Kommunalbestyrelsen

27-01-2015

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Kim Hammer (O)
Peter Michael Jensen(V)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)
Lene Due (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Peter Mikkelsen(Ø)
Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen(A)

Sager 1 - 21

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Tillæg I til Kommuneplan 2014, Uddannelsesinstitution i Bykernen - endelig vedtagelse
Sag nr. 2

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014 Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 (sag nr. 193). Forslaget har været i offentlig høring fra den 08.10.2014 til den 03.12.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vedtages endeligt og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 omhandler Egegårdsvej 75 og 77, hvor politistationen og sundhedscenteret i dag er beliggende. Formålet med Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 er at ændre bestemmelserne for rammeområde 5D03, så den fremtidige udvikling af området kan ske i overensstemmelse med visionerne for områdets udvikling, der er beskrevet i Kommuneplan 2014.

Med vedtagelsen af Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelsen af Lokalplan 131. Formålet med Lokalplan 131 er at gøre det muligt at opføre en bygning til uddannelsesformål på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej.

Vedtagelsen af Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vil medføre, at der etableres et nyt rammeområde i kommuneplanen, at det maksimale antal etager og bebyggelsesprocenten hæves, og at kravet til friarealet reduceres.

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der ikke indkommet nogen kommentarer til kommuneplantillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – januar 2015.
Offentliggørelse – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Kommuneplan 2014.

Lokalplan 131, Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej - endelig vedtagelse
Sag nr. 3

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014 Forslag til Lokalplan 131 (sag nr. 194). Forslaget har været i offentlig høring fra den 08.10.2014 til den 03.12.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 131 vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.
V stemmer imod, idet der ønskes en parkeringskælder.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 18 stemmer for (A, F, O, Ø, C og Claus Gisselmann Olsen (V)) og 
1 imod (Peter Michael Jensen (V)).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Lokalplan 131 bliver det muligt at opføre en bygning til uddannelsesformål (VUC) på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej.

Lokalplanens udformning tager udgangspunkt i retningslinjerne for visionerne for omdannelsen af Bykernen, der er beskrevet i hovedstrukturen i Kommuneplan 2014 (vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 17.06.2014, sag nr. 145).

Vedtagelsen af Lokalplan 131 skal blandt andet bidrage til:

 • at der tilføres en ny funktion til Bykernen,
 • at der kan opføres et uddannelsescenter (VUC) på op til 5 etager,
 • at uddannelseslivet bliver en synlig del i bylivet,
 • at forskønne bybilledet og skabe et facadeforløb langs Tårnvej, så der på sigt kan etableres fodgængerstrøg,
 • at synliggøre indkørslen til Egegårdsvej og den nordlige del af Bykernen,
 • at der skabes gode adgangsforhold for uddannelsesinstitutionens brugere, og god synergi til Rødovre Bibliotek, Viften og Rødovre Centrum.

På grund af bygningens placering ud mod Tårnvej – hvor mange mennesker dagligt færdes – er lokalplanforslaget udarbejdet med særligt fokus på at bidrage til Bykernens arkitektoniske kvalitet.

Lokalplanen tager desuden udgangspunkt i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om livet”, der beskriver hvordan arkitekturen og indramningen af byen bidrager til at styrke bylivskvaliteten i Rødovre.

Høringssvar

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der indkommet tre høringssvar. På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

På side 19 er der tilføjet følgende paragraf:

§ 5.2 Stiforbindelse
Der skal etableres en stiforbindelse for gående færdsel på byggefeltets østlige side. Stiforbindelsen skal sikre adgang fra fortovet til den østlige indgang. Stien skal placeres som vist på kortbilag 5.

På side 21 er noten til § 8.1 specificeret. Materialebeklædning på facaderne må maksimalt have et glanstal på 35.

På side 32 er angivelsen af vejadgangen flyttet til den østlige ende af matriklen (fjernest byggefeltet). Den tidligere vejadgang er erstattet af en stiforbindelse.

Høringssvar suppleret med Teknisk Forvaltnings bemærkninger fremgår af de vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
’Rammer om livet’ - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – januar 2015.
Offentliggørelse – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer
Bilag 3: Samlede høringssvar

Slotsherrensvej 400 - forhøring af Kommuneplantillæg
Sag nr. 4

Sagens kerne

I forbindelse med letbaneprojektet langs Nordre Ringvej (O3) er det besluttet at placere en station i Rødovre, hvor ringvejen krydser Slotsherrensvej. Rødovre Kommune ønsker i den forbindelse at reservere den sydvestlige del af ejendommen Slotsherrensvej 400 til etablering af en forplads for den kommende letbanestation. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området og det foreslås, at der afholdes en forudgående høring om ændring af rammeområdebetingelserne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gennemføres en forhøring på 2 uger med indkaldelse af idéer og forslag til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for en stationsforplads og et opbevaringscenter på Slotsherrensvej 400.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af et kommuneplantillæg er ønsket om at skabe et plangrundlag på ejendommen Slotsherrensvej 400, der giver mulighed for at etablere en forplads til den kommende letbanestation og for at opføre en bebyggelse for et opbevaringscenter på den resterende del af ejendommen. Bebyggelsen kan samtidig danne støjskærm mellem Nordre Ringvej (O3) og de bagvedliggende boliger. Se bilag 2 med nyt rammeområde 1E05.

Området er omfattet af Kommuneplan 2014 rammeområde 1E03. Rammen udlægger området til fremstillings- og serviceerhverv, samt administration, transport, engroshandel og værksteder. Der tillades en bebyggelsesprocent på 60 og en bygningshøjde på 8,5 m. Se bilag 1 med eksisterende rammområde 1E03.

