Kommunalbestyrelsen

28-04-2015

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Hans Houmøller(Ø)
Niels Spittau (O)
Britt Jensen (A)
Peter Michael Jensen(V)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen(A)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Lene Due (A)
Chris Lassen Jensen(C)
Peter Mikkelsen(Ø)
Svend Erik Pedersen (F)
Jan Kongebro (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 72 - 94

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 72

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Slotsherrensvej 400 - Opsamling fra forhøring og beslutning om den videre planproces
Sag nr. 73

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 4), at gennemføre en forhøring på 2 uger som optakt til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for en stationsforplads og et lager- og kontorhotel på Slotsherrensvej 400.

Teknisk Forvaltning indstiller nu, at udarbejdelsen af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 132 igangsættes, og at de indkommende høringssvar indgår som bidrag i processen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at udarbejdelsen af et forslag til et kommuneplantillæg for en stationsforplads på Slotsherrensvej 400 igangsættes,
 2. at der udarbejdes et lokalplanforslag parallelt med forslaget til kommuneplantillægget,
 3. at de indkommende høringssvar indgår i overvejelser i udarbejdelsen af plandokumenterne, samt
 4. at der sendes svarbreve, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med letbaneprojektet langs Nordre Ringvej (O3) er det besluttet at placere en station i Rødovre, hvor Ringvejen krydser Slotsherrensvej. Rødovre Kommune ønsker i den forbindelse at reservere den sydvestlige del af ejendommen Slotsherrensvej 400 til etablering af en forplads for den kommende letbanestation.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 4), at gennemføre en forhøring på 2 uger, da etablering af en stationsforplads og et lager- og kontorhotel kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.

I den kommende proces vil der blive udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan, der muliggør følgende:

 • at arealet udpeges som stationsnært kerneområde i kommuneplanens rammer,
 • etablering af en stationsforplads til den kommende letbane,
 • opførelse af byggeri (et lager- og kontorhotel) i henholdsvis 6, 11 og 15 m's højde, med højeste bebyggelse ud mod Nordre Ringvej, og
 • en bebyggelsesprocent på 120.

Slotsherrensvej 400 er i dag omfattet af Kommuneplan 2014, rammeområde 1E03. Rammen udlægger området til fremstillings- og serviceerhverv, samt administration, transport, engroshandel og værksteder. Der tillades en bebyggelsesprocent på 60 og en bygningshøjde på 8,5 m.

Indkomne høringssvar

I forbindelse med forhøringsperioden, der er forløbet fra 11.02.2015 – 25.02.2015, er der indkommet fem høringssvar, hvoraf to er enslydende. Høringssvarene fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår et koncentrat af høringssvarene. Høringssvarene koncentrerer sig om følgende temaer:

 • Øget adgang og mere attraktivitet
 • Styrk livet og skab nye adgange til Islev Torv og Islevdal Erhvervskvarter
 • Lukning af rampe til Slotsherrensvej SØ
 • Bæredygtig trafikafvikling
 • Et stationsnært kerneområde bør benyttes til noget andet end et lager- og kontorhotel
 • En del af et grønt område
 • Reduktion af støj
 • Opbevaringscentrets højde
 • Parkeringsforhold
 • Trafikkorridor for den ”bløde trafik”
 • Gode adgangsforhold til letbanestationen
 • Toiletfaciliteter

Ønsket om en metroforbindelse gennem Rødovre nævnes i et af høringssvarene. Dette falder dog udenfor rammerne for, hvad der kan reguleres med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 132 for Slotsherrensvej 400.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplantillæg udarbejdes sideløbende med lokalplanforslag - april til juli 2015.

Politisk behandling af planforslag - august 2015.

Offentlig høring af planforslag i september – oktober 2015.

Behandling af høringssvar i november 2015.

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg og lokalplan i december 2015.

Bilag

Bilag 1: Alle indkomne høringssvar
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar

Indkøb og udbringning af affaldsbeholdere til nyt affaldssystem - anlægsregnskab
Sag nr. 74

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb og udbringning af affaldsbeholdere til den nye affaldsordning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindre udgiften på 6.028 kr. tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18.12.2012 (sag. nr. 309) givet en anlægsbevilling på 15.587.714 kr. i 2013 til materiel til det nye system for affaldsindsamlingen til indkøb og udbringning af affaldsbeholdere.

Godkendelse af regnskab for anlæg:

Bevilling 18.12.2012:

15.587.714 kr.

Forbrug:

15.581.686 kr.

Mindreforbrug:

6.028 kr.

Anlægsbevillingen er blevet anvendt til følgende:

 • Indkøb af affaldsbeholdere. Indkøbet har været i EU-udbud, med levering af beholdere fra februar 2013.
 • Indkøb af biospande. Indkøbet af biospande sammen med indkøbet af bioposer har været i EU-udbud.
 • Udbringning af beholderne til husstandene. Denne opgave blev udført af I/S Vestforbrænding i samarbejde med Rødovre Kommune.
 • Chip-system til registrering af tømninger, lagerstyring samt op- og nednormeringer af beholdere hos husstandene.
 • Klistermærker og informationsmateriale til affaldsbeholderne og den nye affaldsordning ved opstart af ordningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der har været et mindreforbrug på 6.028 kr. til indkøb og udbringning af affaldsbeholdere. Mindreforbruget er tilgået kassen.

Tidsplan

Ingen.

Ordinære generalforsamlinger 2015 i HOFOR
Sag nr. 75

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S 28.05.2015. Det foreslås, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne som angivet i indstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat, samt
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 01.07.2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Rødovre Kommune er Steen Skriver Rasmussen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28.05.2015.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2014 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2014 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 135.331.290 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 19.965.772 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28.05.2015.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2014 for HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 2: Årsrapport 2014 for HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 3: Udkast til protokollat 2015 for HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 4: Udkast til protokollat 2015 for HOFOR Spildevand Holding A/S

Tillæg til samarbejdsaftale om Harrestrup Å
Sag nr. 76

Sagens kerne

10 kommuner og 6 forsyninger i oplandet til Harrestrup Å har indgået en samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å. Den 27.02.2015 mødtes borgmestre og bestyrelsesformænd for de 10 kommuner og 6 forsyninger og blev enige om et tillæg til samarbejdsaftalen. Tillægget medfører nye principper for fordeling af udgifterne til vandløbsvedligeholdelse, samt enighed om at arbejde hen imod en kapacitetsaftale og fælles principper for meddelelse af nye udledningstilladelser. Endelig fastlægger tillægget, hvordan udgifterne til spildevandstekniske anlæg skal fordeles mellem de enkelte forsyningsselskaber.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10 kommuner og 6 forsyninger i oplandet til Harrestrup Å har indgået en samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om aftalen på sit møde 26.08.2014 (sag nr. 173).

