Kommunalbestyrelsen

25-08-2015

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Niels Spittau (O)
Lene Due (A)
Kim Hammer (O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen (C)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Michael Jensen(V)
Peter Mikkelsen(Ø)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Chris Lassen Jensen(C)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen(A)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V)

Øvrige oplysninger

Pia Hess Larsen ikke mødt.

Sager 130 - 156

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014, Plejehjemmet Ørbygård - endelig vedtagelse
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014, Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.04.2015 til den 24.06.2015. I perioden er der ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.03.2015 (sag nr. 46). Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 8 uger sammen med Forslag til Lokalplan 138 fra den 29.04.2015 til den 24.06.2015. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 forventes offentligt bekendtgjort primo september 2015 sammen med Lokalplan 138.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 4 til Kommuneplan 2014, Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej

Lokalplan 138, Plejehjemmet Ørbygård - endelig vedtagelse
Sag nr. 132

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 138, Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.04.2015 til den 24.06.2015. I perioden er der kommet 2 høringssvar. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til væsentlige ændringer i den endelige lokalplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 138 vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser, samt
 2. at høringssvarene bliver besvaret i overensstemmelse med Teknisk Forvaltnings anbefaling jf. notat af 24.07.2015, behandling af høringssvar, bilag 2.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 138 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.03.2015 (sag nr. 47). Lokalplanforslaget har sammen med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 været fremlagt i offentlig høring fra den 29.04.2015 til den 24.06.2015. I høringsperioden er der i alt indkommet 2 høringssvar til lokalplanforslaget. Der er kommet et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker opstramning af lokalplanens bestemmelser om solceller og grønne tage samt opfølgning i bestemmelserne vedr. krav om etablering af et forsinkelsesbassin indenfor lokalplanens område. Herudover er der kommet et høringssvar fra Seniorrådet, der ikke har nogen bemærkninger.

Indholdet giver ikke anledning til væsentlige ændringer i lokalplanforslaget. Dog imødekommes følgende præcisering i lokalplanens indledende sætning jf. § 12.1 vedr. solenergi: "Solfangere og solcelleanlæg skal opsættes på det sydvendte tag på den nye fløj af plejehjemmet Ørbygård."

Der vil ikke blive indføjet bestemmelser om, at byggeriet skal opføres med grønne tage, da lokalplanen tager udgangspunkt i et byggeprojekt til et plejehjemsbyggeri, hvor der ikke anvendes grønne tage. Dog er det nævnt i redegørelsen, da det ønskes som en fremtidig mulighed. Der vil heller ikke blive stillet krav om etablering af et forsinkelsesbassin, da projektet ikke vil øge den afledte mængde regnvand.

De indkomne bemærkninger er samlet i bilag 2 med forslag til besvarelse og præciseringer samt Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplan 138 forventes offentligt bekendtgjort primo september 2015 sammen med Tillæg 4 til Kommuneplan 2014.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 138, Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej
Bilag 2: Skema over behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 3: Samledokument, indkomne høringssvar

Arbejdsprogram for fælles projekter i Ringbysamarbejdet
Sag nr. 133

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Arbejdsprogram for fælles projekter i Ringbysamarbejdet fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Arbejdsprogrammet er udarbejdet af Ringbysamarbejdet.

Ringbysamarbejdet består af 10 kommuner (Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner), Region Hovedstaden, Naturstyrelsen og Transportministeriet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Ringbysamarbejdets arbejdsprogram godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ringbysamarbejdet har eksisteret som et samarbejde mellem stat, region og 10 kommuner siden 2007, og i dag deltager Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt Naturstyrelsen og Transportministeriet i samarbejdet.

I 2010 udarbejdede Ringbysamarbejdet en fælles byvision LOOP City, og i 2012 blev der vedtaget et fælles politisk charter med 5 strategier for at nå visionen. Et af de fælles mål var at forbinde kommunerne bedre på tværs med en letbane fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd.

I juni 2014 stiftede Staten, Region Hovedstaden og de 10 Ringbykommuner samt Høje Taastrup Kommune et letbaneselskab, som har ansvaret for at anlægge og drive letbanen langs Ring 3. I den forbindelse trådte repræsentanter fra letbaneselskabet ind i Ringbysamarbejdets styregruppe, for at sikrer koordineringen mellem letbaneprojektet og de fælles byudviklingsinitiativer.

Det styrkede samarbejde i Ringbyen skal ligeledes ses i forhold til Greater Copenhagen, som skal bidrage til at skabe en velfungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet som grundlag for vækst og beskæftigelse. Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark, der står sammen om at fremme væksten i området. Ringbyen er et af Greater Copenhagens største samlede udviklingsområder, og Ringbyen har med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og rekreativt udbud forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

I 2015 er Ringbysamarbejdet blevet styrket yderligere med et tilskud til fælles projekter fra Region Hovedstaden på 10 mio. kr. og med etableringen af et sekretariat med to fuldtidsansatte. De nye rammer har gjort det muligt at udarbejde et langsigtet arbejdsprogram, som skal medvirke til at:

 • skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
 • forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
 • blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
 • tiltrække investeringer
 • få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på fysiske rammer og stationsnærhed

Arbejdsprogrammet er delt i to: I Del 1 beskrives de nye projekter, der igangsættes, og i del 2 beskrives de initiativer, der allerede er igangsat eller projekter, som Ringbysamarbejdet løbende skal holde sig orienteret om. De nye projekter i arbejdsprogrammets del 1 er grupperet under følgende hovedoverskrifter:

 • Internationalt demonstrationsprojekt
 • Bæredygtig byudvikling
 • Økonomisk vækst
 • Effektiv og grøn mobilitet
 • Markedsføring og fortælling
 • Medfinansiering af nye projekter og initiativer

Med de fælles projekter vil by- og erhvervsudviklingen blive styrket i alle 10 Ringbykommuner, og samtidig vil passagergrundlaget for letbanen kunne øges gennem fx fælles mobilitetstiltag.

Særlige bemærkninger for Rødovre Kommune

Der er tre projekter, der kræver medfinansiering fra kommunerne. De to projekter ”Idé- og arkitektkonkurrencer” og ”Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder”, hvor der kræves medfinansiering fra udvalgte kommuner, omfatter ikke Rødovre Kommune.

I forbindelse med projektet "Cykelparkering på letbanens stationsforpladser" har 9 kommuner i Ringbysamarbejdet samlet ansøgt og fået en bevilling fra Trafikstyrelsens pulje til cykelparkering. For Rødovre Kommune svarer dette til en udgift på 354.000 kr.

Rødovre Kommune vil deltage i det nye projekt ”Barriere for vækst”, hvor spørgsmålet omkring havekoloniernes fremtid indgår.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

354.000 kr. i forbindelse med etablering cykelparkering på letbanens stationsforplads.

Tidsplan

2015 - 2017.