Ejendommen er ikke beliggende indenfor kommuneplanrevisionens 5 byudviklingsområder med særlige muligheder for byudvikling og er derfor ikke rammeplanlagt som et stationsnært kerneområde i Kommuneplan 2014.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Men før udarbejdelse af sådanne forslag skal der i henhold til Planlovens § 23c sikres en forudgående offentlighed gennem indkaldelse af idéer og forslag.

Der ønskes udarbejdet et kommuneplantillæg for Slotsherrensvej 400, der udlægger den nordlige del af rammområde 1E03 til et nyt rammeområde 1E05, som muliggør følgende:

 • at arealet udpeges som stationsnært kerneområde i kommuneplanens rammer
 • etablering af en letbanestation
 • etablering af en stationsforplads
 • mulighed for opførelse af byggeri (et opbevaringscenter) i 6, 11 og 15 m's højde, med højeste bebyggelse ud mod Nordre Ringvej (O3)
 • en bebyggelsesprocent på 120

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK nr. 587 af 27.05.2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag mv. til det videre arbejde med kommuneplantillægget og lokalplanen indenfor kommuneplanens nye rammer – 2 uger i februar 2015.

Resultat af høringen forelægges til politisk behandling i april 2015.

Forslag til Kommuneplantillæg udarbejdes sideløbende med lokalplanforslag - april til juli 2015.

P.t. planlagt til politisk behandling - august 2015.

Offentlig høring i september – oktober 2015.

Behandling af høringssvar i november 2015.

Endelig vedtagelse i december 2015.

Bilag

Bilag 1: Eksisterende rammeområde 1E03
Bilag 2: Nyt rammeområde 1E05
Bilag 3: Annoncetekst til hjemmesiden

Stillingtagning til overgangsordning for ny udgiftsfordelingsmodel for Movia
Sag nr. 5

Sagens kerne

Folketinget har den 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber. En af de væsentlige ændringer er en ny udgiftsfordelingsmodel, som skal træde i kraft fra den 01.01.2016. Movia har foreslået en gradvis indfasning af de økonomiske konsekvenser. Kommunalbestyrelsen har den 26.08.2014 (sag nr. 174) godkendt et høringssvar, hvor Rødovre Kommune ikke kan tiltræde den gradvise indfasnings indførelse af den nye model.

Movia har afsluttet høringen, men beder kommunerne påny om at tage politisk stilling til en overgangsordning for den nye udgiftsmodel. En overgangsordning er ikke beskrevet i Lov om Trafikselskaber og kommunerne og regionerne skal derfor være enige om ordningen. Det medfører, at hver kommune har vetoret i forhold til indførelsen af en overgangsordning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der tages stilling til om det oprindelige høringssvar fastholdes, det vil sige at Rødovre Kommune ikke kan tiltræde en indfasning over tre år fra 01.01.2016, men fastholder at de økonomiske konsekvenser skal indføres med fuld effekt fra 01.01.2016.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Det tidligere høringssvar fastholdes.

Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ny fordelingsmodel

Folketinget har 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, heraf en ny fordelingsmodel, § 3, stk. 3-4, som træder i kraft 01.01.2016.
Den ny fordelingsmodel for buslinjerne i Movias område indeholder følgende:

 • Buslinjer, der kører i én kommune, finansieres uændret kun af den pågældende kommune.
 • Buslinjer, der kører i to eller flere kommuner, dækkes 80 % af tilskudsbehovet af de kommuner linjen kører i med antal køreplantimer som fordelingsnøgle. De resterende 20 % dækkes solidarisk af alle kommuner i regionen efter befolkningstal.

Høringsvar til Movia

Kommunalbestyrelsen har den 26.08.2014 godkendt et høringsvar til Movia, hvor der stilles spørgsmål til behovet og det juridiske grundlag for en overgangsordning for den nye udgiftsfordeling samt at kommunen ikke kan tiltræde indfasningsmodellen, men finder at de økonomiske konsekvenser skal indføres med fuld effekt fra 01.01.2016.

Resultat af høringen

Arbejdet med linjefordelingen og udgiftsfordelingsmodellen er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt Københavns Kommune. Arbejdsgruppens og styregruppens forslag har ad 2 omgange været forelagt den politiske styregruppe, som har bestået af Movias formandskab, formandskaberne for de to kommunekontaktråd, de to regionsrådsformænd samt Københavns overborgmester. Det endelige resultat er den 22.10.2014 besluttet i enighed i den politiske styregruppe og blev endelig besluttet i Movias bestyrelse den 13.11.2014.

Den endelige indstilling fra arbejdsgrupperne, den politiske styregruppe og bestyrelsen er, at udgiftsmodellen indføres gradvis over 2016 og 2017 med fuld effekt i 2018. En overgangsordning er dog ikke beskrevet i Lov om Trafikselskaber og kommunerne og regionerne skal derfor være enige om ordningen. Det medfører, at hver kommune har vetoret i forhold til indførelsen af en overgangsordning.

Alle kommunerne i Region Sjælland og Hovedstaden, samt regionerne skal derfor tage politisk stilling til overgangsordningen.

Movias bestyrelse har fremsendt et brev, hvor kommunerne og regionerne bliver bedt om at tage politisk stilling til overgangsordningen, se Bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om Trafikselskaber pr. 11.06.2014.

Økonomiske konsekvenser

I overgangsordningen vil Rødovre Kommune opnå en årlig besparelse på busdriften på:

 • 1,6 mio. kr. i 2016
 • 3,2 mio. kr. i 2017
 • 4,8 mio. kr. i 2018 og fremover efterfølgende

Se Bilag 2.

Ved at tilslutte sig en overgangsordning vil Rødovre Kommune i stedet for at få en besparelse på 4,8 mio. kr. fra 2016 først opnå den fulde besparelse fra 2018.

Det medfører, at kommunen vil gå glip af en besparelse på busdriften på 4,8 mio. kr. over 2 år.

