projektet etableres i 2 etaper:

 • Etape 1, 2014-2015 Horsevængetområdet.
 • Etape 2, 2019-2020 Krogsbækområdet.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan og Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018
Sag nr. 117

Sagens kerne

Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 indeholder den overordnede strategiske del af arbejdet med klimatilpasning. Kommuneplantillægget udmøntes blandt andet i en handlingsplan for klimatilpasning. Handlingsplanen for klimatilpasning beskriver de handlinger, som Rødovre Kommune vil igangsætte de kommende fire år for, at tilpasse Rødovre til det ændrede klima. Handlingsplanen er gældende for en fire årig periode, således at den skal revideres samtidig med kommuneplanen.

Forslagene har været i offentlig høring i ni uger fra den 22.12.2013 til den 24.02.2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
 3. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.
Peter Mikkelsen (Ø) tog forbehold.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 17.12.2014 Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og miljøvurdering af planen, samt Forslag til Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 (sag nr. 199).

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Regeringen og Kommunernes Landsforening som en del af økonomiaftalen for 2013 har indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til, at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal, udover, at indeholde en risikokortlægning for oversvømmelser, skabe overblik over og prioritere kommunens indsats. Kommunernes forslag til klimatilpasningsplaner skulle være offentliggjort inden udgangen af 2013, og Rødovre Kommunes forslag blev offentliggjort i december 2013.

Kommuneplantillægget indeholder den overordnede strategiske del af arbejdet med klimatilpasning, som blandt andet udmøntes i en handlingsplan for klimatilpasning. Konkret indeholder kommuneplantillægget kommunens mål og vision, status på klimatilpasning, risikokortlægning, samt 11 retningslinjer og en ramme. I klimatilpasningsplanen udpeges otte prioriterede risikoområder, hvor klimatilpasningindsatsen skal prioriteres først. For at opnå de størst mulige synergieffekter skal klimatilpasning også prioriteres uden for de otte udpegede områder i forbindelse med den fysiske planlægning og i konkrete projekter, som for eksempel byomdannelsesprojekter, vejprojekter og ledningsarbejder.

Handlingsplan for klimatilpasning

Handlingsplanen er en udmøntning af kommuneplantillægget. I planen beskrives de handlinger, som Rødovre Kommune vil igangsætte de kommende fire år for, at tilpasse Rødovre til det ændrede klima. Handlingerne drejer sig både om, at lave konkrete klimatilpasningsløsninger, gennemføre undersøgelser, og om at integrere klimatilpasningen i den fysiske planlægning og udvikling af Rødovre.

Miljøvurdering

En miljøvurdering er en vurdering af planens indvirkning på miljøet, og den følger kun planforslaget. Når en plan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integeret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, miljøvurdering af planen samt Forslag til Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 har været i høring i ni uger.

I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra Grundejerforeningen Voldum, Rødovre Boligselskab, afdelingsbestyrelsen i afdeling 11, Grundejerforeningen for parceller af matr. 11C Islev, Grundejerforeningen Nørregård og Danmarks Naturfredningsforening, Afdelingen i Rødovre. I fire af høringssvarene er der blandt andet bemærkninger eller indsigelser, som omhandler udpegningen af risikoområder.

En detaljeret gennemgang af de fem indkomne høringssvar er beskrevet i det vedlagte notat. Besvarelse af bemærkninger mv. sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af de endelige planer. To indsigelser medfører forslag til ændringer i det endelige kommuneplantillæg.

Foreslåede ændringer

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 og Handlingsplan for Klimatilpasning vedtages med følgende ændring:

Antallet af udpegede risikoområder er ændret fra syv til otte områder. Det nye udpegede område er et område ved Fæstningskanalen omkring den vestligste del af Fortvej og Tinderhøj Vænge. Det nye område kaldes område 2 og er vist på kortet i figur 1 i kommuneplantillægget, samt på figur 1 i handlingsplanen for klimatilpasning. De tidligere områder 2-7 hedder nu 3-8.

Det nye risikoområde er udpeget på baggrund af information i to høringssvar og det forhold, at oversvømmelseskortlægningen viser et område med oversvømmelser ved Fæstningskanalen omkring den vestligste del af Fortvej og Tinderhøj Vænge.

Det vurderes, at ændringen ikke giver anledning til en supplerende høring af hele eller dele af Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022. Dette begrundes med, at det nye risikoområde kun omfatter areal på matrikler under Rødovre Boligselskab, afdelingsbestyrelsen i afdeling 11 og Grundejerforeningen for parceller af matr. 11C Islev, og disse har i deres høringssvar ønsket, at blive udpeget som risikoområde.

Forslag til øvrige ændringer og tilretninger

I Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 står på side 8, at ”I 2014 igangsættes projekteringen af Fortvej, hvor regnvand fra vejen ligeledes bliver frakoblet den offentlige kloak, og enten nedsivet via regnbede eller udledt forsinket og renset til Harrestrup Å”. Teknisk Forvaltning foreslår, at denne sætning fjernes i det endelige kommuneplantillæg, da projekteringen er udskudt.

Derudover er den sammenfattende redegørelse indsat som bilag i kommuneplantillægget og afsnittet om offentliggørelse er tilpasset. I Handlingsplanen for klimatilpasning er indsat et afsnit om offentliggørelse. Dertil kommer, at der i begge planer er sket mindre redaktionelle rettelser, samt mindre betydende præciseringer.

Lov- og plangrundlag

Økonomiaftale for 2013 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
Vejledning for Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner udgivet af Miljøministeriet i marts 2013.
Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af handlingsplanen anslås at koste 860.000 kr. Dertil kommer, at der skal bruges 3,45 årsværk til, at realisere handlingerne i planen.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter skal det vurderes om klimatilpasningtiltag kræver en ekstra bevilling.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - maj 2014.
 • Offentliggørelse - juni 2014.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasningsplan
Bilag 2: Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Behandling af høringssvar til Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022

Opløsning af I/S SMOKA
Sag nr. 118

Sagens kerne

Som følge af etablering af samarbejde om håndtering af farligt affald og dannelsen af det nye SMOKA opløses den gamle I/S SMOKA med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2014. Aktiviteterne overdrages til et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenter, kaldet Nyt SMOKA.

Opløsning af I/S SMOKA skal godkendes af interessentkommunernes Kommunalbestyrelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalie Affald) godkendes, samt
 2. at den af revisionsfirmaet Deloitte A/S anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA’s likvide formue godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

SMOKA står for: Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald.

SMOKA er ejet af kommunerne Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, og Tårnby. Formålet med SMOKA er at sikre, at alle virksomheder i ejerkommunerne kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende, fleksibel og billig måde, efter anvisning af affaldet fra kommunen, samt at opretholde et beredskab til opsamling af farligt affald, i tilfælde af uheld.