Bilag

Bilag 1: Arbejdsprogram - fælles projekter i Ringbysamarbejdet

Godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 til Vestforbrænding
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af foreløbig låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af projektet, samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en strategisk energiplan for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Vestforbrændings bestyrelse godkendte på sit møde nr. 384 den 10.04.2013, at bevilge 318 mio. kr. til at iværksætte Etape A af forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune med fjernvarme og nu skal Etape B iværksættes. Derfor anmoder Vestforbrændings bestyrelse om godkendelse af foreløbig låneramme på 280 mio.kr. til projektets gennemførelse. I henhold til Vestforbrændings vedtægter skal låneoptagelser godkendes i interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Gennemførelse af Etape B vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid kan sænkes yderligere for de eksisterende kunder. Projektet er et led i Vestforbrændings klima- og CO2-strategi, der bl.a. går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO2 i forbindelse med opvarmning. Ved gennemførelse af ovenstående projekt vil der lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune blive opnået en CO2-besparelse på ca. 18.000 tons/år.

Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune Etape B

Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 96.000 MWh/år.

Den samlede økonomiske oversigt for Lyngby Etape B, fremgår af bilag 5, side 3.

Tilbagebetalingstiden er beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske levetid, der må skønnes til minimum 30 år.

Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år.

Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi, som det fremgår af tabellen, hvor beregningerne er baseret på 3% forrentning og afskrivning på 25 år.

Tids- og aktivitetsplan

Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan:

Aktivitet Tidspunkt
Salgsarbejde Medio 2015
Godkendelse i bestyrelse Maj 2013
Godkendelse af projektforslag (kommune) Medio 2015
Udbud Oktober 2015
Anlægsprojekt Januar 2016
Første kundetilslutning Medio 2016

Anlægsprojektet påregnes igangsat primo 2016.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for I/S Vestforbrænding af 08.03.2012.
Lovbekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev til tekniske chefer
Bilag 2: Følgebrev til borgmesterkontoret
Bilag 3: Vestforbrændings vedtægt § 6
Bilag 4: Vestforbrændings vedtægt § 10
Bilag 5: Indstilling om lånoptagelse fra VF

Trafikale konsekvenser ved udvidelse af Rødovre Centrum
Sag nr. 135

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Centrum ønsker at udvide antallet af parkeringspladser, og har fået rådgiver til at undersøge de trafikale konsekvenser. På baggrund af resultat skal der tages stilling til en permanent vejlukning af Højnæsvej og en udvidelse af venstresvingsbanen på Rødovre Parkvej til Højnæsvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at analysen tages til efterretning,
 2. at vejlukningen af Højnæsvej gøres permanent,
 3. at vejlukningens placering sker med baggrund i den fremtidige Lokalplan 136, samt
 4. at venstresvingsbanen på Rødovre Parkvej til Højnæsvej udvides.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.
Idet det præciseres at referencen i indstillingens pkt. 3 til Lokalplan 136 (der er under udarbejdelse) alene henviser til lokalplanens afgrænsning, hvilket betyder at vejlukningen placeres umiddelbart nord for Himmelkol.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Centrum (RC) har henvendt sig til Teknisk Forvaltning om at udvide antallet af parkeringspladser med 1.300 p-pladser til personbiler. Udvidelsen er en del af fremtidssikringen af RC, som et attraktivt butikscenter, hvor der også ønskes at udvide antallet af kvadratmeter detailhandel i centeret.

RC har fået rådgiver til at analysere, hvilke trafikale konsekvenser en udvidelse har på trafikhåndtering i signalanlæggene ved Højnæsvej/Rødovre Parkvej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/ adgangsvej RC, se bilag 1.

Trafikken i dag

RC er beliggende ved trafikvejene Tårnvej og Rødovre Parkvej, der fungerer som primære adgangsveje til centerets parkeringspladser. På Tårnvej anslås det, at mellem 35-50 % af trafikken har et ærinde i RC. Andelen er forskellige efter om trafikken kommer nord- eller sydfra. For trafikken kommende nordfra anslås det, at trafikandelen til RC udgør 35 %, mens sydfra udgør den 50 %. På Rødovre Parkvej er andelen af trafikken med ærinde i RC vest for Tårnvej 5 %, mens andelen af trafikken til RC udgøre 15 % af trafikmængden på Rødovre Parkvej, øst fra Tårnvej.

Ud fra trafikmålinger er det ikke muligt, at sige om trafikmængden på disse veje ændres, hvis trafikken til RC øges eller reduceres. Det kan tænkes, at meget af trafikken benytter Tårnvej og Rødovre Parkvej, som færdselsrute, hvor de har stop i RC, da det ligger på vejen til/fra arbejde/bolig.

Trafikmålinger viser, at den største trafikbelastning er i eftermiddagstimerne om torsdagen, og at andelen af trafikken på Rødovre Parkvej og Tårnvej med ærinde i RC om lørdagen er større end på hverdage. Disse to tidspunkter er derfor blevet brugt, som udgangspunkt i de videre beregninger af trafikbelastninger i krydsene ved RC.

Knudepunkterne ved RC er i dag krydsene; Højnæsvej/Rødovre Parkvej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/ adgangsvej RC. Krydsene kan i dag håndtere trafikmængderne til RC uden sammenbrud på hverdage og lørdage. Der opstår dog problemer ved tidspunkterne for højsæsonens handel og nogle gange ved specielle arrangementer i RC, som tiltrækker mange mennesker.

Udvikling af RC og trafikmængderne frem til 2030

På nuværende tidspunkt forelægger, der ønsker om at udvide RC med op til 3.000 m2 detailhandel og 1.300 p-pladser. Yderligere regnes der med, at trafikmængderne til RC og generelt på vejnettet vil stige i fremtiden. Analysen medtager ikke trafik til den fremtidige IrmaBy.

Udvidelsen af detailhandelen forventes at øge antallet af besøgende og længden af deres ophold i RC. Samtidigt forventes det, at en forøgelse i antallet af p-pladser, vil øge antallet af besøgende, der kommer med bil til RC.

Disse ting vil øge presset på trafikhåndtering i krydsene Højnæsvej/Rødovre Parkvej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/ adgangsvej RC.

Det anslås, at de to udvidelser vil genere 25 % mere trafik til RC i spidsbelastningstidspunkterne på hverdage og om lørdagen. Det forventes yderligere, at der vil ske en generel trafikstigning med 25 % på alle offentlige vejene frem til 2030. Denne stigning skyldes den forventede udvikling i transportbehov og den økonomiske udvikling i det danske samfund.

Om lørdagen anslår rådgiver, at der opstår problemer med afvikling af trafik i højresvinget fra Tårnvej mod centret, samt i krydset ved Højnæsvej.

Forslag til forbedring og fremtidssikring af trafikhåndtering

Rådgiver foreslår følgende fremtidige tiltag til trafikhåndteringen ved RC:

 • at venstresvingsbanen fra nord på Tårnvej forlænges,
 • at der etableres forlængelse af svingbanerne til Tårnvej på Rødovre Parkvej, således at trafikken ikke stuver tilbage til fodgængerfeltet og busterminal.
 • at der overvejes hvorvidt trafikafviklingen til/fra centeret kan forbedres ved at indføre lørdagsprogrammer i signalerne. Herved kan det udnyttes, at den gennemkørende trafik på Tårnvej er stærkt reduceret i forhold til den center-relaterede trafik.
 • at der i planlægningen af vejvisning skal der være fokus på adgangsvejen direkte fra Tårnvej, da den forbliver det foretrukne valg for trafikanterne, idet vejen har den største kapacitet. Dette sikres blandt andet ved at sørge for at p-henvisningen er velfungerende og dermed leder trafikanterne den optimale vej ind i parkeringsområderne.

Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af resultaterne, at der bør arbejdes videre med alle forslag til forbedring af trafikafviklingen. Forvaltningen vurderer også at ved en udvidelse af RC, bør der anlægges en forlængelse af højresvingsbanen ved Tårnvej/ adgangsvej RC fra syd, da der er kødannelse om lørdagen. Her tyder resultatet på, at den generelle udvikling af trafikken kun bidrager med 3 %, menes hovedparten kommer fra trafik til RC. Dette problem kan yderligere forstørres eller formindskes, afhængig af hvordan informationsstrategien for p-pladser benyttes. Ved Rødovre Parkvej/Højnæsvej fra øst mod centret bidrager trafikudviklingen om lørdagen mere til kødannelsen med ca. 11 %. Her er der dog allerede en høj belastningsgrad med 84 %, hvor den naturlige udvikling får belastningsgraden helt op på 95 %. På det sted kan problemet afhjælpes med en udvidelse af svingbanen.

Udvidelse af svingbane på Rødovre Parkvej

RC ønsker med baggrund i analysen at udføre en udvidelse på 90 m af venstresvingsbanen på Rødovre Parkvej til Højnæsvej for trafikken, som kommer fra Rødovrevej, se bilag 2-4. Udvidelsen betyder, at skillerabatten mellem kørebanen og cykelstien på nordsiden af Rødovrevej fjernes. Det medfører også, at busstoppet Birkemosevej for buslinje 132,13 og 848 skal flyttes ca. 50 m tættere på Rødovrevej. På Højnæsvej anlægges der en højresvingspil og i den forbindelsen ombygges cykelbanen på Højnæsvej ved krydset til cykelsti. Det medfører, at fortovet i højre side af Højnæsvej på de sidste 15 m indsnævres til 1,3 m. Det er ikke muligt, at opretholde den eksisterende fortovsbredde, da det vil kræve, at der fældes et af træerne i det grønne bælte ved Rødovre Parkvej.

Forvaltningen forventer, at ombygningen vil forbedre afviklingen af trafikken til og fra RC, som vil benytte adgangen til p-området via Højnæsvej. Udvidelsen passer også med, at RC ønsker en ny vejadgang i Lokalplan 136 til deres p-område via Højnæsvej. Denne adgang forventes at øge antallet af p-pladsmuligheder for trafikken kommende østfra via Rødovrevej og dermed generere mere trafik.

Vejlukning ved Højnæsvej

Højnæsvej er i dag forsøgslukket ved Præstebakken, som er en del af forsøg med begrænsning af gennemkørende trafik fra RC. Kommunalbestyrelsen har den 25.02.2014 (sag nr. 19) besluttet, at godkende en perment vejlukning, idet der laves en trafikanalyse af de tilstødende veje til Højnæsvej. Placeringen af vejlukningen skulle tage udgangspunkt i en trafikanalyse af trafikmønstrene ved RC, se bilag 1.

Teknisk Forvaltning er i gang med udarbejde lokalplan 136 , der indeholder RC ønsker om en udvidelse af detailhandelen og antallet af parkeringspladser. Forvaltning anbefaler derfor, at den endelige placeringen af den permanente vejlukningen tager udgangspunkt i Lokalplan 136. Vejlukningen vil således blive placeret nord for Himmelkol og syd for den nye overkørsel fra Højnæsvej til RC's parkeringsområde.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 101 med tillæg og den fremtidige lokalplan 136.
Rambøll's trafiknotat af 30.04.2015.
Tegnings- og beskrivelse af ombygningen af krydset Rødovre Parkvej/Højnæsvej.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til ombygningen af krydset; Højnæsvej/Rødovre Parkvej afholdes af RC.

Tidsplan

Lokalplan 136 forventes i offentlig høring i 2015.
Krydset; Højnæsvej/Rødovre Parkvej forventes ombygget i efteråret 2015.
Trafikanalysen antager, at RC er blevet udvidet før 2030.

Bilag

Bilag 1: Trafikanalyse Rødovre Centrum
Bilag 2: Beskrivelse af krydsombygning Højnæsvej/Rødovre Parkvej
Bilag 3: Oversigtsplan af krydsombygningen
Bilag 4: Kapacitet og signaloptimering af krydsombygningen

Fornyelse af træerne på Rådhuspladsen - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med retableringen af Rådhuspladsen i 2001 blev det drøftet om træerne skulle indgå i renoveringen. På dette tidspunkt blev det valgt, at udsætte udskiftning af træerne. Da en del af de eksisterende træer mistrives og trænger til udskiftning, foreslås det nu at udskifte træerne. Udskiftningen giver også en mulighed for, at få skabt en plads i overensstemmelse med arkitekt Arne Jacobsens oprindelige planer. De ca. 150 nye træer tænkes beskåret i kasseform, som godkendt af Kulturstyrelsen.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til fældning af træerne og klargøring til de nye træer, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb på 300.000 kr., som finansieres af kassen.

Plantningen af de nye træer vil ske med finansiering fra ekstern giver.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til udskiftning af træerne på Rådhuspladsen godkendes,
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 300.000 kr., der finansieres af kassen,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til fældning af træer,jordarbejder, etablering af græs og lægning af løg, samt
 4. at der indarbejdes 80.000 kr./år i driftsbudgettet til øget pleje- og vedligeholdelse af træerne.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A,F,Ø,V,O) og 2 stemmer imod (C)

Sagsfremstilling

Rådhuset med Rådhuspladsen og omgivende arealer blev anlagt i 1955. Arkitekten var Arne Jakobsen. I 2001 blev Rådhuspladsen renoveret efter forslag af Sven Ingvar Andersson. I planen indgik nye træer ved Viften og i den forbindelse blev enkelte af de oprindelige træer udskiftet, så træerne ved Viften ville fremstå som en helhed. Det er nu hensigten, at udskifte de øvrige træer omkring Rådhuspladsen.

Det er tanken, at genplante med samme art og efter kortet i bilaget, således at det sikres, at træerne er placeret, som oprindeligt tænkt og at der suppleres med træer i de enkelte huller, der er i rækkerne. De nye træer klippes som vist på Arne Jakobsens originale tegninger, jf. bilag. Det vil sige, at træerne skal beskæres i kasseform i rækkerne.

Beplantningen af snebær under træerne vil samtidig blive fjernet, og der vil blive etableret græs og forårsløg under træerne, så man kan opleve en smuk skovbund.

Stammerne fra de fældede træer forventes genanvendt bl.a. på byggelegepladserne.

Rydning, rodfræsning, bortkørsel, levering og udlægning muld samt planering skønnes at koste 300.000 kr.
Levering og plantning af nye træer finansieres af ekstern giver.

Træerne vil indgå i "Plant er træ" til hvert nyfødt barn.