Tidsplan

Movia forventes at tage endelig stilling til kommunernes og regionernes svar angående overgangsordningen i februar-marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden og Sjælland
Bilag 2: Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden.

Designmanual - ansøgning om frigivelse af anlægbevilling
Sag nr. 6

Sagens kerne

Godkendelse af udskiftning af byinventar i henhold til designmanualen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til designmanualen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 • at forslaget godkendes, samt
 • at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indkøb af byinventar jævnfør designmanualen.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmøde i februar 2005 blev det besluttet, at der i takt med DONG Energys kabellægning af luftledninger, samt udskiftning af belysningsanlæg skulle ske en udskiftning af det øvrige byudstyr.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme. Beløbet foreslås prioriteret til opfølgning af designmanual fx bænke, cykelstativer, ordensreglementskilte i parker.

Lov- og plangrundlag

Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Tidsplan

Arbejderne udføres i 2015.

Roskildevej 1. etape - ansøgning om anlægsbevilling til projektering
Sag nr. 7

Sagens kerne

Godkendelse af projekteringsmidler til projektering af Roskildevej 1. etape omfattende Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekteringen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til detailprojektering.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, idet gruppe C ønsker, at der udarbejdes en undersøgelse af kundegrundlaget for handelslivet på Roskildevej.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tre ideoplæg og det fortsatte analysearbejde, samt input fra borgermøde den 14.01.2015 arbejdes der videre med et til to oplæg.

Forslaget eller forslagene fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden det endelige detailprojekt udarbejdes.

Lov- og plangrundlag

Budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til detailprojektering for Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej.

Tidsplan

Detailprojekteringen udføres i 2015.

Renovering af Fortvej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 8

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 27.08.2013 (sag nr. 124) blev ved godkendelse besluttet at arbejde videre med et skitseprojekt for renovering af Fortvej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering af Fortvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Forslaget godkendes.
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlagde i augustmøderækken 2013 et skitseprojekt til renovering og klimasikring af Fortvej.

Den beskedne plads, der er på Fortvej, som er en skolevej, betød at de svage trafikanter på Fortvej fik meget lidt plads, og det blev besluttet at arbejde videre med projektet, for at vurdere om der kunne klimasikres på måder, der ikke er så pladskrævende eller om der skulle renoveres uden klimasikring.

I 2014 har der ikke været afsat midler til projektering, men nu ønsker Teknisk Forvaltning at igangsætte en fornyet projektering.

Lov- og plangrundlag

Vedtaget budget for 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering.

Tidsplan

Projekteringen foretages i 2015.

Metro - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 9

Sagens kerne

Godkendelse af undersøgelser af en forlængelse af metroen til Rødovre.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på de 200.000 kr. til metro.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til undersøgelser af en forlængelse af metroen til Rødovre.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i 2014 fået opdateret potentialet for en udvidelse af den københavnske metro til Rødovre. I budgettet (Investeringsoversigten) for 2015 har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kr. til, at Teknisk Forvaltning kan fortsætte undersøgelserne af en metroudvidelse til Rødovre.

I de fortsatte undersøgelser, bør mulighederne for at fortsætte linjeføringen fra Rødovre Station til Hvidovre Hospital i samarbejde med Hvidovre Kommune vurderes.
Desuden bør de forskellige medfinansieringsmuligheder nærmere vurderes fx i forbindelse med byfortætning, hvor det vil være nødvendigt at foretage en konkret vurdering af ejerforhold og byggemuligheder i områderne tæt ved de nye metrostationer i Rødovre for at opgøre potentialet.

Lov- og plangrundlag

Vedtaget budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til en undersøgelse af grundlaget for en metroudvidelse til Rødovre.

Tidsplan

Undersøgelserne udføres i 2015.

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej - anlægsregnskab
Sag nr. 10

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for tilpasning af materielplads på Tæbyvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 23.02.2010 og 25.05.2010 givet anlægsbevilling til udvidelse af kontorfaciliteterne på Teknisk Forvaltnings materielplads, således at alle afdelinger i forvaltningen kan samles på samme adresse.

Bevilling 23.02.2010

600.000 kr.

Bevilling 25.05.2010

7.700.000 kr.

Bevilling i alt

8.300.000 kr.

Forbrug 8.293.302 kr.
Mindreforbrug

6.598 kr.

Byggeriet er primært udført i 2010 og 2011, men det har efterfølgende været nødvendigt at udføre forbedringer ved ventilationsforholdene i kantine- og omklædningsafsnittet. De sidste forbedringer er udført i 2014.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 6.598 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Økonomioversigt

Kulturaftale KulturMetropolØresund - Hensigtserklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale
Sag nr. 11

Sagens kerne

Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet går nu ind i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle en ny aftale: Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte kommuner, hvori man tilkendegiver sin hensigterklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilkendegiver, at kommunen har til hensigt at deltage i den kommende kulturaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I perioden 2012-2015 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet kaldet KulturMetropolØresund (KMØ).

Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under følgende 6 indsatsområder:

 • Festivaler og events
 • Institutioner på tværs
 • Unge og kultur
 • Børn og kultur
 • Kultur og fritid i det offentlige rum
 • Kreativ vækst

De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater.
I Rødovre har vi med succes været med i Golden Days festival. Temaer i perioden fra 2012 og frem til 2014 har været:

 • I 2012 var temaet "Festival om 1950`erne", hvor der var sat fokus på forstaden, der voksede op i netop 50`erne.
 • I 2013 var temaet "Philosophy Now", hvor vi i Rødovre valgte at sætte fokus på "mad-filosofi" med aktiv deltagelse fra Heerup Museum, Biblioteket og Viften.
 • I 2014 var temaet "Første Verdenskrig, som det store vendepunkt i Verdenshistorien". Der var sat fokus på betydningen af krigen i Danmark, hvilket var et oplagt emne for Rødovre.

