Kommunalbestyrelsen

27-10-2015

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Lene Due(A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)
Britt Jensen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Niels Spittau(O)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Chris Lassen Jensen(C)
Jan Kongebro(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Michel Berg(A)
Kim Hammer(O)

Sager 183 - 200

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 183

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forhøring om ændring af Kommuneplan for Rødovre Station
Sag nr. 184

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Et projektteam ønsker at udnytte mulighederne for en ny udvikling i nærheden af Rødovre Station i overensstemmelse med visionerne i Rødovre Kommuneplan 2014, og har derfor bedt om at en ny lokalplan udarbejdes. Projektet omfatter rammeområder 7C01 og det sydøstligste hjørne af rammeområde 6F02.

I forbindelse med et forestående lokalplanarbejde er det nødvendigt at ændre bestemmelserne for kommuneplanens rammeområde 6F02 - Højhusbebyggelsen Milestedet og 7C01 - Rødovre Stationscenter. I henhold til Planlovens § 23 c indkalder Kommunalbestyrelsen ideer og forslag til planlægningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gennemføres en forhøring på 4 uger med indkaldelse af idéer og forslag til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for området ved Rødovre Station.

Teknik- og Miljøudvalget 06-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området – Rødovre Syd - har haft planmæssig bevågenhed igennem en lang række år, og der blev afholdt en idekonkurrence i 2010-2011 for at finde nye muligheder for udviklingen i området. I Kommuneplan 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen en vision for området.

Visionen for området er at bygge videre på kvaliteterne i bebyggelsen og få udviklet en bæredygtig bydel i bred forstand: økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Der skal være fokus på en alsidig blanding af funktioner, forskønnelse af området og arkitektur af høj kvalitet. Det er vigtigt at der skabes gode, trygge og attraktive byrum i stationsområdet. Det er også vigtigt at der skabes en attraktiv byport til Rødovre – både fra stationen men også ved Avedøre Havnevej.

Det er intentionen, at der arbejdes med et samlet projekt for området ved Rødovre Station over Avedøre Havnevej og området i umiddelbar nærhed hertil ved Storekær/Agerkær.

Det forventes, at et fremtidigt projekt vil kunne udvikles indenfor anvendelsen for rammeområderne, men at det vil blive nødvendigt at opjustere bebyggelsesprocenten og forøge etageantallet for rammeområde 6F02 og rammeområde 7C01. Det forventes, at der vil blive oprettet et nyt rammeområde til projektområdet, så afgrænsningen af rammeområde 6F02 ændres. Det nye rammeområde forventes benævnt 6F03.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Men før udarbejdelse af sådanne forslag skal der i henhold til Planlovens § 23c sikres en forudgående offentlighed gennem indkaldelse af idéer og forslag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag mv. til det videre arbejde med kommuneplantillægget og lokalplanen indenfor kommuneplanens nye rammer - 4 uger i november-december 2015.

Bilag

Bilag 1: Eksisterende rammer fra Kommuneplan 2014
Bilag 2: Tekst til hjemmesiden - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2014 for rammeområde 6F02 og 7C01 ved Rødovre station

Byudvikling i Syd og Nord
Sag nr. 185

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Dette er en opfølgning på budgetresolutionen om byggesagsbehandling (budgetaftalen for 2016). Strategien for Byudvikling i Syd og Nord, som bl.a. indebærer opkøb af ejendomme i syd, vurderes ikke længere aktuel. I stedet foreslås en strategi, hvor der satses på en øget indsats dels i byggesagsbehandlingen og dels i helhedsplaner for udviklingsområderne og lokalplaner generelt.

Som konsekvens heraf aflægges anlægsregnskab for bevillingen til Byudvikling i Syd og Nord samt forslag til en ændret prioritering af de afsatte driftsmidler.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. oktober 2012 (sag nr. 284) at give en anlægsbevilling på 43.000.000 kr. til evt. opkøb af ejendomme i Rødovre Syd, dannelse af et ejendomsudviklingsselskab og til fremdrift af byudviklingsprojekterne i Rødovre. Der blev i samme sag desuden bevilliget 3.300.000 kr. fra 2013 og frem til drift af opkøbte ejendomme.

Byudviklingsprojekterne har i mellemtiden udviklet sig positivt, og af bevillingen på 43.000.000 kr. er der anvendt 839.262 kr. til henholdsvis en helhedsplan for Islev og en detailhandelsundersøgelse ligeledes i Islev. Der resterer således 42.160.738 kr. af anlægsbevillingen, heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i budget 2016.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at mindreforbruget på 39.160.738 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016 tilgår kassebeholdningen,
 3. at der af driftsbevillingen på 3.300.000 kr. i 2015 sker en omprioritering, hvor 2.300.000 kr. anvendes til byudviklingsopgaver, byggesagsbehandling og til strategi og udvikling, samt at restbeløbet på 1.000.000 kr. tilgår kassebeholdningen,
 4. at der af driftsbevillingen på 3.300.000 kr. i 2016 og årene frem sker en omprioritering, hvor 3.300.000 kr. anvendes til byudviklingsopgaver, strategi og udvikling og til en forøget indsats i byggesagsbehandlingen samt
 5. at ressourcebehovet til forvaltningens behandling af plan- og byggesager tages op til fornyet vurdering om fem år.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, idet ressourcebehovet vurderes efter 2 år, jf. punkt 5.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 er der følgende budgetresolution om byggesagsbehandlingen: "Rødovre Kommune er i gang med en række byudviklingsområder, som vil betyde en markant tilflytning inden for de næste år. Parterne ønsker i den forbindelse at sikre, at byggesagsbehandlingen er rustet til opgaven. Derfor skal der fremlægges en sag til politisk drøftelse, med henblik på opprioritering af byggesagsbehandlingen."

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2012 givet en samlet anlægsbevilling på 43.000.000 kr. til Byudvikling i Syd og Nord. Rådighedsbeløbene er fordelt på følgende måde: 37 mio.kr i 2013, 3 mio.kr. i hhv. 2015 og 2016.

Bevilling 30.10.2012

43.000.000 kr.

Heraf afsat rådighedsbeløb i 2016

3.000.000 kr.

Forbrug

839.232 kr.

Mindreforbrug

39.160.738 kr.