En så omfattende fældning vil normalt give mange borgerhenvendelser, og der vil derfor blive informeret om projektet.

Lov- og plangrundlag

Rådhuset inklusiv omgivende arealer er fredet (en bygningsfredning). Der er opnået nødvendig tilladelse fra Kulturstyrelsen, der administrerer bygningsfredningen.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projektet kan gennemføres for en anlægsbevilling på 300.000 kr. Midlerne forventes forbrugt i indeværende år.
Træerne vil indgå i "Plant et træ" til hvert nyfødt barn.

Projektet vil medføre 80.000 kr./år i øgede driftsudgifter, da træerne skal formklippes hvert år.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i perioden ca. 15. september 2015 - 1. december 2015.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag - udskiftning af træer på Rådhuspladsen

Taxinævn, Budget 2016 og regnskab 2014
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Taxinævnet har på sit møde den 15.04.2015 godkendt budget for 2016 og regnskab for 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at budget 2016 og regnskab for 2014 tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Taxinævnet er et § 60 selskab ejet af 28 kommuner. Driften dækkes af ca. 50% indtægter ved salg af kørebøger m.m. det resterende beløb opkræves hos medlemskommunerne efter indbyggertal.

Rødovres betaling for 2016 udgør 53.244,00 kr.

Vedrørende regnskabet for 2014 bemærkes, at overskuddet på 467.000,00 kr. skyldes, at ca. 1000 fornyelsessager blev hurtigere færdig end ventet. Det betød, at en større del af indtægten end forventet faldt i 2014 og ikke i 2015. Overskuddet bruges til at dække de mindre indtægter i 2015.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60.
Vedtægter for Taxinævnet 2012 §§ 9 og 14.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overholdes.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget 2016 - taxinævnet
Bilag 2: Revideret regnskab 2014 - taxinævnet

Energitiltag i kommunale bygninger 2013 - anlægsregnskab
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger i 2013.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 18.06.2013 givet anlægsbevilling på 2.747.800 kr til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.


Anlægsbevilling i alt

2.747.800 kr.

Forbrug i alt

2.740.838 kr.

Mindreforbrug

6.962 kr.

Der er gennemført en række enkelttiltag fordelt på 18 adresser jf vedlagte oversigt (Bilag 1).

De gennemførte forbedringer har medført en samlet beregnet reduktion af det årlige varmeforbrug med 247 MWh og af det årlige elforbrug med 240 MWh. Dette indebærer en reduktion af den årlige CO2-udledning med 250 tons, svarende til 3,0 % af den samlede udledning fra de kommunale bygninger i 2013.

Det bemærkes, at fjernvarmekonvertering af tre ejendomme, der er finansieret af bevillingen, først blev afsluttet i andet halvår 2014, idet Fjernvarmeforsyningens udbygningsplan blev udsat.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 6.962 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt energitiltag 2013

Energitiltag i kommunale bygninger 2014 - anlægsregnskab
Sag nr. 139

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger i 2014.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 29.04.2014 givet anlægsbevilling på 2.804.000 kr til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Anlægsbevilling i alt

2.804.000 kr.

Forbrug i alt

2.803.969 kr.

Mindreforbrug

31 kr.

Der er gennemført en række enkelttiltag fordelt på 11 adresser jf vedlagte oversigt (Bilag 1).

De gennemførte forbedringer har medført en samlet beregnet reduktion af det årlige varmeforbrug med 17 MWh og af det årlige elforbrug med 243 MWh. Dette indebærer en reduktion af den årlige CO2-udledning med 190 tons, svarende til 2,4 % af den samlede udledning fra de kommunale bygninger i 2014.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 31 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt energitiltag 2014

Energitiltag i kommunale bygninger 2015 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 140

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i Budget 2015 afsat 2.804.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Der ansøges om anlægsbevilling til frigivelse af dette rådighedsbeløb.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.804.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i 2015,
 2. at den foreslåede disponering af beløbet godkendes, samt
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i Budget 2015 afsat 2.804.000 kr. til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Bygningsafdelingen foreslår på grundlag af egne analyser samt de foreliggende energimærkninger af kommunale bygninger, at beløbet i 2015 primært disponeres til følgende aktiviteter:

 • ombygning af belysningsarmaturer på Nyager Skole
 • fjernvarmekonvertering af børneinstitutionerne Kompasset Øst og Vest
 • udskiftning af varmeanlæg samt efterisoleringer på Skovly
 • ny belysning i Rødovrehallen og Skøjtearenaen
 • udskiftning af luftvarmeanlæg til Bibliotekets store sal

Det foreslås endvidere, at en mindre del af beløbet kan disponeres af Bygningsafdelingen til mindre energiforbedringsprojekter, der med fordel kan udføres i sammenhæng med den almindelige bygningsvedligeholdelse, under den forudsætning at de er rentable med en simpel tilbagebetalingstid under 7 år.

Gennemførelsen forventes at reducere kommunens årlige energiforbrug med 250 MWh, samt at reducere kommunens årlige CO2-udledning med 130 ton.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 2.804.000 kr. forbruges til formålet i regnskabsåret 2015.

De gennemførte energiforbedringer forventes at medføre en samlet driftsbesparelse på 460.000 kr./år.

Tidsplan

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges over perioden august-december 2015.

Anmodning om ændring af afregningsperioden - Rødovre Aftenskolers Samråd
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Aftenskolers Samråd anmoder om ændring af afregningsperioden for bevilgede tilskud til undervisning af særlige grupper og lokaletilskud.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Folkeoplysningsudvalget 09-06-2015
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Aftenskolers Samråd har anmodet om at få ændret afregningsperioden for det bevilgede tilskud til undervisning, tilskud af særlige grupper og tilskud til lokaletilskud.

Det foreslås, at den nugældende regnskabsperiode 1. august til 31. juli ændres til, at regnskabsperioden skal følge kalenderåret. Ændringen ønskes at træde i kraft i forbindelse med kalenderåret 2016.

Som en overgangsperiode foreslås det, at regnskabsaflæggelse for sæson 2014/2015 forlænges til perioden 1. august 2014 til 31. december 2015.

I henhold til § 11 i retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune fremgår det bl.a., at aftenskolerne senest den 1. oktober, skal indsende den enkelte forenings regnskabsoplysninger for den seneste afsluttede sæson - 1. august til 31. juli.

De foreslåede ændringer forventes at skabe bedre administrative forhold for begge parter, og forventes ikke at skabe uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser for aftenskolerne eller Rødovre Kommune.

I følge aftenskolerne er den nugældende afregningsperiode en ekstraordinær økonomiske belastning for dem, idet afregningen sker over to forskellige budgetår. De påpeger, at det er nødvendigt for dem, at honorere deres revisorer to gange årligt, da de også skal aflægge regnskab som følger kalenderåret.

Lov- og plangrundlag

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslaget er gældende fra 1. januar 2016.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om ændring af afregningsperiode.
Bilag 2: Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven
Bilag 3: Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

Hendriksholm Skole, nordfløj - ombygning af indskolingsområde og udvidelse af nordre sal - projektforslag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet juli 2015 vedrørende ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr., fordelt med 12.100.000 kr. til ombygning af nordfløjen og 2.950.000 kr. til udvidelse af nordre sal.