Formålet med aftalen er, at fastsætte de overordnede rammer for samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å til regnvandshåndtering. Aftalen har også til formål at danne grundlag for, at de mange landvæsenskommissionskendelser, der i dag regulerer Harrestrup Å, kan erstattes med nye tidssvarende aftaler. Grundstenen i samarbejdsaftalen er enighed, så ingen part kan pålægges udgifter eller forpligtelser, de ikke ønsker.

I samarbejdsprojektets fase 1 blev der skabt en fælles afløbsmodel, der kan bruges til at forudsige, hvordan regnvandet bevæger sig i kommunerne. Med denne model som fælles grundlag kan teknikerne i kommunerne nu beregne, hvordan forskellige løsninger kan afhjælpe oversvømmelserne.

I fase 2 blev der regnet på og undersøgt forskellige løsninger, der kan sikre opmagasinering af skybrudsvandet på steder, hvor det ikke gør skade. Der blev desuden gennemført en indledende undersøgelse af mulighederne for at pumpe vand fra Harrestrup Å op i Fæstningskanalen under skybrud.

HOFOR har påtaget sig opgaven med at være projektleder, og som led i samarbejdsprojektet er der nedsat en styregruppe og to arbejdsgrupper om henholdsvis hydraulik og reguleringsgrundlag. Teknisk Forvaltning deltager i både styregruppen og de to arbejdsgrupper med relevante medarbejdere.

Den 27.02.2015 mødtes borgmestre og bestyrelsesformænd for de 10 kommuner og 6 forsyninger i oplandet til Harrestrup Å, og blev enige om et tillæg til samarbejdsaftalen. Aftaletillægget er tiltrådt af borgmester Erik Nielsen på vegne af Rødovre og er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Hovedpunkterne i aftaletillægget er følgende:

 • I projektets fase 3 vil der blive udarbejdet en kapacitetsplan for Harrestrup Å. Når den er godkendt af alle parterne, vil den herefter være bindende for parterne.
 • De 10 kommuner forpligter sig til inden 01.01.2016 at gøre op med de gamle landvæsenskommissionskendelser på spildevandsområdet i deres spildevandsplaner. For Rødovre Kommune medfører dette, at der skal udarbejdes og vedtages et tillæg til Spildevandsplan 2013-2020.
 • I projektets fase 3 udarbejdes et nyt fællesregulativ, der skal erstatte de nugældende vandløbsregulativer. Fællesregulativet vil bl.a. medføre nye bestemmelser om fordelingen af udgifter til drift og vedligeholdelse af Harrestrup Å systemet. På mødet 27.02.2015 var der tilslutning til at anvende bredejerprincippet. Bredejerprincippet betyder, at hver kommune selv afholder alle udgifter til vedligeholdelse af den del af vandløbet, der ligger i den pågældende kommune, og at der dermed ikke som i dag finder en afregning sted mellem kommunerne.
 • I projektets fase 3 udarbejdes fælles retningslinier for nye udledningstilladelser til Harrestrup Å. Når disse er godkendt vil de blive indarbejdet i aftaletillægget som bilag 2.
 • I aftaletillæggets bilag 3 fastlægges en fordelingsnøgle mellem forsyningsselskaberne i oplandet til Harrestrup Å, som fastlægger fordelingen af omkostninger til planlægning, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af Selskabernes fælles spildevandsanlæg. Fordelingsnøglen er baseret på en opgørelse over det befæstede areal i oplandet til Harrestrup Å og evalueres hvert 3. år.
 • På mødet 27.02.2015 blev det vedtaget at sende et brev til Miljøministeren, hvori de 10 kommuner og 6 forsyningsselskaber opfordrer til ændringer i lovgivningen. Baggrunden for brevet er, at kommunerne og forsyningsselskaberne oplever, at den nuværende lovgivning vanskeliggør eller umuliggør nogle af de tekniske løsninger, som samarbejdsprojektet gerne skulle munde ud i.


F.eks. må forsyningsselskaberne i dag ikke etablere et forsinkelsesbassin i umiddelbar forbindelse med et vandløb, hvor den øgede vandmængde opmagasineres, indtil der igen er kapacitet i vandløbet til, at vandet kan ledes videre uden at forårsage oversvømmelser andre steder langs vandløbet. Endvidere kan vand fra søer, der fungerer som regnvandsbassiner, i dag ikke lovligt ledes via en spildevandsledning til havet.

Brevet til Miljøministeren er vedlagt som bilag 2. Miljøministeren har i et svar til HOFOR taget positivt mod henvendelsen.

Lov- og plangrundlag

Vandløbsloven, LBK nr. 1208 af 30.09.2013.
Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 951 af 03.07.2013.
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26.06.2010.
Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1448 af 11.12.2007.
Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 - 2022 Klimatilpasningsplan.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til modelopbygning i projektets fase 1 og 2 er afholdt af de deltagende forsyninger, men kommunerne har bidraget med mandskabsmæssige ressourcer til deltagelse i arbejdsgrupper og styregruppe. Der sigtes indtil videre efter, at fremme projekter på spildevandsområdet, der kan finansieres af forsyningspenge.

Aftaletillæggets bilag 3 fastlægger, at HOFOR Spildevand Rødovre A/S skal afholde 19,5% af udgifterne til fælles projekter på spildevandsområdet. Disse udgifter vil via taksten blive betalt af vandforbrugere i Rødovre.

Det kommende fællesregulativ for Harrestrup Å vil, såfremt bredejerprincippet fastholdes, medføre, at Rødovre Kommune ikke længere skal bidrage økonomisk til vandløbsvedligeholdelse i andre kommuner. Dette medfører en økonomisk besparelse for Rødovre på 130.000 kroner om året.

Rødovre Kommune vil fortsat have udgifter til vandløbsvedligeholdelse i Rødovre på cirka 100.000 kroner om året. Rødovre Kommune mister ikke indtægter fra de andre kommuner, da vi ikke hidtil har sendt regninger til disse for vandløbsvedligeholdelse i Rødovre.

Tidsplan

Samarbejdsaftalen inklusive tillæg gælder, indtil parterne bliver enige om at ophæve den, eller til Rødovre Kommune udtræder af aftalen med 1 års varsel.