Årsagen til mindreforbruget er beskrevet nedenfor.

Byudvikling i Rødovre Syd

Efter afslutningen af den åbne idekonkurrence for Rødovre Syd i 2011 med LIW Planning som vinder, udarbejdede tegnestuen i samarbejde med Rødovre Kommune et revideret forslag til helhedsplan for området. Denne planlægning har nu afstedkommet, at AAB betinget har solgt området omkring stationscenteret til en ejendomsudvikler/bygherre. Jævnfør Kommunalbestyrelsens temamøde den 29. september 2015, kan den egentlige planlægning nu indledes med forhøring, kommuneplantillæg, miljøvurdering, screening for VVM og en lokalplan for området. Området omfatter desuden kommunale vejanlæg og passage over Avedøre Havnevej.

Tilsvarende overvejelser om Agerkær- og Ruskærgrundene er ikke aktuelle for nuværende, men afventer AABs overvejelser om grundenes fremtid.

Rødovre Kommunes opkøb af ejendomme og dannelse af et ejendomsudviklingsselskab er derfor ikke aktuelle mere. Forvaltningen foreslår derfor, at den ikke forbrugte del af anlægsbevillingen på 42.160.738 kr., hvoraf de 3.000.000 kr. er afsat som rådighedsbeløb i 2016, tilgår kassebeholdningen, således at konkrete fremtidige behov for arealopkøb til byudvikling søges bevilliget fra sag til sag. Forvaltningen forudser eventuelle fremtidige arealopkøb i forbindelse med anlæggelse af forpladsen til Letbanestationen i Islev, opkøb til fremme af byplanlægningen af Bymidten og den videre udvikling af Rødovre Syd i Kærene.

Ressourcer til videre udvikling og realisering i byudviklingsområderne

I vedlagte bilag ”Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen” er der nærmere redegjort for det store antal aktuelle plansager i forvaltningen. Det er et meget langt tidsspænd disse plansager løber over, med opstartsmøder med investorer og ejendomsejere, projektforhandlinger, forhøringer, borgermøder, kommuneplantillæg, miljøvurdering, VVM screening, lokalplaner, høringsperioder, behandling af indsigelser og afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen af den endelige lokalplan.

Først når der foreligger en endelig godkendt lokalplan, kan forvaltningen foretage behandlingen af ansøgninger om nedrivning og nybyggeri efter byggeloven. Først herefter kan den fysiske udførelse af anlæg og byggeri ske.

Myndighedsbehandlingen af alle typer byggesager udføres i dag af 3,5 byggesagsbehandlere. Bemandingen er dimensioneret til at tage opgaverne ved en jævn udvikling af byen, som situationen var i perioden 2008 til 2012. Med den forestående byggesagsbehandling af Irmabyens første etaper (opstart august 2015), forventet byggesagsbehandling efterår 2016 af Rødovre Syd og med mange lovliggørelsessager vil sagsbehandlingstiderne med den nuværende bemanding stige markant. Hvis der ikke tilføres ressourcer, forventer forvaltningen, at sagsbehandlingstiden vil stige med anslået 30 % hvert år i en årrække, hvilket vil have en negativ effekt i forhold til fremdriften i byudviklingen, for borgerne og for servicemålene i almindelighed. Hvis der tilføres to fuldtidsmedarbejdere, er det forvaltningens vurdering, at der vil kunne fastholdes et rimeligt flow og opfylde de nuværende servicemål, samtidig med at forvaltningen kan få sagsbehandlet Irmabyen og håndtere lovliggørelsessager. Yderligere vil forvaltningen kunne begynde at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Herudover er der pr. 1. januar 2015 indført nye gebyrregler for byggesagsbehandlingen, således at betalingen bliver fastsat efter, hvor mange timer de enkelte sager tager. Efter første halvår af 2015 skønnes det, at der kommer væsentligt færre indtægter end efter de gamle regler. Indtægterne har været brugt til at dække en del af lønudgifterne til byggesagsbehandlingen, og det skønnes nu, at der vil mangle 800.000 kr. i 2015 og årene fremover, selv med de ekstra sager fra Irmabyen. Der er i forslaget til disponering af de 3.300.000 kr. indregnet denne nye underdækning fra indtægterne ved byggesagsbehandlingen. To fuldtids byggesagsbehandlere vurderes tilsammen at kunne fakturere indtægter på 400.000 kr. pr. år fra ansøgerne.

Planopgaverne udføres i dag af en afdelingsleder/planlægger, to planlæggere og én midlertidig ansat planlægger i 2015. Formålet med at udpege de fem udviklingsområder i Kommuneplan 2014 har været, at der skulle arbejdes med alle fem områder parallelt, så områderne kunne blive forberedt til /komme i gang med udviklingen. Hvis dette skal gennemføres er der behov for yderligere kapacitet til at forestå planopgaverne i en længere periode fremover. For nuværende arbejder forvaltningen med 30 aktuelle planprocesser, jfr. vedlagte bilag. Samtlige projekter er prioriteret. Arbejdet er planlagt ud fra forvaltningens nuværende ressourcer.

Mængden af ansøgninger om nye lokalplaner stiger, da der er flere og flere henvendelser fra grundejere, der ønsker at udvikle ejendomme i Rødovre Kommune. Der er især mange ønsker om lokalplaner for ejendomme i Bykernen. Bygherrerne har det til fælles, at de alle ønsker lokalplanprocessen igangsat/fremmet hurtigst muligt. Teknisk Forvaltning anslår, at der er behov for at tilføre planopgaven ressourcer, svarende til to fastansatte planlæggere over en årrække.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes en pulje til konsulentbistand til de undersøgelser, det er en forudsætning at udføre som en del af planarbejdet, og hvor Teknisk Forvaltning ikke har kompetencer til at udføre disse. Puljen skal fortrinsvis bruges til de undersøgelser, der skal danne grundlag for det videre arbejde med de 5 udviklingsområder. Dette særligt inden for Islevdals erhvervskvarter, Bykernen og Rødovre Syd. Undersøgelser, der kan blive relevante, kan være inden for erhvervsudvikling, detailhandel, trafik, befolkningsundersøgelser, støj, byliv, VVM, områdeudformning og bæredygtighed mv.