SMOKAs anlæg på Prøvestenen har årligt modtaget 10-12.000 ton farligt affald, hovedsageligt bestående af restprodukter fra procesindustrien og kemikalier, men også asbest fra isoleringsmåtter og filtre, oliefiltre, batterier, akkumulatorer og rester af maling, lim og lak. SMOKA gør de forskellige typer affald klar til videre transport og sørger for korrekt pakning og faremærkning.

Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne i I/S SMOKA vedrørende farligt affald, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som er varetaget i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbrænding. Dette med henblik på sikring af en fremtidig håndtering af farligt affald i regionen og tilpasning af ledelsesstrukturen i forhold til virksomhedens størrelse.

Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18.09.2013 besluttet, at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne, at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses. I/S SMOKA’s repræsentantskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10.10.2013, at indstille til interessentkommunerne, at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

Model for omorganisering

Efter den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald opløses I/S SMOKA og aktiver mv. overdrages til interessentskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter.

Nyt SMOKA vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvorefter I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. Udkast til samarbejdsaftale er udarbejdet efter samme model som deponisamarbejdet AV Miljø mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Det betyder, at Nyt SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af direktørerne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. Alle beslutninger i driftsudvalget kræver enstemmighed. Bestyrelserne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding træffer beslutninger om Nyt SMOKA’s opgaver, budget, herunder takster, årsregnskab samt valg af revisor.

Udkast til samarbejdsaftale har været forelagt Statsforvaltningen, som i brev af 22.10.2013 har udtalt, at udkastet til samarbejdsaftale ikke indebærer en kompetenceoverdragelse, hvorfor der ikke er tale om et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. Samtidig har Statsforvaltningen forhåndsgodkendt I/S Amager Ressourcecenters og I/S Vestforbrændings deltagelse i Nyt SMOKA efter lånebekendtgørelsens § 14.

I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiver mv. vedrørende farligt affald overdrages til Nyt SMOKA, som ejes I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Overdragelsen skal ske i henhold til Deloittes rapport af 10.06.2013 omfattende estimering af værdierne af I/S SMOKA's aktiviteter og I/S Vestforbrændings aktiviteter. Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

Nyt SMOKA’s aktiviteter og finansiering

Nyt SMOKA skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding, herunder også de eksisterende tilvalgsordninger hos Vestforbrænding.

Formålet med det nye samarbejde er, at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald. Formålet er også, at effektivisere driften og ordninger til håndtering af farligt affald fra borgere og virksomheder i kommunerne. Der er opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved, at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder. Ydelserne opdeles i en basisydelse og i andre tilvalgsydelser.

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse af farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv., samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt. I/S SMOKA har stillet en tilsvarende ydelse til rådighed. Basisydelsen finansieres af en kapacitetstakst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke- forbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

Tilvalgsydelserne består af de ydelser, som I/S SMOKA også har varetaget, og er eksempelvis: indsamling, transport og behandling af farligt affald fra haveboliger, etageboliger, virksomheder, klinisk risikoaffald. Indsamling, transport og behandling af affald fra olie og benzinudskillere, salg af beholdere og emballage til farligt affald, rådgivning om farligt affald og pakning af farligt affald fra små og mellemstore virksomheder.Tilvalgsydelserne finansieres ved variable takster, der afregnes fra gang til gang, på grundlag af de omkostninger der er forbundet med med den enkelte ydelse. Rødovre Kommunes udgifter til tilvalgsydelser vil således afhænge af hvor mange ydelser der købes. Rødovre Kommune har hidtil benyttet Smoka til håndtering af medicinaffald, hvor udgiften i 2013 var omkring 25.000 kr. Rødovre Kommune forventer ikke, at benytte Nyt Smoka til yderligere tilvalgsydelser.

Opløsning af I/S SMOKA og vilkår for opløsningen

Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt opløsningen af I/S SMOKA som selskab og fordelingsmodellen for formuen.

Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloittes notat af 09.09.2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt Statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt disse i brev af 22.10.2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene. I/S SMOKA's bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

Som baggrund for beslutningen er vedlagt et bilag indeholdende:

 • Redegørelse
 • Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen om opløsning af I/S SMOKA
 • Værdiansættelse af SMOKA
 • Notat fra Deloitte om udlodning af kapital i I/S SMOKA ved opløsning
 • Værdiansættelse af Modtageanlæg Høje Taastrup
 • Notat om håndtering af risici for jordforurening på Modtageanlæg Prøvestenen
 • Notat om opløsningsproces for I/S SMOKA

Lov- og plangrundlag

§ 14 i Bekendtgørelse nr. 68 af 25.01.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Efter opløsning af I/S SMOKA, fordeles formuen forholdsmæssigt interessentkommunerne imellem. Deloitte har opgjort kapitalen til 19 mio. kr. og Rødovre Kommunes andel heraf vil udgøre 601.916 kr.

Finansiering af Nyt SMOKA sker gennem takster på en basisydelse og tilvalgsydelser.

Basisydelsen financieres af en kapacitetstakst, der fordeles i forhold til indbyggertal i interessentkommunerne. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes at falde til 2,17 kr. pr. indbygger i 2015.

Tidsplan

I/S SMOKA opløses med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2014 og aktiviteter overdrages til Nyt SMOKA.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om opløsning af SMOKA samlet materiale

Islev Sportsdykker Klub, garage til bådudstyr - ansøgning om bevilling
Sag nr. 119

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til etablering af lukket garage ved Rødovre Musikskole til brug for Islev Sportsdykker Klub. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 160.000 kr. til etableringen. Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 160.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Garagen skal anvendes af dykkerklubben til parkering af klubbens ene båd på tilhørende trailer. Dykkerklubbens anden og lidt mindre båd parkeres allerede i et eksisterende udhus på grunden.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Sportsdykker Klub og Rødovre Musikskole udarbejdet forslag til gennemførelse af projektet. Forslaget omfatter en udvidelse af eksisterende carport med en lukket garage på ca. 4 x 7 meter.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til opførelsen er anslået til i alt 160.000 kr.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget:

13.05.2014

Økonomiudvalget:

21.05.2014

Kommunalbestyrelsen:

27.05.2014

Projektering og udbud:

juni - august 2014

Udførelse: september - oktober 2014
Ibrugtagning: primo november 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 22.04.2014
Bilag 2: Projektforslag af 02.04.2014

Udlægning af resurser til specialklasser
Sag nr. 120

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om, at den sidste fase af udlægning af specialresurser og visitationskompetence til skolerne udsættes fra 01.08.14 til 01.08.2015. Baggrunden for anmodningen er de mange tiltag i forbindelse med folkeskolereformen, som ligeledes træder i kraft pr. 01.08.2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at udlægningen af resurser og visitationskompetence vedrørende specialklasser og gruppeordninger udsættes til 01.08.2015.

Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25.09.2012, at resurser og visitationskompetence vedrørende specialklasser og gruppeordninger skal udlægges til den enkelte skole/skoleleder pr. 01.08.2014. Udlægningen er en del af inklusionshandleplanen, som skal sikre en bedre, mere målrettet og fleksibel anvendelse af specialresurserne, og som skal skabe incitament til at ekskludere færre elever fra 'normalundervisningen'.

Med baggrund i det store forarbejde med folkeskolereformen og de mange nye tiltag i reformen, som ligeledes skal implementeres pr. 01.08.2014, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at den del af udlægningen, der vedrører specialklasser og gruppeordninger, udsættes i et år til den 01.08.2015.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at en udsættelse vil give skolerne bedre mulighed for at implementere denne del af inklusionshandleplanen, og der vil blive bedre tid til at sikre det faglige og økonomiske grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Resurserne og visitationskompetencen vedrørende specialklasser og gruppeordninger vil forblive skolechefens ansvar frem til 01.08.2015.

Tidsplan

Udlægning af resurser og visitationskompetence udlægges til skolelederne pr. 01.08.2015.

Evaluering af Projekt iPad, Tinderhøj Skole 0. til 5. klasse
Sag nr. 121

Sagens kerne

Jævnfør IT-handlingsplanen "Skolen altid online" har Børne- og Kulturforvaltningen gennemført en evaluering af iPad-projektet på Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at evalueringen tages til efterretning, og
 2. at evalueringen indgår i de fremtidige drøftelser af Rødovre Kommunes 1:1 strategi på skoleområdet.

Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Skole IT-handleplanen "Skolen altid online", fik eleverne fra 0. til og med 5. klasse på Tinderhøj Skole udleveret iPads til brug i deres undervisning i august 2013. De relevante lærere og pædagoger fik ligeledes udleveret iPads.

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemført en evaluering af elevernes og lærernes erfaringer med iPads i undervisningen. Evalueringen er gennemført af ledelsen på Tinderhøj Skole og en konsulent fra Pædagogisk Udviklingscenter.

Ledelsen har gennemført en række klassebesøg og overværet undervisning. Efterfølgende er der afviklet samtaler med de involverede lærere. Slutteligt har ledelsen gennemført elevinterviews med elever fra alle klassetrin på 0. til 5. årgang. Pædagogisk Udviklingscenter har gennemført interviews med elever og lærere.

Ovenstående metodiske tilgange har resulteret i et fyldestgørende evalueringsmateriale, der beskriver en lang række fordele og ulemper ved brug af iPads i undervisningen. Både på det pædagogiske plan, men også tekniske, sociale, økonomiske og juridiske fordele og ulemper belyses.

Fordele:

 • De mange muligheder, der gives via apps, anses som værdifulde for undervisningen. Apps virker motiverende og det er muligt at have flere forskelige apps til rådighed, der understøtter undervisningen, hvilket igen understøtter elevdifferentiering.
 • Undervisningsmetoderne varieres og undervisningen bliver mere alsidig.
 • Flere elever har oplevet deres skrivemuligheder forøget, det er lettere at skrive på iPaden end i hånden, og eventuelle stavefejl ses med det samme.
 • Der er let adgang til hjælp til oplæsning af svære ord, hvilket styrker læseindlæringen.
 • Adgangen til lommeregner og gangetavler gør, at matematiske opgaver løses hurtigere.
 • Eleverne er mere aktive med egne elevproduktioner via lyd, foto, billede- og videoredigering, og de er stolte af dem.
 • Informationssøgning er altid tilgængeligt og anvendes i alle sammenhænge.
 • Den digitale dannelse er højnet, ikke blot hos den enkelte elev, men også i hjemmene.
 • Der foregår langt mere elev- til elevlæring, eleverne introducerer apps og opgaver for hinanden.
 • SFO'en har oplevet, at der dannes nye relationer, idet iPads opleves som indgang til nye venskaber.

Ulemper:

 • Eleverne kan glemme fokus på indhold og fokusere mere på det tekniske blikfang.
 • Lyde m.v. kan virke forstyrrende for undervisningen.
 • Klasselokaler skal være aflåst i frikvatererne, og skoletaskerne opbevares aflåst i SFO-tiden af hensyn til sikkerheden.
 • Elever i de yngste klasser glemmer ind imellem at få opladet deres iPad hjemmefra eller at medbringe iPaden i skolen.
 • Tekstbehandlingsbehovet opleves stort allerede i 4. og 5. klasse. I skriveprocesser kan iPadens muligheder derfor opleves som begrænset.

Elevinterviewene er lutter positive tilkendeligivelser både omkring undervisning, muligheder i forhold til metoder og differentiering samt samarbejde, og eleverne kan ikke længere forestille sig en skoledag uden iPads.

På det økonomiske område har skolen på den korte tid ikke oplevet en økonomisk gevinst. Der bruges ca. 60.000 kr. på indkøb af apps. Fremadrettet forventes dette dog at kunne modsvares af en nedgang i indkøb af bøger. Flere elevafleveringer foregår elektronisk, hvilket på sigt også må forventes at betyde en nedgang i papir og kopiudgifter.

Teknisk har iPads ikke fungeret optimalt. Skolens indkøbte Mac-maskiner, der blandt andet skulle understøtte større elevproduktioner, tidligere udarbejdede dokumenter m.m., har det ikke været muligt at få på det pædagogiske netværk. Tilsvarende gør sig også gældende for Appel-tv. Print bliver også en udfordring. Den manglende netadgang har endvidere gjort, at skolen har indkøbt ekstra ledninger for at tilslutte til de eksiterende smartboards, hvilket yderligere giver en begrænset fuktionalitet mellem iPads og smartboard. Forinden eventuelle fremtidige indkøb af yderligere iPads, bør den tekniske platform derfor vurderes i samarbejde med Digitaliseringsafdelingen, som p.t. ikke understøtter iPads.

Der har været ansat en IT-tekniker lokalt på Tinderhøj Skole. Det har været en stor hjælp i indfasningen og implementeringen, idet der altid har været støtte på skolen til håndtering af de tekniske udfordringer, man stødte på undervejs.

Der er i perioden kun gået få iPads i stykker (2 elev iPads og 4 personale iPads). Der er efterfølgende indkøbt samme typer covers til personalet, som anvendes på elevernes iPads. Dette har stoppet antallet af skader, men giver også begrænset fuktionalitet mellem iPad og tastatur.

Juridisk skulle der en del afklaringer til omkring ansvar, og der er fortsat enkelte forældre, der ikke ønsker at indkøbe eksempelvis ny oplader, hvis den gamle er blevet beskadiget.

Personalet har stor gavn af iPaden i forhold til deres forberedelse og i undervisningen. Flere giver dog udtryk for, at de ikke finder iPaden tilstrækkelig, og de ønsker også en pc/bærbar som en del af deres daglige arbejdsredskab.