Beløbene er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet august 2014.

Der er den 27. januar 2015 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der søges om en anlægsbevilling på 14.550.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 15.050.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentrepriser i indbudt licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra teknisk rådgiver, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 14.550.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Skoleudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole.

Indskolingsafsnittet i nordfløjen rummer i dag 11 mindre klasselokaler på hver ca. 48 m2 fordelt på 0. - 2. klasse samt SFO-lokaler.
De eksisterende klasselokaler er for små i forhold til nutidigt behov, og er generelt slidte og trænger til fornyelse.

For at samle hele indskolingen i nordfløjen flyttes 3. klasserne fra hovedbygningen til nordfløjen, og som følge heraf vil der være behov for et yderligere klasselokale i nordfløjen.
Etablering af dette yderligere klasselokale sker ved ombygning af 3 mindre lokaler i den sydligste del af nordfløjen til ét klasselokale.

Ombygningen omfatter:

 • Udvidelsen af eksisterende klasselokaler sker ved at rykke facaderne ca. 2 m ud og forlænge gulve og tage tilsvarende. Herved bliver klasselokalerne ca. 60 m2 hver. Endvidere etableres udgang til det fri fra hvert klasselokale.
 • Udvidelsen af fælleslokalet mod nord sker ved at forlænge den fremskudte del af facaden med yderligere 2 moduler.
 • Ombygning af eksisterende SFO-lokaler.
 • Generel indvendig istandsættelse af det berørte område.
 • Ny-indretning af det vestlige toiletområde.
 • Udvidelsen af eksisterende sal sker ved at rykke facaden ca. 4 m ud mod øst og forlænge gulv og tag tilsvarende.

Udendørs arealer

De berørte udendørs arealer retableres efterfølgende og omfatter:

 • Genetablering af cykelparkering mod Hendriksholm Boulevard.
 • Retablering af stiadgang langs facaden mod Hendriksholm Boulevard.
 • Ny adgangsvej til det nordlige areal.
 • Retablering af terrasse på legearealet mod nord.

Skolegård for indskolingen og legeareal mod nord

Terrænet tilpasses nødtørftigt efter ombygningen.
I tidsfølgeplanen vedrørende skolens helhedsplan er medtaget en renovering af den nordre skolegård i 2017, hvor sammenhæng mellem bygning og legeareal mod nord vil indgå.

Støjskærm

I skolens helhedsplan er medtaget etablering af støjmur mod Avedøre Havnevej ved det nordlige legeareal.
Der foreslås en støjskærm af typen 'Det grønne element', som opfylder krav til støjreduktion, og som er egnet til beplantning og kan indpasses i forhold til træerne.
Etablering af støjskærm er ikke en del af ombygning af nordfløjen, men pris på levering og opsætning vil blive indhentet og indgå i den samlede vurdering af licitationsresultatet.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til ombygning af indskolingsområdet og udvidelse af nordre sal er anslået til i alt 15.050.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er disponeret til projektering mv.
Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Udgift til etablering af støjskærm er anslået til 600.000 kr. og indgår ikke i ovennævnte udgift til ombygning af nordfløjen.
Pris på levering og opsætning vil blive indhentet og indgå i den samlede vurdering af licitationsresultatet.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 11. august 2015
Økonomiudvalget: 19. august 2015
Kommunalbestyrelsen: 25. august 2015
Projektering og udbud: august - december 2015
Udførelse: januar - august 2016
Ibrugtagning etapevis frem til: primo august 2016

 

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af juli 2015
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 2. juli 2015

Omlægning af skoledistriktet for Islev Skole og Tinderhøj Skole 2015/2016
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der vil være et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok. Reguleringen af skoledistrikterne som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. oktober 2014, har ikke haft den fornødne effekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2016/2017, og
 2. at sagen sendes til høring i Islev Skoles og Tinderhøj Skoles bestyrelser.

Børne- og Skoleudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreslås en yderligere omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole, da den sidste regulering af skoledistrikterne i indeværende år ikke har haft den fornødne effekt. Der har i indeværende år været en hurtigere ændring af befolkningssammensætningen i Islev Skoles distrikt end forventet. Der er således flyttet flere børnefamilier til, end det kunne forudses. Islev Skole er derfor fortsat presset af et for stort elevgrundlag. Skolen kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Desuden forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarksgrunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i Islev generelt.

Ulempen vil for nogle elever være, at de får længere til skole. Reglerne for frit skolevalg vil være gældende for de elever i området, som vil søge Islev Skole.

Der henvises til bilag 1, der viser fordelingen af børn, årgang 2010, 2011 og 2012 ved de eksisterende distrikter, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter. Der henvises derudover til bilag 3 og bilag 4, som viser forslag til omlægning af skoledistrikterne. Bilag 5 viser antallet af børn i det område, som overvejes flyttet til Tinderhøj skoledistrikt.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med 3 spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre ressourceudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1, Fordeling af børn, årgang 2010, 2011, 2012
Bilag 2: Bilag 2, Eksisterende skoledistrikter
Bilag 3: Bilag 3, Forslag til omlægning af skoledistrikter
Bilag 4: Bilag 4, Forslag til omlægning af skoledistrikter
Bilag 5: Bilag 5, Antallet af børn som overvejes flyttes

Afholdelse af suppleringsvalg på Tinderhøj Skole
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Da der ikke længere er nok forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, udskrives suppleringsvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der udskrives suppleringsvalg på Tinderhøj Skole til afholdelse den 29. oktober 2015,
 2. at valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for bestyrelsen samt et øvrigt forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen, og
 3. at skolens leder er formand for valgbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da der kun er 6 forældrevalgte medlemmer tilbage i skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, er det nødvendigt at afholde suppleringsvalg jf. styrelsesvedtægterne for folkeskolen.

Der udskrives et suppleringsvalg d. 29. oktober 2015 på skolen med henblik på at vælge ét ordinært medlem og op til 7 suppleanter. Det ordinære medlem og suppleanterne tiltræder, når valget er afsluttet.

I forbindelse med suppleringsvalget på Tinderhøj Skole skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolestyrelsesvedtægten består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Da det er den siddende formand, som træder ud af bestyrelsen, foreslås det, at det er næstformanden eller den nye formand, hvis en sådan er valgt, samt et andet forældrevalgt medlem, der sammen med skolelederen fungerer som valgbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et medlem af kommunalbestyrelsen deltager i valgbestyrelsen som formand.

Tidsplanen for valget er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen samt styrelsesvedtægt for folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det nye medlem og suppleanter indtræder, når valget er færdigt.

Bilag

Bilag 1: Frister i forbindelse med suppleringsvalg 2015 Tinderhøj Skole.

Ændret udpegning af kommunalbestyrelsesrepræsentanter til skolebestyrelserne.
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen på Valhøj Skole har et ønske om ikke længere at repræsentere Kommunalbestyrelsen på skolen, da han er blevet forælder på skolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Annie Arnoldsen Petersen udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Valhøj Skole med virkning fra og med august 2015, og
 2. at Kim Hammer udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Rødovre Skole fra og med august 2015.