Endvidere foreslås det, at der reserveres en pulje ligeledes under Økonomiudvalget til strategi og udvikling. Velfærdspuljen (som var midler fra virksomhedskonferencen og profileringsstrategien) er disponeret fuldt ud. Formålet med en strategi og udviklingspulje er at kunne finansiere politisk prioriterede aktiviteter indenfor Økonomiudvalgets ansvarsområde. Det kan f.eks. understøtte den strategiske byudvikling.

Nedenfor er opstillet en oversigt over, hvordan driftsbevillingen på 3.300.000 kr. foreslås disponeret for at indsatsen fremover kan målrettes mod udarbejdelse af helhedsplaner for kommuneplanens udviklingsområder, til strategi- og udviklingsopgaver, en øget indsats til udarbejdelse af nye lokalplaner og i byggesagsbehandlingen.

Det foreslås, at sagen tages op til fornyet vurdering om fem år, da det må forventes at mange af de skitserede projekter vil være udført eller under udførelse på det tidspunkt.

År 2015

Driftsbevilling afsat til drift af opkøbte ejendommen fra 2013 og fremefter.: 3.300.000 kr.

Forslag til ny disponering:

 • 550.000 kr. til midlertidig ansat planmedarbejder i 2015.
 • 800.000 kr. til genopretning af indtægt, som følge af underdækning fra nye gebyrregler i byggesagsbehandlingen i 2015.
 • 500.000 kr. til plan- og byudviklingsundersøgelser.
 • 450.000 kr. til strategi og udviklingspulje
 • 1.000.000 kr. tilgår kassen i 2015 som uforbrugte midler.
 • År 2016 og frem pr. år.

Driftsbevilling afsat til drift af opkøbte ejendommen fra 2013 og fremefter.: 3.300.000 kr./år.

Forslag til ny disponering:

 • 2.100.000 kr. til to planlæggere og to byggesagsbehandlere
 • 800.000 kr. til genopretning af indtægt, som følge af underdækning fra nye gebyrregler i byggesagsbehandlingen i 2016 og frem.
 • -400.000 kr. i gebyrindtægter fra to nye byggesagsbehandlere.
 • 300.000 kr. til plan og byudviklingsundersøgelser i byudviklingsområderne.
 • 500.000 kr. til strategi og udviklingspulje

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommuneplan 2014 – En temarevision om bæredygtig byudvikling.
Rødovre Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 42.160.738 kr., hvoraf de 3.000.000 kr. er afsat som rådighedsbeløb i 2016, tilgår kassebeholdningen.

Driftsbevillingen på 3.300.000 kr. pr. år oprindelig afsat til drifts af opkøbte ejedomme disponeres om til øget indsats på byplanlægning, byudvikling og byggesagsbehandling samt til øvrige strategi og udviklingstiltag.

Tidsplan

Anlægsopgaverne er udført i 2013-2015.

Bilag

Bilag 1: Plan for det fortsatte arbejde med de frem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen
Bilag 2: Aktuelle planprocesser september 2015

Rødovre Stadionhal, etablering af kunstbelægning på løbebaner samt belysning - anlægsregnskab 2015
Sag nr. 186

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.


Anlægsbevilling 25.02.2014

4.900.000 kr.

Anlægsbevilling, tillæg 17.06.2014

450.000 kr.

Anlægsbevilling, tillæg 17.06.2014

675.000 kr.

Bevillinger i alt

6.025.000 kr.

Forbrug/Regnskab

6.009.719 kr.

Mindreforbrug

15.281 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 15.281 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget 06-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Renovering af løbebanerne ved Rødovre Stadionhal med etablering af kunstbelægning samt belysning er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Der er etableret kunstbelægning på de eksisterende løbebaner, herunder opstribning til løbedicipliner, kantafgrænsning med markeringer samt nyt sikkerhedshegn.
Endvidere er der foretaget topsprøjtning af de øvrige atletikfunktioner.
Herudover er der etableret belysning omkring løbebanen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 25.02.2014 givet en anlægsbevilling til projektet på 4.900.000 kr.
Herudover blev der efter licitationen givet tillæg til bevillingen den 17.06.2014 på 450.000 kr. og 675.000 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 6.025.000 kr.
Der er forbrugt 6.009.719 kr., og mindreforbruget på 15.281 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab/Økonomioversigt fra Teknisk Forvaltning af 15.09.2015

Vestbad, renovering af loft, facadesøjler og bassinoverflader - anlægsregnskab 2015
Sag nr. 187

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 6.794.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder halvdelen af udgiften.

Det samlede forbrug er opgjort til 6.556.249 kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 237.751 kr., der skal deles mellem de to kommuner.

Samlet bruttobevilling

6.794.000 kr.

Forbrug/Regnskab

6.556.249 kr.

Samlet mindreforbrug

237.751 kr.

 

Rødovre Kommunes andel, nettobevilling:

 

Halvdelen af bevilling

3.397.000 kr.

Halvdelen af forbrug

3.278.124 kr.

Mindreforbrug

118.876 kr.


Brøndby Kommune har indbetalt halvdelen af bevillingen kr. 3.397.000 kr. og deres andel af mindreforbruget 118.875 kr. tilbagebetales.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at Rødovre Kommunes andel af mindreforbruget på 118.876 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015 samt
 3. at Brøndby Kommunes andel af mindreforbruget på 118.875 kr. tilbagebetales til Brøndby Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget 06-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 21.12.2010 en anlægsbevilling til renovering af Vestbad med maling af bassinoverflader, udskiftning af loft og belysning, beskyttelse af facadesøjler og opretninger af vandbehandlingsanlægget.