For de øvrige projekter er der på nuværende tidspunkt opnået følgende resultater:

I projektet Projektspace er uddannet første generation af unge kulturentreprenører i uddannelsen projektpionererne. Uddannelsens formål er at styrke de unge i deres arbejde med at skabe selvorganiserede kulturprojekter. Projektet er dermed på forkant med ministerens nye ungestrategi, og er blevet ”best practice” for, hvordan kommuner i fællesskab og rundt om i landet kan styrke de unges udfoldelsesmuligheder.

I projektet Kreative Børn har mere end 12.000 børn lært at fortælle deres historier via filmmediet, at danse matematik og fået styrket deres sociale kompetencer blandt andet ved at udfolde sig kreativt i et møde med kunst og kultur ved forskellige workshops på deres skoler.

Festivaler som Golden Days og CPH:DOX udvikler sig gennem projektet Festival+ til regionale festivaler i lokation og historie og opdyrker dermed et helt nyt publikum.

I projektet Idrætsevents er der arbejdet med, hvordan der skabes outreach-aktiviteter ved store idrætsbegivenheder – f.eks. under VM i badminton, hvor 15 kommuner i regionen og 164 skoleklasser foldede begivenheden ud.

Samtidig er der med KMØ skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på politisk og administrativt niveau. Derudover er projekterne basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører – også på tværs af kommunegrænserne. Det sker eksempelvis i projektet Sæt Kulturen I Spil, hvor samarbejdet mellem kulturkonsulenter, boligsociale områder og kulturinstitutioner er blevet styrket, så aktørerne nu i fællesskab udvikler nye former for borgerinddragende kulturtilbud til borgere, der normalt ikke opsøger kulturinstitutionerne, og i projektet Jagten, hvor KMØ sammen med Dansk Orienteringsforbund og lokale foreninger sender børnefamilier ud at dyrke motion på kulturinstitutionerne.

KMØ er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige fonde. For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres der cirka tre kroner yderligere.

En ny aftale – "Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019"
Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ besluttet at undersøge, hvordan samarbejdet skal videreudvikles, når aftalen om KulturMetropolØresund udløber ved udgangen af 2015. Det er fortsat planen at arbejde hen imod kulturaftalens 10-årige vision, og den administrative gruppe af kulturchefer foreslår, at næste skridt i udviklingen mod den sammenhængende kulturmetropol er en ny kulturaftale fra 2016 til 2019: "Kulturmetropol Copenhagen".

I ”Kulturmetropol Copenhagen” bygges der videre på de resultater, der er nået i KMØ, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. ”Kulturmetropol Copenhagen” skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

Formålet med "Kulturmetropol Copenhagen" er at give metropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale projekter. Projekterne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til andre områder, som eksempelvis folkesundhed og byudvikling.

Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Den administrative følgegruppe drøfter i øjeblikket den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i første halvår af 2015.

Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt. For at kunne kvalificere det videre arbejde hermed, er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen/regionen - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkast til den ny aftale - ønsker at indgå i en ny aftale for perioden 2016-19. Den administrative følgegruppe drøfter i øjeblikket den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i første halvår af 2015. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

I Oktober 2015 skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til, om Rødovre Kommune ønsker at deltage i kulturaftalen for perioden 2016- 2019.

Bilag

Bilag 1: KMØ - Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen
Bilag 2: Kulturmetropol Copenhagen - forslag til kommende kulturaftale

Hendriksholm Skole - Nordfløj, ombygning til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 12

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal (eksisterende teatersal).

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr., fordelt med 12.100.000 kr. til ombygning af nordfløjen og 2.950.000 kr. til udvidelse af salen.

Beløbene er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet august 2014.

Der søges om en projekteringsbevilling på 500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra teknisk rådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Børne- og Skoleudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Hendriksholm Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning og udvidelse af nordfløjen, så den kan rumme hele indskolingen samt en udvidelse af nordre sal (teatersalen), således at den kan benyttes som samlingssal, bl.a. for den samlede indskoling samt til andre arrangementer.

Byggeprogrammet /ombygningen er bl.a. planlagt til at omfatte:

 • Udvidelse af eksisterende klasseværelser.
 • Udvidelse af fælleslokalet mod nord.
 • Ombygning af eksisterende SFO-lokaler.
 • Generel indvendig istandsættelse af det berørte område.
 • Udvidelse af eksisterende sal.

Projektforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole.

Det nordlige areal ved indskolingen mod Avedøre Havnevej er støjbelastet som følge af beliggenheden, og for at gøre forholdene bedre for børnene er der et ønske om etablering af en støjmur.
Det foreslås derfor, at etablering af en støjmur medtages i projektforslaget, og at der i forbindelse med udbud indhentes pris herpå.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 15.050.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er disponeret til projektering.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 13. januar 2015
Økonomiudvalget: 21. januar 2015
Kommunalbestyrelsen: 27. januar 2015
Udarbejdelse af projektforslag: februar - maj 2015
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: juni 2015
Projektering og udbud: august - december 2015
Udførelse: januar - august 2016
Ibrugtagning etapevis frem til: primo august 2016

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 12. december 2014
Bilag 2: Revideret helhedsplan for Hendriksholm Skole, august 2014

Nyager Skole, renovering af stor skolegård og areal mod nord - Anlægsregnskab 2014
Sag nr. 13

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.


Anlægsbevilling 17.12.2013

2.276.000 kr.

Tilskud fra Nyager Skole

300.000 kr.

Anlægsbevilling i alt 2.576.000 kr.
Forbrug/Regnskab

2.571.633 kr.