Børne- og Skoleudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om Folkeskolen § 42 stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Alle Rødovre Kommunes 7 skoler har anmodet om at få repræsentation fra Kommunalbestyrelsen.

På denne baggrund blev Kim Hammer udpeget som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Valhøj Skole på Kommunalbestyrelsens møde i februar 2015. Efterfølgende er et af Kim Hammers børn startet som elev på Valhøj Skole, hvorfor Kim Hammer anmoder om at blive fritaget for denne repræsentation.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Kim Hammer og Annie Arnoldsen Petersen bytter repræsentation således, at Kim Hammer fremover repræsenterer Kommunalbestyrelsen på Rødovre Skole, hvor Annie Arnoldsen Petersen i øjeblikket er repræsentant, og at Annie Arnoldsen Petersen fremover repræsenterer Kommunalbestyrelsen på Valhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Byttet af repræsentation er gældende fra og med august 2015 og for resten af valgperioden.

Bevilling til integration af flygtninge 2015
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015. Tilskuddet har tidligere været varslet, og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret i februar måned (sag nr. 6).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling i 2015 til Økonomiudvalget på funktion 6.45.53 på kr. 648.000
 2. at bevillingen finansieres af det ekstraordinære integrationstilskud, Rødovre Kommune har modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Beskæftigelsesudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Rødovre Kommunes kvote i 2015 er derfor hævet til 10 mod oprindeligt 6 flygtninge.

På baggrund af det stigende antal flygtninge får kommunerne samlet set et tilskud på 125 mio. kr. til investeringer særligt i boligkapaciteten samt yderligere 200 mio. kr. som et ekstraordinært integrationstilskud i 2015.

Tilskuddet på 125 mio. kr. er fordelt på baggrund af det antal flygtninge, den enkelte kommune forventes at modtage udover den oprindelige kvote.

Tilskuddet på 200 mio. kr. er fordelt på baggrund af antal udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 2014 - plus det antal personer, der indgår i kommunekvoterne.

Rødovre Kommune får på den baggrund 156.000 kr. i tilskud til investeringer og 648.000 kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2015.

I forbindelse med regeringsaftalen er det besluttet, at tilskuddet også ydes i 2016, men den præcise kommunefordeling er endnu ikke udmeldt.

Stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte giver behov for et sagsbehandlerløft og et løft af beskæftigelsesindsatsen på området. Jobcentret har derfor så vidt muligt afsat yderligere personaleressourcer på integrationsområdet til varetagelse af sagsbehandlingen, herunder selve kontaktforløbet, udarbejdelse af integrationskontrakt samt forberedelse af boligplacering. Desuden ekstra ressourcer til virksomhedskontakt, det vil sige placering af flygtninge i virksomhedsrettet aktivering med det formål dels at lære dansk og dels af opnå bedre kendskab til det danske arbejdsmarked med henblik på ordinær ansættelse.

Det ekstraordinære integrationstilskud foreslås anvendt til at øge bevillingen til Jobcenterets integrationsindsats, så der kan afsættes ressourcer svarende til 1 fuldtids virksomhedskonsulent samt ½ sagsbehandler i resten af 2015 samt i 2016 - idet der i planlægningen forudsættes en tilskudsstørrelse på omtrent samme niveau. Overskydende ressourcer i 2015 foreslås anvendt til integrationsindsats via ekstern aktør for at komme helt på omgangshøjde med opgaven.

Der er ingen aktuelle anvendelsesmuligheder for investering i boligkapaciteten på området. Dog er det generelt vanskeligt at finde egnede boliger til flygtninge, hvorfor der er afsat midler i budgetforslaget for 2016 til midlertidig husning.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Skrivelse af 7. maj 2015 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (vedlagt i Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen er udgiftsneutral for Rødovre Kommune, da den finansieres af tilskud fra Staten.

Investeringstilskuddet på 156 tkr. tilføres kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Forslag til politisk mødeplan for 2016
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der forelægges forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og møder i Kommunalbestyrelsen for 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2016 godkendes.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til politisk mødeplan for det kommende år forelægges hvert år i august måned.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder så vidt muligt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelser i 2016 gælder månederne februar, juni og december. I februar er Kommunalbestyrelsesmødet lagt i ugen før skolernes vinterferie i uge 8. I juni og december er møderne fastsat, så de ikke er sammenfaldende med de gængse ferieperioder. Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen forud for Kommunalbestyrelsesmødet. Dog med undtagelse af marts og oktober, hvor Økonomiudvalgsmøder er lagt tidligere af hensyn til påskeferie og efterårsferie. Fagudvalgsmøder er lagt tirsdag i ugen forud for Økonomiudvalgets møde.

Budgettet behandles på følgende datoer:

    1. behandling af budget   2. behandling af budget
Økonomiudvalget   24.08.2016 (ordinært møde)   28.09.2016
Kommunalbestyrelsen   06.09.2016   11.10.2016


1. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen samt 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er møder, hvor kun budgettet behandles.

Ifølge styrelseslovens §8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår i lokalpressen, hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan 2016

Kaffetårnet - Overdragelse til Korsdalskvarteret ApS
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af overdragelse af Kaffetårnet matr. nr. 10t, Rødovre By, Rødovre beliggende Korsdalsvej 103, 2610 Rødovre til Korsdalskvarteret ApS.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender overdragelse af Kaffetårnet i henhold til betinget købsaftale.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Korsdalskvarteret ApS' forestående overtagelse af COOPs tidligere erhvervsarealer matr. nr. 10o Rødovre By, Rødovre ved Korsdalsvej til byudvikling har Korsdalskvarteret ApS ønsket også at overtage Kaffetårnet matr. nr. 10t, Rødovre By, Rødovre beliggende Korsdalsvej 103, 2610 Rødovre som vartegn for IrmaByen.

Rødovre Kommune har i forlængelse af vedtagelsen af lokalplan 133 IrmaByen med tilhørende udbygningsaftale om infrastrukturudbygning i møde den 16. juni 2015 underskrevet betinget købsaftale om overdragelse af Kaffetårnet med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af overdragelsen.

