Kommunalbestyrelsen

06-10-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Peter Michael Jensen(V)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Pia Hess Larsen(A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Hammer (O)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Michel Berg (A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Jan Kongebro (A)
Chris Lassen Jensen(C)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Svend Erik Pedersen (F)
Hans Houmøller(Ø)

Fraværende

Erik Nielsen (A)

Sager 181 - 182

Fold alle ud

Budgetforslag 2016 - budgetoverslagsår 2017-2019, 2.behandling
Sag nr. 181

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 19. august og den 1. september budgetforslag 2016.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 2. september 2015, og en revideret version på baggrund af nye meldinger fra staten er udsendt den 7. september 2015. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, O, V og Ø.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelsen af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2016 (2017-2019) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemmingshæftet.
  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2016, jf afstemningshæftet pkt. 159.
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2016 (2017-2019) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet.
  4. at kirkeskatten for 2016 fastsættes uændret til 0,72 pct.

Økonomiudvalget 30-09-2015
Budgetforslaget 2016 - budgetoverslagsår 2017-2019 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2015, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt, jf. afstemningshæftet inklusiv bilag.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforlag 2016 den 1. september 2015 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. september 2015 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2016. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2016
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2015, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2014. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2015 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

For at ruste Rødovre Kommunes økonomi til en række udefra kommende udfordringer, blev der med vedtagelsen af budget 2015 (2016-2018) gennemført en reduktion af kommunens samlede driftsbudget med 2 pct. i 2015 samt en række tværgående reduktioner, og yderligere 2 pct. i 2016.

I budgetforslaget er der ikke indarbejdet effektiviseringsforslag/servicereduktioner udover den allerede indarbejdede stigning i besparelserne på yderligere 2 pct. i forhold til 2015. I budgetforslagspublikationen, der er lagt på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget, fremgår beskrivelserne i de såkaldte "grå bokse". Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række "hvide bokse". De hvide bokse viser de større justeringer, såvel mer- og mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget med henblik på en fastholdelse af serviceniveauet.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.557 mio. kr. i 2016. Budgetforslagets anlægsudgifter udgør 83,2 mio. kr. i 2016, heraf 20,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder en styrkelse af kassen på 2,3 mio. kr. i 2016, på 35,6 mio. kr. i 2017, på 86,8 mio. kr. i 2018, og på 109,0 mio. kr. i 2019. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2016.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives der en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagets generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer
Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2016 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen for budget 2016 (2017-2019). De tekniske ændringer er udsendt på KB-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 2. september 2015, og en revideret version af hæftet med nye skøn for indtægter og den kommunale medfinansiering af sundhed er udsendt på KB-net den 7. september 2015.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2016 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte primo juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Endvidere har KL siden tilblivelsen af budgetforslag 2016 udmeldt nye skøn for væksten i de kommende år. Dette har medført, at der er foretaget en genberegning af de forventede skatter, tilskud og udligning på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og et nyt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der ligger til grund for budgetforslag 2016, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af bilag 3 Skatter, tilskud og udligning.

Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i 2016 på 20,8 mio.kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu på 10,4 mio. kr. i 2016 i forhold til budgetforslaget.

Skatter, tilskud og udligning for budgetoverslagsårene 2017-2019 er tillige genberegnet. Det fremgår af bilag 3, at det giver anledning til et mindreprovenu i forhold til budgetforslaget på 26,4 mio. kr. i 2017, på 64,8 mio. kr. i 2018 og på 111,2 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om anvendelse af henholdsvis statsgaranti eller selvbudgettering for 2016. Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2016. Det skyldes at det begrænsede merprovenu ved selvbudgettering skal holdes op mod den usikkerhed som selvbudgettering indebærer.

Rødovre Kommune har i 2016 fået 12,7 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 8,7 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har i år ikke fået andel i det sociale særtilskud, hvoraf 2 mio. kr. var forudsat i budgetforslaget. Ændringen er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har fået lånedispensation til borgernære anlægsprojekter på 34 mio. kr. og på 15,9 mio. kr. til ordinære anlægsprojekter. De to låneadgange på i alt 49,9 mio. kr. er ikke indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Derudover skal det bemærkes, at det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i 2016. Det vil først blive afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2016. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2016 overskrider budgetterne. Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2016 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 16,6 mia. kr. for kommunerne samlet set.