Renoveringen er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Afslutning af sagen er trukket ud og blev først endeligt afsluttet medio 2015 på grund af tvist med entreprenøren om den udførte maling af indendørsbassinet.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør i alt 6.794.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder halvdelen af udgiften.
Der er forbrugt i alt 6.556.249 kr., og det samlede mindreforbrug på 237.751 kr. fordeles mellem de to kommuner.
Mindreforbruget skyldes, at renoveringsaktiviteterne samlet set blev lidt mindre omfattende end forventet inden påbegyndelsen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 23.09.2015
Bilag 2: Brev til Teknisk Forvaltning af 19.01.2011 vedr. anlægsbevilling

Omlægning af skoledistriktet for Islev Skole og Tinderhøj Skole
Sag nr. 188

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der vil være et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok. Reguleringen af skoledistrikterne, som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. oktober 2014, har ikke haft den fornødne effekt. Sagen er sendt i høring i skolebestyrelserne på Islev Skole og Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt fra og med indskrivningen til skoleåret 2016/2017 samt
 2. at der som en overgangsordning i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse for skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 dispenseres fra de vedtagne regler vedrørende frit skolevalg, således at børn i det flyttede område, der vil have søskende i indskolingen på Islev Skole, kan indskrives her. Herefter vil distriktsændringen have fuldt gennemslag.

Børne- og Skoleudvalget 06-10-2015
Anbefales, idet udvalget foreslår indsat et pkt. 3: ", at overgangsordningen kun gælder for forældre, der ved indskrivningen i november 2015 har børn på Islev Skole i 0.-, 1.- og 2. klasse."

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt med Børne- og Skoleudvalgets tilføjelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreslås en yderligere omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole, da den sidste regulering af skoledistrikterne i indeværende år ikke har haft den fornødne effekt. Der har i indeværende år været en hurtigere ændring af befolkningssammensætningen i Islev Skoles distrikt end forventet. Der er således flyttet flere børnefamilier til, end det kunne forudses. Islev Skole er derfor fortsat presset af et for stort elevgrundlag. Skolen kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Desuden forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarksgrunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i Islev generelt.

Ulempen vil for nogle elever være, at de får længere til skole. Reglerne for frit skolevalg vil være gældende for de elever i området, som vil søge Islev Skole.

Der henvises til bilag 1, der viser fordelingen af børn, årgang 2010, 2011 og 2012 ved de eksisterende distrikter, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter. Der henvises derudover til bilag 3 og bilag 4, som viser forslag til omlægning af skoledistrikterne. Bilag 5 viser antallet af børn i det område, som overvejes flyttet til Tinderhøj skoledistrikt.

Sagen har været behandlet i henholdsvis Islev Skoles skolebestyrelse og Tinderhøj Skoles skolebestyrelse, som har nedenstående kommentarer.

I høringssvaret fra Tinderhøj Skole udtrykker skolebestyrelsen stor glæde over forslaget om omlægning af skoledistrikterne, og bestyrelsen anbefaler at implementere forslaget, som fremgår af bilag 3 fra 2016/2017. Omlægningen vil betyde, at skolens økonomi og samlede drift forbedres hen over de kommende år. Skolen vil dog først kunne være fuldt tresporet om 9 år, og skolebestyrelsen håber på, at skolen indtil da kan understøttes økonomisk på anden vis.

I høringssvaret fra Islev Skole efterlyser skolebestyrelsen prognose for antal og tidspunkt for tilflyttere til SPF-grunden. Skolebestyrelsen udtrykker desuden bekymring for, at skolen bliver tosporet det år, årgang 2011 skal starte i skole og for prognosen efter 2017. Den robuste økonomi, muligheden for linjefagsdækning og kvalificeret fag-faglig sparring risikerer skolen at miste, hvis den bliver tosporet. Skolebestyrelsen er samtidig bekymret for at miste sammenhængskraften i bydelen, hvis distriktet deles på midten, og bestyrelsen gør opmærksom på, at der skal tages hensyn til de trafikale forhold, eleverne udsættes for, når de skal i skole. Dertil ønskes forskellige alternativer til, hvordan skoledistriktet kunne omlægges. Islev Skoles bestyrelse kan således ikke anbefale forslaget i den nuværende form.

I begge skolebestyrelsers høringssvar nævnes søskendeperspektivet. Islev Skoles bestyrelse efterspørger tal på, hvor mange børn der har ældre søskende på Islev Skole, jf. bilag 5. Skolebestyrelsen mener, at børn skal have ret til at gå på samme skole som deres ældre søskende, uanset om skoledistrikterne ændres, da de ellers er bekymrede for, at forældrene vil vælge en helt tredje skole, hvor alle deres børn kan gå.

Tinderhøj Skoles skolebestyrelse skriver om søskendeperspektivet, at skolen i videst mulige omfang stiller sig til rådighed for, at alle søskende kan komme til at gå på Tinderhøj Skole. Islev Skoles skolebestyrelse mener, at det vil give uro i de øvrige klasser, hvis ældre søskende flytter skole, for at kunne gå på samme skole som deres mindre søskende.

Ved tidligere skoledistriktsændringer i Rødovre er der ikke givet søskendegaranti.

Ved en gennemgang af familierne i det område, som foreslås overflyttet fra Islev Skole til Tinderhøj Skole, fremgår det, at der for børn født i 2010 er 14 børn, som har søskende på Islev Skole, heraf 10 som stadig vil gå i indskolingen. For børn født i 2011 er der 5 børn, som har søskende på Islev Skole og for børn født i 2012 er der 4 børn, som har søskende på Islev Skole.

Da det konstateres, at der er en del indflytning af børnefamilier i kommunens nordlige del, er det vigtigt at skabe plads på begge distriktsskoler til nye tilflyttere. Som alternativ til en fuld distriktsændring vil der i en overgangsperiode på tre år kunne dispenseres, således at elever, der ved skolestart har søskende i indskolingen på Islev Skole, kan indskrives her. Dette vil tilgodese begge skoler og samtidig tilgodese en del af de forældre, der i overgangsperioden har Islev Skole som deres førstevalg.

De to høringssvar vedlægges som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med tre spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre ressourceudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Tinderhøj Skoles skolebestyrelse.
Bilag 2: Høringssvar fra Islev Skoles skolebestyrelse.
Bilag 3: Bilag 1. Fordeling af børn, årgang 2010, 2011, 2012.
Bilag 4: Bilag 2. Eksisterende skoledistrikter.
Bilag 5: Bilag 3. Forslag til omlægning af skoledistrikter.
Bilag 6: Bilag 4. Forslag til omlægning af skoledistrikter.
Bilag 7: Bilag 5. Antallet af børn som overvejes flyttes, samt søskende-tal.