Bilag

Bilag 1: Aftaletillæg 1 med bilag - 29.01.2015
Bilag 2: Brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl - 04.03.2015

Renovering af broerne ved Viemosevej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 77

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af broerne over Harrestrup Å ved Viemosevej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der til brorenoveringerne afsat et samlet rådighedsbeløb på 3.500.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til dækning af gennemførelse af renoveringen af broerne ved Viemosevej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til renovering af broerne ved Viemosevej.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2015 er der afsat 3.500.000 kr. til renoveringen af broerne ved Viemosevej (bro 9 og 10). Broerne er i dårlig stand og har behov for en renovering for at kunne opretholde deres funktion.

Renoveringen er blevet projekteret via Sti-, Vej- og Parkpuljen 2014. Projekteringen af brorenoveringen anslog, at en renovering vil koster 3.500.000 kr.

I budgettet for 2015 (Investeringsoversigt) er der afsat 3.500.000 kr. til en renovering i 2015.

Arbejdet omhandler frigravning af brodækket til omisolering af dækket og en renovering af broens facade. Se bilag 1 for beskrivelse af renoveringsarbejder.

Lov- og plangrundlag

Budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

Vej og Trafik forventer en anlægsomkostning på 3.500.000 kr. til renoveringen af broerne, hvor der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i investeringsoversigten for budget 2015.

Tidsplan

Broerne renoveres i 2015.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Særeftersyn og renovationsbehov

Flytning af gangbro - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 78

Sagens kerne

Naturstyrelsen er i 2015 i gang med at etablere en ny cykel- og gangbro over Jyllingevej som forbindelse af Vestvolden.
Dermed bliver den eksisterende gangbro over Jyllingevej ved Lørenskogvej overflødig.

Den overflødige bro kan anvendes på Roskildevej ved Brandholms Alle, som erstatning for broen her. Broen på Roskildevej er i særdeles dårlig stand og er kun midlertidigt repareret efter den seneste påkørsel i 2011.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den overflødige bro ved Jyllingevej flyttes til Roskildevej, som erstatning for broen ved Brandholms Alle,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.200.000 kr., der finansieres af kassen, samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af broen.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Peter Michael Jensen (V) stemmer imod. Venstre ønsker at der i stedet opføres en ny bro.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A, Ø, O) og 1 stemme imod (V).

Beslutning

Følgende ændringsforslag blev fremsat:
"Grupperne C og V ønsker at udsætte sagen, og at der fremsættes alternative forslag til en flytning af gangbroen".

Stemmeafgivning: 4 stemmer for (C,V) og 15 stemmer imod (A, F,O, Ø).

Herefter blev det oprindelige forslag godkendt med 15 stemmer for (A, F, O, Ø) og 4 stemmer imod (C, V).

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen er ved at etablere en ny cykel- og gangbro over Jyllingevej, som skal forbinde Voldgaden og fjerne cykel- og gangtrafikkens krydsninger af Jyllingevej i niveau.

I den forbindelse skal den eksisterende gangbro over Jyllingevej ved Lørenskogvej (Bro 107) fjernes.

Det foreslås, at gangbroen flyttes til Roskildevej ved Brandholms Allé. Den eksisterende bro (Bro 103) på Roskildevej er beskadiget, og skal derfor skrottes eller total renoveres. Se bilag 1-2 for billeder af skadestyperne på broen ved Roskildevej.

Det vurderes, at det ikke kan betale sig at reparere broen, og at det økonomisk giver bedst mening at flytte den nu overflødige gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej, Se bilag 3-4 for placeringen af broerne.

I Sti-, vej- og parkpuljen 2014 blev der afsat penge til en projektering af flytningen.

Flytning omfatter nedtagning, renovering, afkortning og genopsætning. Sideløbende skrottes den gamle Bro 103.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til flytningen, så Teknisk Forvaltning ansøger derfor om rådighedsbeløb på 2.200.000 kr., der finansieres af kassen til flytningen af broen fra Jyllingevej og bortskaffe den nuværende bro ved Roskildevej.

Alternativt skal begge broer skrottes, hvor dele af udgifterne til skrotningen kan afholdes af skrotprisen for broerne. Udgifterne forventes hertil at være ca. 500.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at det koster ca. 2.200.000 kr. at flytte den eksisterende bro ved Jyllingevej til Roskildevej.

Midlerne er ikke afsat i budgettet.

Tidsplan

Broen på Roskildevej nedtages samtidig med åbningen af den nye bro, hvilket er planlagt i august 2015.
Derefter skal broen tilpasses og opstilles på Roskildevej i løbet af efteråret 2015.

Tidsplanen kan rykke på grund af en forskydning af tidsplanen for den nye stibro over Jyllingevej.
Her er opstået problemer i forbindelse med en vandledning, der ligger i vejen for det nye fundamentet, som var vist forkert placeret på HOFOR's ledningsplan.
Denne sag er stadig uafklaret.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Eksempel 1 på skadestype på broen ved Roskildevej
Bilag 2: Bilag 2 - Eksempel 2 på skadestype på broen ved Roskildevej
Bilag 3: Bilag 3 - Placering af bro ved Jyllingevej
Bilag 4: Bilag 4 - Placering af bro ved Roskildevej

Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej - anlægsregnskab
Sag nr. 79

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 9.232 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Omlægningen og åbningen af Islev skole ud mod Islevbrovej er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Bevilling 17.12.2013

3.800.000 kr.

Forbrug

3.790.768 kr.

Mindreforbrug

9.232 kr.

 

Pavillonen, diverse skure og overdækninger er fjernet, og der er skabt en attraktiv adgang til skolen og en ny fodgængerforbindelse over Islevbrovej fra parkeringspladsen til skolen. Boldbanen er åbnet op mod Islevbrovej, og der er etableret lege og opholdsmuligheder, så boldbanen også fungerer som en lille bypark. Haven ved den tidligere inspektørbolig er ligeledes åbnet op ved fjernelse af hegn og hække, og der er etableret opholdsmuligheder og opsat motionsredskaber til forskellige aktiviteter. Mod Islevbrovej er der etableret en ny vandpost. Mindreforbrug er 9.232 kr.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Islev ID linjen, åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej har haft et mindreforbrug på 9.232 kr. i forhold til den 17.12.2013 anlægsbevillingen på 3.800.000 kr.

Mindre forbruget på 9.232 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 05.03.2015

Rødovrehallen, etablering af træningsfaciliteter til gymnastik - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 80

Sagens kerne

Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) ansøger om, at hal 4 i Rødovrehallen opgraderes med nye træningsfaciliteter til gymnastik.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb til etableringen på 2.550.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.550.000 kr. til etableringen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at etablering af træningsfaciliteter og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.550.000 kr., der finansieres af kassen, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.550.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hal 4 anvendes hovedsageligt til gymnastiktræning, og der er i dag en enkelt springgrav i hallen.