Mindreforbrug

4.367 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 4.367 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Børne- og Skoleudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af renoveringen af den store skolegård og arealet mod nord er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Den store skolegård er blevet nyindrettet med forskellige rum til leg og bevægelse samt til læring og ophold. På arealet mod nord er der indrettet læringsrum samt etableret cykelparkering for eleverne.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 17.12.2013 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på i alt 2.276.000 kr.
Herudover har Nyager Skole overført 300.000 kr. af deres opsparede midler til anlægssagen, hvorefter den samlede bevilling udgør 2.576.000 kr.
Mindreforbruget på 4.367 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 09.12.2014

Fremrykning af sammenlægningen af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen
Sag nr. 14

Sagens kerne

Forslag om fremrykning af sammenlægningen af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen med én fælles ledelse og på sigt én forældrebestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sammenlægningen pr. 1. februar 2015 tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2014 blev det besluttet at sammenlægge Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen med én fælles ledelse fra 1. juli 2015 i forbindelse med forventet ledelsesophør. Da den tidligere leder imidlertid valgte at fratræde sin stilling allerede i september 2014, har Sommerfuglen siden 1. oktober 2014 været tilknyttet lederen af Vårfluen. Sammenlægningen anbefales derfor fremrykket til den 1. februar 2015.

Der er allerede nu et tæt samarbejde mellem de to personalegrupper, ligesom børnene ofte besøger hinanden. Endelig er der truffet beslutning om, at børnene i Sommerfuglen automatisk kan overflyttes til Vårfluen, i takt med at de fylder 3 år.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Som en konsekvens af den sammenlægning - som ledelses- og visitationsmæssigt har været gennemført fra 1. oktober 2014 - vil de to enheders økonomi blive vurderet "under et" i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2014.

Fra 1. januar 2016 vil institutionerne formelt have et fælles budget.

Tidsplan

Sammenlægningen anbefales fremrykket til den 1. februar 2015.

Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
Sag nr. 15

Sagens kerne

Udkast til godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen forelægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne godkendes

Social- og Sundhedsudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015 til 2018.

Den kommende sundhedsaftale består af en politisk og en administrativ del. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 5. september 2014 forslaget til sundhedsaftalens politiske del. Forslaget var forud for godkendelsen ude i en bred politisk høring. Forslag til den administrative del blev godkendt på sundhedskoordinationsmøde den 25. november 2014.

Der foreligger nu et samlet forslag til Sundhedsaftale 2015-2018.

I udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 lægges der særligt vægt på at bringe borgernes og de pårørendes viden og ressourcer bedre i spil i eget forløb og at styrke udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover skal der sættes fokus på samarbejdet om indsatsen for de mest sårbare og udsatte borgere. Indsatsen skal tilrettelægges, så den bidrager til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Derfor er der i den politiske del af sundhedsaftalen fokus på følgende visioner:

 • At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

I sundhedsaftalen er der beskrevet målsætninger for hver af de fire visioner. Målsætninger udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del, hvor der også vil blive indarbejdet en overordnet implementeringsplan med specifikke indikatorer, som skal understøtte den konkrete opfølgning på indsatserne.

Bilag

Bilag 1: Samlet udkast til SA3
Bilag 2: Oversigt over eksisterende bilag

Status på Rødovre Kommunes sammenhængende Børnepolitik
Sag nr. 16

Sagens kerne

Status på den sammenhængende børnepolitik fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-og Skoleudvalget.

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget 13-01-2015
Indstilles taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget 13-01-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forelæggelse af redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den gældende overordnede børne- og ungepolitik 2007 (sag nr. 74) på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. november 2014, har Social- og Sundhedsudvalget udbedt sig en status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune. Den sammenhængende børnepolitik omhandler den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Status på den sammenhængende børnepolitik forelægges hermed til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 19 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: En sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune.
Bilag 2: Status på den sammenhængende børnepolitik i Rødovre Kommune

Deltagelse ved KL's Kommunalpolitisk Topmøde 2015, 2016 og 2017
Sag nr. 17

Sagens kerne

På det konstituerende møde den 6. december 2013 valgte Kommunalbestyrelsen de stemmeberettigede delegerede samt stedfortrædere til KL's Kommunalpolitisk Topmøde.
Denne sag vedrører konstitueringsaftalen mellem partierne A,F,O og Ø: Såfremt Erik Nielsens deltagelse i delegeretmødet blev sikret gennem medlemskab af KL´s bestyrelse tilkommer den 5. og ledige plads liste O.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at liste O udpeger en deltager til KL's Kommunalpolitisk Topmøde i 2015, 2016 og 2017.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt, idet Henrik Kalat Pedersen (O) udpeges som deltager.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende møde den 6. december 2013 blev følgende udpeget:

A+F+O+Ø:  
Erik Nielsen (A) suppleant: Jan Kongebro (A)
Britt Jensen (A) suppleant: Michel Berg (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) suppleant: Lene Due (A)
Peter Mikkelsen (Ø) suppleant: Hans Houmøller (Ø)
   
C+V:  
Claus Gisselmann Olsen (V) suppleant: Kim Drejer Nielsen (C)


Økonomiske konsekvenser

Hver kommune afholder udgifterne ved sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i delegeretmøderne.

Nyhedsbrev
Sag nr. 18

Sagens kerne

Beskrivelse af et husstandsomdelt nyhedsbrev samt velkomstpakke til borgere og virksomheder, der flytter til kommunen. Nyhedsbrevet erstatter kommunens øvrige husstandsomdelte udgivelser. Disse vil fremover være en del af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er en del af aftalen for budget 2015.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at konceptet for nyhedsbrevet godkendes.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer for (A, F,O,V,Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

I forbindelse med Rødovre Kommunes virksomhedskonference, der blev afholdt i 2013 med deltagelse af borgere, ansatte og lokale virksomheder, blev der ytret ønske om, at kommunens kommunikation til borgerne bliver styrket.

Nyhedsbrev
Som en del af budget 2015 har Kommunalbestyrelsen afsat 450.000 kr. til et nyhedsbrev, der bliver omdelt til alle husstande og virksomheder i Rødovre.