Korsdalskvarteret ApS overtager Kaffetårnet i henhold til § 14 i skøde mellem Irma A/S og Rødovre Kommune tinglyst 24. september 1996, hvorefter ejeren af matr. nr. 10o Rødovre By, Rødovre har mulighed for at tilbagekøbe ejendommen for samme beløb kr. 100,- som Rødovre kommune har erhvervet den for i 1996. Bestemmelsen er lyst som servitut på ejendommen dato/løbenr. 01.11.1995-9395-08

Handelen mellem COOP og Korsdalskvarteret ApS vedrørende matr. nr. 10o Rødovre By, Rødovre er endnu ikke endelig tinglyst, og købsaftalen mellem Rødovre Kommune og Korsdalskvarteret ApS er derfor betinget af, at køber opnår endelig og anmærkningsfri adkomst til ejendommen matr. nr. 10o Rødovre By, Rødovre, og at købsaftalen vedtages i uændret form af Kommunalbestyrelsen. Den i den betingede købsaftale tredje betingelse endelig vedtagelse af lokalplan 133 IrmaByen er opfyldt i møde den 16. juni 2015.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kaffetårnet - Betinget købsaftale med bilag

AAB, afdeling 44 Rødovre Stationscenter - Anmodning om godkendelse af salg
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Boligforeningen AAB, afdeling 44 Rødovre Stationscenter anmoder Rødovre Kommune om godkendelse af salg af ejendommen matr. nr. 8fæ og 8fz Rødovre By, Hendriksholm, beliggende Rødovre Stationscenter 3, 2610 Rødovre. Ejendommen sælges til nedrivning og efterfølgende nybyggeri.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender salg af ejendommen matr. nr. 8fæ og 8fz Rødovre By, Hendriksholm.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB, afdeling 44 Rødovre Stationscenter har anmodet om Rødovre Kommunes godkendelse af salg af ejendommen matr. nr. 8fæ og 8fz Rødovre By, Hendriksholm, beliggende Rødovre Stationscenter 3, 2610 Rødovre.

Ejendommen sælges med henblik på nedrivning af det delvist nedbrændte stationscenter og efterfølgende nybyggeri på ejendommen.

I henhold til SKAT Ejendomsvurdering for 2014 er ejendommen vurderet til kr. 14.100.000 heraf grundværdi kr. 5.335.200.

Ejendommen sælges til kr. 29.687.500. Der er ved prisfastsættelsen taget højde for sælgers ansvarsfraskrivelser samt det forhold, at ejendommen er delvist nedbrændt.

Ejendommen overtages af køber den 1. i den måned, der kommer umiddelbart efter den måned, hvor en ny lokalplan vedtages, dog senest 24 måneder + løbende måned efter tiltrædelse af købsaftalen 30. april 2015.

Der er på ejendommen ved deklaration af 17. august 1968 lyst hjemfaldsklausul til Københavns og Rødovre Kommune. Ejendommen skal således frikøbes af sælger. Frikøbsbeløbet deles ligeligt mellem de to kommuner.

Sælgers frikøb af ejendommen forudsættes i henhold til den betingede købsaftale først at finde sted i umiddelbar forlængelse af overtagelsesdagen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr.1023 af 21/08/2013, § 27, stk. 1 om afhændelse af en almen boligorganisations ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen vil som anført skulle frikøbes i forbindelse med købers overtagelse af ejendommen. Frikøbet vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med overtagelsen, dog senest maj 2017. Frikøbsbeløbet er i 2015 beregnet til kr. 4.862.790,64, men beløbet ændres ved kommende beregninger.

Tidsplan

Som anført.

Bilag

Bilag 1: AAB afd. 44 - Anmodning om godkendelse af salg med bilag
Bilag 2: AAB, afdeling 44 - Afklaring af tidspunkt for frikøb samt beregning af frikøbsbeløb gældende i 2015.

Monopolbrud - ansøgning om anlægsbeviling
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KL har i brev af 16. juni 2015 meddelt, at Rødovre Kommunes andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme er i alt 5.924.244 kr. Beløbet vil blive udbetalt i rater i perioden 2015-19, og bør målrettes kommunens finansiering af implementeringsopgaven med monopolbruddet. KL understreger herved, at det er vigtigt at den enkelte kommune investerer ressourcer i implementeringsopgaven over de næste 5 år, for at sikre at gevinsterne ved monopolbruddet kan realiseres. Da der pt. ikke er afsat indtægts- eller udgiftsbevilling til implementering af monopolbruddet søges der nu om dette – svarende til KL´s anbefaling.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommune følger KL bestyrelses beslutning omkring anvendelse af provenuet fra salget af KMD-ejendomme, og målretter beløbet til finansiering af implementering af monopolbruddet.
 2. at der afsættes et samlet rådighedsbeløb på -5.924.244 kr.(indtægt) vedr. provenu fra salget af KMD-ejendomme, fordelt med -1.421.819 kr. i 2015, - 1.421.818 kr. i 2016, -1.658.788 kr. i 2017, -1.184.949 kr. i 2018 og -236.970 kr. i 2019.
 3. at der gives en anlægsbevilling på -5.924.244 kr. (indtægt) til frigivelse af rådighedsbeløb vedr. provenu fra salg af KMD-ejendomme.
 4. at der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 5.924.244 kr. til implementering af monopolbruddet, der finansieres af de årlige indtægter fra salget af KMDs ejendomme. Rådighedsbeløbet fordeles over år med 1.421.819 kr. i 2015, 1.421.818 kr. i 2016, 1.658.788 kr. i 2017, 1.184.949 kr. i 2018 og 236.970 kr. i 2019, svarende til udbetalingen af provenuet fra salget af KMD-ejendomme.
 5. at der gives en anlægsbevilling på 5.924.244 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til implementering af it-systemer under monopolbrudsprojektet

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 2014 arbejdet med gennemførelse af monopolbrudsprojektet. Projektet styres overordnet af Kombit – bl.a. fælles-udbud og systemudrulning (tidsplaner), mens den egentlige implementering af de store, nye it-systemer skal styres og gennemføres af kommunerne selv.

Det er en stor opgave for alle kommunerne inkl. Rødovre. KL´s bestyrelse har derfor besluttet, at den del af provenuet fra salget af KMD-ejendomme, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til finansiering af implementeringen. Rødovre Kommune får i alt udbetalt 5.924.244 kr. fra salget af KMD-ejendomme. Indtægten bliver udbetalt over perioden 2015-2019 – fordelt årligt på følgende måde:

Indtægt via Kombit - provenu fra salg af KMD-ejendommeNote. I beløb for 2015 er placeret de 20 pct. af kommunens provenu, som kommunen selv kunne bestemme udbetalingstidspunktet for. Dette af hensyn til kommunens implementeringsudgifter, der forventes at overstige det af Kombit udmeldte indtægtsbeløb for 2015 på kr. 236.970.

Skiftet fra de tidligere KMD it-fagsystemer til en ny it-arkitektur fra flere leverandører medfører en række initiale merudgifter til systemimplementeringen. Det er bl.a. udgifter til systemsnitflader, datakonvertering, uddannelse, gennemgang og optimering af arbejdsprocesser i relation til de nye it-systemer m.m. De samlede implementeringsudgifter kendes pt. ikke, da kun dele af monopolbruddet er i gang. Der er derfor tale om en økonomisk buffer afsat til at understøtte implementeringsopgaven, herunder sikre at kommunen får hjemtaget de forventede gevinster.

Investeringen i monopolbruddet forventes opvejet af de kommende års besparelser på dels it-driften af de nye systemer, dels mere effektive arbejdsprocesser. Kombit skønner en besparelse på udgifter til it-driften (leverandører) på omkring 25 pct. i gennemsnit for alle kommuner.

Da der er tale om en anden it-arkitektur, vil besparelserne først blive kendt i takt med, at kommunens fagsystemer kommer i udbud og efterfølgende rulles over på den nye it-arkitektur. Dette sker hen over perioden fra 2016 til 2020.

