Kommunalbestyrelsen

01-09-2015

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Michel Berg (A)
Lene Due (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Peter Mikkelsen(Ø)
Jan Kongebro (A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Britt Jensen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Hans Houmøller(Ø)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sager 157 - 158

Fold alle ud

1. behandling af Budgetforslag 2016 - budgetoverslagsår 2017-2019
Sag nr. 157

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget besluttede den 10. juni 2015 at fremsende Budgetoplæg 2016 (2017-2019) til behandling i Økonomiudvalget den 19. august 2015.

På baggrund af budgetoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget og af det trykte budgetforslag 2016 (2017-2019) har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2016. De økonomiske konsekvenser af aftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Hvor det er muligt, er der i denne sag redegjort for de økonomiske konsekvenser af aftalen, som supplement til de tal, der fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslag 2016 (2017-2019) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 19-08-2015
Budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 1.9. 2015

Beslutning

Budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30.09.2015 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 6.10.2015.

Sagsfremstilling

1. Drift

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2015, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2014. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2015 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.557 mio. kr. i 2016. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/servicereduktioner

For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer, blev der med vedtagelsen af budget 2015 (2016-2018) gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 samt en række tværgående reduktioner, og yderligere 2 pct. i 2016.

I budgetforslaget er der ikke indarbejdet effektiviseringsforslag/servicereduktioner udover den allerede indarbejdede stigning i besparelserne på yderligere 2 pct. i forhold til 2015. Beskrivelser af udmøntningen af den yderligere besparelse på 2 pct. fremgår af bilag 3. I budgetforslagspublikationen, der er lagt på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget, fremgår beskrivelserne i de såkaldte "grå bokse".

Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række "hvide bokse". De hvide bokse viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet. De hvide bokse fremgår af bilag 4.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten, jf. bilag 2.

KL og regeringen har i juli måned indgået en økonomisk aftale for 2016. Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn fra KL, samt andre konsekvenser af den økonomiske aftale mv., der fører til ændringer til budgetforslaget. Alle ændringer til budgetforslaget bliver fremlagt i de tekniske ændringsforslag. I bilag 6 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2016, som vil blive fremlagt endeligt i de tekniske ændringsforslag.

Aftalen mellem KL og regeringen er i år indgået senere end normalt som følge af Folketingsvalget. Det skal derfor understreges, at de foreløbige skøn i bilag 6 er forbundet med usikkerhed og ikke er fuldkomne. I det omfang der kommer nyt materiale at basere beregningerne på, vil nye beregninger blive fremlagt snarest muligt. De foreløbige skøn i bilag 6 omhandler forventede ændringer til kommunens skatteindtægter og indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne, forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranterede skatte- og tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover er der i bilag 6 et beregnet skøn for effekten af nye pris- og lønskøn på udgiftssiden.

Alle øvrige ændringer på udgiftssiden af kommunens budget vil først foreligge i de tekniske ændringsforslag, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 2. september 2015, og indgår derfor ikke i bilag 6. Hertil kommer, at ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt omkring ultimo august. Evt. tilskud mv. ventes ligeledes indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Der knytter sig også i år stor usikkerhed til budgetlægningen af beskæftigelsesområdet. Det skyldes gennemførelse af en række reformer, der i forskellig grad er trådt i kraft, eller ventes at træde i kraft, herunder omlægningen af refusionssystemet. I forhold til refusionsreformen er såvel ændringerne på udgiftssiden som de tilsvarende justeringer af finansieringsforholdene og indtægtssiden forbundet med usikkerhed. Hertil kommer at usikkerheden er gældende på relativt store budgetbeløb. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra en vurdering af de aktuelle tal før den økonomiske aftale blev indgået, og mere præcise skøn for alle aktuelt kendte effekter af reformer mv. ventes derfor at kunne fremlægges i de tekniske ændringsforslag.

Herudover skal det bemærkes, at budgetforslaget i sin fremlagte form indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende på forsyningsområdet, jf. den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

2. Anlæg

I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 5. Alle beløb er i 2016-priser. Der afsættes 83,2 mio. kr. til anlæg i 2016, jf. bilag 5, heraf 20,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i forlængelse af vedtaget budget 2015 (2016-2018) budgetteret på driften. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder. Det skal bemærkes, at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten.