Formålet med nyhedsbrevet er at nå ud til borgere og erhvervsdrivende med generel og uddybende information om de kommunale beslutninger og initiativer. Nyhedsbrevet erstatter desuden de husstandsomdelte udgivelser, som kommunen plejer at udsende – dvs. Rødovrebogen, Pensionisthåndbogen (som de senere år har været indeholdt i Rødovrebogen) samt Affaldshåndbogen, der informerer om den kommunale service samt en række praktiske oplysninger. Indhold fra Pensionistbogen og Affaldshåndbogen bliver integreret i nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet består af informationer, som er relevante og væsentlige for borgere og virksomheder i Rødovre. Det tager udgangspunkt i de initiativer, som kommer fra kommunen, herunder det som Kommunalbestyrelsen vedtager. Indholdet skal være aktuelt ved udgivelsestidspunktet og gerne ’pege fremad’, altså beskrive kommende aktiviteter og begivenheder. Der vil som hidtil blive annonceret i lokalavisen bl.a. med en ugentlig annonce 'Rødovre Kommune informerer'.

Nyhedsbrevet planlægges udgivet og husstandsomdelt ved adresseløs forsendelse 10 gange om året og er planlagt i størrelsen 16 sider, varierende fra hhv. 12 til 20 sider, afhængigt af det relevante, aktuelle materiale. I 2015 forventes der udgivet 5 nyhedsbreve. Nyhedsbrevet har en forventet produktionstid på ca. en måned.

Journalistisk og produktionsmæssigt skal indholdet i nyhedsbrevet tænkes tæt sammen med indholdet på kommunens øvrige informationskanaler og kampagner. Der skal naturligvis være en strategisk sammenhæng i kommunens kommunikation, og de åbenlyse synergieffekter skal udnyttes. Der skal desuden sikres en sammenhængende og tæt koordinering mellem indholdet i kommunikationskampagner, pressehåndtering, medarbejderbladet Den Røde Tråd, rk.dk, medarbejder-intranettet, indhold på de kommende digitale informationsskærme og evt. sociale medier. Nyhedsbrevet skal internt i organisationen være en driver i forhold til at producere nyheder/historier, som kan formidles til borgerne – også gennem andre kanaler end nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet skal ses som en del af en samlet styrkelse af kommunikationen til borgerne.

Nyhedsbrevets navn eller layout er endnu ikke endeligt fastlagt.

Der er vedlagt et eksempel på, hvordan nyhedsbrevet kan komme til at se ud.

Velkomstpakke
Nye borgere og virksomheder skal bydes velkommen, så de hurtigt finder sig til rette og som en del af fællesskabet i Rødovre. Derfor skal der laves en velkomstpakke til nytilflyttede borgere og virksomheder, så de bliver introduceret til kommunen og de mange tilbud, vi har.

Udover nyhedsbrev og velkomstpakke er etableringen af digitale infoskærme ved vejkanten i slutfasen i forhold til at afklare mulige placeringer. Der forventes en sag på Økonomiudvalgets dagsorden i marts 2015.

På den kommunale hjemmeside arbejdes der på at skabe temasider for bl.a. potentielle tilflyttere, ligesom der arbejdes på at udforme temasider målrettet for ’seniorer’ og 'børnefamilier'. Sider for ’seniorer’ og ’børnefamilier’ sker som en del af arbejdet i et af projekterne under ’Sammen om Rødovre’. I forhold til hjemmesiden rk.dk, opsamles der nu elektronisk og systematisk feedback, dels hvor borgere kan give feedback om anvendelsen af hjemmesiden, dels statistik for brugen af hjemmesiden inkl. søgeord.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har afsat 450.000 kr. til Nyhedsbrevet i forbindelse med budget 2015. Den resterende del finansieres af mindreudgifter til husstandsomdelte håndbøger, hvor informationerne fremover integreres i nyhedsbrevet. Endvidere indgår 100.000 kr., der er afsat til redaktionelt arbejde med de kommende digitale informationsskærme. Midlerne fra digitale informationsskærme indgår i finansieringen af nyhedsbrevet, eftersom det antages, at der vil være en synergieffekt mellem det indholdsmæssige arbejde med nyhedsbrevet og bl.a. de digitale informationsskærme. Det vil i praksis være de samme medarbejdere, der løser opgaverne.

Nyhedsbrevet er beregnet til en årlig driftsudgift på kr. 950.000. Der udestår en finansiering på 200.000 kr. når nyhedsbrevet fra 2016 udkommer 10 gange om året. Beløbet søges indarbejdet i Budget 2016.

Tidsplan

Nyhedsbrevet forventes udgivet første gang midt i 2015. Der planlægges med udgivelse af 5 nyhedsbreve i 2015 og herefter udgives 10 gange årligt.

Bilag

Bilag 1: Eksempel på nyhedsbrev

Omlægning af valgsteder
Sag nr. 19

Sagens kerne

Det foreslås, at de nuværende valgsteder nedbringes fra 9 til et mindre antal. Sagen er en opfølgning på sag nr. 255 på Økonomiudvalgsmødet den 19. november 2014, hvor Økonomiudvalget bad om at få yderligere modeller forelagt.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at model 3 med 6 valgsteder godkendes.

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Borgernes deltagelse i de demokratiske valg er en af hovedhjørnestenene i demokratiet og kommunalvalget er tilsvarende en hovedhjørnesten i det lokale demokrati. For de borgere, der har boet i Rødovre i mange år, og for de lokalt forankrede politiske partier er en valgdag for manges vedkommende en særlig dag, hvor man møder op på "sit" valgsted, som man har været tilknyttet gennem mange år sammen med naboer og bekendte i lokalområdet.