ROG, der pt. har ca. 730 aktive medlemmer og 80 ledere, underviser børn og unge på amatør- og konkurrenceniveau; men har igennem de sidste par år måttet sige farvel til flere dygtige gymnaster på grund af manglende træningsfaciliteter i hallen.

I fortsættelse af tidligere fremsat ønske ansøger ROG i februar 2015 om, at faciliteterne forbedres og udbygges, så der fremover kan tilbydes gode, tidssvarende og sikre træningsforhold til talentudvikling og elitegymnastik.

På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et konkret forslag, der imødekommer ROG's ønsker, og som samtidig øger sikkerheden i spring med svære momenter.

Forslaget er udarbejdet med bistand fra en konsulent fra DGI, der rådgiver halejere og gymnastikforeninger om indretning og udstyr til gymnastik.

Forslaget omfatter:

 • Ombygning af den eksisterende springgrav til løsskum
 • Ny springgrav 6,0 x 6,5 m med mekanisk låg
 • Ny stortrampolin med løse gulvkassetter
 • Ny stortrampolin og 7 m trampolinbane med mekanisk låg

Udstyret nedfældes i hallens gulv og kan afdækkes med de nævnte låg og kassetter, således at hallen også kan anvendes til andre formål.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af forslaget er anslået til i alt 2.550.000 kr., der forventes forbrugt i indeværende regnskabsår.
Der skal afsættes 5.000 kr. pr. år til eftersyn og servicering af udstyret.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 14. april 2015
Økonomiudvalget: 22. april 2015
Kommunalbestyrelsen: 28. april 2015
Udførelse: juni - august 2015
Ibrugtagning primo september 2015

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 25. marts 2015
Bilag 2: Ansøgning fra ROG af 15. februar 2015
Bilag 3: Bilag til ansøgning fra ROG af juni 2013
Bilag 4: Oversigt vedr. placering af installationer i hal 4

Rødovregaard, renovering af stuehuset - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 81

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat 1.500.000 kr. til renovering og istandsættelse af stuehuset på Rødovregaard.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningen er præget af betydelige sætningsskader, såvel indvendigt som udvendigt på grund af for svag fundering af facaden mod Damhusengen, og bygningens rummelige overetage er reelt ikke anvendelig på grund af utilstrækkelige flugtvejsforhold.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovregaard udarbejdet forslag til gennemførelse af opgaven.

Forslag:

 • Forstærkning af bygningens fundament
 • Udbedring af sætningsskader (revner) i bygningens konstruktioner og overflader
 • Istandsættelse af Havestuen, herunder udskiftning af gulv
 • Udbedring af nedbrudt udvendigt murværk
 • Udskiftning af bygningens vinduer
 • Brandsikring af den eksisterende trappe til overetagen
 • Etablering af ny indvendig flugtvejstrappe til overetagen
 • Indretning af overetagen til mødeanvendelse mv.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renoveringen er anslået til i alt 1.500.000 kr., der forventes forbrugt i indeværende regnskabsår. Gennemførelse af forslaget giver ikke anledning til justering af driftsudgifterne.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 14. april 2015
Økonomiudvalget: 22. april 2015
Kommunalbestyrelsen: 28. april 2015
Projektering og udbud: maj - juni 2015
Udførelse: juni - august 2015
Ibrugtagning primo september 2015

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 20. marts 2015

Godkendelse af privatinstitutionen Børnehuset ved Damhussøen
Sag nr. 82

Sagens kerne

Ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen Børnehuset ved Damhussøen med virkning fra 1. juni 2015. Børnehuset søges oprettet i den nuværende selvejende børnehave Barnets Hus' lokaler, Annexgårdsvej 5 B, 2610 Rødovre.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børnehuset ved Damhussøen godkendes som privatinstitution pr. 1. juni 2015,
 2. at de afsatte midler dækker den kommunale udgift til betaling for børn indmeldt i den private institution fra 1. juni til 31. december 2015, og
 3. at eventuelle overskydende midler overføres til dækning af merindskrivninger i kommunens øvrige institutioner i 2015.

Børne- og Skoleudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

En forældregruppe blandt de nuværende forældre til børn i Børnehaven Barnets Hus søger om godkendelse af en privatinstitution - Børnehuset ved Damhussøen - efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 med plads til 12 småbørn og 36 børnehavebørn (i alt 60 enheder), hvilket bygningerne hidtil har været godkendt til. Landsforeningen Danske Daginstitutioner har medvirket ved udformning af ansøgningen, som lever op til kommunens godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner.

Det fremgår af ansøgningen, at institutionens åbningstid som minimum vil være som i kommunale dagtilbud, og at institutionen vil have åbent alle hverdage.

Det fremgår endvidere, at Børnehuset ved Damhussøen vil overholde gældende lovgivning, Rødovre Kommunes regler for etablering af drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

I ansøgningen er godkendelsesdatoen angivet til 1. maj 2015. Dette er senere ændret til 1. juni 2015.

Formål og pædagogisk kvalitet

Der er fremsendt forslag til styrelsesvedtægt, optagelseskriterier samt uddybning af formål og retningslinjer for pædagogisk kvalitet, Rødovre Kommunes kvalitetskrav, pædagogisk læreplan, børnemiljøvurdering, sprogstimulering, sundhed og frokostordning.

Personale

Det fremgår af ansøgningen, at børnehuset vil ansætte en leder, der er uddannet pædagog. Pågældende er angiveligt endnu ikke ansat, men bestyrelsen vil ved lederens tiltrædelse kunne dokumentere, at pågældende opfylder kommunens rekrutteringskrav. Institutionen vil desuden overholde de krav, som kommunens øvrige institutioner overholder i forhold til personalenormering. Det fremgår af kommunens godkendelseskriterier at "privatinstitutionen skal følge den til en hver tid gældende personalenormering og personalesammensætning (p.t. 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere), der eksisterer for Rødovre Kommunes øvrige institutioner, med børn i samme aldersgruppe". Privatinstitutionen bemærker hertil, at det forudsættes "at dette også rent faktisk sker i kommunens egne dagtilbud og dagtilbud kommunen har driftsaftale med, og at kommunen kan dokumentere dette".

Privatinstitutionen angiver endvidere at ville efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), trivselsundersøgelse m.v. Af ansøgningen fremgår endvidere, at personalet vil blive aflønnet og ansat på vilkår i henhold til overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og relevante faglige organisationer.