Endelig bemærkes, at budgetforslaget med ændringsforslag igen i år indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende på grund af den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, O, V og Ø. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Den politiske aftale mellem grupperne A, C, F, O, V og Ø er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Efter ændringsforslagetshæftets udarbejdelse den 7. september har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes til uændret 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer mindre ændringer i forhold til budgetforslag 2016, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 84.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2014 og 2015 søgt og fået puljemidler på ca. 7,5 mio. kr. årligt, til finansiering af forhold på ældreområdet. Fra og med 2016 er kommunernes bloktilskud forøget med puljemidlerne. Social- og Sundhedsforvaltningens budget på ældreområdet foreslås derfor forøget med 7,5 mio. kr. årligt, jf. afstemningshæftet, punkt 35.

Det indgår i den politiske aftale at fremrykke Kunstgræsbane ved Horshøjvej til 2016. Projektet skal som følge heraf udgå af budgetforslaget i år 2019, jf. afstemningshæftet, punkt 72.

Det indgår i den politiske aftale at den generelle besparelse på dagtilbud fjernes. Det har betydning for taksterne på daginstitutionerne, som er indregnet i den tilbageførte besparelse. I budgetforslaget var taksten følgende: 2.932 kr. på dagpleje, 3.088 kr. på vuggestue og integrerede institutioner og 1.764 kr. på børnehaver. Taksterne ændres som følge af fjernelse af den generelle besparelse til hhv. 2.984 kr. på dagpleje, 3.186 kr. på vuggestue og integrerede institutioner og 1.819 kr. på børnehaver.

Derudover har Vestbads Bestyrelse besluttet at sænke prisen for månedskort til pensionister fra 150 kr. til 140 kr. Derudover har bestyrelsen besluttet at fjerne taksten for work-out månedskort i forbindelse med periodekort fra kommunens takstblad.

Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedlagte bilag 4 Takstblad Budget 2016.

Af hensyn til kommunernes overordnede mulighed for at leve op til den økonomiske aftale mellem regeringen og KL, er en række af anlægsprojekterne fra den politiske aftale besluttet overført fra anlæg til drift. Der er tale om projekter der med rimelighed lige så vel kan konteres teknisk som drift. Det drejer sig om følgende projekter: Legepladser på børneinstitutionerne og skolerne, forundersøgelser på hhv. Musikskole og Jobcenter og Ventilation på rådhuset. Derudover flyttes de i budgetforslaget afsatte midler til Fuld kommuneplanrevision fra investeringsoversigten til driften. De anførte projekter er derfor indarbejdet på driftssiden i afstemningshæftet.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer, samt politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø) stemmes igennem, vil være et kassetræk på 82,7 mio. kr. i 2016, på 26,3 mio. kr. i 2017, på 12,2 mio. kr. i 2018 og på 37,8 mio. kr. i 2019.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 51,7 mio. kr. i 2016. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.608,8 mio. kr. i 2016.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer, på anlægssiden udgør 51,9 mio. kr. i 2016.
Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 135,1 mio.kr. i 2016.

Driftsbalance
Med budgetloven er der indført et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt.

Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø) og de øvrige ændringer stemmes igennem, udgør -70,7 mio. kr. i 2016. Det betyder, at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommune ligger med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag over rammen for serviceudgifterne i den økonomiske aftale for 2016, som KL og regeringen har indgået.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09/06/2015) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revison m.v. (BEK nr. 1024 af 01/09/2015).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2016 (2017-2019).

Tidsplan

30. september 2015: Økonomiudvalget 2. behandler budget 2016 (2017-2019).
6. oktober 2015: Kommunalebestyrelsen 2. behandler budget 2016 (2017-2019).

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen
Bilag 2: Afstemningshæfte - ØU referat
Bilag 3: Skatter Tilskud og Udligning
Bilag 4: Takster 2016
Bilag 5: Afstemningshæfte - KB
Bilag 6: Afstemningshæfte - KB referat

Diverse
Sag nr. 182

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl 19.04.