Kommunalbestyrelsen

02-09-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Lene Due (A)
Peter Michael Jensen(V)
Peter Mikkelsen(Ø)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Niels Spittau (O)
Chris Lassen Jensen(C)
Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Pia Hess Larsen(A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Jan Kongebro (A)

Fraværende

Hans Houmøller(Ø)

Øvrige oplysninger

1. Behandling af budget 2015

Sager 185 - 186

Fold alle ud

1. behandling af Budgetforslag 2015 - budgetoverslagsår 2016-2018
Sag nr. 185

Sagens kerne

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2014 at fremsende budgetoplæg 2015 (2016-2018) til 1. behandling i Økonomiudvalget den 20. august.

På baggrund af budgeoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget og af det trykte budgetforslag 2015 (2016-2018) har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2015. De økonomiske konsekvenser af aftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske administrative ændringsforslag. Hvor det er muligt, er der i denne sag redegjort for de økonomiske konsekvenser af aftalen, som supplement til de tal, der fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at Budgetforslag 2015 (2016-2018) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 20-08-2014
Budgetforslag 2015 med overslagsårene 2016-18 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 2. september 2014.

Beslutning

Budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1.10.2014 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 7.10.2014.

Sagsfremstilling

1. Drift

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2014, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2013. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2014 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler, samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner.

Budgetforslagets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.469,5 mio. kr. i 2015. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/servicereduktioner
For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer er der gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 og yderligere 2 pct. i 2016, svarende til ca. 35 mio. kr. i 2015 stigende til 70 mio. kr. i 2016 og fremefter.

Som beskrevet i sagerne til Økonomiudvalget i februar og juni er der stor usikkerhed på beskæftigelsesområdet. Skøn for de budgetmæssige virkninger af den vedtagne reform på sygedagpengeområdet vil blive indarbejdet i de tekniske administrative ændringsforslag. Med sygedagpengereformen sker samtidigt en finansieringsomlægning af kommunernes udgifter, som kan være forbundet med usikkerhed for den enkelte kommune. Derudover forventes der fortsat dels reformer af beskæftigelsesområdet generelt, dels forventes hele refusionssystemet ændret, hvilket kan indebære øgede incitamenter til at begrænse varigheden på offentlig forsørgelse.

En yderligere faktor, der presser økonomien i Rødovre Kommune er vigende selskabsskatter. I 2011 fik Rødovre Kommune 31,9 mio. kr. i indtægt fra selskabsskatter. I 2014 er indtægten faldet til 13,2 mio. kr. I samme periode er indtægten fra selskabsskat steget med ca. 260 mio. kr. på landsplan.

Rødovre Kommune har i de seneste år oplevet en befolkningstilvækst, og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Det er i sig selv positivt, fordi det giver kommunen øgede skatteindtægter og nye muligheder for udvikling. Til gengæld skaber befolkningstilvæksten behov for investeringer i infrastruktur og servicetilbud, der ikke kan finansieres af de øgede skatteindtægter på kort sigt.

Udover den nævnte reduktion af driftsudgifterne med 2 pct. hhv. 4 pct. er der, som der er tradition for i Rødovre Kommune, udarbejdet en række forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (ES-ere).

Driftsreduktionerne (2 pct. og 4 pct.) samt de udarbejdede effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af bilag 3.

I budgetforslaget, der er uddelt til Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for 1. behandlingen af budgetforslaget, er reduktionerne beskrevet i såkaldte "grå bokse".

Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række "hvide bokse". De hvide bokse viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetoplægget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet. De hvide bokse fremgår af bilag 4.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne
Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten, jf. bilag 2.

KL og regeringen har i juni måned indgået en økonomisk aftale for 2015. Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn fra KL, samt andre konsekvenser af den økonomiske aftale mv., der fører til ændringer til budgetforslaget. Alle ændringer til budgetforslaget bliver fremlagt i de tekniske administrative ændringsforslag. I bilag 6 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2015, som vil blive fremlagt i de tekniske administrative ændringsforslag.

Det skal understreges, at de foreløbige skøn i bilag 6 er forbundet med usikkerhed. De foreløbige skøn i bilag 6 omhandler forventede ændringer til kommunens skatteindtægter og indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne, forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranterede skatte- og tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover er der i bilag 6 et beregnet skøn for effekten af nye pris- og lønskøn på udgiftssiden.

Alle øvrige ændringer på udgiftssiden af kommunens budget vil først foreligge i de tekniske administrative ændringer, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 3. september 2014, og indgår derfor ikke i bilag 6. Hertil kommer, at ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt omkring ultimo august. Evt. tilskud mv. ventes indarbejdet i de tekniske administrative ændringer.

Som nævnt knytter der sig usikkerhed til udgifternes størrelse på beskæftigelsesområdet. Alle aktuelt kendte effekter af reformer mv. vil blive fremlagt i de tekniske administative ændringsforslag.

Herudover skal det bemærkes, at budgetoplægget i sin fremlagte form indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende, jf. den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

2. Anlæg

I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 5. Alle beløb er i 2015-priser. Der afsættes 64,9 mio. kr. til anlæg i 2015, jf. bilag 5, heraf 20,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Anlægsbevillingerne indeholder i alle år en pulje til vedligehold på 21 mio. kr. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets anlægsbevilling, men anvendes på alle kommunens områder. Det skal bemærkes, at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten.