Depositum

Privatinstitutionen har indbetalt et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse i sagen.

Driftsgaranti

Det fremgår af ansøgningen, at der via Landsorganisationen Danske Daginstitutioner kan stilles en driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders driftsudgifter til det børnetal, der fremgår af ansøgningen, senest i forbindelse med institutionens opstart.

Afvikling af samarbejdet med Barnets Hus

Rødovre Kommune har den 27. marts 2015 modtaget en mail fra Barnets Hus' forretningsfører, hvoraf det blandt andet fremgår, at lokalbestyrelsen (Børnehaven Barnets Hus) har accepteret en fremskyndelse af driftsoverenskomstens ophør (med Rødovre Kommune) til den 1. juni 2015, såfremt privatinstitutionen godkendes af kommunen med virkning fra samme dato.

Det oplyses endvidere i mailen, at Hovedbestyrelsen for Barnets Hus har besluttet at give Rødovre Kommune tilsagn om ophør af den nuværende lejekontrakt mellem parterne med overgang af lejemålet til privatinstitutionen pr. 1. juni 2015, betinget af at privatinstitutionen efterfølgende godkendes af kommunen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.
Rødovre Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner - godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Driftsoverenskomsten mellem Rødovre Kommune og Børnehaven Barnets Hus var oprindeligt opsagt til ophør med udgangen af august 2015. Såfremt der oprettes en privatinstitution, vil opsigelsen af driftsoverenskomsten blive fremskyndet til udgangen af maj 2015, ligesom oprettelse af privatinstitutionen forudsætter, at lejemålet ændrer lejer fra Rødovre Kommune til privatinstitutionen.

De afsatte midler til drift af Barnets Hus dækker den kommunale udgift til betaling af børn indmeldt i den private institution fra 1. juni til 31. december 2015.

Eventuelle overskydende midler foreslås overført til dækning af merindskrivninger i kommunens øvrige institutioner i 2015.

Tidsplan

1. juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Samlet ansøgning om oprettelse af privat institution (Barnets Hus).
Bilag 2: Ændring til ansøgning.
Bilag 3: Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Forældretilfredshedsundersøgelse på daginstitutionsområdet 2015
Sag nr. 83

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har behandlet resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er afviklet i perioden 9. februar 2015 til 1. marts 2015. Den gennemsnitlige svarprocent blandt forældrene blev på 74 %, hvilket er en høj svarprocent og gør undersøgelsen repræsentativ. Resultaterne giver derfor et validt grundlag at arbejde ud fra.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forældretilfredshedsundersøgelsen på daginstitutionsområdet tages til efterretning,
 2. at forældretilfredshedsundersøgelsen danner baggrund for videreudvikling af det enkelte dagtilbud i Rødovre Kommune, og
 3. at det enkelte dagtilbud arbejder videre med relevante emner på baggrund af resultaterne for egen institution eller dagpleje.

Børne- og Skoleudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det er anden gang at Rødovre Kommune afvikler en tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Første gang var i 2012, hvor den integrerede institution Slottet havde den højeste svarprocent. I år var det igen Slottet som endte med den højeste svarprocent på 95 %.
Ingen af institutionerne havde en svarprocent under 62 %.

Den gennemsnitlige svarprocent for kommunen blev på 74 %. Det er et tilfredsstillende resultat, selvom det er et fald på ca. 4 % fra undersøgelsen i 2012

Nedenfor gennemgås de væsentligste resultater for kommunen samlet set angivet i hele tal.

For uddybende oplysninger henvises til bilagene, hvor der er en oversigt over resultaterne for de enkelte institutioner.

Der henvises desuden til sag nr. 6 fra møderækken januar 2015 og til sag nr. 43 fra møderækken i april 2012, som omhandler resultaterne fra undersøgelsen i 2012.

Den samlede tilfredshed

Den overordnede samlede tilfredshed med dagtilbuddene ligger på 86 % positive besvarelser og 5 % negative besvarelser. Det er meget tæt på resultatet i 2012, hvor de samlede positive besvarelser lå på 86% og 4 % svarede negativt. Der er stort set ingen sammenhæng mellem prioritet af det dagtilbud, den enkelte forælder har fået tildelt, og den overordnede samlede tilfredshed med det pågældende tilbud.

Den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet og børnene imellem

Samlet set er der i kommunen stor tilfredshed med den pædagogiske indsats. Fordelt på emner er vurderingerne således:

84 % svarer positivt på spørgsmålet omkring aktiviteterne i hverdagen og 5 % negativt.

81 % svarer positivt i bedømmelsen af personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade, mens 7 % svarer negativt.

Ligeledes er der stor tilfredshed med samarbejdet med personalet idet 80 % svarer positivt på spørgsmålet omkring dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale. Kun 7 % svarer negativt.

Særligt at bemærke til spørgsmålet omkring personalets indsats for at begrænse drillerier er, at 17 % svarer hverken tilfreds/utilfreds, 77 % svarer positivt og 6 % svarer negativt. Det kunne tyde på, at forældrene ikke har et særligt kendskab til indsatsen mod drillerier, eller at spørgsmålet burde omformuleres, så forældrene i stedet skal svare på i hvilken grad, de oplever deres barn bliver drillet/ikke drillet.

Samlet set svarer 70 % positivt vedrørende stabiliteten på stuen, 15 % svarer negativt og 15 % svarer hverken eller. Da der er forholdsvis få personaler pr. stue, medfører dette i sagens natur en ekstra sårbarhed i forbindelse med personaleudskiftninger. Dette vil kunne imødegås med en øget fokusering på arbejdet på tværs af de enkelte institutioner.

De fysiske rammer

Tilfredsheden med de fysiske rammer indendørs og de udendørs faciliteter ligger på ca. 77 % positive besvarelser og ca. 9 % er negative. 69 % svarer positivt på spørgsmålet omkring indeklimaet,11 % svarer negativt og 20 % svarer hverken eller.

Frokostmåltid

Udover vuggestuer og dagpleje er der 3 børnehaver der serverer frokostmåltid for børnehavebørnene: Rønneholm, Græshoppen og Regnbuen. I de øvrige børnehaver er det forældrene selv, der sørger for frokostmåltidet. Samlet set er der stor tilfredshed med frokostmåltidet. Hele 84 % svarer positivt og blot 3 % svarer negativt.