Afrapportering af projekt
Sag nr. 189

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en afrapportering af projekt "Styrket indsats på hjerneskadeområdet" til orientering.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at afrapporteringen forelægges til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 06-10-2015
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune fik i 2012-14 midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i alderen 18-65. Projektets to formål var, dels at fremme sammenhængende og effektive rehabiliterings- og genoptræningsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade, dels at opdatere og opkvalificere medarbejdernes faglige kompetencer.

For at skabe bedre sammenhæng i genoptrænings- og rehabiliteringsforløbene blev der ansat en hjerneskadekoordinator på 37 t./ugen frem til maj 2012 og på 25 t/ugen resten af projektperioden. Koordinatoren var borgerens indgang til Rødovre Kommune på hjerneskadeområdet og havde det overordnede ansvar for at guide borgere og pårørende igennem det kommunale system.

I forhold til projektets andet formål blev der gennemført kompetenceudvikling for medarbejdere fra visitationsafdelingen, hjælpemiddelafdelingen, træningscentret og jobcentret. Kompetenceudviklingen blev varetaget af de specialiserede tilbud som eksempelvis Center for Hjerneskade. Ud over de statslige puljemidler til kompetenceudvikling er der bevilget ekstra midler af Social- og Sundhedsforvaltningens fælles uddannelsespulje (i alt 70.000 kroner).

Evaluering og resultater

I slutningen af projektperioden gennemførte forvaltningen en evaluering. Evalueringen var en blanding af kvantitative og kvalitative metoder og bestod i interviews samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere og pårørende, der havde haft kontakt med kommunen i projektperioden. Seks borgere og deres pårørende er interviewet om deres oplevelse af indsatsen og sagsbehandlingen, og derudover er kommunens hjerneskadesamråd samt nøglemedarbejdere på området interviewet. Der blev udsendt spørgeskemaer til 32 borgere og deres pårørende, og vi modtog 28 besvarelser fra borgere og 23 fra pårørende, altså en fin svarprocent.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at 60 procent af borgerne og 66 procent af de pårørende er tilfredse med Rødovre Kommunes rehabiliteringsindsats. I forhold til information om de kommunale tilbud og indsatser er 54 procent borgerne og 66 procent af de pårørende tilfredse. Af besvarelserne fremgår det videre, at 60 procent af borgerne og 66 procent af de pårørende er tilfredse med selve sagsbehandlingen.

Hjerneskadekoordinatoren foretog en afdækning af den daværende organisering og vidensniveauet blandt medarbejderne på området. På den baggrund er der gennemført et kompetenceudviklingsforløb (herunder temadage) for 50 medarbejdere, og der er uddannet 30 nøglemedarbejdere fra alle dele af organisationen. Resten af medarbejderne har deltaget i enkelte dage eller mindre dele af kompetenceudviklingen. Kurserne har været både monofaglige og på tværs af profession og afdelinger. Medarbejderne fortæller, at de føler sig fagligt bedre rustede og har fået en større viden om den interne organisering. Samarbejdet er mere smidigt, og kommunikationen er forbedret. Medarbejderne har fået en fælles teoretisk forståelsesramme og et øget kendskab til hinandens vilkår, funktioner og kompetencer.

Som en del af projektet tog koordinatoren også kontakt til alle eksterne samarbejdsparter, og der blev udarbejdet forslag til, hvordan de nemt og effektivt henvender sig til Rødovre Kommune. Der er også lavet en oversigt/beskrivelse målrettet borgerne, som er lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. Som et resultat af denne styrkede indsats har hospitalerne og de specialiserede tilbud fået nemmere ved at finde frem til rette vedkommende i Rødovre Kommune. Informationerne flyder nemmere, og borgerne får en mere koordineret og sammenhængende indsats. Desuden er der etableret et netværk med samarbejdskommunerne og pårørendekurser i samarbejde med Hvidovre og Albertslund Kommuner.

Borgerkonferencer er i dag indført som metode og anvendes systematisk i de komplekse sager til at inddrage borgere og pårørende. Der bliver udarbejdet mål og handleplaner for den enkelte borger, hvilket skaber sammenhæng og synlighed samt en fælles forståelse af mål for indsatsen. Borgerkonferencerne har desuden givet et bedre og tættere samarbejde med flere af de eksterne samarbejdsparter.

En stor gevinst er også, at koordineringen af sagsforløb er fordelt på færre medarbejdere, hvilket giver en hurtigere sagsgang samt mere målrettede indsatser og forløb.

Vigtigste resultater og fremtidige udviklingspunkter

 • Koordinatorfunktionen har afgørende betydning for borgerne i forhold til kontakt med kommunen, koordinering og sammenhæng i sagsforløbet
 • Koordinatorfunktionen fremmer samarbejdet og kommunikationen med de eksterne aktører
 • Målgruppen skal samles på så få mennesker som muligt. Disse mennesker skal have et så tæt samarbejde som muligt og den relevante viden
 • Borgerkonferencer (systematisk borgerinddragelse) er en rigtig god metode, hvor alle arbejder efter og er bekendt med de fælles mål
 • Der er etableret en fælles faglig forståelses- og begrebsramme blandt de medarbejdere, der er involveret i sagerne
 • Der skal fokus på at vedligeholde kompetencerne, da målgruppen er relativt lille
 • Der skal på plejeområdet arbejdes med at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer til at løfte de komplekse opgaver vedrørende hjerneskaderehabilitering (under projektperioden blev dette vanskeliggjort af stor personaleudskiftning)
 • Der skal arbejdes videre på at gøre de fælles handleplaner elektroniske og tilgængelige for alle relevante parter internt i kommunen (det er en udfordring på grund af forskellige it-fagsystemer).

Forankring

Rødovre Kommune har budgetteret med en videreførelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen med 15 timer/ugen. Der er ikke afsat penge til løbende kompetenceudvikling. Disse skal findes inden for forvaltningens øvrige kursusbudget.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Slutrapport hjerneskadeprojektet

1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere
Sag nr. 190

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forlægger 1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" til drøftelse, før den sendes til høring.

1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at 1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" drøftes og sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med stemmerne 19-0, idet gruppe C ønsker at tilføje følgende:

"Gruppe C mener det er uhensigtsmæssigt at anvende udtrykket "strategimål", da kommunen ikke skal stille forventninger, som formentlig aldrig vil kunne indfries. I stedet bør udtrykket "delvision" anvendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. september 2014 (sag nr. 202) forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Udkast til politik forelægges nu til drøftelse, inden den sendes i høring blandt borgerne, de interviewede, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet.

Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar og den endelige politik blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Der har i processen været en høj grad af dialog med borgere, som i perioder af deres liv har været udsatte og foreninger, medarbejdere og borgere, som har erfaringer med udsatteområdet. Der er gennemført i alt ni dialogmøder med enkeltpersoner eller grupper. Derudover har der været drøftelse af hovedpunkterne i politikken på et møde i Social- og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Der er i processen kommet mange input, som er blevet indarbejdet i politikken. Nogle input har vist sig at være relevante at inddrage i det efterfølgende arbejde med udarbejdelse af en handleplan på udsatteområdet.

Målgruppen for politikken er voksne socialt udsatte borgere i Rødovre. I politikken er indkredset en definition af udsatte borgere, værdier for arbejdet er beskrevet, og der er opstillet vision og fem strategimål for udsatteområdet.

Visionen er: I Rødovre Kommune er der plads til alle – også dem på kanten af samfundet.

For at komme nærmere visionen foreslås det i politikken at arbejde med fem strategimål:

 • Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 • Vi finder løsninger sammen med borgeren
 • Alle har en tryg base
 • Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 • Alle har et godt og sundt liv

Strategimålene angiver retningen for den nuværende indsats, og skal forstås som langsigtede mål, vi arbejder hen i mod gennem konkrete indsatser. Der vil hvert år blive udarbejdet en handleplan for indsatsen for udsatte borgere.

Handleplanen vil, med udgangspunkt i en beskrivelse af den nuværende indsats, beskrive muligheder for udvikling af indsatsen inden for strategimålene. Der vil hvert år blive udarbejdet status på indsatserne i handleplanen.

Der vil efter den endelige godkendelse af politikken i januar 2016, blive etableret et udsatteråd som en del af handleplanen for 2016.

Udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere er den indholdsmæssige del af politikken. Efter godkendelse af det endelige udkast, vil politikken blive tilført layout, billeder og citater fra de interviewede borgere.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter behandling af 1. udkast til politikken for socialt udsatte borgere gennemføres en fire ugers høringsperiode, hvorefter den endelige politik godkendes politisk i januar 2015.

Bilag

Bilag 1: 1. Udkast til politik for socialt udsatte borgere

Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt
Sag nr. 191

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med ændringen af forvaltningens organisation foreslås et politisk ansvarsområde ændret. Derfor foreslås Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt ændret.

Styrelsesvedtægten har været behandlet 1. gang i Økonomiudvalget den 23. september og i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2015. Ved begge møder blev styrelsesvedtægten indstillet godkendt til 2. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at styrelsesvedtægten godkendes.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni måned tog Økonomiudvalget dels den nye forvaltningsstruktur til efterretning, dels at Kommunalbestyrelsen i konsekvens heraf forelægges en ny styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelsen skal behandle en ny styrelsesvedtægt to gange. Herefter orienteres Statsforvaltningen.

For at fastholde en parallelitet mellem politisk og administrativt ansvar forslås, at bygherrefunktionen som politisk ansvarsområde ændres. Med samlingen af ejendomsopgaverne i Rødovre Kommunale Ejendomme overføres ejerskabet til de kommunale ejendomme fra de øvrige forvaltninger til Teknisk Forvaltning. Dermed overføres det politiske ansvar fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. For fortsat at tilgodese de politisk og faglige hensyn i byggearbejderne er fagudvalgene fortsat bygherre ved nybyggeri og større renoveringsopgaver. Det vil således fortsat være fagudvalgene, der nedsætter og har ansvaret for byggeudvalg. Når byggeriet går i drift overgår ansvaret til Økonomiudvalget (når der aflægges anlægsregnskab).

Samtidig er styrelsesvedtægten skrevet igennem sprogligt og ajourført i overensstemmelse med praksis. Dette er helt overvejende ajourføring af udvalgenes opgaver.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt
Bilag 2: Forslag til revideret styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen

Bemyndigelse efter § 32 i lov om kommunernes styrelse
Sag nr. 192

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal efter § 32 i lov om kommunernes styrelse bemyndige en eller flere personer til sammen med formanden for kommunalbestyrelsen eller en af næstformændene at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser.

Bemyndigelsen gives i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering og er gældende for dennes valgperiode.

Indstilling

Staben Politik og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til stabschef for Politik og Kommunikation Michael Trøjborg Thomsen.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren, skal være personligt udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling, f.eks. Kommunaldirektøren. Bestemmelsen giver ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en person, der er ansat i kommunen. Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer. Med bemyndigelsen vil personen/personerne være bemyndiget til på Kommunalbestyrelsens vegne at underskrive skøder ved køb af fast ejendom og de i den forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve. Den /de bemyndigede vil endvidere have bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af Kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med Kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlig lovbestemmelse, yder kaution.

Ved konstitueringen den 6. december 2013 blev det godkendt at give bemyndigelsen til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Per Ullerichs, sekretariatschef Pia Mørch, chefjurist Jane Slott eller økonomi- og personaledirektør Nikolaj Weyser Mortensen.

Da sekretariatschef Pia Mørch ikke længere er ansat og stillingen er nedlagt, vil det være hensigtsmæssigt også at give bemyndigelsen til stabschefen for den nyetablerede stab for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Lov om kommunernes styrelse

Valgstyrere og valgstyrerformænd ved folkeafstemning om retsforbehold 2015
Sag nr. 193

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved folkeafstemning om retsforbehold 3. december 2015 skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningssted til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at der vælges 5 valgstyrere for hvert af kommunens 6 afstemningssteder, heraf
 2. at der vælges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. loven vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningssted til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling. Det er forudsat i valgloven, at valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder repræsenterer flere grupper i Kommunalbestyrelsen. Der er tradition for, at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningsområde, dvs. at der med 6 valgsteder skal vælges 30 valgstyrere, heraf en valgstyrerformand pr. afstemningsområde.