3. Finansieringsforudsætninger

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2015)
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
  • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Frem mod sagen til 2. behandling af budgettet foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal
  • Ændringen i kasseholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetforslag i balance

Uddybende om kasseændring og servicevækst

Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i det nu udsendte budgetforslag, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i juni måned, indgår en styrkelse af kassen på 2,3 mio. kr. i 2016, på 35,6 mio.kr. i 2017, på 86,8 mio. kr. i 2018, og på 109,0 mio. kr. i 2019.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2016 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for de aktuelt kendte effekter af den økonomiske aftale er som nævnt vist i bilag 6. Med det foreløbige skøn kan kasseændringen revurderes til at styrkelsen af kassen øges til 14,8 mio. kr. i 2016, men nedjusteres til 7,6 mio. kr. i 2017, til 53,0 mio. kr. i 2018 og til 62,9 mio. kr. i 2019, jf. bilag 6. Det skal dog understreges, at en række udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale for 2016, samt øvrige udgiftsmæssige ændringer, herunder tælledag på skolerne, endnu ikke er kendt, og ligeledes vil påvirke kasseændringen. En mere præcis beregning af kasseændringen, end den der foreligger i bilag 6, vil blive fremlagt med de tekniske ændringsforslag.Hvorvidt kommunerne samlet set overholder servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, kan beregnes nærmere, når de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen mellem KL og regeringen er afklaret, herunder kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet, som ikke er kendt endnu. Med de yderligere 2 pct. indarbejdede driftsreduktioner i budgetoplægget forventes det, at Rødovre Kommune overholder begrænsninger på serviceudgifterne.

Uddybende om låneadgang

Der er forudsat en samlet låneadgang på 24,5 mio. kr. i 2016 i budgetforslaget. Det skal bemærkes, at låneadgangen først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning

Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned. Siden da er der i juli måned kommet Indenrigsministeriets endelige udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb, herunder tal for statsgarantien. Beregninger på udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb vil blive indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for konsekvenserne af ministeriets udmelding, baseret på den udmeldte statsgaranti, er vist i bilag 6.
Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2013 pr. maj 2015.

Udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 6.329,1 mio. kr. i 2016. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.626,6 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft med 4,4 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden budget 2008.
Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 i budgetforslaget.Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 255,7 mio. kr. i 2016. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes i budgetforslaget at blive 37,1 mio. kr. i 2016.

Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.

Der budgetteres i budgetforslaget med et selskabsskatteprovenu på 15,0 mio. kr. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for ejendoms- og selskabsskat er vist i bilag 6.
Beregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det faktiske folketal (betalingskommunefolketallet) pr. januar 2015, korrigeret for forventede ændringer i de fire budgetår, og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er der taget højde for en forventet tilflytning til 138 nye boliger, Slotsherrensvej 205 og Brunevang 44-70, der etableres i 2015-2016.

Der budgetteres i budgetforslaget i 2016 i alt med kommunal udligning og særtilskud på 740,4 mio. kr. Heraf er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune på baggrund af ansøgning kan modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio. kr. i alle år. Desuden er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune kan modtage 2 mio. kr. i tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer. Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske ændringsforslag. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for tilskuds- og udligningsbeløb er vist i bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19/02/2014) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revison m.v. (BEK nr. 669 af 20/05/2015).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2016 (2017-2019).

Tidsplan

19. august 2015: Økonomiudvalget 1. behandler budget 2016 (2017-2019).

1. september 2015: Kommunalbestyrelsen 1. behandler budget 2016 (2017-2019).

2. september 2015: Administrationens tekniske ændringsforslag til budgetforslaget udsendes på kb-net.

21. september 2015, kl. 12.00: Frist for gruppeformænd til at indberette politiske ændringsforslag til budgetforslaget.

30. september 2015: Økonomiudvalget 2. behandler budget 2016 (2017-2019).

6. oktober 2015: Kommunalebestyrelsen 2. behandler budget 2016 (2017-2019).

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagen
Bilag 2: Hovedoversigt
Bilag 3: Effektiviseringer og ændringer i serviceniveau
Bilag 4: Hvide bokse
Bilag 5: Investeringsoversigt
Bilag 6: Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomiaftalen

Diverse
Sag nr. 158

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19:27.