Konklusion og fremadrettet anbefaling for digitaliseringsindsatsen i Rødovre Kommunes skoler:

 1. IPads er et fremragende redskab, der fremmer elevernes læring og motivation. Den er særligt velegnet for eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
 2. Fra 4. klasse anbefales i stedet hybridmaskiner, som i dag er tilgængelige for elever fra 6. klassetrin på alle skolerne.
 3. IPads bør have fuld adgang til det pædagogiske netværk, og bør understøttes af Digitaliseringsafdelingen.
 4. Samspillet mellem iPads og smartboards skal optimeres for at sikre fuldt udbytte og funktionalitet af smartboardet.

Lov- og plangrundlag

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, Børn- og kultur.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Evalueringen vil indgå i den kommende IT-handleplan på skoleområdet fra 2015.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport Projekt ipad, Tinderhøj Skole

Timefordelingsplan for skoleåret 2014/2015
Sag nr. 122

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger timefordelingsplan til skoleåret 2014/2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at timefordelingsplanen med bemærkninger godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udarbejdet ny vejledende timefordelingsplan for skoleåret 2014/2015. Ændringerne beskrives i det følgende.

Elevernes skoledag forlænges, og der foretages følgende ændringer i forhold til den nuværende vejledende timefordelingsplan, som også har været gældende i Rødovre Kommune:

 • Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med 30 timer om året.
 • Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med 30 timer om året
 • Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med 30 timer om året.
 • Forhøjelse af idræt i 1. klasse med 30 timer om året.
 • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med 30 timer om året.
 • Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med 30 timer om året.
 • Nedsættelse af håndværk og design/hjemkundskab i 7. klasse med 30 timer om året.
 • Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse 30 timer og i 6. klasse med 60 timer om året.
 • Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med 30 timer om året.
 • Indførelse af valgfag fra 7. klasse.
 • 30 timer fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

Endvidere indføres der understøttende undervisning. Samlet til understøttende undervisning, lektiecafé, klassens tid, bevægelse og pauser skal der afsættes:

 • 1. og 2. klasser, 450 timer om året
 • 3. og 4. klasse, 420 timer om året
 • 5. og 6. klasse, 390 timer om året
 • 7. og 8. klasse, 440 timer om året
 • 9. klasse, 470 timer om året

For alle fag, bortset fra dansk, matematik og historie, er undervisningstimetallet vejledende. Den samlede årsnorm forudsættes dog overholdt, men der opereres ikke længere med to timefordelingsplaner (en vejledende og en minimumsplan). For dansk, matematik og historie er det vejledende timetal dog samtidig udtryk for et minimumstimetal, hvilket betyder, at klasserne mindst skal have undervisning i dette timetal på et år, og det skal for disse fag fortsat indberettes til Undervisningsministeriet, at timerne har været læst.

I den nye timefordelingsplan indføres 2. fremmesprog fra 5. klasse, og der gives færre ugentlige timer på 7., 8. og 9. årgang. Det betyder, at elever i nuværende 7. og 8. årgang skal have en overgangsordning i skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 på 30 timer om året for at opretholde det vejledende timetal, der sikrer grundlaget for overholdelse af Fælles Mål. Skolerne gives frihed til inden for det vejledende timetal og tiden til den understøttende undervisning at sikre, at der tildeles tid til det 2. fremmedsprog for kommende 8. og 9. årgang.

Ønskes fransk som 2. fremmedsprog, tilbyder Rødovre Kommunale Ungdomsskole fransk som prøvefag i et treårigt forløb fra 7. til 9. klasse.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen, gældende fra 01.08.2014.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved folkeskolereformen er indarbejdet i budgettet.

Tidsplan

Timefordelingsplanen er gældende for skoleåret 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Timefordelingsplan 2014/2015

Partnerskabsaftale
Sag nr. 123

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed orientering om partnerskabsaftale indgået mellem kultur- og fritidsområdet og skoleområdet.

Sagen fremlægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 13-05-2014
Anbefales taget til efterretning.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform åbner mulighed for en markant styrkelse af de kunstneriske fag. Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- samt foreningsliv i skolen, og kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.

Denne samarbejdsaftale skal tydeliggøre mulighederne ved at kultur- og fritidsinstitutionerne og folkeskolerne finder fælles løsninger, ikke kun i den understøttende undervisning, men i undervisningen i det hele taget.

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem folkeskolerne, kultur- og fritidsinstitutionerne og foreningslivet, er der nu mulighed for at finde fremtidige løsninger, der kan udvikle de kunstneriske og kreative fag, give dem en ny profil og et fagligt løft.

Partnerskabsaftalens vision

At tilbyde alle Rødovres skolebørn en kulturel dannelsesrejse, så kunst, kultur og sport bliver en integreret del af undervisningen, og dermed en helt naturlig del af børns liv og bevidsthed.

Visionen skal berige børnene med personlig udvikling, indsigt, forståelse og fordybelse i forskellige kunstarter og deres udtryksformer. Dette skal danne grundlag for børnenes muligheder for selv at udtrykke sig gennem idræts- og kunstformerne.

Partnerskabsaftalens mål

 1. Alle skolebørn skal i skoletiden have mulighed for at arbejde seriøst og indgående med såvel etablerede som nye kunstarter herunder musik, billedkunst, film, teater/drama, arkitektur/design, dans og idræt. Det er således ikke nok at se en teaterforestilling eller opleve en koncert.
 2. Rødovre Kommune bliver foregangskommune i forhold til at skabe kulturel indsigt og udvikling på tværs af skoler, kultur- og fritidsinstitutioner og foreningsliv. Dette sker med udspring i et velfungerende og veluddannet netværk af professionelle, fagudannede folkeskolelærere, dygtige frivillige m.fl.
 3. Rødovre Kommune tilbyder egnede rammer til alle former for kulturel udfoldelse og dannelse. Det er afgørende for oplevelsen og kreativiteten, at kunst og kultur kan dyrkes i egnede lokaler på lige vilkår med andre fag og idrætsgrene.

Proces og struktur

For at sikre at parnerskabsaftalen føres ud i livet, nedsættes en styregruppe og en referencegruppe. Styregruppen bliver sammensat af repræsentanter fra skolelederne, PUC, kultur- og fritidsinstitutionerne og kulturkonsulenterne.
Referencegruppen vil bestå af kulturkontakterne på folkeskolerne og repræsentanter af kunstnere og frivillige, der har fungeret i projekterne i skolerne.

Skoleåret 2014-2015

Der er i partnerskabsaftalen beskrevet et tidsforløb, der sikrer, at styregruppe og referencegruppe får startet en udviklingsproces på skolerne i det kommende skoleår.
Der afvikles netværksskabende workshops på skolerne. Relevante netværk samles, idéudvikler og beskriver mulige nyskabende forløb, der integrerer kunst og kultur i undervisningen.
PUC stiller lokaler og konsulenter til rådighed efter behov.
Modeller afprøves og udvikles.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da samarbejdet vil være selvfinansierende af den enkelte institution.