De nuværende 9 valgsteder, deres placering og størrelse har i mange år været uændret. Med de senere års udvikling af bl.a. ny teknologi og for at optimere kommunens ressourcer, kan valgstederne imidlertid nu med fordel samles til et mindre antal. Det lokale tilhørsforhold kan godt bevares på mellem 4 og 6 valgsteder og en ny tradition i forhold til "mit valgsted" kan opbygges for borgerne og de lokale partiers tilforordnede vælgere.

En anden begrundelse for at nedbringe antallet af valgsteder er, at det igennem en række år har været svært for de politiske partier, at rekruttere det fornødne antal tilforordnede vælgere med de rette kompetencer. Der har tilsvarende været problemer med at håndtere afbud fra de tilforordnede helt frem til valgdagen. For partierne vil en reducering af antallet af valgsteder være en fordel, idet der samlet set vil være behov for færre tilforordnede vælgere. Ved reducering til henholdsvis 4, 5 eller 6 valgsteder, vil der være behov for henholdsvis ca. 75, 60 og 45 personer færre end i dag.

For fortsat at sikre valgdeltagelsen planlægges der som hidtil iværksat forskellige tiltag. Først og fremmest vil der blive gjort en ekstra indsats for at informere om de lovbestemte tiltag, som kan fremme tilgængeligheden for de borgere, der måtte have behov for det:

Brevstemme i eget hjem eller kørsel til valgsted
Borgere som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme til sit valgsted eller benytte kørselsordningen, vil som hidtil kunne søge om at afgive brevstemme i eget hjem. Kørselsordningen er hidtil ikke blevet benyttet af ret mange, så det planlægges at samarbejde mere med f.eks. hjemmeplejen om at få budskabet bedre ud til målgruppen.

Skift af valgsted
Folketinget ændrede i foråret 2014 reglerne, så vælgere med handicap eller nedsat førlighed nu har mulighed for at søge om at skifte valgsted, hvis det valgsted de som udgangspunkt hører til er mindre tilgængeligt for dem end et andet valgsted i kommunen. Vælgeren skal søge om det ved hvert enkelt valg.

Øvrige initiativer
Ved kommunalvalget i 2013 blev der forud for valget iværksat en række særlige aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen. Aktiviteterne var medvirkende til at valgdeltagelsen steg med 7%, og det planlægges at gennemføre de aktiviteter, som jf. evalueringen gav bedst resultat, ved kommende kommunalvalg. En af de aktiviteter der blev gennemført med succes, var mobilt valgsted. Forvaltningen vil i god tid inden det kommende kommunalvalg vende tilbage med et forslag til aktiviteter. Herudover kan der, afhængigt af hvilket valg der skal afholdes, blive iværksat forskellige andre tiltag. Det planlægges f.eks. at kontakte Movia, for at undersøge mulighederne for at sætte ekstra afgange for servicebussen ind på valgdagen i forbindelse med det kommende Folketingsvalg.

Endelig kan det nævnes, at hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at omlægge valgdistrikterne, så vil alle borgere blive grundigt informeret, således at ingen vil være i tvivl om hvor de hører til.

3 modeller
Rødovre Kommune er, sammenlignet med de øvrige kommuner på Vestegnen, en lille kommune med mange valgsteder. Vi har til vores ca. 29.500 stemmeberettigede borgere i mange år haft 9 valgsteder fordelt over kommunens kun 12,2 km2. Til sammenligning har de i Herlev, som er 12,1 km2 og har ca. 21.500 stemmeberettigede, kun 3 valgsteder. I Brøndby har de til ca. 27.100 stemmeberettigede 5 valgsteder fordelt over kommunens 21 km2 og i Albertslund har de til ca. 21.100 stemmeberettigede 5 valgsteder fordelt over kommunens 23,2 km2.

Med et areal på kun 12,2 km2 vil ingen borgere i Rødovre få decideret langt til deres valgsted, uanset hvilken af de 3 foreslåede modeller der vedtages. Nogle vil få længere vej end de har nu, og de skal måske vænne sig til at gå til et nyt valgsted, men der vil fortsat være et tilhørsforhold til et afgrænset lokalområde.

I de vedlagte bilag er der et notat med en kort beskrivelse af modellerne samt kort over modellerne med henholdsvis 4, 5 og 6 valgsteder. Modellen med 5 valgsteder er ikke ændret siden forelæggelsen for Økonomiudvalget i november 2014, men nedenfor er der svaret på de spørgsmål som udvalget havde til modellen. Der var spørgsmål til om Rødovrehallen ville blive for stort et valgsted, og der var bekymring for om generne ved ombygningen af Ørbygård ville blive for omfattende, samtidig med at man ikke ønskede at flytte valgstedet midlertidigt til Hendriksholms Skole.

Stort valgsted
Det er oplagt at anvende Rødovrehallen som et stort og centralt beliggende valgsted med gode faciliteter både i forhold til indretningsmuligheder og tilgængelighed. I København er det tredjestørste valgsted Københavns Rådhus med knap 16.000 vælgere tilknyttet. Lokalet der benyttes er den store rådhushal, som er ca. 1000 m2. Til sammenligning er lokalet som benyttes i Rødovrehallen også ca. 1000 m2, og der er pt. kun tilknyttet ca. 2.900 vælgere. Lokalet kan nemt udvides til dobbeltstørrelse og med bedre adgangsforhold end på rådhuset i København, og med opsætning af 3-5 valgborde til mellem 6.900 og 11.100 vælgere (som er mindste og højeste antal vælgere i de 3 modeller), må en valghandling formodes at kunne forløbe problemfrit.

Med forventet etablering af "Irmabyen" inden for en overskuelig årrække, forventes en befolkningstilvækst på ca. 3.000 borgere, hvoraf det estimeres, at ca. halvdelen vil være stemmeberettigede vælgere. I Rødovrehallens distrikt tages der i modellerne højde for "Irmabyen" ved at tillægge yderligere 1.500 vælgere i en ekstra beregningslinje - og det kan tilføjes, at der er stadig rigelig kapacitet til langt flere, hvis det skulle blive aktuelt.