Efter den d'Hondske metode er den partipolitiske fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd følgende:

Parti

Antal valgstyrerformænd

 

Parti

Antal valgstyrere

A

4

 

A

13

C

0

 

C

2

F

0

 

F

1

O

1

 

O

4

V

1

 

V

2

Ø

0

 

Ø

2


I alt 6 valgstyrerformænd og 24 valgstyrere.

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede på de 6 afstemningssteder er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om valg til Folketinget § 29.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales diæter efter gældende regler, som er 405 kr. for deltagelse under 4 timer og 810 kr. for deltagelse over 4 timer.

Tidsplan

Fristen for indlevering af navne på valgstyrere og valgstyrerformænd er onsdag den 11. november kl. 12.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fordelingsskema valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere

Tilforordnede ved folkeafstemning om retsforbehold 2015
Sag nr. 194

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved folkeafstemning om retsforbehold 3. december 2015 skal der vælges i alt 66 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der vælges 66 tilforordnede vælgere som beskrevet.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen er opdelt i 6 distrikter og med antal stemmeberettigede, fordelt som følger:

Distrikt Valgsted Stemmeberettigede
1 Islev skole

4.300

2 Tinderhøj skole

4.500

3 Rødovrehallen

6.900

4 Rødovre skole

5.900

5 Valhøj skole

4.400

6 Ørbygaard

3.400De 66 tilforordnede vælgere er beregnet ud fra, at hvert valgsted som udgangspunkt har behov for 10 tilforordnede vælgere til at bistå med opgaver som udlevering af stemmeseddel, skanning af valgkort, kontrol ved stemmeboks m.v. Der vil dog være12 tilforordnede knyttet til Rødovre skole og 14 tilforordnede til Rødovre hallen pga. valgstedernes størrelse.

De tilforordnede, der skal sidde ved bordene skal have it-erfaring.

Partierne skal efter den d'Hondske metode udpege i alt 66 tilforordnede, fordelt som følger:

Liste

Mandater

Antal tilforordnede

A- Socialdemokratiet

9

32

C- Det konservative Folkeparti

2

7

F- Socialistisk Folkeparti

1

3

O- Dansk Folkeparti

3

10

V- Venstre, Danmarks Liberale Parti

2

7

Ø- Enhedslisten - De Rød-Grønne

2

7

I alt

19

66

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede på de 6 afstemningssteder er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om valg til Folketinget § 30.

Økonomiske konsekvenser

Til valgstyrere og de tilforordnede vælgere udbetales diæter (valghonorar) efter gældende regler, som er 405 kr. for deltagelse under 4 timer og 810 kr. for deltagelse over 4 timer.

Tidsplan

Fristen for indlevering af navne på tilforordnede vælgere er onsdag den 11. november 2015 kl. 12.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fordelingsskema valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere

Tilforordnede til at forestå valg i borgerens eget hjem ved folkeafstemning om retsforbehold 2015
Sag nr. 195

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Til folkeafstemning om retsforbehold den 3. december 2015 skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i visse boformer efter lov om social service, herunder pleje- og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem. Hvervet skal varetages af 2 tilforordnede vælgere, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

Da det er et krav, at de 2 stemmemodtagere så vidt muligt skal være udpeget af forskellige grupper i Kommunalbestyrelsen, anbefales det at der udpeges i alt 10 tilforordnede vælgere efter den d'Hondske metode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at gruppe A vælger 6 tilforordnede vælgere,
 2. at gruppe C vælger 1 tilforordnet vælger,
 3. at gruppe O vælger 1 tilforordnet vælger,
 4. at gruppe V vælger 1 tilforordnet vælger samt
 5. at gruppe Ø vælger 1 tilforordnet vælger.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lovgivningen indeholder en række begrænsninger om, hvem der kan udpeges som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i visse boformer.

 1. Personer, der er ansat til at yde personlig praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen må ikke være stemmemodtager i de boformer, hvor de gør tjeneste. Dette gælder, uanset om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør, kommunen har antaget.
 2. Ansatte knyttet til vedkommende boform kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunernes forvaltning.

I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de 2 stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i Kommunalbestyrelsen.

De nævnte begrænsninger gælder, uanset om de pågældende i øvrigt måtte være valgt som tilforordnede eller udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen (bek. nr. 130 af 19.02.2009).
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem (bek. nr. 128 af 19.02.2009).

Økonomiske konsekvenser

Der afholdes udgifter til kørselsgodtgørelse samt diæter efter gældende regler, som er 405 kr. for deltagelse under 4 timer og 810 kr. for deltagelse over 4 timer.

Tidsplan

Fristen for indlevering af navne på tilforordnede vælgere til at forestå valg i borgernes eget hjem m.v. er torsdag den 5. november 2015.

Permanent brug af mobile valgsteder
Sag nr. 196

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Efter to gange at have anvendt mobile valgsteder med god succes, og en generel stigende tendens til at borgerne ønsker at brevstemme når der er valg og folkeafstemninger, foreslås det, at der fremover anvendes mobile valgsteder ved samtlige valg og folkeafstemninger. Det foreslås, at der indføres en minimumsmodel, som eventuelt kan udvides, såfremt der ønskes en særlig indsats ved et givent valg.

Indstilling

Staben Politik og Kommunikation indstiller,

at der fremover anvendes mobile valgsteder ved samtlige valg og folkeafstemninger.

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A, Ø) og 1 stemme imod (O)

Beslutning

Godkendt med 12 stemmer for (A, F, Ø) og 7 stemmer imod (C, O, V).

Sagsfremstilling

Første gang der i Rødovre Kommune blev anvendt mobile valgsteder, var i forbindelse med KL's kampagne for at øge valgdeltagelsen ved kommune- og regionsrådsvalget i 2013. Der blev dengang anvendt en autocamper, som holdte 8 forskellige steder i kommunen (10 gange i alt) i 1,5 til 3 timer ad gangen. Indsatsen genererede i alt 250 brevstemmer.

Siden blev det i forbindelse med folketingsvalget i 2015 besluttet at anvende mobile valgsteder, for at imødekomme vælgerne særligt i de to områder hvor der blev nedlagt valgsteder, men også i øvrigt. Denne gang blev de mobile valgsteder etableret på Ældrecentret Broparken og i Tremilen Café Bibliotek, hvor der var åbent 2 x 3 timer hver sted. Dette genererede i alt 116 brevstemmer.