Tidsplan

Aftalen er gældende fra 01.08.2014 - 30.06.2016, hvorefter aftalen evalueres og genforhandles.

Bilag

Bilag 1: Partnerskabsaftale
Bilag 2: Idékatalog

Samarbejdsaftaler mellem folkeskolerne og interne og eksterne parter
Sag nr. 124

Sagens kerne

En af intentionerne i folkeskolereformen er, at skolen skal åbnes mod det omgivende samfund. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger her, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med interne og eksterne parter, og hvor der stadig drøftes et samarbejde. Partnerskabsaftalen med kultur- og fritidsinstitutionerne behandles i en selvstændig sag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at de beskrevne samarbejdsaftaler tages til efterretning, og
 2. at Rødovre Kommunale Ungdomsskole kan udbyde valgfag i samarbejde med folkeskolernes 7. - 9. klasse.

Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En af intentionerne i folkeskolereformen er, at skolen skal åbnes mod det omgivende samfund. Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund udarbejdet aftaler med forskellige parter om et samarbejde. Der er indgået aftaler med nedenstående områder.

Rødovre Kommunale Ungdomsskole

Der er i loven åbnet mulighed for, at folkeskolerne kan samarbejde med ungdomsskolen om udbud af valgfag fra 7. klasse. Det er aftalt, at der skal være et samarbejde om at udbyde valgfag, således at fag, som af resursemæssige årsager ikke udbydes på den enkelte skole på grund af at for få elever har valgt det, kan udbydes på Ungdomsskolen. Ved at samle eleverne fra de forskellige skoler kan der dannes grundlag for at oprette fagene. Ungdomsskolen har en erfaring i at oprette masterclasses for særligt dygtige elever inden for et område. Dette vil der tillige blive et større samarbejde om. Ungdomsskolen vil desuden som hidtil stå for udbudet af fransk som prøveforberedende fremmedsprog.

SSP

SSP-konsulenterne tilbyder allerede nu forskellige forløb i forhold til kriminalitetsforebyggende trivselstiltag. Disse er frivillige for skolerne at benytte. Fra næste skoleår vil der være foreløbig 4 forløb, som det vil være obligatorisk for skolerne at benytte:

 1. Forældrenetværksdannelse i børnehaveklassen for forældrene.
 2. "Det er sejt at sige nej" om flertalsmisforståelser. Elever og forældre i 5. klasse.
 3. "En teenager i familien" for forældre i overbygningen
 4. Forløb om misbrug af rusmidler i overbygningen.

Der arbejdes på et 5. forløb om moral ved brug af de digitale medier.
Herudover arbejdes der stadig med konflikthåndtering og uddannelse af konfliktmæglere.

Byggelegepladserne

Det er besluttet, at byggelegepladserne skal indgå i undervisningen, hvor det er relevant i forhold til undervisningsforløb om dyr, natur og fritidsliv. Byggelegepladserne har udarbejdet et katalog af undervisningseksempler til brug for skolerne, som udover et natur indhold også har en vinkel med praktisk anvendt matematik med udgangspunkt i byggerierne af huse.

Bevægelseskompagniet

En central del af reformen er, at eleverne skal bevæge sig mere i folkeskolen. Der er kontakter mellem skolerne og Bevægelseskompagniet i forhold til at få ideer til, hvorledes den mere bevægelse kan indarbejdes i skolens hverdag.

Bygge og Anlæg

Sammen med Jobcenteret er der i øjeblikket forhandlinger med 'Bygge og Anlæg' i forhold til at indgå et forpligtende samarbejde. Følgende områder drøftes:

 • Fremskaffelse af praktikpladser.
 • Praktikforløb på Teknisk Skole.
 • Afholdelse af konkurrencer i overbygningen om færdigheder inden for 'Bygge og Anlæg'.
 • Virksomhedsbesøg.
 • Kompetenceudvikling af skolens lærere i forhold til vejledning af folk fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne.

Ud over ovennævnte samarbejder er der allerede i dag etableret samarbejde med andre ungdomsuddannelser, bl.a. Nørre Gymnasium og Teknisk Skole, og folkeskolerne vil være åbne over for fremtidige samarbejder med øvrige interesserede, f.eks. Rødovre Frivilligcenter.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for skolernes og institutionernes budgetter.

Tidsplan

Samarbejderne starter fra og med skoleåret 2014/2015.

Kompetenceudvikling i skoleåret 2014/2015
Sag nr. 125

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleåret 2014/2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Dog med en bemærkning fra Hans Houmøller (Ø) om, at Enhedslisten generelt ikke kan godkende private sponsorater i folkeskolen.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Via Mærskfonden ansøger Børne- og Kulturforvaltningen om et kompetenceudviklingsforløb, der involverer det pædagogiske personale på alle skolerne. Projektet er et toårigt forløb, som sætter fokus på klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Ansøgningen gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og konsulenthuset MacMann Berg.

Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at netop klasseledelse, synlig, målstyret og differentieret undervisning baseret på løbende (formativ) evaluering af elevernes læringsudbytte samt læreres og pædagogers kritiske refleksion over effekten af den pædagogiske aktivitet, giver optimale udfordringer til alle. Desuden mindskes betydningen af social baggrund, og trivslen øges blandt eleverne – jævnfør de tre nationale mål for skolen.

Konceptet er bygget op som et aktionslæringsforløb, al pædagogisk personale vil deltage, og der vil blive uddannet lokale ressourcepersoner, der kan understøtte den fremadrettede implementering af indsatserne. Desuden understøttes forløbet af to ledelsesforløb. Det ene har til formål at sikre ledelsesmæssig forståelse og understøttelse af implementeringen og ligger tæt op af kompetenceudviklingen af personalet. Det andet bygger teori på forløbet i forhold til sprog, kultur, implementering, strategi og ledelse.

Derudover ansøger Islev Skole - også via Mærskfonden - om deltagelse i et projekt med fokus på innovation. Islev Skole har netop fået godkendt en ansøgning hos Fonden for Young Enterprisers til opbygning af et innovationsnetværk i Rødovre bl.a. med fokus på erhvervslivet. I forlængelse af dette ønsker skolen at indgå i ansøgningen med henblik på kompetenceudvikling af et par lærere, samt videndeling og netværksopbygning med Hvidovre og Solrød kommuner, der ligeledes indgår i ansøgningen. Ansøgningen gennemføres i samarbejde med konsulenthuset Resonans.

Via Pædagogisk Udviklingscenter arbejdes der desuden med pædagogiske og faglige netværk indenfor læse- og testvejledere, IT og læringscenter, tosprogsvejledere, inklusionsvejledere (AKT) samt et fagligt netværk indenfor matematik og bevægelse. Der afholdes en årlig fagfestival med temaer, der er relevante for implementering af folkeskolereformen. Herudover ydes der intern konsulentstøtte til de enkelte skoler, både rettet mod personale og ledelse.