Science og natur

I spørgeskemaet ved undersøgelsen i 2012 blev det valgt særligt at stille spørgsmål til arbejdet med natur. Dengang svarede 62 % positivt og 11 % negativt, hvilket har dannet grundlag for øget fokus på emnet i den efterfølgende tid. Denne gang afgav 75 % af forældrene positive tilbagemeldinger, mens de negative svar lå på 7 %.
I den nuværende undersøgelse er spørgeskemaet suppleret med to spørgsmål omkring science, hvor gennemsnitlig 77 % af forældrene svarer positivt og 4 % negativt i forhold til det pædagogiske arbejde med science. Der er således samlet set pæn tilfredshed med disse aktiviteter.

Fleksibilitet og valgmuligheder

67 % er samlet set positive omkring den digitale pladsanvisning og 15 % er negative. 59 % er positive omkring børneintra og 22 % er negative. P.t. bliver der i Rødovre Kommune arbejdet på at forbedre brugen af de digitale løsninger.

Valg af institutionsplads

Langt størstedelen af forældrene er godt tilfredse med det dagtilbud, de har fået tilbudt - uanset om det var deres 1., 2., 3. prioritet, ingen særlige ønsker havde, eller om det var en uønsket plads. Særligt at bemærke er, at i de tilfælde hvor pladsen var uønsket, svarer hele 92 % positivt i bedømmelserne. 79 % overvejer slet ikke at skifte dagtilbud og kun 4 % overvejer i høj grad at skifte.

Det videre forløb

Det generelle billede er overordnet meget positivt, hvilket giver et godt grundlag for den efterfølgende dialog og videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Institutionerne og dagplejen har fået tilsendt egne resultater 20. marts 2015, så de kan nå at videreformidle resultatet til forældrene inden 1. maj, hvor mange af børnene overgår til SFO. I materialet til institutionerne sammenholdes den enkelte institution med gennemsnittet af spørgsmålene for Rødovre Kommune som helhed. Forældrebestyrelserne, personalet og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder videre med resultaterne med henblik på at videreudvikle det enkelte dagtilbud.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forældretilfredshedsundersøgelsen er afholdt indenfor eksisterende økonomiske rammer i Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Opstart i styregruppe:
November 2014

Mødesag forelagt politisk møderække:
Januar 2015

Afvikling af brugerundersøgelse:
09.02.2015 - 01.03.2015

Efterbehandling af resultater:
02.03.2015 - 25.03.2015

Fremsendelse af egne resultater til det enkelte dagtilbud:
20.03.2015

Forelæggelse af resultater på politisk møderække:
April 2015

Bilag

Bilag 1: Resultater tilfredshedsundersøgelse 2015.
Bilag 2: Spørgeskema 2015
Bilag 3: Svarprocent institutionerne 2015

Oprettelse af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre
Sag nr. 84

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Familieafdelingen, indgået et 3-årigt samarbejde med Psykiatrifonden om oprettelse af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 14-04-2015
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatrifonden og Rødovre Kommune har i et samarbejde ansøgt om midler i Socialstyrelsens pulje "Tidlig indsats - livslang effekt" til etablering af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre på alle Rødovre Kommunes grundskoler og special- og ungdomsskoler. Parterne har fået tilsagn om midler for en 3-årig periode fra 1. januar 2015 til 1. januar 2018.

Projektets mål er at rekruttere 400 børn med psykisk syge forældre til samtalegrupper, samt at uddanne relevante medarbejdere i Rødovre Kommune til gruppeledere. Indsatsen skal efter projektets udløb være et forankret tilbud i kommunen.

Formålet med samtalegrupperne er, at børnene kan hjælpe og inspirere hinanden, da de alle kender til de følelser og bekymringer, der knytter sig til at have forældre med en psykisk sygdom. Formålet er ligeledes, at mindske stigmatisering, ensomhed og risikoen for at udvikle psykosociale problemer senere i livet som følge af forældrenes sygdom. Sekundært er formålet at støtte hele familien. I projektet udvikles en kommunebaseret model for børn med psykisk syge forældre til udbredelse på landsplan.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Psykiatrifonden, Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og Familieafdelingen.

Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Rambøll i forhold til evaluering og dokumentation af de forskellige indsatser, som er en del af den samlede pulje under Socialstyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er udgiftsfrit for Rødovre Kommune, da Socialstyrelsen dækker alle udgifter.

Tidsplan

Projektet løber fra 1. januar 2015 til 1. januar 2018.

Anlægsregnskab for istandsættelse af Elektravej 2.
Sag nr. 85

Sagens kerne

Anlægsregnskab for istandsættelsen af Elektravej 2 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes og
 2. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2014

Social- og Sundhedsudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Elektravej 2, istandsættelse - anlægsregnskab.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 18.06.2013

2.353.000 kr.

Forbrug

2.324.407 kr.

Mindreforbrug

28.593 kr.


I forbindelse med overtagelsen af bygningerne på Elektravej 2 efter den selvejende institution Rødovre Ungdomspension, blev det besluttet at istandsætte bygningerne. Bygningerne anvendes i dag af Børne- og Familieafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften er tilgået kassen i 2014.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab - Elektravej 2 istandsættelse

Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet
Sag nr. 86

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger model og principper for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet.

Forslag til model for det tværkommunale samarbejde er udarbejdet af Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, Ballerup og Rødovre kommuner.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 8.10.2013 (sag nr. 98) principperne for et tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. Principperne skulle danne grundlag for udarbejdelse af forslag til konkret model for tværkommunalt samarbejde.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16.09.2014 (sag nr. 63) blev udvalget orienteret om status for det tværkommunale samarbejde, samt orienteret om to pilottest af konkrete tilbud (træning til mænd samt bækkenbundstræning for mænd med prostatakræft).

En fagligt velkvalificeret opgaveløsning forudsætter, at kommunerne tilegner sig nye kompetencer og viden, da kræftområdet for de fleste kommuner er en relativt ny opgave. Med det relativt begrænsede volumen af borgere i målgruppen i hver kommune og opgavens specialiserede natur, kan det være vanskeligt for den enkelte kommune at opøve og opretholde den rette faglighed.

Det overordnede mål med det tværkommunale samarbejde på kræftområdet er at sikre, at borgere med kræft i Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, Ballerup og Rødovre kommune får tilbudt målrettede rehabiliterende og palliative indsatser af høj faglig kvalitet. Det er centralt, at ressourcerne anvendes mest effektivt, så det er muligt at have flere forskellige og differentierede tilbud til gavn for forskellige borgere, herunder også borgere med komplekse behov. Formålet har også været at udvikle en ny samarbejdsform og organisering mellem kommunerne, som passer til opgaven.