Økonomiske konsekvenser

Monopolbruddet skønnes at medføre årlige besparelser på udgifterne til it-driften og personaleressourcer. Besparelserne på driften vil blive lagt ind i budgettet i takt med at de enkelte fagområder overgår til den nye arkitektur.

Tidsplan

Anskaffelse og implementering af it-systemer under monopolbruddet forventes at ske over perioden 2014-2020.

2015   -1.421.819
2016   -1.421.818
2017   -1.658.788
2018   -1.184.849
2019  

-236.970

I alt   -5.924.244

 

Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

PwC kommunens revision har fremsendt beretning vedrørende årsregnskabet 2014.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at beretning vedrørende årsregnskab 2014 tages til efterretning
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens svar til revisionens bemærkninger godkendes, samt
 3. at regnskab 2014 godkendes

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.
Indstillingspunkt 2 og 3 indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

PwC Kommunens revision har fremsendt beretning om revisionsarbejde vedrørende årsregnskabet for 2014.

Det er generelt en pæn beretning, som understøtter, at der er godt styr på den finansielle del i Rødovre Kommune. Revisionen har dog givet anledning til tre bemærkninger på det sociale område jvf. afsnit 1.2.

Bemærkning nr. 1: Det specialiserede voksenområde, jvf. servicelovens §§ 85-108

Revisionen har fundet fejl i 8 af 12 gennemgåede sager, som vedrører forhold der har væsentlig betydning for den bevilligede støtte i enkeltsagerne. Revisionen anbefaler at der sættes et styrket fokus på skriftligheden i sagerne samt at der iværksættes procedurer, der sikrer, at alle løbende sager bliver revurderede kontinuerligt.

Social- og Sundhedsforvaltningens svar på bemærkning nr. 1

Social- og Psykiatriafdelingen arbejder systematisk med udredning efter Voksenudredningsmetoden (VUM), som sikrer en større skriftlighed. Alle nye sager skal udredes i VUM, inden der iværksættes en foranstaltning. Endvidere foretages der så vidt muligt VUM ved alle revurderinger af løbende foranstaltninger. Da der er tale om et større antal løbende sager, forventes dette arbejde først afsluttet ved udgangen af 2015. Servicelovens områder vil fremadrettet være omfattet af afdelingens ledelsestilsyn. Ældre- og Handicapafdelingen har endvidere som foreslået af revisionen udarbejdet og implementeret arbejdsgangsbeskrivelser for administration af § 97, ledsageordninger.

Bemærkning nr. 2: Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn og unge, jvf. servicelovens §§ 41 og 42

Revisionen har fundet fejl i 5 ud af 7 gennemgåede sager. De konstaterede forhold giver usikkerhed om berettigelsen til de afholdte ydelser, og dermed usikkerhed omkring den hjemtagne statsrefusion. Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en handleplan, som beskriver, hvordan der kan iværksættes tiltag til at sikre større skriftlighed i sagerne. Herudover anbefaler revisionen, at der sættes fokus på de konstaterede forhold i forbindelse med det fremadrettede ledelsestilsyn for området.

Bemærkning nr. 3: Det øvrige specialiserede område - særligt dyre enkeltsager, jvf. servicelovens §§ 50,52 og 176

Revisionen har fundet fejl i 4 ud af 8 sager. De konstaterede forhold er af væsentlig karakter for sagsbehandlingen, ligesom de har væsentlig betydning for barnets/den unges retssikkerhed. Revisionen anbefaler, at der iværksættes tiltag til sikring af, at der foretages strukturerede og dokumenterede børnesamtaler med børn og unge, samt at der udarbejdes handleplaner med konkrete indsatsmål. Herudover anbefaler revisionen, at der sættes fokus på de konstaterede forhold i forbindelse med det fremadrettede ledelsestilsyn for området.

Social- og Sundhedsforvaltningens svar på bemærkning nr. 2 og 3

Børne- og Familieafdelingen udarbejder en handleplan for medhenblik på at implementere revisionens anbefalinger i efteråret 2015. Der er endvidere igangsat en metodeudviklingsproces som forventes at tydeliggøre og konkretisere evt. indsatsbehov, og dermed gøre journaliseringen lettere.
De forhold der af revisionen er udpeget som fokusområder, vil indgå i det løbende kvalitets- og ledelsestilsynsarbejde.

Korrigerede forhold

Økonomi og Analyse har konstateret, at der var fejl i hovedoversigten idet låneoptaget ikke stemte overens med det bogførte. Der er derfor foretaget en rettelse af hovedoversigten i regnskabspublikationen så beløbet et det rigtige. Rettelsen har ikke betydning for det endelige regnskabsresultat.

Lov- og plangrundlag

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (bekendtgørelse nr. 669 af 20. maj 2015).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af august til tilsynsmyndigheden sammen med beretningen og de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Kommunalbestyrelsens afgørelser sendes samtidig til revisionen

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune - Revisionsberetning 2014
Bilag 2: Rødovre Kommune - Bilag 2 - 4 til revisionsberetning 2014

Halvårsregnskab 2015
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ifølge den kommunale styrelseslov skal der forelægges et halvårsregnskab for Kommunalbestyrelsen med en prognose for det samlede regnskabsresultat for året. Halvårsregnskabet udarbejdes i Rødovre Kommune som led i den løbende opfølgning på udgiftsudviklingen og indebærer derfor ikke ny information. Halvårsregnskabet er ikke underlagt krav om revision.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at halvårsregnskabet 2015 godkendes.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt formen på halvårsregnskabet og det forventede årsregnskab. Opgørelsen er baseret på de samme oplysninger som Økonomisk Oversigt, august 2015, hvortil der henvises for en uddybning.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse.
BEK nr. 669 af 20. maj 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Overordnet viser halvårsregnskabet for 2015 et overskud for det skattefinansierede område på 67,9 mio. kr. og et underskud på forsyningsområdet på 4,2 mio. kr. – svarende til et samlet overskud på 63,7 mio. kr. Overskuddet på det skattefinansierede område kan henføres til boligselskabernes frikøb af tilbagekøbsrettigheder på ialt 68,6 mio. kr. Generelt er udgifter og indtægter ikke helt ligeligt fordelt på de to halvår, hvorfor resultatet ikke kan bruges som pejlemærke for årsregnskabet.
For året som helhed forventes et overskud på det skattefinansierede område på 220,2 mio. kr. og et underskud på forsyningsområdet på 14,8 mio. kr. svarende til et samlet overskud på 205,5 mio. kr. Det forventede overskud på det skattefinansierede område afviger væsentligt fra bevillingen, pga. et lavere forventet anlægsniveau, der dog i nogen grad modsvares af højere forventede nettodriftsudgifter.

Tidsplan

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal senest på sit første møde i september måned eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget godkende halvårsregnskabet. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsoversigt og regnskabsopgørelse
Bilag 2: Halvårsregnskab 2015 - korrektion.pdf

Diverse
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Hendriksholm Skole, nordfløj - ombygning af indskolingsområde og udvidelse af nordre sal - økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Plejehjemmet Ørbygård - indstilling af hovedentreprenører til tilbudsgivning
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 156

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.27.