Endelig har Rødovre Skole ansøgt om støtte via Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps til fastsættelse og opfølgning på læringsmål inden for de naturvidenskabelige fagområder med hovedfokus på matematik. Valhøj Skole har ligeledes ansøgt om læringskonsulentstøtte fra Undervisningsministeriet. Deres ansøgning omhandler klasseledelse, målstyret læring og evaluering og har således sammenhæng til kompetenceforløbet med Metropol.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune ansøger Mærskfonden om 4.991.700 kroner og vil bidrage med en egenfinansering, primært i form af leverede arbejdstimer på forventet samme niveau fordelt over budgetårene 2014, 2015 og 2016.

Tidsplan

Kompetenceudviklingen vil foregå i skoleåret 2014/2015, og for så vidt angår Mærskansøgningen også i skoleåret 2015/2016.

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2013
Sag nr. 126

Sagens kerne

Bestyrelsen for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet forelægger regnskab 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at regnskabet tages til efterretning
 2. at prisaftalen ikke justeres

Social- og Sundhedsudvalget 13-05-2014

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik den 22. december 2009 (sag nr. 237) en ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet med virkning fra regnskabsåret 2010. Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede beboere, og at såvel over- som underskud er Rødovre Kommune uvedkommende.

Regnskab for 2013 viser et merforbrug på 910.973 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen har følgende kommentarer til regnskabet:

I ledelsesberetningen fremgår det, at "i perioden 2010 og til 2013 er dagtaksten i gennemsnit steget med 1,67 %, hvilket efter ledelsens opfattelse ikke dækker udviklingen i de faktiske omkostninger".

Forvaltningens kommentarer er, at i følge aftalen fremskrives budgettet årligt med KL´s vægtede fremskrivningsprocent, og det er Dorthe Mariefonden, der oplyser taksten overfor Dorthe Mariehjemmet. Den takst der er opkrævet i 2013 er i overensstemmelse med forvaltningens beregning.

"Ved årets udgang er der således fremsendt regning til Rødovre Kommune, som dokumenterer, at meromkostningen pr. dag for en borger med ESBL (resistente bakterier) andrager 643,30. Disse øgede udgifter har i 2013 andraget ikke under kr. 650.000" samt "........behov for justering af prisaftalen. Det er vurderingen, at det vil lykkes at få en sådan aftale på plads i 2014"

Forvaltningens kommentarer er, at der er beboere med ESBL på alle plejehjem, i rehabiliteringsafdelingen samt i hjemmeplejen, og der er ikke givet yderligere bevilling til disse institutioner, hvilket er meddelt ledelsen på Dorthe Mariehjemmet.

"Siden overgangen til den nuværende aftale har ledelsen uden held forsøgt at argumentere for, at feriepengeforpligtigelsen blev dækket af Rødovre Kommune.......Da argumentationen ikke har vundet gehør, har bestyrelsen besluttet at henlægge sagen".

Forvaltningens kommentarer er, at spørgmålet løbende har været drøftet - senest i efteråret 2013, hvor forvaltningen holdt møde med ledelsen og bestyrelsens advokat. Advokaten er ikke vendt tilbage, så det er først nu, at forvaltningen bliver gjort bekendt med bestyrelsens beslutning.

".......i forbindelse med Finanslovens vedtagelse vil medføre en tilførsel af yderligere økonomi i størrelsesordenen kr. 500.000".

Forvaltningens kommentarer er, at det er korrekt, at der er afsat 500.000 kr. til hver af de fire plejehjem, men beløbet er øremærket til ansættelse af en medarbejder pr. plejehjem til at styrke mulighederne for aktiviteter og samvær med beboerne og vil således ikke indgå i den almindelige drift.

Af revisionsprotokollatet af 11.03.14 fremgår det, at "En belægningsprocent på 96,56 ligger under, hvad der normalt er gældende for tilsvarende plejehjem"

"Vi skal endnu engang anbefale, at der udarbejdes belægningsoversigter, der dokumenterer, hvornår det enkelte lejemål er opsagt og tømt..............Disse dage må ikke indgå i afregningsopgørelsen med Rødovre Kommune"

Forvaltningens kommentarer er, at omkostninger pr. realiseret plejedag er steget fra 1.359 kr. i 2012 til 1.575 kr. i 2013 (svarende til en stigning på 15,9%)
Antal ansatte er steget fra 93,16 til 97,97.

"Lån Rødovre Kommune kr. 3.800.000".

Forvaltningens kommentarer er, at beløbet relaterer sig til et likviditetslån etableret i 2009. Der foreligger ingen aftale om afvikling, og lånet er ikke forrentet.Vi har fået oplyst, at der i budgettet for 2014 er indregnet en påbegyndelse af afvikling af lånemellemværendet med kr. 200.000".

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab for Dorthe Mariehjemmet 2013

Elektravej 2, istandsættelse af lokalerne - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 127

Sagens kerne

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af lokalerne på Elektravej 2.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der frigives det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.177.000 kr. til istandsættelsen af lokalerne på Elektravej 2.

Social- og Sundhedsudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 1.177.000 kr. Der er den 18.06.2013 givet en anlægsbevilling på 2.353.000 kr. til istandsættelse af lokalerne på Elektravej 2.

Der ansøges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.177.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Udvidelse af Skiftesporet - anlægsregnskab
Sag nr. 128

Sagens kerne

Anlægsregnskab for udvidelsen af Skiftesporet forelægges.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes og
 2. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2012

Social- og Sundhedsudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvidelse af Skiftesporet - anlægsregnskab.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 26.01.2010

2.313.565 kr.

Forbrug

2.113.623 kr.

Mindreforbrug

199.942 kr.


Mindreforbruget skyldes færre udgifter til istandsættelse
af lokalerne end forudsat.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften er tilgået kassen i 2012.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir)
Sag nr. 129

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapir vedrørende "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" til godkendelse i alle regionens kommuner.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rammepapir om "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" godkendes

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på KL's udspil om "Det nære sundhedsvæsen" er der i KKR regi udarbejdet et rammepapir på psykiatriområdet, der har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver nogle "skal-indsatser" og nogle "kan-indsatser" og er opdelt i fire strategiske målsætningsområder:

 1. Forebyggelse og sundhedsfremme
 2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
 3. Borgerens forløb
 4. Dokumentation og metodeudvikling

Ved at arbejde med ovennævnte målsætninger sikres det, at vi som kommune udvikler det nære sundhedsvæsen, så "Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom", "Støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg" samt at "Borgeren er i centrum, og der er fokus på den samlede livssituation".

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et notat, der oplister "skal-indsatserne" i de fælleskommunale målsætninger samt giver en status på den nuværende indsats eller allerede planlagte nye tiltag.