Endvidere har det været vigtigt at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og ikke mindst sikre, at borgerne tilbydes en rehabiliterende og/eller palliativ (smertelindrende) indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte borger har. Det tværsektionelle samarbejde på kræftområdet er sikret ved deltagelse af Herlev Hospital i udarbejdelse af modellen.

Samarbejdet bygger på følgende generelle principper, som er politisk godkendt:

 • Øget faglig kvalitet
 • Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
 • Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere
 • Mellemkommunal udgiftsneutralitet
 • Borgerens mobilitet på tværs af kommunegrænser
 • Højere grad af organisatorisk robusthed

For at kunne implementere og sikre et højt fagligt tilbud, er kommunerne forpligtede til at anvende de tværkommunale indsatser. Det vil sige, at en borger ikke kan blive tilbudt et alternativt eller parallelt tilbud i hjemkommunen. Derimod kan en borger altid tilbydes en indsats på hold for blandede diagnoser i hjemkommunen, såfremt borgeren ikke ønsker at modtage det tværkommunale tilbud.

Målgruppen er borgere i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø og Egedal kommune, som:

 • Er under behandling for en kræftsygdom
 • Er i risiko for eller har fået betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandlingen heraf.
 • Har senfølger konstateret og diagnosticeret op til fem år efter endt behandling.

Borgere der ikke er omfattet af målgruppe kan, efter en individuel vurdering fra hjemkommunen, henvises til tilbud.

I arbejdet med en model for geografisk placering af tilbuddene i det tværkommunale samarbejde på kræftområdet er udgangspunktet at:

 • Alle seks kommuner skal tilbyde en indsats til blandede diagnoser til de borgere i kommunen, der ikke er et tværkommunalt tilbud til, eller som ikke er i stand til at benytte det tværkommunale tilbud.
 • Alle seks kommuner skal varetage mindst et af de fælles målgruppespecifikke tilbud.
 • Alle seks kommuner skal bidrage til på skift at være ansvarlig for afholdelsen af patientundervisning.

Ved opstart i maj 2015 er oplægget for nuværende følgende fordeling af de tværkommunale tilbud:

Ballerup Kommune:

 • Fysisk aktivitet til unge
 • Patientundervisning

Gladsaxe og Herlev Kommuner:

 • Træning på hold til mænd

Rødovre og Furesø Kommuner:

 • Træning på hold for brystopererede

Egedal Kommune:

 • Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft

Indgangen for Rødovres borgere til kræftrehabiliteringen er fortsat Rødovre Sundhedscenter, og al visitation til tilbud foregår via kræftkoordinatoren i Rødovre Kommune.

I projektets styregruppe vil der løbende blive taget stilling til såvel udbuddet som placeringen af de tværkommunale tilbud, blandt andet for at tilpasse udbuddet med efterspørgslen.

I perioden september 2014 til februar 2015 er der gennemført en pilottest af det tværkommunale samarbejde på kræftområdet. Pilottesten har bestået af et mandehold i Gladsaxe Kommune og et hold for mænd opereret for prostatakræft i Egedal Kommune. Det er besluttet at forlænge pilottesten til maj 2015, for at inkludere flere borgere og for ikke at skulle lukke hold ned, inden projektet overgår til drift.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at kvaliteten i de to tilbud er høj, udført af medarbejdere med særlige kompetencer.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §§ 119 og 140.
Lov om social service § 86.
Sundhedsaftalen 2015 - 2018.
Kræftplan lll.

Økonomiske konsekvenser

Målet er, at det tværkommunale samarbejde skal være udgiftsneutralt. Det vil sige, at der ikke skal være mellemkommunal afregning. Den forslåede fordeling af tilbud er lavet ud fra estimater af det forventede ressourcetræk i hver kommune til de enkelte tilbud. Viser det sig, at efterspørgslen er anderledes, kan der blive behov for at justere fordelingen af tilbud og kapaciteten hvert sted for fortsat at sikre en udgiftsneutral model.

Det forventes, at de fleste borgere vil kunne transportere sig selv på trods af lidt længere afstand. Derfor forventes begrænset merudgift til kørsel efter sundhedsloven. Merudgiften afholdes indenfor budgettets rammer. Omfanget vil løbende blive fulgt.

Tidsplan

Det tværkommunale samarbejde på kræftområdet igangsættes i maj 2015.

Maj - 31. december 2015 vil være pilotperiode. Der evalueres primo 2016 med henblik på eventuelle justeringer i modellen.

Bilag

Bilag 1: Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Høringssvar ift. forslag til ændringer i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan
Sag nr. 87

Sagens kerne

I efteråret 2014 besluttede regionsrådet at sammenlægge ledelsen af flere hospitaler og at revidere regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Region Hovedstaden har sendt forslag til ændringer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring. De ni kommuner i Planområde Midt har udarbejdet et fælles høringssvar, som hermed forelægges til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at høringssvar vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 14-04-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen i Region Hovedstaden har, sammen med hospitalsdirektionerne og de sundhedsfaglige råd, gennemgået de lægefaglige specialer for at vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Det har resulteret i en række ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som er sendt til høring i kommunerne.

Kommunerne er i deres høringssvar blevet bedt om særligt at forholde sig til, hvordan regionen kan understøtte:

 • et fortsat godt samarbejde med kommunerne om patientforløb, hvis de foreslåede ændringer vedtages og
 • nærhedsprincippet samtidigt med, at funktioner og behandlinger samles på færre enheder og derfor ikke vil være at finde på det "lokale" hospital

Planområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre) har udarbejdet et fælles høringssvar til forslag til ændringer.

I høringssvaret udtrykker kommunerne, at der er behov for en samlet sundhedsplanlægning mellem hospitaler og kommuner. Den obligatoriske sundhedsplan skal spille en større rolle og udarbejdes i samarbejde mellem regionen og kommunerne. Det ses også som nødvendigt med en højere grad af samordning mellem Hospitals- og Psykiatriplanen og sundhedsaftalerne i det ovennævnte samarbejde.

I forhold til at sikre sammenhængende patientforløb, skal der udover at være fokus på hospitalsvæsenet også ses på overgangene mellem sektorer. Samarbejdet mellem sektorerne er særlig relevant set i lyset af, at indlæggelsestiden på hospitalerne bliver stadig kortere.

Høringskommunerne er positive overfor, at der arbejdes hen mod en ensretning af optageområderne for kvinde- og børnespecialerne, og det vurderes som fagligt bedre, at det pædiatriske område (børnesygdomme) dækker 0-18 år fremadrettet (i dag dækker det 0-16 år).