Ombygningsgener
På Ørbygård vil den planlagte ombygning betyde en mindre forringelse af adgangsforholdene ved de 2 valg, som vi på nuværende tidspunkt med sikkerhed ved skal afholdes inden medio 2018, hvor ombygningen forventes færdig. Adgangsforholdene skal under ombygningen kunne bruges af plejehjemmets beboere, ansatte og besøgende, så eventuelle forringelser forventes mindre betydelige. Valgsekretariatet har kontakt til de ansvarlige for ombygningen i Social- og Sundhedsforvaltningen og en dialog om minimering af generne for vælgerne på valgdagene er allerede indledt.

Rødovre Skole
På Rødovre Skole vil valg fremover blive afholdt i den nye idrætshal, da adgangsforholdene til denne er væsentligt bedre end til den gamle gymnastiksal, hvor borgerne skal igennem et omklædningsrum for at komme ind til salen. Den nye hal er desuden større, hvilket betyder at kapaciteten kan øges væsentligt.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om afholdelse af Folketingsvalg.

Økonomiske konsekvenser

Interne beregninger af honorarer og forplejning, som er nogle af de udgifter der kan spares på ved omlægning til færre valgsteder, viser, at et kommunalvalg koster ca. 74.000 kr. pr. valgsted og et Folketingsvalg koster ca. 40.000 kr. pr. valgsted. Tallene afspejler de meget forskellige betingelser for de to valg - f.eks. at der ved kommunalvalg fintælles om natten, mens der ved folketingsvalg fintælles i almindelig arbejdstid dagen efter. I gennemsnit svarer det til, at der kan spares ca. 57.000 kr. pr. valgsted, og dermed i alt ca. 171.000 kr. hvis der reduceres til 6 valgsteder og 285.000 kr. hvis der reduceres til 4 valgsteder. Hertil kommer udgifterne til valgsekretariatet, betjentene og Digitaliseringsafdelingen, som alle bruger en del ressourcer på forberedende arbejde, support og indberetning af valgresultater. Dette arbejde skal naturligvis udføres uanset om der er 9 eller f.eks. 4 valgsteder, men en del af det kan gøres hurtigere med færre valgsteder.

Udgifter til iværksættelse af særlige tiltag, f.eks. udvidelse af servicebussens køreplan, forventes ikke at være større end at de kan afholdes af valgkontoen.

Tidsplan

Ændringerne kan implementeres i løbet af højst 3 måneder, formentligt hurtigere. De nye distrikter forventes dermed at være klar til det kommende Folketingsvalg.

Straks efter vedtagelse af omlægningen af valgsteder, vil valgsekretariatet igangsætte alt det praktiske arbejde, f.eks. registrering af vælgere der skal skifte valgsted, ligesom der vil blive iværksat en særlig informationsindsats overfor borgerne om de nye valgdistrikter.

Bilag

Bilag 1: 3 forslag til reducering af valgsteder
Bilag 2: Kort over model 1 - 4 valgsteder
Bilag 3: Kort over model 2 - 5 valgsteder
Bilag 4: Kort over model 3 - 6 valgsteder

Regnskab for anskaffelse af KMD Opus - nyt økonomi-, løn/personale og debitorsystem
Sag nr. 20

Sagens kerne

Regnskabsaflæggelse for anskaffelse af KMD Opus - nyt økonomi-, løn/personale- og debitorsystem til afløsning for KMD ØS, KMD Debitor m.fl.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

 1. at regnskabet godkendes
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen

Økonomiudvalget 21-01-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29. november 2011 anlægsbevilling til anskaffelse og implementering af KMD Opus – kommunens nye økonomi-, løn/personale- og debitorsystem.

Med KMD Opus fik kommunen et sammenhængende it-system på tværs af områderne.

Skiftet fra de tidligere administrative systemer til hhv. økonomi, løn/personale og debitor til Opus - et integreret ERP-system, der dækker alle fagområderne – har tilvejebragt en årlig besparelse på 4,6 mio.kr. De 3,5 mio.kr. blev opnået ved at konkurrenceudsætte området gennem EU-udbud i fælleskab med andre kommuner, mens de 1,1 mio.kr. vedrører systemets muligheder for mere effektive arbejdsgange, jfr. nedenfor:

Årlig besparelse grundet OPUS

kr.

Direkte besparelse på it-driften – betaling til leverandør (KMD)

3.500.000

Forbedret funktionalitet ift. central lønsagsbehandling

600.000

Optimering af arbejdsprocesser via fuldt integreret it-understøttelse

500.000

Samlet pr. år

4.600.000


KMD Opus er implementeret løbende hen over perioden 2012 til 2014. Den største aktivitet har været fra medio 2012 til medio 2013, hvor de mest vitale dele af funktionaliteten er implementeret og brugerne er blevet uddannet, men der har været implementeringsaktiviteter hen over 2014 i forhold til mindre dele af systemet – som f.eks. E-rekruttering. Derfor har regnskabet for anskaffelsen og implementeringen først kunne aflægges nu. Der er samlet et lille mindreforbrug på
28.405 kr., jfr. nedenfor.


Anlægsbevilling 3.100.000 kr.
Forbrug 3.071.595 kr.
Mindreforbrug 28.405 kr.


Økonomiske konsekvenser

Udbuddet af det samlede økonomi-, løn/personale og debitorsystem og valget af KMD Opus medførte en årlig besparelse på i alt 4.600.000 kr. Denne besparelse er lagt ind i budgettet.

Tidsplan

Anskaffelse og implementering af it-systemet er gennemført.

Diverse
Sag nr. 21

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.50.