KKR præciserer, at det er vigtigt at følge op på effekten af indsatserne på området, og der skal derfor ultimo 2016 følges op på målsætningerne i rammepapiret. KKR har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2014: Politisk behandling af rammepapiret i Kommunalbestyrelsen
Ultimo 2016: Opfølgning på rammepapiret

Bilag

Bilag 1: Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir)
Bilag 2: Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet
Bilag 3: Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet
Bilag 4: Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Bilag 5: Bilag 3 til brev - Satspuljemidler
Bilag 6: Notat om rammepapir på psykiatriområdet

Godkendelse af udviklingsstrategi for Den sociale rammeaftale 2015
Sag nr. 130

Sagens kerne

Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2015 forelægges til politisk godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien for rammeaftalen 2015 blev drøftet i Kommunekontaktrådet (KKR) for Hovedstaden den 14. marts 2014, hvor KKR anbefalede strategien til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen for rammeaftalen 2015 vil blive behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014 og efterfølgende blive sendt til politisk behandling i kommunerne.

Formålet med udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er særlig behov for koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Kommunerne har januar 2014 indberettet fremtidige behov og udviklingstendenser i målgrupper og tilbud til KKR.

Konklusionen i udviklingsstrategien er, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale/regionale aftaler om regulering af tilbud og pladser. Kommunerne forventer generelt en uændret udvikling i målgruppernes størrelse. Kommunerne har stor fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats, og området er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tiltag i nærmiljøet.

Indberetningerne fra kommunerne viser følgende væsentlige udviklingstendenser:

 • En væsentlig del af kommunerne vurderer en stigning af voksne med alkoholmisbrug, med stofmisbrug, med sindslidelse, hjemløse og voksne med dobbeltdiagnose
 • En væsentlig del af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug
 • Kommunerne i regionen forventer en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrelser såsom ADHD og autisme
 • En række kommuner forventer en stigning af antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
 • En mindre del af kommunerne forventer en stigning i børn og unge med udviklingshæmning

På baggrund af konklusionerne er der er valgt følgende fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR :

 • Stigende tilgang af hjemløse - herunder særligt unge hjemløse
 • Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generel aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
 • Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
 • Inklusionsdagsordenen på børne- ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
 • Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

KKR Hovedstaden har derudover i 2015 valgt at sætte særligt fokus på tilbud til borgere med dobbeltdiagnose. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration, og Sociale forhold har i 2015 udmeldt temaet "anbragte børn og unges undervisning/uddannelse".

Lov- og plangrundlag

 • Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale områder og på det almene ældreboligområde (BEK 1021, 2013) og
 • Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (381 af 28/04/2012).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale 2015 skal godkendes i kommunerne inden den 30. maj 2014.

Bilag

Bilag 1: Opsummering af udviklingsstrategi for det sociale område 2015
Bilag 2: Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015
Bilag 3: Oversigt over belægning og kapacitet
Bilag 4: De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015
Bilag 5: Samrådet for domfældte udviklingshæmmede årsberetning 2013
Bilag 6: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Kapacitet, belægning, behov og efterspørgsel.

Integrationsrådets redegørelse for 2013
Sag nr. 131

Sagens kerne

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2013 forelægges hermed. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2013 tages til efterretning.

Alle fagudvalg 13-05-2014
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i 2013 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013, afholdt Integrationsrådet valgmøde på Rødovregård i oktober. Integrationsrådet har i 2013 indgivet høringssvar omkring kvalitetstandarder for handicapkørsel og kvalitetstandarder for personlig og praktisk hjælp fra Integrationsrådet.

Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2013 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som med succes blev afholdt i juni 2013.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2013

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2013
Sag nr. 132

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2013 med jobcentrets bemærkninger. Resultatrevisionen sammenholdes med målsætningerne i beskæftigelsesplanen, som er fastsat af henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Jobcentret knytter generelle bemærkninger til udviklingen på arbejdsmarkedet og resultatrevisionen, samt specifikke bemærkninger til de enkelte mål. Endelig kommenteres udfordringerne for den fortsatte beskæftigelsesindsats i 2014 og 2015.

Resultatrevisionen er fremsendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, samt til udtalelse i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland inden endelig fremlæggelse i Kommunalbestyrelsen. Høringssvar og udtalelse er vedlagt sagen som bilag, og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen 2013 med Jobcentrets bemærkninger godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 13-05-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultat af beskæftigelsesindsatsen for mål i beskæftigelsesplanen 2013
Rødovre Jobcenter har nået ministermålet nr. 3 om bekæmpelse af langtidsledighed og har tilnærmelsesvist nået mål nr. 2 og 4 for færre tildelinger af førtidspension og øget antal private løntilskudsordninger. Der foreligger ikke data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for opfyldelse af Beskæftigelsesministerens mål nr. 1 om flere unge i uddannelse.

Rødovre Jobcenter har opfyldt Kommunalbestyrelsens mål om færre sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger.

Besparelsespotentiale og andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse var i 2013 på 17,66 fuldtidspersoner mod 18,95 i den sammenlignelige klynge af kommuner.

Der opgøres som tidligere nævnt et besparelsespotentiale for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. Dette angiver den besparelse Rødovre kommune kan opnå, hvis antallet inden for de enkelte ydelser isoleret set bringes på niveau med de vurderede rammevilkår.

Som de foregående år er dette kendetegnet ved, at der i Rødovre er færre førtidspensionister og flere kontanthjælpsmodtagere. Dette er et resultat af en overordnet prioritering i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune, hvor borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet søges opretholdt.

Besparelsespotentialet er opgjort til 20,2 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. På de øvrige forsørgelseskategorier er udviklingen endnu mere gunstig, herunder er besparelsespotentialet på førtidspension på 23,1 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre medfører i alt en mindreudgift på i alt 33 mio. kr. netto i 2013 i forhold til de vurderede rammevilkår svarende til i alt 322 fuldtidspersoner i 2013.

Til yderligere belysning af resultaterne vedlægges beskæftigelsesregionens rapport: "Resultater af beskæftigelsesindsatsen 4. kvartal 2013 for Østdanmark".

Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015.
Den største udfordring i den kommende beskæftigelsesindsats er at bringe ledige med komplekse problemer tættere på arbejdsmarkedet gennem tilbud, der imødekommer de sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesrettede udfordringer.

Det omhandler blandt andet etablering af flere ressourceforløb samt plads på det rummelige arbejdsmarked – herunder fleksjob på få timer ugentligt.