Kommunerne udtrykker bekymring for en tilsyneladende nedprioritering af det geriatriske område (den ældre medicinske patient), hvilket ikke stemmer overens med behovet. Derudover vil kommunerne i planområde midt gerne drøfte den palliative (smertelindrende) indsats.

I forhold til psykiatriområdet fremhæver kommunerne, at når der foregår en stadig sammenlægning af de psykiatriske optageområder, så kræver det en styrkelse af de mere lokalt orienterede distriktpsykiatriske centre. Samtidig nævnes samarbejdet med kommunerne og inddragelse af nærmiljøet som vigtig i den rehabiliterende indsats for borgere med psykisk sygdom.

I Hospitals- og Psykiatriplanen understreges det som positivt, at der er stort sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområde. I høringssvaret gøres der opmærksom på, at det ikke er tilfældet i alle kommuner. Særligt ikke for Rudersdal Kommune. For Rødovre er der ligeledes ikke sammenfald, da borgere med somatisk sygdom hører til Herlev Hospital, og borgere med psykisk sygdom hører til Psykiatrisk Center i Glostrup.

Efter høringsperioden forelægges forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2 for regionsrådet sammen med en implementeringsplan med beskrivelse af de overordnede økonomiske konsekvenser, herunder både forventede driftsbesparelser og et overslag over eventuelle afledte anlægsudgifter.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - høringsversion 2.0
Bilag 2: Notat administrationens ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Bilag 3: Notat opsummering af ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 til høringsparter

Regnskab for anlægsprojekt eDoc
Sag nr. 88

Sagens kerne

Regnskabsaflæggelse for anskaffelsen af ESDH-systemet (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) eDoc.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at regnskabet godkendes, og
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen i 2014.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i investeringsoversigten 2010 afsat samlet 4.000.000 kr. til den omfattende proces med anskaffelse af et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til afløsning af Cirius. Processen indbefattede rådgivning, analyse af behov og udarbejdelse af kravsmateriale, gennemførelse af EU-udbud, indgåelse af kontrakt med leverandør og implementering i organisationen.

eDoc fra Fujitsu blev sat i drift i januar 2012 og implementeringen af diverse snitflader og særlige tilpasninger er foregået løbende i årene efter. Den største aktivitet har været i 2011-12, hvor langt størstedelen af funktionaliteten er implementeret og brugerne uddannet. Der har dog været et udestående med svartider på dele af eDoc, hvorfor betalingen af den fulde kontraktsum har været tilbageholdt. Der har desuden været implementeringsaktiviteter i 2013 og 2014. eDoc benyttes af ca. 1000 brugere i alle dele af administrationen og kontrakten med Fujitsu løber til april 2017.

Der er samlet set et mindreforbrug, jf. nedenstående.

eDoc, herunder
- anskaffelse af system
- licenser
- div. snitflader og opsætning

2.866.628 kr.


Rådgivning, herunder
- kravspecifikation
- EU-udbud
- implementering

962.616 kr.


Øvrige implementeringsudgifter, herunder
- hardware/software
- undervisning

81.235 kr.

I alt

3.910.479 kr.

Anlægsbevilling

4.000.000 kr.

Mindreforbrug

89.521 kr.


Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen i 2014.

Tidsplan

It-systemet er implementeret.

Huslejenævnet - Valg af ny suppleant for udlejerrepræsentanten
Sag nr. 89

Sagens kerne

Niklas Winther Kejlskov har anmodet om at blive fritaget for sit hverv som suppleant for udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet. Ejendomsforeningen Danmark har i hans sted indstillet juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen som suppleant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Niklas Winther Kejlskov fritages for sit hverv som suppleant for udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet, og
 2. at kommunalbestyrelsen vælger Jane Qvist Lorenzen som suppleant i hans sted.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Niklas Winther Kejlskov har af personlige årsager anmodet om, at han fritages for hvervet som suppleant for udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet. Niklas Winther Kejlskov er indstillet af Ejendomsforeningen Danmark, der i hans sted har indstillet juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen som suppleant. Jane Qvist Lorenzen er, som foreskrevet, bekendt med huslejeforhold.

Lov- og plangrundlag

Boligreguleringslovens kapitel VI

Bilag

Bilag 1: Indstilling af suppleant til Huslejenævnet
Bilag 2: Anmodning om udtræden af Huslejenævnet

Regnskab 2014
Sag nr. 90

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2014 er nu færdigt og udviser en mindreudgift på serviceudgifterne på 29,2 mio. kr. Efter den politiske behandling af regnskabet skal regnskabet revideres af kommunens revisor PwC. Det grønne regnskab for 2014 er ligeledes færdigt.

Indstilling

Økonomi - og Personaleforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab 2014 afgives til revisionen, og
 2. at grønt regnskab for 2014 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 23-04-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter
I budget 2014 er de budgetterede driftsudgifter 2.479,2 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 2.449,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 29,9 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger på 3,1 mio. kr. på driften, som primært vedrører reformer på arbejdsmarkedsområdet. Således at det korrigerede budget i forhold til regnskabsresultatet ender med en mindreudgift på 33,0 mio. kr.

Kommunen har holdt sig inden for den budgetterede serviceramme. Serviceudgifterne, som er en del af de samlede driftsudgifter, var i det oprindelige budget på 1.817,7 mio. kr. og regnskabsresultatet er på 1.788,4 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 29,2 mio. kr. eller svarende til 1,6 pct. under budgettet.

Anlægsudgifter
Regnskabsresultatet for 2014 udviser en udgift på 83,1 mio. kr. og dermed en mindreudgift i forhold til kommunens korrigerede budget på 88,6 mio. kr. Heraf er 81,3 mio. kr. overført til 2015. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 104,6 mio. kr.

Grønt regnskab
Rødovre Kommune har indgået klimakommuneaftale i 2013, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 pct. hvert år frem til 2017. CO2-udledningen fra 2013 til 2014 er reduceret med 2,9 pct. Det kan hermed konkluderes, at reduktionen for 2014 er opnået i forhold til 2013. Det forventes, at kommunen opfylder målsætningen for CO2-udledning i 2015 med de planlagte tiltag som er beskrevet i det grønne regnskab.

Lov- og plangrundlag

Styrelselovens § 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Tidsplan

Det fremgår af styrelsesloven, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i august med henblik på godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Grønt regnskab 2014
Bilag 2: Regnskab samlet 2014

Diverse
Sag nr. 91

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovregaard, renovering af stuehuset - økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 92

Beslutning

Godkendt.

Rødovrehallen, etablering af træningsfaciliteter til gymnastik - økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 93

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 94

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19:27.