Kommunalbestyrelsen

07-10-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Jan Kongebro (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Lene Due (A)
Peter Michael Jensen(V)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Marianne Christensen(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)
Kim Hammer (O)
Svend Erik Pedersen (F)
Pia Hess Larsen(A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Niels Spittau (O)
Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Peter Mikkelsen(Ø)

Øvrige oplysninger

2. Behandling af budget 2015

Sager 210 - 211

Fold alle ud

Budgetforslag 2015 - budgetoverslagsår 2016-2018, 2. behandling
Sag nr. 210

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 20. august og den 2. september budgetforslag 2015.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 4. september 2014. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, O, V og Ø samt ændringsforslag fra gruppe C.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelsen af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2015 (2016-2018) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemmingshæftet.
  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2015, jf afstemningshæftet pkt. 122
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2015 (2016-2018) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet.
  4. at kirkeskatten for 2015 fastsættes uændret til 0,72 pct.

Økonomiudvalget 01-10-2014
Budgetforslag 2015 - budgetoverslagsår 2016-2018 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2014, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2015 den 2. september 2014 blev budgetforslaget fremsendt til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2015. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2015

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2014, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2013. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2014 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler, samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner.

For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer er der gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 og yderligere 2 pct. i 2016. Udover den nævnte reduktion af driftsudgifterne er der udarbejdet en række forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. I budgetforslaget er reduktionerne beskrevet i såkaldte "grå bokse". Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række "hvide bokse". De hvide bokse viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.469,5 mio. kr. i 2015. Budgetforslagets anlægsudgifter udgør 64,9 mio. kr. i 2015, heraf 20,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder en styrkelse af kassen på 7,0 mio. kr. i 2015, på 53,3 mio. kr. i 2016, på 90,2 mio. kr. i 2017, og på 132,7 mio. kr. i 2018. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2015.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives der en nettodriftsbevilling for hvert udvalg. Der gives et nettorådighedsbeløb pr. udvalg, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagets generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer

Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2015 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen for budget 2015 (2016-2018). De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 4.september 2014.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2015 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Endvidere har KL siden tilblivelsen af budgetforslag 2015 udmeldt nye skøn for væksten i de kommende år. Dette har medført, at der er foretaget en genberegning af de forventede skatter, tilskud og udligning på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og et nyt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der ligger til grund for budgetforslag 2015, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af bilag 3 Skatter, tilskud og udligning.

Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i 2015 på 32,8 mio.kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu på 33,8 mio. kr. i 2015 i forhold til budgetforslaget.

Skatter, tilskud og udligning for budgetoverslagsårene 2016-2018 er tillige genberegnet. Det fremgår af bilag 3, at det giver anledning til et mindreprovenu i forhold til budgetforslaget på 22,5 mio. kr. i 2016, på 29,0 mio. kr. i 2017 og på 37,7 mio. kr. i 2018.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om anvendelse af henholdsvis statsgaranti eller selvbudgettering for 2015. Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2015.

Rødovre Kommune har i 2015 fået 14 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 10 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået 5,3 mio. kr. i socialt særtilskud, hvoraf de 2 mio. kr. var forudsat i budgetforslaget. De resterende 3,3 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har fået lånedispensation til borgernære anlægsprojekter på 18 mio. kr. og på 6 mio. kr. til ordinære anlægsprojekter. De to låneadgange på i alt 24 mio. kr. er ikke indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Derudover skal det bemærkes, at det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i 2015. Det vil først blive afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2015. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2015 overskrider budgetterne. Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2015 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 17,5 mia. kr. for kommunerne samlet set.

Endelig bemærkes, at budgetforslaget med ændringsforslag igen i år indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende på grund af den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, O, V og Ø. Der er endvidere indkommet ændringsforslag fra gruppe C.

De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Det politiske forlig mellem grupperne A, F, O, V og Ø samt ændringsforslag fra gruppe C er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer

Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab har i juni godkendt sit budget for 2015, hvilket indebærer at Teknisk Forvaltning har justeret taksterne for fjernvarmen. Takstbladet med de justerede takster på fjernvarmen er vedlagt som bilag 4.

Efter ændringsforslagetshæftets udarbejdelse den 4. september har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes til uændret 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer mindre ændringer i forhold til budgetforslag 2015, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 73.

Budgetloven åbner mulighed for at staten modregner eventuelle overskridelser af økonomiaftalen både i forhold til budget og regnskab. Budgetloven tager ikke hensyn til overførsel af uforbrugte midler imellem årene. Så reelt kræver det normalt en tillægsbevilling at sikre de kommunale institutioners overførselsadgang - og dermed påvirkes den samlede økonomi negativt. Dette skyldes at eventuelle sanktioner i relation til budgetloven opgøres i forhold til det oprindelige budget. Muligheden for at overføre imellem årene, kan derfor sikres ved at afsætte en pulje, som skaber den nødvendige finansiering inden for de rammer regeringen sætter styringsmæssigt - eller med andre ord et sanktionsværn. Det foreslås derfor, at der afsættes et sanktionsværn i budget 2015 på 15 mio. kr. Beløbet afsættes alene med henblik på at sikre overførslerne mellem årene, givet de sanktioner der er knyttet til kommunernes budgetter og/eller regnskaber i 2015. Sanktionsværnet indgår i afstemningshæftet som punkt 70.

Puljen til bygningsvedligeholdelse foreslås flyttet fra anlægsområdet til driften, hvilket er indarbejdet i afstemningshæftet som punkt 71 og punkt 92.

Endelig er en budgetneutral udmøntning af effektivisering af ejendomsadministrationen på udvalgene indarbejdet i afstemningshæftet som punkterne 4, 16, 23, 35, 50, 55 og 56. Udmøntningen var ved en fejl ikke indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Kassebeholdningen

Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer, samt politiske ændringer (A, F, O, V og Ø) stemmes igennem, vil være en styrkelse af kassen på 30,3 mio. kr. i 2015, på 34,6 mio. kr. i 2016, på 74,8 mio. kr. i 2017 og på 108,9 mio. kr. i 2018.

Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg

Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 35,6 mio. kr. i 2015. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.505,0 mio. kr. i 2015.

Anlægsbudget fordelt på udvalg

Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer, på anlægssiden udgør -0,7 mio. kr. i 2015. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 64,2 mio. kr. i 2015.

Driftsbalance

Med budgetloven er der indført et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt.

Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer stemmes igennem, udgør -115,9 mio. kr. Det betyder, at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst

Rødovre Kommune ligger med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag under rammen for servicevæksten i den økonomiske aftale for 2015, som KL og regeringen har indgået.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 186 af 19/02/2014) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision, mv. (BEK nr 868 af 03/07/2014).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgettets generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2015 (2016-2018).

Tidsplan

1. oktober 2014: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2015 (2016-2018)
7. oktober 2014: Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslag 2015 (2016-2018).

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen
Bilag 2: Afstemningshæfte ØU - referat
Bilag 3: Skatter, tilskud og udligning
Bilag 4: Takster 2015
Bilag 5: Afstemningshæfte KB
Bilag 6: Afstemningshæfte KB - referat

Diverse
Sag nr. 211

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19:08.