Derudover er den generelle udfordring fortsat at få flere unge til at gennemføre uddannelse samt at begrænse antallet af langtidsledige – herunder modtagere af sygedagpenge i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen, der træder i kraft 1. juli 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Resultatrevisionen offentliggøres den 1. juli 2014.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2013 med Jobcentrets bemærkninger
Bilag 2: Resultatoversigt (bilag 1 til resultatrevision)
Bilag 3: Besparelsespotentiale - København og Aarhus (bilag 2 til resultatrevision)
Bilag 4: Tillæg til Resultatrevision 2013 - Begrænsning af antallet af ledige med mere end 12 måneders varighed
Bilag 5: Beskæftigelsesregionens rapport efter 4 kvartal 2013 (bilag til mødesagen)
Bilag 6: Beskæftigelsesregionens høringssvar til resultatrevision 2013
Bilag 7: LBR Rødovres høringsssvar til Resultatrevision 2013

Årsregnskab 2013
Sag nr. 133

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2013 er nu færdigt og udviser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 56,5 mio. kr. Efter den politiske behandling af årsregnskabet skal regnskabet revideres af BDO Kommunernes revision. Grønt regnskab 2013 er ligeledes færdigt.

Indstilling

Økonomi - og Personaleforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab 2013 afgives til revisionen
 2. at grønt regnskab for 2013 tages til efterretning

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter
I budget 2013 som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 er de budgetterede driftsudgifter 2.480,4 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 2.430,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. på driften. Således at det korrigerede budget i forhold til regnskabsresultatet ender med et mindreforbrug på 49,1 mio. kr.

Serviceudgifterne, som er en del af de samlede driftsudgifter, var i det oprindelige budget på 1.838,8 mio. kr. og regnskabsresultatet er på 1.782,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr. eller svarende til 3 pct. under budgettet. Rødovre Kommune har derfor holdt sig inden for den budgetterede serviceramme.

Anlægsudgifter
Regnskabsresultat for 2013 udviser et forbrug på 99,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til kommunens korrigerede budget på 127,3 mio. kr. Heraf er 104,6 mio. kr. overført til 2014. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 71,2 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Grønt regnskab
Rødovre Kommune har indgået klimakommuneaftale i 2013, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 procent hvert år frem til 2017. CO2-udledningen er i 2013 reduceret 1,2 procent i forhold til 2012. Når målet ikke er nået, som det ellers var forventet skyldes det, at den planlagte fjernvarmeudbygning i 2013 i Rødovre Kommune blev udsat til 2014.

Fjernvarmekonvertering af kommunale bygninger yder et væsentligt bidrag til reduktion af CO2-udledningen. Den manglende målopfyldelse forventes udlignet i 2014, hvor der forventes en reduktion på over 3 procent.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Tidsplan

Det fremgår af styrelsesloven, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det efterfølgende år. Revisionen afgiver inden den. 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen.

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været forelagt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i septembermøderækken beslutninger omkring bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2013
Bilag 2: Grønt regnskab 2013

Personalebarometer 2013
Sag nr. 134

Sagens kerne

Personalebarometer 2013.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at Personalebarometer 2013 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 21-05-2014
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret ser nærmere på centrale områder inden for det personalepolitiske område. Fokusområderne i Personalebarometer 2013 er: Arbejdsmiljø og sundhed, Rekruttering og fastholdelse, Professionel ledelse i organisationen, Strategisk kompetenceudvikling, Innovation og effektivisering og afslutningsvis Personale i tal.

Indholdet er en blanding af statistikker og beskrivelser af de indsatser, som der har været fokus på i 2013.

Af større emner fra 2013 kan nævnes, at sundhedsordningen efter 6 år har været i udbud, og den netop afsluttede udbudsrunde har ført til, at Falck Healthcare fortsætter som leverandør. Rødovre Kommune ønsker fortsat at tilbyde medarbejderne en sundhedsordning, men ordningen vil dog blive nytænkt.

I Udviklingsaftalen for 2011 - 2013 var målet at nedbringe sygefraværsprocenten til 4,70 %. Personalebarometeret kan fortælle, at Rødovre Kommunes samlede sygefraværsprocent i 2013 ligger på 4,76 %, hvilket er 0,06 procentpoint over målet for Direktionens fokusområde.

Rødovre Kommune arbejder aktivt for at udvikle lederne bedst muligt. Derfor har der siden 2012 været gennemført en lederuddannelse og hvert 3. år gennemføres en lederevaluering.

2013 var også året, hvor vi kunne begynde at høste frugten af det meget omfattende arbejde, der blev foretaget i store dele af organisationen i 2012 forud for implementering af KMD OPUS økonomi-, løn-, personale- og debitorsystem.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2013

Vestegnen HF & VUC - Medlem til bestyrelsen
Sag nr. 135

Sagens kerne

Institutionen Vestegnen HF & VUC har henvendt sig om udpegning af en ny bestyrelse for institutionen, idet der skal udpeges et medlem af Rødovre Kommune. Udpegningen er gældende for en 4 årig periode.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) udpeges, idet udpegningen følger konstitueringen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestegnen HF & VUC er en selvejende institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der varetager opgaven som voksenuddannelsescenter på Vestegnen. Det geografiske område omfatter Rødovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer har stemmeret og 2 medlemmer er uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes med 5 udefrakommende medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Rødovre Kommune. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Lunde Østergaard Hansen har været medlem af bestyrelsen i de 2 sidste valgperioder, som repræsentant for kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

I henhold til institutionens nye vedtægter skal der være ét stemmeberettiget medlem, der er udpeget af Rødovre Kommune.

Bestyrelsens sammensætning:
5 udefrakommende medlemmer:
1 medlem, der udpeges af Professionshøjskolen UCC.
1 medlem, der udpeges ved selvsupplering med kompetencer, der komplementerer kompetencerne i den tiltrædende bestyrelse, så der i bestyrelsen findes kompetencer indenfor udddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, jura, økonomi, erfaring fra erhvervsskolesektoren og voksenuddannelsespolitik.
1 medlem, der udpeges af Albertslund Kommune.
1 medlem, der udpeges af Rødovre Kommune.
1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Yderligere udpeges 1 medlem af Kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen og 1 medlem blandt institutionens medarbejdere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkendelse af øvrigt personale efter indstilling. Endvidere fastlægger bestyrelsen institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter.

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Vestegnen HF & VUC overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution.

Der afholdes mindst 4 møder årligt.

Sekretariatsbetjening foretages af institutionens leder.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 575 af 9. juni 2006.

Tidsplan

Institutionen har oplyst, at det medlem der skal udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening, udpeges når medlemmerne fra Albertslund og Rødovre Kommune er udpeget.

Bilag

Bilag 1: Vedtægt for Vestegnen HF & VUC med 2 bilag
Bilag 2: Henvendelse af 1. maj 2014 om udpegning af et bestyrelsesmedlem til Vestegnen HF & VUC´s bestyrelse

Diverse
Sag nr. 136

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Sportsdykker Klub, garage til bådudstyr - økonomioversigt, godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 137

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 138

Beslutning


Taget til efterretning.


Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19:50