3. Finansieringsforudsætninger

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2014)
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
  • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Hen over sommeren foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal
  • Ændringen i kassebeholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetoplæg i balance

Uddybende om kasseændring og servicevækst
Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i det nu udsendte budgetforslag, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i juli måned, indgår en styrkelse af kassen på 7,0 mio. kr. i 2015, på 53,3 mio. kr. i 2016, på 90,2 mio. kr. i 2017, og på 132,7 mio. kr. i 2018.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2015 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske administrative ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for de aktuelt kendte effekter af den økonomiske aftale er som nævnt vist i bilag 6. Med det foreløbige skøn kan kasseændringen revurderes til en styrkelse af kassen på 32,1 mio. kr. i 2015, på 38,9 mio. kr. i 2016, på 72,9 mio. kr. i 2017 og på 109,9 mio. kr. i 2018, jf. bilag 6. Det skal dog understreges, at en række udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale for 2015, samt øvrige udgiftsmæssige ændringer, herunder tælledag på skolerne, endnu ikke er kendt, og ligeledes vil påvirke kasseændringen. En mere præcis beregning af kasseændringen, end den der foreligger i bilag 6, vil blive fremlagt med de tekniske administrative ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger bag Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er nærmere afklaret, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet, som ikke er kendt endnu. Med de indarbejdede driftsreduktioner i budgetoplægget forventes det, at Rødovre Kommune overholder begrænsninger på serviceudgifterne.

Uddybende om låneadgang
Der er forudsat en samlet låneadgang på 32,8 mio. kr. i 2015 i budgetforslaget. Det skal bemærkes, at låneadgangen først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske administrative ændringer.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning
Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned. Siden da er der i juli måned kommet Indenrigsministeriets endelige udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb, herunder tal for statsgarantien. Beregninger på udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb vil blive indarbejdet i de tekniske administrative ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for konsekvenserne af ministeriets udmelding, baseret på den udmeldte statsgaranti, er vist i bilag 6.

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2012 pr. maj 2014.

Udskrivningsgrundlaget i budgetforslaget forventes at udgøre 6.241,6 mio. kr. i 2015. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.604,1 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft med 4,0 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden budget 2008.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte primo juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beregninger, der belyser forskelle mellem det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremlægges i de tekniske administrative ændringer til budgettet. Et foreløbigt skøn for effekten, hvis Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er vist i bilag 6.

Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 i budgetforslaget. Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 242,8 mio. kr. i 2015. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes i budgetforslaget at blive 37,6 mio. kr. i 2015. Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct. Der budgetteres i budgetforslaget med et selskabsskatteprovenu på 16,3 mio. kr. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for ejendoms- og selskabsskat er vist i bilag 6.

eregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det faktiske folketal (betalingskommunefolketallet) pr. januar 2014, korrigeret for forventede ændringer i de fire budgetår, og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er der taget højde for en forventet tilflytning til 138 nye boliger, Slotsherrensvej 205 og Brunevang 44-70, der etableres i 2015-2016.

Der budgetteres i budgetforslaget i 2015 med et bloktilskud på 51,9 mio. kr. og med et provenu af den kommunale udligning i øvrigt på 564,6 mio. kr. Det er, i lighed med sidste år, forudsat at Rødovre Kommune på baggrund af ansøgning vil kunne modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio. kr. i alle år. Derudover er det i år forudsat at Rødovre Kommune vil kunne modtage 2 mio. kr. i tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer (det svarer til hvad kommunen betaler i bidrag til ordningen, så det forudsættes at kommunen får mindst sin egen andel af tilskuddet).

Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske administrative ændringer. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for tilskuds- og udligningsbeløb er vist i bilag 6.

Frem mod fremlæggelsen af de tekniske administrative ændringsforslag vil Økonomi- og Personaleforvaltningen, i lighed med tidligere år, fortsat regne på de seneste tal for selvbudgettering af skatteindtægter og tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19/02/2014) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revison m.v. (BEK nr. 34 af 14/01/2014).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgettets Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2015 (2016-2018).

Tidsplan

20. august 2014: Økonomiudvalget 1. behandler budget 2015 (2016-2018).

2. september 2014: Kommunalbestyrelsen 1. behandler budget 2015(2016-2018).

3. september 2014: Administrationens tekniske administrative ændringsforslag til budgetforslaget udsendes på kb-net.

22. september 2014, kl. 12.00: Frist for gruppeformænd til at indberette politiske ændringsforslag til budgetforslaget. Det bemærkes, at fristen er forlænget med 1 uge i forhold til den tidsplan, som fremgik af februarmødesagen om budget 2015 (2016-2018).

1. oktober 2014: Økonomiudvalget 2. behandler budget 2015 (2016-2018). Det bemærkes, at denne dato er ændret i forhold til februarmødesagen om budget 2015 (2016-2018). Datoen er i overensstemmelse med den politiske mødeplan.

7. oktober 2014: Kommunalebestyrelsen 2. behandler budget 2015 (2016-2018). Det bemærkes, at denne dato er ændret i forhold til februarmødesagen om budget 2015 (2016-2018). Datoen er i overensstemmelse med den politiske mødeplan.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Tabeller til sagen
Bilag 2: Bilag 2 Hovedoversigt
Bilag 3: Bilag 3 Effektiviseringer og ændringer i serviceniveau
Bilag 4: Bilag 4 Hvide bokse
Bilag 5: Bilag 5 Investeringsoversigt
Bilag 6: Bilag 6 Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomiaftalen

Diverse
Sag nr. 186

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19:35.