Initiativerne blev begge gange positivt modtaget og sammenholdt med at der generelt ses en tendens til øget interesse for at brevstemme, foreslås det at de mobile valgsteder fremover anvendes permanent.

I Rødovre er andelen af brevstemmer ved de seneste valg steget stødt:

Folketingsvalg, 2015 2.303 brevstemmer
Folketingsvalg, 2011 1.839 brevstemmer
Folketingsvalg, 2007 1.079 brevstemmer
   
Kommunalbestyrelsesvalg, 2013 1.142 brevstemmer
Kommunalbestyrelsesvalg, 2009 665 brevstemmer
Kommunalbestyrelsesvalg, 2005 617 brevstemmer
   
Folkeafstemning om patentdomstol, 2014 1.076 brevstemmer
Folkeafstemning m tronfølgeloven, 2009 909 brevstemmer
   
Europa-Parlamentsvalg, 2014 1.096 brevstemmer
Europa-Parlamentsvalg, 2009 929 brevstemmer


Det foreslås, at der som minimum anvendes en model med to mobile valgsteder, som hver er åbne 2 forskellige dage á 3 timer. Det foreslås, at disse to steder er Ældrecentret Broparken og Tremilen Café Bibliotek, og at der her etableres mulighed for digital print af følgebreve, hvilket gør modtagelsen af brevstemmer både hurtigere og nemmere.

Hvis der i forbindelse med et valg eller en folkeafstemning ønskes en særlig indsats, kan modellen udvides med flere mobile valgsteder, enten på andre faste lokationer eller i form af f.eks. en autocamper. Målgruppen for indsatsen er Rødovre kommunes borgere, og de mobile valgsteder vil derfor blive udvalgt ud fra steder, der hovedsageligt bliver besøgt af kommunens borgere.

Der vil blive indkøbt i alt 4 mobile stemmebokse, som hurtigt og nemt kan sættes op på de mobile valgsteder, således at vælgerne sikres den nødvendige diskretion i forbindelse med stemmeafgivningen.

De mobile valgsteder vil blive bemandet af administrativt personale.

Der vil blive informeret om de mobile valgsteder i lokalavisen og på hjemmesiden, samtidig med at der informeres om muligheden for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset.

Lov- og plangrundlag

Lov om valg til Folketinget.

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgift til indkøb af mobile stemmebokse og etablering af særlig KMD-netværksprinter på de to faste mobile valgsteder, Ældrecentret Broparken og Tremilen Café Bibliotek. Udgifterne afholdes af valgkontoen, ligesom de øvrige udgifter til bemanding, annoncering, mv.

Tidsplan

Indsatsen vil fremover blive koordineret som en fast del af valgforberedelserne.

Ligestillingsredegørelse 2015
Sag nr. 197

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ligestillingsredegørelsen oplyser om ligestilling på personaleområdet og kønssammensætning af råd, nævn og udvalg.

Ligestillingsredegørelsen udarbejdes hvert andet år.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at ligestillingsredegørelsen 2015 godkendes,
 2. at ligestillingsredegørelsen fremadrettet godkendes i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 21-10-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal offentligøres for borgere og sendes til ministeren for ligestilling.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunerne. Ligestillingsredegørelsen bidrager endvidere til vidensdeling og erfaringsudveksling og som inspiration til det videre arbejde med ligestilling. Redegørelsen skal beskrive perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Ligestilling på personaleområdet

Ligestillingsredegørelsen skal informere om ligestilling på personaleområdet. Dette for at belyse, hvordan kommunen arbejder med ligestilling. Desuden redegøres for fordelingen af kvinder og mænd i kommunens forskellige personale- og ledelseskategorier.

I Rødovre Kommunes retningslinjer for ligestilling er de bærende principper:

 • At se potentialet i forskellighed og give alle lige mulighed for at udfolde deres styrker
 • At alle arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver er lige vigtige
 • At alle medarbejdere og ledere har ansvar for ligestilling, og dermed også ansvar for at bidrage med den åbenhed og viden, som er forudsætningen for at kunne tage evt. hensyn

Målet er, at alle medarbejdere oplever ligestilling på arbejdspladsen i forhold til lige muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere og forfremmelse mv. samt respekt for hinandens forskellighed.

Hvis man ser på udviklingen i antal mænd og kvinder i ledelsen, så er antallet uændret fra 2013 til 2015 på både direktionsniveau og på fagchefniveau, hvor der henholdsvis var ansat 33% kvinder og 67% mænd i direktionen og 45% kvinder og 55% mænd på fagchefniveau. På institutionslederniveau er fordelingen ændret fra 67% kvinder og 33% mænd i 2013 til 58% kvinder og 42% mænd i 2015. Der er dog et samlet fald i antallet af institutionsledere fra 2013 til 2015, som kan påvirke fordelingen.

For så vidt angår personaleoplysninger er kommunens samlede antal ordinært ansatte 3.044 pr. februar 2015. Antallet er uden ledere og eksklusiv timelønnede medarbejdere. Antallet er omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Heraf udgør kvinder 73% og mænd 27%. Dette svarer til niveauet i 2013.

Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg.

Den kønsmæssige sammensætning af udvalg m.v., der nedsættes af Kommunalbestyrelsen og skal indberettes.

Når kommunen beder andre myndigheder, organisationer, foreninger eller virksomheder om at indstille medlemmer til råd, nævn eller udvalg stilles krav om, at hvis der f.eks. skal indstilles ét medlem, skal der foreslås både en kvinde og en mand. Dette gælder alle de råd, nævn eller udvalg, som myndigheder, organisationer, foreninger eller virksomheder indstiller medlemmer til. Hvis myndigheder, organisationer, foreninger eller virksomheder ikke har indstillet både kvinder og mænd, og heller ikke har givet en konkret begrundelse, der indeholder ”særlige grunde”, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at pladsen skal stå tom.

Lov- og plangrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Fristen for indberetning af ligestillingsredegørelsen 2015 er den 1. november 2015.

Bilag

Bilag 1: Bilag personaleoplysninger
Bilag 2: Indberetningsskema

Diverse
Sag nr. 198

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forsikringsudbud 2015
Sag nr. 199

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 200

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.24.